Advies nodig over uw aangifte of jaarrekening?

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Voorbeeld leningsovereenkomst

Mevrouw / de heer .............................., wonende / kantoorhoudende aan de .............................. te .............................. (BSN .................., telefoonnummer .................., e-mailadres ..............................), hierna te noemen “uitlener”,

en

Mevrouw / de heer .............................., wonende / kantoorhoudende aan de .............................. te .............................. (BSN .................., telefoonnummer .................., e-mailadres ..............................), hierna te noemen “lener”,

de uitlener en de lener worden hierna ook als “partijen” aangeduid.

Check van uw overeenkomst ?

Partijen overwegen en bevestigen als volgt:

 1. Dat de lener zijn / haar eigen woning heeft verbouwd en een hierop gevestigde lening wil aflossen middels de thans verstrekte lening van uitlener.
 2. Dat de uitlener bereid is een lening te verstrekken op de voorwaarden zoals in deze overeenkomst is vastgelegd.
 3. Dat de partijen deze overeenkomst zullen laten registeren bij de Belastingdienst.
 4. Dat de lener sinds .................. in dienstbetrekking is bij uitlener, dit tegen een salaris van € ..................

Komen het volgende overeen:

 1. Hoofdsom: De uitlener stelt aan de lener ter beschikking een bedrag van € .................. (zegge: .............................. euro), hierna te noemen de “hoofdsom”.
 2. Doel van de lening: De lening is bedoeld voor .............................. (bijvoorbeeld de aflossing van een bestaande lening op de woning). Als bijlage bij deze overeenkomst worden als bewijs hiervan de navolgende bescheiden aangehecht: ..............................
 3. Vaststelling van de rente. De rente die over een periode verschuldigd is, wordt berekend over de in die periode nog uitstaande hoofdsom. Voor het berekenen van de rente geldt dat een maand 30 dagen heeft en een jaar 360 dagen. De rente wordt vastgesteld op ......% per jaar en kan worden herzien per .................. Als de Belastingdienst of een wettelijke regeling een hogere rente eist, is lener hiermee bij voorbaat akkoord.
 4. Rentebetaling en rentebedragen: De rente dient maandelijks per eerste van de maand te worden betaald, voor het eerst per ..................
 5. Looptijd en terugbetaling van hoofdsom: De schuld (hoofdsom en rente) dient te zijn afgelost op .................. (30 jaar).
 6. Betaling: De lener zal alle te betalen bedragen voldoen zonder enige inhouding, compensatie of kosten voor de uitlener per de eerste van de maand. Over te laat betaalde bedragen is rente verschuldigd tegen het in artikel 3 genoemde rentepercentage.
 7. Opzegging: De lening kan niet worden opgezegd, behalve zoals voorzien in artikel 8 en artikel 10.
 8. Opeisbaarheid: Alle uit hoofde van de lening verschuldigde bedragen kunnen met onmiddellijke ingang worden opgeëist, en de lening geldt bij opeising als opgezegd indien: - De lener in strijd handelt met deze overeenkomst, anders dan de plicht tot betaling van rente en aflossing, en het verzuim niet is te herstellen. - De lener is overleden, of ten laste van hem executoriaal beslag is gelegd. - Er met betrekking tot de lener een aanvraag is gedaan, al dan niet door de lener zelf, voor faillissement, surséance van betaling, of toepasselijkheid van de schuldsaneringsregeling. - De lener haar woning in .............................., gelegen aan de .............................. (straat) en kadastraal bekend onder nummer .................., verkoopt en levert of hetgeen in artikel 18 is bepaald.  
 9. Vervroegd aflossen: De lener is bevoegd om vervroegd aflossingen te doen per de eerste van enige maand en wel tot een maximum van ......% per kalenderjaar. De lener zal met de aankondiging een herberekening meesturen van de nieuwe rentetermijn en, indien van toepassing, de nieuwe aflossingstermijn.
 10. Inzicht in financiële positie: De lener zal de uitlener wel / geen informatie verstrekken omtrent haar financiële positie, hij / zij zal zorgdragen voor een tijdige aangifte bij de Belastingdienst.
 11. Registratie: De lener zal deze overeenkomst binnen ...... weken na de ondertekening laten registreren op voet van de Registratiewet 1970.
 12. Zekerheden: Lener zal gedurende de duur van deze overeenkomst geen nieuwe hypotheken of leningen afsluiten waarbij de in artikel 8 genoemde woning als zekerheid wordt gegeven. Uitlener heeft het recht om – voor eigen rekening - een tweede hypotheek op de woning te laten vestigen.
 13. Belastingdienst: Indien de Belastingadministratie, dan wel – bij geschil – de belastingrechter in deze overeenkomst een belastbaar element of belastbare elementen aanwezig acht welke partijen niet hebben gewild, zal voor deze overeenkomst met terugwerkende kracht vanaf aanvang geacht worden in de plaats te zijn getreden een zodanige overeenkomst, welke dit element of deze elementen niet bevat.
 14. Kosten: De kosten van deze overeenkomst zijn voor rekening van de ..............................
 15. Afsluitprovisie: Er wordt door uitlener een afsluitprovisie gevraagd van € .................., dit bedrag wordt binnen ...... dagen na ondertekening door lener voldaan.
 16. Bankrekening: Lener zal alle verschuldigde bedragen voldoen op de bankrekening van uitlener met kenmerk .................. ten name van ..............................
 17. Recht: Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 18. Dienstbetrekking: De lener is in dienstbetrekking bij de uitlener. Als deze dienstbetrekking komt te beëindigen, dan is lener verplicht de lening per direct af te lossen, de uitlener mag de verschuldigde bedragen verrekenen met alle (mogelijke) vorderingen van de lener op de uitlener welke betrekking hebben op de dienstbetrekking, hierbij te denken aan salaris, vakantiegeld, vakantiedagen, kostenvergoedingen, etc. Tevens spreken partijen af dat, als de lening niet volledig wordt afgelost, uitlener per direct loonbeslag mag leggen op het toekomstige salaris of de uitkering van werknemer, deze is per direct uitvoerbaar zonder verdere opzegging of ingebrekestelling. Tevens wordt overeengekomen dat ..............................

Aldus overeengekomen, opgesteld in tweevoud en op iedere pagina geparafeerd te .............................. op .................. 20......

Uitlener                                                              Lener

de heer / mevrouw ..............................            de heer / mevrouw ..............................

Indien Lener is gehuwd of de woning in eigendom toebehoort aan meerdere personen, dan moet de andere persoon ook meetekenen.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte