Belastingvoordeel B.V.-bezitters

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
03-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Belastingvoordeel B.V.-bezitters

Er zijn diverse onderzoeken verricht om te achterhalen welke inkomensgroep het meest profiteert van de overheid. Uit elk onderzoek komt uiteindelijk naar voren dat de rijkeren het meeste voordeel genieten. Voor de linkse media een mooie uitkomst!

De vraag is waar de rijkeren nu het meest van profiteren. Hieronder geven wij een aantal van deze voordelen weer.

Hypotheekrenteaftrek

In Nederland is de betaalde hypotheekrente nog steeds fiscaal aftrekbaar. Er zijn al meerdere kabinetten geweest die het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek bespreekbaar hebben gemaakt, maar geen enkele regering heeft er iets aan kunnen of willen doen. Iedereen met een eigen woning heeft baat bij de regeling, maar het voordeel ligt vooral bij de hoge inkomens. Dit wordt veroorzaakt doordat de mensen met hoge inkomens vaak meer rente tegen een hoger tarief kunnen aftrekken. Rijke huizenbezitters met een hoge hypotheek kunnen het meest profiteren.

Vaak is het zo dat de rijkeren onder ons een Personal Holding hebben (vennootschap), waardoor het hypotheekrentevoordeel kan worden vergroot. In plaats van een hypotheek bij de bank zal de hypotheek worden verstrekt vanuit deze Personal Holding. De rente die wordt betaald blijft aftrekbaar in box 1. Bij de Personal Holding zal het rendement op de overtollige liquiditeiten (bijvoorbeeld depositorente) worden ingewisseld voor het rendement op de eigenwoninglening. Indien het rendement op de eigenwoninglening hoger is dan het rendement op de overtollige liquiditeiten, zal een voordeel worden behaald (naast het liquiditeitsvoordeel door het uitstellen van dividenduitkering). Een Personal Holding die momenteel een rendement maakt van bijvoorbeeld 6% op haar uitgezette geld doet het best aardig!

Een hogere rente, zoals hierboven weergegeven, is belangrijk. Een hoger rentepercentage (ten opzichte van het rentepercentage bij een bank) kan worden bereikt door in de leningsovereenkomst een langere rentevastperiode te kiezen, tussentijds boetevrij te kunnen aflossen, een tophypotheek te verstrekken en werken met een wat zachtere zekerheid (bijvoorbeeld geen hypothecaire inschrijving, maar een positieve / negatieve hypotheekverklaring).

Bijkomend voordeel bij hetgeen hierboven wordt weergegeven is, dat het een en ander kan worden geoptimaliseerd voor de bijleenregeling.  

Conclusie van het bovenstaande is dat, indien de toptarieven worden verhoogd, dit alleen maar zal leiden tot een extra teruggaaf voor de rijkeren! Een beter alternatief is een hypotheekrenteaftrek tegen een vast tarief (of tegen een maximaal tarief).

Andere belastingconstructies

Zoals hierboven al genoemd, hebben de rijkeren onder ons veelal ondernemingen. Hoe groter de winsten in die ondernemingen, hoe meer belasting kan worden bespaard bij ‘slimme’ (legale) constructies. Hieronder een aantal voorbeelden van deze constructies:

Door het gebruikmaken van een internationale structurering waarbij vennootschappen worden ondergebracht in een land (jurisdictie) met een fiscaal vriendelijk klimaat, kunnen naast de normale voordelen (zoals toepassing van de deelnemingsvrijstelling) tevens de volgende extra voordelen worden behaald:

- volledig anoniem ondernemen;
- ontwijken van dividendbelasting;
- ontwijken van successierecht;
- ontwijken van schenkingsrecht;
- ontwijken van belasting over royalties (inkomsten uit Intellectueel Eigendom).

Voorbeelden van deze internationale structureringen zijn:

Royalty structuur

Bij een IP-structuur wordt het aanwezige IP of nieuwe IP ondergebracht in het buitenland waar een gunstig belastingtarief geldt. Doordat in Nederland gebruikt wordt gemaakt van het IP, dient de Nederlandse vennootschap een zakelijke vergoeding te voldoen. Deze vergoeding is aftrekbaar van de fiscale winst tegen een tarief van 25,5%. In de buitenlandse vennootschap zal het IP worden belast tegen het aldaar geldende tarief.

Import- / exportstructuur

Afhankelijk van het land waar zaken wordt gedaan, wordt er een handelsvennootschap of Trading Company opgericht in een land waar een belastingvriendelijk klimaat heerst.

De trust

In de praktijk zijn in de afgelopen jaren veel trusts en buitenlandse stichtingen opgericht, waarbij Nederlandse belastingplichtigen zijn betrokken als instellers of als begunstigden. Het vermogen in trusts en dergelijke stichtingen wordt doorgaans niet aangegeven bij de Belastingdienst. De inbrenger stelt zich op het standpunt dat het ingebrachte vermogen niet meer van hem is, en de begunstigden wijzen er op dat zij nog niets ontvangen hebben of zelfs niet op de hoogte zijn. Het vermogen wordt in die zin nergens belast, ook niet bij de trust of de stichting zelf. Jaarlijkse heffing over het vermogen blijft achterwege en bij overlijden van een betrokkene wordt geen successierecht geheven. 

Financieringsmaatschappij

Er zijn diverse mogelijkheden om de fiscale positie te optimaliseren. Zo kan een financieringsmaatschappij worden opgericht in een land waar de rente-inkomsten fiscaal vriendelijk worden belast (of door gebruikmaking van een faciliteit de belastbare winst wordt verlaagd). Vanuit deze financieringsmaatschappij worden leningen verstrekt aan de overige werkmaatschappijen (hier zijn veelal de rente-uitgaven tegen een hoger tarief aftrekbaar).

Verder kennen we de zogenaamde deelnemerschapslening. De deelnemerschapslening is een lening in juridische zin door een Nederlandse moedervennootschap aan een buitenlandse vennootschap, waarbij een deelnemingsverhouding aanwezig is. Voor Nederlandse fiscale doeleinden zijn de voorwaarden bij deze lening zodanig, dat de lening niet als geldlening maar als een kapitaalstorting moet worden beschouwd. Consequentie van deze deelnemerschapslening is dat de ontvangen rente voor de moedermaatschappij als deelnemingsdividend wordt aangemerkt en de aflossingen als een terugbetaling van kapitaal. De ontvangen rente zal derhalve niet in de heffing worden betrokken.

Voor buitenlandse doeleinden fungeert de kapitaalverstrekking wel als een lening, op grond waarvan de rentelast ten grondslag van het fiscale resultaat kan worden gebracht. Gevolg is dus dat in het buitenland een aftrekpost wordt gecreëerd, terwijl de daarmee corresponderende bate in Nederland niet wordt belast.

Emigratie

Door te emigreren naar een fiscaal aantrekkelijk land, kunnen naast de lopende belastingtechnische voordelen (fiscaal vriendelijk klimaat) ook voordelen worden behaald op het moment van overlijden (indien kort gezegd 10 jaar is verstreken na emigratie), zoals het voorkomen van successierechten en het voorkomen van aanmerkelijk belangheffing. 

Vrijgestelde beleggingsinstelling

Een vrijgestelde beleggingsinstelling is voor u aantrekkelijk als u een DGA bent en vermogen binnen uw B.V. heeft opgebouwd. Of als er vrij besteedbaar kapitaal in uw B.V. komt, bijvoorbeeld na de verkoop van uw onderneming. Het kan dan aantrekkelijk zijn om dit vermogen te beleggen in uw eigen VBI. Als u belegt binnen uw eigen VBI, bent u geen vennootschapsbelasting verschuldigd over directe inkomsten uit beleggingen en gerealiseerde koerswinsten. Deze vrijstelling geldt ook voor spaarrente die de vennootschap ontvangt. U hoeft dus niet meer naar het buitenland om te profiteren van een fiscaal vriendelijke structuur.

Contact

Voor meer informatie met betrekking tot bovenstaande onderwerpen kunt u contact opnemen met de heer mr. Dennis Jongbloed.

Bron

Dit artikel is met veel plezier en in samenwerking met www.mkbfiscaaljuristen.nl/ geschreven.


Belastingvoordeel met B.V.

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte