Auto-overeenkomst directeur-grootaandeelhouder

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Auto-overeenkomst directeur-grootaandeelhouder

De ondergetekenden:

  1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid .............................., gevestigd te .............................., ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur de heer / mevrouw .............................., hierna te noemen: de werkgever,
  2. de heer / mevrouw .............................., geboren op .................., wonende .............................., hierna te noemen: de werknemer,

Overwegende:

  • dat tussen werkgever en werknemer een arbeidsovereenkomst is gesloten op ..................;
  • dat door de werkgever aan de werknemer per .................. een auto ter beschikking is gesteld;
  • dat in aanvulling op bovenbedoelde arbeidsovereenkomst partijen wensen vast te leggen onder welke voorwaarden de auto ter beschikking is gesteld;

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:


Artikel 1

De werkgever stelt aan de werknemer een auto ter beschikking ter vervulling van zijn dienstbetrekking. De ter beschikking gestelde auto is primair bedoeld voor de uitoefening van de dienstbetrekking.

Artikel 2

In afwijking van artikel 1 is werknemer gerechtigd de auto te gebruiken voor privédoeleinden // tot een maximum van ...... kilometer per jaar //.

Artikel 3

Ter zake van het privégebruik is de werknemer aan de werkgever een vergoeding verschuldigd van € .................. per gereden privékilometer van ......% / van de cataloguswaarde van de ter beschikking gestelde auto / gelijk aan het van toepassing zijnde autokostenforfait van de Wet op de inkomstenbelasting 2001.

Artikel 4

Boven de in artikel 3 bedoelde kosten zijn er voor de werknemer geen kosten verbonden aan de auto.

Artikel 5

Indien en voor zover de werknemer kosten betaalt met betrekking tot de zakenauto, worden deze op declaratiebasis onder overlegging van de originele factuur, bon of betalingsbewijs, door de werkgever aan de werknemer vergoed.

Artikel 6

Kosten met betrekking tot verkeersovertredingen worden door de werknemer voldaan tenzij de verkeersovertreding wordt begaan tijdens een zakelijke rit. Eventueel aan de werkgever in rekening gebrachte boeten, behoudens die welke zijn ontstaan tijdens een zakelijke rit, zullen op de werknemer worden verhaald.

Artikel 7

In het kader van de vergoeding van de kosten voor de auto wordt door de werkgever aan de werknemer een extra onkostenvergoeding toegekend van € .................. per maand. Deze vergoeding is voor het wassen van de auto, parkeergeld, kleine aanschaffingen, etc. De kosten voor het ANWB-lidmaatschap en eventuele benzine- en tolgelden in het buitenland worden op declaratiebasis vergoed. De werkgever zal aan de werknemer een tankpas en pinpas ter beschikking stellen zodat contante betaling van bonnen niet noodzakelijk is (hierdoor alle BTW verrekenbaaar).

Artikel 8

Als de werknemer wordt ontslagen, ontslag neemt of anderszins de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, komen partijen het volgende overeen: .............................. (auto blijft bij werkgever, wordt door werknemer overgenomen, schade voor werkgever / werknemer).

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend te .............................. op ..................

Werkgever

..............................

Werknemer

..............................


Overeenkomst auto DGA

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte