Voorovereenkomst oprichting van een B.V.

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Voorovereenkomst oprichting van een B.V.

U kunt uw eenmanszaak, VOF of maatschap belastingvrij inbrengen in een B.V. Voor de inbreng gelden wel termijnen en daarnaast is het verstandig een voorovereenkomst op te stellen. De overeenkomst moet u dan (gratis) bij de Belastingdienst laten registreren. Overleg met uw fiscaal jurist over de termijnen die gelden voor de inbreng en de terugwerkende kracht. Bij een ruisende inbreng is de terugwerkende kracht 3 maanden, bij een geruisloze inbreng is de termijn zelfs 15 maanden.

Wijziging 2014

Met ingang van 2014 moet u de voorovereenkomst aangetekend aan de Belastingdienst versturen. Registreren bij de Belastingdienst is niet meer mogelijk. Vorenstaande komt door de Wet Elektronische Registratie notariele akten. U moet de voorovereenkomst via een aangetekende brief versturen aan

 • Belastingdienst Heerlen, Postbus 13, 6400 AA Heerlen

Voorbeeld voorovereenkomst

Ondergetekenden:

 1. de heer / mevrouw .............................. (BSN ..................) hierna te noemen, inbrenger 1;
 2. de heer / mevrouw .............................. (BSN ..................) hierna te noemen, inbrenger 2;

Ad 1 en 2 hierna gemeenschappelijk te noemen partijen,

In aanmerking nemende:

 • dat partijen voor gezamenlijke rekening en risico een onderneming onder de naam .............................. exploiteren, hierna te noemen 'de onderneming';
 • dat de onderneming bij het handelsregister is ingeschreven onder nummer .................. en dat de onderneming is gestart op .................. en is gevestigd aan de .............................. te ..............................;
 • dat de onderneming in de vorm van een eenmanszaak, maatschap, VOF wordt uitgeoefend (invullen);
 • dat partijen de onderneming per .................. (hierna 'de overgangsdatum') voor rekening en risico van een B.V. willen uitoefenen.

Zijn overeengekomen als volgt

 1. Partijen verplichten zich jegens elkaar tot de oprichting van een B.V., hierna 'de vennootschap'.
 2. Partijen hebben het recht om hun eigen aandeel in de onderneming eerst in een eigen B.V. in te brengen en daarna het gemeenschappelijk aandeel in de vennootschap.
 3. De vennootschap wordt opgericht met de naam .............................., tenzij de handelsnaamwet zich hiertegen zou verzetten.
 4. De vennootschap is statutair gevestigd in .............................. en wordt opgericht door notaris ..............................
 5. De vennootschap heeft als doel .............................. die zich gaat bezighouden met de volgende werkzaamheden: .............................. en voorts alle handelingen die met deze werkzaamheden direct of indirect verband houden, dus in de ruimste zin van het woord. Tevens mag er worden belegd, geïnvesteerd in (on)roerende zaken, pensioenen, aandelen en gelden.
 6. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 90.000 (zegge: negentigduizend euro). Van dit aandelenpakket wordt tenminste € 18.000 geplaatst. In het te plaatsen kapitaal van de vennootschap wordt deelgenomen door:
  a. de inbrenger sub 1: voor ...... te plaatsen aandelen; en
  b. de inbrenger sub 2: voor ...... te plaatsen aandelen.
 7. De volstorting van de aandelen door partijen geschiedt door de inbreng van de onderneming, wellicht aangevuld met contanten. Eventueel wordt er gebruik gemaakt van de faciliteit ex artikel 3.65 van de Wet op de Inkomstenbelasting, de zogenaamde geruisloze inbreng.
 8. De onderneming wordt vanaf de overgangsdatum voor rekening en risico van de vennootschap uitgeoefend.
 9. Deze overeenkomst wordt uitgevoerd mits er geen fiscale bezwaren tegen de overgang bestaan. Partijen houden zich het recht voor om eventueel cumulatief preferente aandelen te emitteren.
 10. Bij de akte van oprichting worden inbrenger 1 en inbrenger 2 benoemd tot bestuurder van de vennootschap.
 11. Behoudens het vorenstaande worden de statuten van de vennootschap nader door partijen in overleg vastgesteld.
 12. Tot het moment van inbreng geldt tussen partijen de laatst getekende overeenkomst.
 13. Partijen komen overeen een zodanige structuur op te zetten welke samen een maatschappelijk en fiscaal aanvaardbare structuur bewerkstelligen zoals een holdingvennootschap, een onroerend-goedvennootschap, een directievennootschap of andere vennootschappen.
 14. Deze overeenkomst is aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat binnen ...... maanden na de overgangsdatum de vennootschap niet is opgericht en de inbreng niet heeft plaatsgevonden.

Aldus in drievoud opgesteld in .............................. en ondertekend in .............................., waarvan één overeenkomst wordt geregistreerd bij de Belastingdienst.

Inbrenger 1:

Inbrenger 2:


Meer weten van voorovereenkomst oprichting b.v.

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte