Bezwaarschrift heffingsrente

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Bezwaarschrift heffingsrente

Belastingdienst Regio ..............................
Kantoor ..............................
Postbus ......


Plaats .............................. Datum ..................


Onderwerp: bezwaarschrift .................. tegen heffingsrente in de aanslag inkomstenbelasting ...... ten name van de heer .............................., wonende aan de .............................. te .............................. (aanslagnummer ..................)


Weledelgestrenge heer, vrouwe,

Namens in hoofde genoemde belastingplichtige maak ik hierbij bezwaar tegen de in rekening gebracht heffingsrente bij in hoofde genoemde aanslag inkomstenbelasting over ......

Feiten
De (voorlopige) aanslag, kenmerk .................. (dagtekening ..................) is opgelegd naar aanleiding van .............................. welke door .............................. is ingediend. De verschuldigde inkomstenbelasting (op aanslag) over ...... bedraagt € .................. De verschuldigde heffingsrente bedraagt € ..................

Bezwaren en motivering

De op de belastingaanslag vastgestelde heffingsrente is berekend over een tijdvak dat eindigt op de dag van de dagtekening van de belastingaanslag. Na indiening op .................. 2010 van (de aangifte / het verzoek tot het vaststellen van de belastingaanslag) zijn echter meer dan 3 maanden verstreken tot de dagtekening van de belastingaanslag. Onder verwijzing naar het arrest Hoge Raad van 25 september 2009, nr. 07/13362 dient daarom de vastgestelde heffingsrente te worden gematigd met de heffingsrente die toerekenbaar is aan de periode vanaf / 3 maanden na indiening aangifte / verzoek tot matiging tot aan de dag van de dagtekening van de belastingaanslag.

Conclusie

Ik verzoek u de aanslag heffingsrente overeenkomstig bovenstaande te verminderen.

Vergoeding kosten bezwaarfase

Onder verwijzing naar artikel 7.15 van de Algemene wet bestuursrecht en het op dat artikel gebaseerde Besluit proceskosten bestuursrecht, verzoek ik u de door belanghebbende gemaakte kosten te vergoeden. Er is immers sprake van onrechtmatig handelen van de zijde van de Belastingdienst, terwijl deze onrechtmatigheid ook aan de Belastingdienst is te wijten. Het zonder nadere motivering niet volgen van de ingediende aangifte, als gevolg waarvan de heffingskorting verkeerd is toegepast en voorts de voorheffingen niet zijn verrekend zoals in casu is gebeurd, is onrechtmatig. Het bedrag van de aan belanghebbende te vergoeden kosten bedraagt tot op heden € 181. Ik ga daarbij uit van een zaak van gemiddeld gewicht, waarbij een factor hoort van 1. Ik behoud mij het recht voor om, mocht daartoe aanleiding bestaan, het bedrag aan verzochte onkostenvergoeding aan te passen aan toekomstige omstandigheden, zoals het eventueel bijwonen van een hoorzitting voor het geval u voornemens bent dit bezwaarschrift af te wijzen.

Mediation

Als u het niet met mijn bezwaren eens bent, doe ik hierbij alvast een beroep op de mogelijkheden van mediation. Omdat dit op basis van vrijwilligheid plaatsvindt, kan ik u niet verplichten. Volgens de staatssecretaris (brief 8 april 2005, DBG 2005 - 01109) heeft in 80% van de gevallen mediation een positief effect. Dit instrument is dan ook - bij afwijzing van mijn bezwaren - een goede oplossing. Het heeft mijn voorkeur om te werken met een externe mediator.

Uitstel van betaling

In dit kader verzoek ik u om uitstel van betaling tot het moment dat u op dit verzoek heeft beslist. In dit kader verzoek ik om uitstel van betaling voor een bedrag van € .................., zijnde de vermindering van de heffingsrente tot het niveau wat volgens de Hoge Raad maximaal mogelijk is.

Horen

Tenslotte verzoek ik u mij te horen als u voornemende bent van dit bezwaarschrift af te wijken. Ik verneem dan graag vóór het horen schriftelijk uw argumenten en motivatie waarom u niet voornemende bent om (volledig) aan mijn bezwaren tegemoet te komen.

Ontvangstbevestiging

Ik verzoek u mij de ontvangst van deze brief schriftelijk te bevestigen.


Als u nog vragen of opmerkingen heeft, hoor ik deze graag.


Hoogachtend,


Meer weten van bezwaarschrift heffingsrente

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte