Notulen B.V.

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Notulen B.V.

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid '.............................. B.V.', statutair gevestigd te .............................. gehouden op ..................


In aanmerking nemende dat:

 • te .............................. op .................. is bijeengekomen een algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid '.............................. B.V.', hierna te noemen de vennootschap, kantoorhoudende aan de .............................. te ..............................;
 • het gehele geplaatste en volgestorte aandelenkapitaal van de vennootschap ter vergadering vertegenwoordigd is, zodat rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden ofschoon de vergadering niet is bijeengeroepen met inachtneming van alle wettelijke en statutaire voorschriften;


Zijn ter vergadering aanwezig:

 1. de heer / mevrouw .............................., hierna te noemen "de aandeelhouder" geboren op .................. te .............................. met BSN .................., thans wonende aan de .............................. te .............................., houder van ...... aandelen ad € .................. in de vennootschap. De heer / mevrouw .............................. is tevens bestuurder van de vennootschap
 2. de heer / mevrouw ..............................

Als voorzitter van de vergadering fungeert de heer / mevrouw .............................., daartoe door de vergadering aangewezen, conform artikel ...... van de statuten van de vennootschap.

Als notulist van de vergadering fungeert de heer / mevrouw .............................., daartoe door de vergadering aangewezen.

De voorzitter opent de vergadering.Besluitenlijst

 1. De vergadering besluit met algemene stemmen goedkeuring te verlenen aan het voorstel van de voorzitter om de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar ...... goed te keuren en vast te stellen. Het eigen vermogen van de vennootschap bedraagt per .................. € .................., en de winst / het verlies na aftrek van verschuldigde vennootschapsbelasting over het boekjaar ...... € ..................
 2. De vergadering besluit met algemene stemming decharge te verlenen aan de bestuurder / directie voor het gevoerde beleid en beheer. Het eigen vermogen van de vennootschap bedraagt per .................. € .................., en de winst na aftrek van verschuldigde vennootschapsbelasting over het boekjaar ...... € ..................
 3. De vergadering besluit met algemene stemmen goedkeuring te verlenen aan het voorstel van de voorzitter om de gehele winst toe te voegen aan de algemene reserve of .............................. Er wordt door de vergadering voorgesteld om een dividend uit te betalen van € ..................
 4. De vergadering besluit met algemene stemmen goedkeuring te verlenen aan het voorstel van de voorzitter om aan het bestuur van de vennootschap zes maanden uitstel te verlenen voor het opmaken van de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar ......, dit zoals is bepaald in de statuten in artikel ......
 5. De vergadering bedankt de notulist van deze vergadering voor het vastleggen.
 6. De vergadering verzoekt aan de voorzitter om een korte omschrijving te geven van over het vorige boekjaar en het komende boekjaar. De voorzitter stelt hierover het volgende .............................. (winstverwachting, locatie, investeringen, kansen, bedreigingen, orders, etc.)
 7. Op voorstel van de voorzitter machtigt de vergadering de bestuurder van de vennootschap tot het verrichten van alle handelingen welke nodig of gewenst zijn teneinde de besluiten zoals bovenstaand vermeld onder punt 1 tot en met punt ...... te realiseren.
 8. De voorzitter sluit de vergadering.


Aldus in tweevoud opgesteld en ondertekend te .............................. op ..................


De voorzitter:


De notulist:


Meer weten van notulen b.v.

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte