Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
2 + 1 =

Positieve en negatieve hypotheekverklaring

De ondergetekenden:

  1. de heer .............................., geboren te .............................., BSN .................., wonende aan de .............................. te .............................., hierna te noemen ondertekende 1, en zijn echtgenote mevrouw .............................., geboren te .............................., BSN .................., wonende op hetzelfde adres.
  2. .............................. B.V., krachtens haar statuten vertegenwoordigd door .............................., hierna te noemen de B.V.

Verklaren ten behoeve van de besloten vennootschap .............................., gevestigd te .............................., dat zij op eerste aanmaning van gemelde B.V. recht van (eerste / tweede) hypotheek zullen verlenen op de onroerende zaak,

  • plaatselijk bekend ..............................;
  • kadastraal bekend .................., gemeente .............................., sectie ..................;
  • nummer .................., groot ..................;
  • gekocht d.d. .................. voor € ..................; 
  • WOZ-waarde per .................. bedraagt € ..................;
  • hierop is een hypotheek gevestigd bij de ..................bank voor een bedrag van € ..................;

zulks tot meerdere zekerheid voor de voldoening van wat gemelde B.V. nu of te eniger tijd van de ondergetekenden en / of één hunner te vorderen heeft of zal hebben;

de omvang van de vordering van de B.V. bedraagt op dit moment € ..................;

welke hypotheekstelling kan geschieden onder de gebruikelijke bedingen, waarbij de kosten voor rekening komen van de ondergetekenden, die elkander voor deze hypotheekstelling over en weer machtiging verlenen;

dat zij zich jegens gemelde B.V. verplichten na heden voormelde onroerende zaak, zonder haar schriftelijke toestemming, niet (verder) hypothecair te belasten, zolang gemelde B.V. nog iets te vorderen heeft van de ondergetekenden.

Aldus getekend te .............................. d.d. ..................

Ondergetekende 1

Ondergetekende 2

B.V.


meer informatie over Positieve en negatieve hypotheekverklaring

Samengevat:

>
>
>
>
>