Op zoek naar belastingbesparingen binnen uw bedrijf?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > > >
Accountant tegen een vast tarief per maand? Dat is mogelijk bij Belastingtips.nl

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Modellen

Deze pagina is aangemaakt op: 16-07-2010 08:49. Laatst gewijzigd op: 09-12-2014 13:05.

Download gratis onze App

Gratis fiscale tips ontvangen?

Vragen

Auto-overeenkomst directeur-grootaandeelhouder

De ondergetekenden:

  1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid .............................., gevestigd te .............................., ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur de heer / mevrouw .............................., hierna te noemen: de werkgever,
  2. de heer / mevrouw .............................., geboren op .................., wonende .............................., hierna te noemen: de werknemer,

Overwegende:

  • dat tussen werkgever en werknemer een arbeidsovereenkomst is gesloten op ..................;
  • dat door de werkgever aan de werknemer per .................. een auto ter beschikking is gesteld;
  • dat in aanvulling op bovenbedoelde arbeidsovereenkomst partijen wensen vast te leggen onder welke voorwaarden de auto ter beschikking is gesteld;

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:


Artikel 1

De werkgever stelt aan de werknemer een auto ter beschikking ter vervulling van zijn dienstbetrekking. De ter beschikking gestelde auto is primair bedoeld voor de uitoefening van de dienstbetrekking.

Artikel 2

In afwijking van artikel 1 is werknemer gerechtigd de auto te gebruiken voor privédoeleinden // tot een maximum van ...... kilometer per jaar //.

Artikel 3

Ter zake van het privégebruik is de werknemer aan de werkgever een vergoeding verschuldigd van € .................. per gereden privékilometer van ......% / van de cataloguswaarde van de ter beschikking gestelde auto / gelijk aan het van toepassing zijnde autokostenforfait van de Wet op de inkomstenbelasting 2001.

Artikel 4

Boven de in artikel 3 bedoelde kosten zijn er voor de werknemer geen kosten verbonden aan de auto.

Artikel 5

Indien en voor zover de werknemer kosten betaalt met betrekking tot de zakenauto, worden deze op declaratiebasis onder overlegging van de originele factuur, bon of betalingsbewijs, door de werkgever aan de werknemer vergoed.

Artikel 6

Kosten met betrekking tot verkeersovertredingen worden door de werknemer voldaan tenzij de verkeersovertreding wordt begaan tijdens een zakelijke rit. Eventueel aan de werkgever in rekening gebrachte boeten, behoudens die welke zijn ontstaan tijdens een zakelijke rit, zullen op de werknemer worden verhaald.

Artikel 7

In het kader van de vergoeding van de kosten voor de auto wordt door de werkgever aan de werknemer een extra onkostenvergoeding toegekend van € .................. per maand. Deze vergoeding is voor het wassen van de auto, parkeergeld, kleine aanschaffingen, etc. De kosten voor het ANWB-lidmaatschap en eventuele benzine- en tolgelden in het buitenland worden op declaratiebasis vergoed. De werkgever zal aan de werknemer een tankpas en pinpas ter beschikking stellen zodat contante betaling van bonnen niet noodzakelijk is (hierdoor alle BTW verrekenbaaar).

Artikel 8

Als de werknemer wordt ontslagen, ontslag neemt of anderszins de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, komen partijen het volgende overeen: .............................. (auto blijft bij werkgever, wordt door werknemer overgenomen, schade voor werkgever / werknemer).

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend te .............................. op ..................

Werkgever

..............................

Werknemer

..............................


Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice