Voorbeeld levensloopregeling

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
03-06-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Voorbeeld levensloopregeling

U kunt deze levensloopregeling gebruiken of de overeenkomst die u van de bank ontvangt.

Ondergetekenden:

 1. De heer, mevrouw ........................, geboren op ........................ te ........................, thans wonende te ........................ aan de ......................... (BSN ........................, Paspoortnummer ........................), hierna te noemen de “werknemer”,
 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ........................, gevestigd te ........................, krachtens deze vertegenwoordigd door de heer / mevrouw ........................ (KvK nummer ........................), hierna te noemen de “werkgever”.

Overwegende:

 • dat de werknemer sinds ........................ bij de werkgever in dienst is als ........................ (functie), dit tegen een actueel bruto salaris per maand van ........................;
 • dat werknemer heeft aangegeven mee te willen doen aan een levensloopregeling en hiertoe een deel van zijn salaris wil sparen op een hiertoe te openen bankrekening bij de ........................ bank;
 • dat werknemer per ........................ wil meedoen aan een levensloopregeling;
 • dat de werkgever zijn medewerking verleent aan de levensloopregeling waarop de werknemer op grond van de belastingwetgeving (hoofdstuk 5a uitvoeringsregeling loonheffing) recht heeft en zoals deze bij werkgever van toepassing is;
 • dat de werknemer en werkgever afspraken hebben gemaakt die hierbij schriftelijk worden vastgelegd.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

 1. werknemer neemt met ingang van ........................ deel aan een zogenaamde levensloopregeling;
 2. werkgever zal maandelijks .... procent van het bruto loon van de werknemer inhouden en overmaken naar de levenslooprekening van de werknemer bij ........................ bank (of verzekeraar);
 3. werknemer mag het spaarsaldo van de levensloopregeling gebruiken als loon tijdens een verlofperiode, de omvang van het genoten loon mag, samen met de aanvulling van de werkgever, nimmer uitgaan boven het laatstgenoten loon;
 4. de totale inleg zat niet meer zijn dan 210% van het in het voorafgaande kalenderjaar genoten loon;
 5. de inleg zal niet meer plaatsvinden als aan het begin van het kalenderjaar het saldo gelijk is of meer is dan 210% van het in het voorafgaande kalenderjaar genoten loon;
 6. tijdens het verlof wordt het salaris niet doorbetaald;
 7. de werknemer spaart voor verlof, dit kan zijn: studieverlof, sabbatical, vervroegde uittreding, zorgverlof, verlof voor ondersteuning ziekte verwanten, stervensbegeleiding of ouderschapsverlof, andere redenen worden niet bij voorbaat uitgesloten, mits in overleg en conform de toepasselijke fiscale wetgeving. De regeling kan niet worden toegepast als compensatie of aanvulling bij ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 8. verlof kan enkel worden opgenomen na voorafgaande toestemming en schriftelijke goedkeuring door de werkgever. Partijen spreken af dat de aanvraag .... maanden voor het verlof zal plaatsvinden;
 9. het verlof mag ook in deeltijd plaatsvinden;
 10. het tegoed kan worden aangewend ter verbetering van de pensioenaanspraken van de werknemer, mits hierbij de wettelijke bepalingen worden nagekomen;
 11. tijdens het verlof wordt de pensioenopbouw van de werknemer voortgezet, dit conform de pensioenbrief die is opgesteld;
 12. de aanspraken inzake de levensloopregeling kunnen niet worden afgekocht, prijsgegeven, als zekerheid worden gegeven of vervreemd. De afkoop kan wel plaatsvinden bij beëindiging van de dienstbetrekking, mits de wettelijke bepalingen dit toelaten;
 13. werknemer verklaart dat hij nog geen levensloopregeling heeft opgebouwd in het verleden, dit ook niet bij voormalige werkgevers;
 14. als de werknemer de inhouding of deelname aan de levensloopregeling wil verlagen, verhogen of beëindigen, zal hij / zij dit 2 maanden voordien aan de werkgever melden;
 15. werknemer verklaart dat hij tijdens de periode dat er wordt gespaard voor de levensloopregeling er geen levensloopregeling loopt bij een andere werkgever dan wel dat er wordt gespaard via een spaarloonregeling;
 16. bij overlijden van de werknemer wordt het saldo als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking ter beschikking gesteld aan de erfgenamen van de werknemer;
 17. op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing;
 18. bij toetsing aan de fiscale wetgeving zal de meest actuele wetgeving, mits van toepassing en er geen overgangsrecht is, worden gehanteerd.

Aldus overeengekomen en getekend in drievoud te ........................ op ........................

Werkgever

..............................

Werknemer

..............................


Voorbeeld levensloopregeling

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte