Voorbeeld beroepschrift

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Voorbeeld beroepschrift

Rechtbank ..............................

Postbus ..................

..............................

Plaats: ..............................

Datum: .................. 20......

Betreft: beroep tegen uitspraak op bezwaarschrift tegen de aanslag .................. ten name van .............................. te .............................., aanslagnummer .................., inspecteur .............................., Belastingdienst .............................. (plaats), BSN ..................

Edelgrootachtbare dames en heren / Edelgrootachtbaar college,

Hierbij teken ik, .............................., namens en als gemachtigde van belanghebbende .............................. beroep aan tegen ..............................

Hierbij motiveer ik, .............................., namens en als gemachtigde van belanghebbende .............................. (BSN ..................) het beroep tegen de uitspraak op het bezwaarschrift tegen de aanslag .................. onder nummer .................. d.d. .................. (datum uitspraak op bezwaar).

1. Aanslag en bezwaar

Hier verloop van aanslag (aangifte) en bezwaarfase kort aangeven, tevens (chronologisch) verwijzen naar bijlagen en deze bijlagen nummeren. Zoveel mogelijk bijlagen bijvoegen, de Rechtbank stapt immmers volledig blanco in uw situatie en moet alle relevante info uit het beroepschrift en de bijlagen halen. Eventueel ook mails en notities van telefoongesprekken bijvoegen en hiermee chronologisch door uw feitencomplex heenlopen. Het melden van jurisprudentie (uitspraken van rechters) en wetsartikelen maakt uw beroepschrift sterker.

2. Feiten

Hier alle belangrijke feiten aangeven, anders dan aanslag en bezwaar. Denk bijvoorbeeld aan huwelijkse staat, handelswijze inspecteur, gezinssituatie, ondernemer sinds .................., etc.

3. Geschilpunt

Het geschilpunt betreft  .............................. (Hier aangeven waar het geschil om draait. Dit zo feitelijk mogelijk houden en niet uw persoonlijke visie hierop geven of het standpunt van de inspecteur in het negatieve trekken.) Niet in geschil is ..............................

4. Standpunt inspecteur

De inspecteur stelt zich op het standpunt dat .............................. (Hier standpunt inspecteur weergeven, zonder daar postief of negatief over te oordelen, dus helder en nauwkeurig omschrijven, zo feitelijk mogelijk.)

5. Beschouwing

Ik stel mij op het standpunt dat .............................. Ter toelichting mag het volgende dienen: .............................. (Hier uw standpunt toelichten via feiten, jurisprudentie, wetsartikelen, etc.). Tevens aangeven op welk bedrag het belastbaar inkomen volgens uw mening moet worden vastgesteld. Dit cijfermatig onderbouwen en een duidelijke opstelling maken, dit moet eenvoudig te volgen zijn.

6. Conclusie

Ten aanzien van het geschilpunt ben ik van mening dat .............................. Het belastbaar inkomen moet derhalve worden vastgesteld op € .................. (Hier nog even een kort resumé geven.) Tevens verzoek ik uw Rechtbank om vergoeding van de proceskosten op basis van artikel 5a Wet administratieve rechtspraak belastingzaken en het Besluit proceskosten bestuursrecht.

Hoogachtend, 

..............................

Bijlagen:

  • aangifte inkomstenbelasting 20...... d.d. ..................;
  • brief inspecteur naar aanleiding van de aangifte d.d. ..................;
  • correspondentie d.d. ..................;
  • aankondiging afwijking van de aangifte d.d. ..................;
  • aanslag inkomstenbelasting 20...... d.d. ..................;
  • bezwaarschrift d.d. ..................;
  • mailverkeer;
  • weergave telefoongesprekken;
  • uitspraak op bezwaar door de inspecteur d.d. ..................;
  • volmacht.


Beroepschrift voorbeeld

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte