Betalingsproblemen? Afspraak maken !
Schakel een fiscaal jurist in en voorkom prive aansprakelijkheid.

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Betalingsonmacht schriftelijk melden

U moet bij de Belastingdienst schriftelijk melden dat u een aanslag niet kunt betalen. Doet u dit niet, dan loopt u een groot risico dat u privé wordt aangesproken voor de belastingschulden van een rechtspersoon (zoals een B.V. / N.V., stichting, vereniging, etc).

Betalingsonmachtig melden, wat zegt de rechter?

Als u omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting of een andere belasting niet kunt betalen, moet u dit per direct melden aan de Belastingdienst, pensioenverzekeraar of het UWV. In een procedure voor het Gerechtshof (8 januari 2013) kwam dit nog eens duidelijk aan de orde. Het ging in deze casus om een B.V. die de loonheffing niet tijdig kon betalen. De bestuurder van de B.V. maakte geen melding voor een betalingsonmacht. De inspecteur legde een naheffingsaanslag loonheffing op, deze aanslag wordt ook niet betaald. De bestuurder wordt in privé aansprakelijk gesteld voor deze aanslag.

Het Gerechtshof in Arnhem was helder, in de wet is opgenomen dat een bestuurder schriftelijk melding moet maken van een eventuele betalingsonmacht. Doet de bestuurder dit niet, dan kan de Belastingdienst ervan uitgaan dat het niet betalen van de belasting(en) te wijten is aan de bestuurder (zogenaamde bewijsvermoeden). De Belastingdienst hoeft uit het niet betalen van de belastingen niet automatisch op te maken dat er niet kan worden betaald. Volgens de rechter is het bewijsvermoeden niet in strijd met het Europese recht. Gerechtshof Arnhem, 8 januari 2013.

Inleiding betalingsonmacht

Meld betalingsonmacht zo snel mogelijk bij Belastingdienst, UWV of pensioenfonds. Wacht niet te lang omdat u dan als bestuurder van een B.V., N.V., stichting, etc. in privé aansprakelijk wordt gesteld voor de belastingschulden van de rechtspersoon. U moet de betalingsonmacht melden via een formulier dat de Belastingdienst hiervoor heeft bedacht.

Bij een betalingsonmacht krijgt u per direct te maken met de invorderingswet, dit is een strenge wet welke bestuurders vrij snel in privé (hoofdelijk) aansprakelijk gaat houden als de betaling uiteindelijk niet door de rechtspersoon heeft plaatsgevonden. In dergelijke situaties loopt het privévermogen van de bestuurder gevaar.

De Belastingdienst, het UWV en het pensioenfonds hebben een bijzondere positie in dit proces. Het enkel niet melden doet een bewijsvermoeden ontstaan dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur van de bestuurder. Tevens wordt verondersteld dat dit onbehoorlijke bestuur verwijtbaar is.

Binnen welke termijn betalingsonmacht melden?

Een bestuurder moet binnen 14 dagen nadat hij de belastingen of premies had moeten betalen een schriftelijke melding indienen. Bij de melding moet u veel informatie verstrekken, onder meer:

 • welke belastingsoort / premiesoort;
 • welk tijdvak;
 • welke aanslag;
 • hoe ziet het vermogen van de rechtspersoon eruit;
 • welke problemen zijn er binnen de rechtspersoon;
 • hoe zijn de problemen ontstaan.

U mag de melding niet telefonisch doorgeven. U moet een brief sturen (aangetekend of afgeven) en / of het formulier "Mededeling inzake betalingsonmacht" invullen en indienen (verkrijgbaar bij Belastingdienst, UWV of pensioenfonds).

Melding te laat, en dan?

Schakel een fiscaal jurist is, u wordt er nu druk mee. De Belastingdienst gaat er vanuit dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en tevens zal de Belastingdienst u - binnen enkele maanden - in privé aansprakelijk stellen. U moet aannemelijk maken dat u er niets aan kon doen dat de betalingsonmacht niet of niet rechtsgeldig is gemeld. Dit is in de praktijk vrijwel onmogelijk. Mogelijk opties zijn:

 1. bekijken of de aanslag kan worden verminderd;
 2. bekijken of de aanslag kan worden verrekend met andere belastingen;
 3. opties voor verliesverrekening nazien;
 4. disculperen van de bestuurder (ziekte, etc.);
 5. oude schulden betalen en voor nieuwe schulden onmacht melden.

Wie is bestuurder?

Iedereen die formeel (volgens statuten / KvK inschrijving) als bestuurder is ingeschreven is bestuurder, of u deze taak ook feitelijk uitvoert is niet van belang. Alternatief is de feitelijk bestuurder, dit is degene die niet officieel als bestuurder is ingeschreven, maar zich wel zo gedraagt. U kunt aansprakelijk worden gesteld als de schulden zijn ontstaan in de periode dat u bestuurder was.

Opzet en betalingsonmacht

Het melden van betalingsonmacht voorkomt dat u als (formeel of feitelijk) bestuurder hoofdelijk in privé aansprakelijk wordt gesteld voor schulden van de rechtspersoon. Als u wel een melding maakt bent u in sommige gevallen toch in privé aansprakelijk. Hiervan is sprake als u opzettelijk te weinig belasting zou aangeven en de Belastingdienst hier achter komt.

In 2011 kwam een zaak voor de Hoge Raad: een B.V. had over de periode 2002 - 2004 te weinig omzetbelastingbelasting aangegeven. Er komt een boekenonderzoek en de Belastingdienst legt een naheffingsaanslag BTW op, dit met een forse boete. De B.V. kan de aanslag niet betalen en geeft dit via een aangetekende brief aan richting de Belastingdienst. De B.V. gaat uiteindelijk in 2007 failliet. De bestuurder wordt in privé aansprakelijk gesteld. Volgens de Hoge Raad is er tijdig gemeld, hiermee is de bestuurder in principe niet aansprakelijk. Deze regel is echter niet van toepassing als sprake is van opzet en / of grove schuld van de B.V. De bestuurder van de B.V. heeft dit niet bestreden. Conclusie: ook al is de melding tijdig, toch aansprakelijkheid van de bestuurder. Hoge Raad d.d. 23 december 2011.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte