Ontbinding van een B.V.

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
03-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Ontbinding van een B.V.

U maakt de B.V. leeg en liquideert de B.V. via notulen en uitschrijving bij het handelsregister. Er moet een plan worden opgesteld en de ontbinding moet in de krant worden vermeld. Mits u aan de voorwaarden voldoet, is dit relatief eenvoudig. In dit artikel een toelichting.

Een B.V. of N.V. wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. In de statuten van de B.V. zal staan of er nog nadere voorwaarden gelden. Het besluit kan niet met terugwerkende kracht worden genomen, wel voor de toekomst. Van de ontbinding moet u notulen opmaken. In de notulen staat het volgende:

  • Wie is bij de vergadering aanwezig?
  • Besluit tot ontbinding.
  • Wie is de vereffenaar?
  • Wie bewaart de boeken en bescheiden en waar liggen ze?
  • Decharge aan het bestuur voor gevoerde beleid en genomen besluiten.
  • Ondertekening door een voorzitter en secretaris.

Kamer van Koophandel

Als de algemene vergadering het besluit heeft genomen en de notulen zijn opgesteld en ondertekend, kunt u de B.V. laten uitschrijven bij het handelsregister. Via het formulier 'ontbinding' (nummer 17a) wordt de B.V. ontbonden. U kunt het formulier via de site van de Kamer van Koophandel downloaden, invullen en versturen. Als de vereffenaar gereed is met de afwikkeling, moet ook nog formulier 17b worden ingevuld.

B.V. na ontbinding

De B.V. is ontbonden, maar hiermee is de kous nog niet af. De B.V. blijft voortbestaan als dit voor de vereffening nodig is. Tijdens deze periode worden de vorderingen geëind, schulden voldaan en activa verkocht. Een batig saldo wordt betaald aan de aandeelhouders. De vereffenaar zal hiervoor moeten zorgen. Er wordt een staat opgesteld waaruit volgt hoe de vereffening heeft plaatsgevonden. De vereffenaar maakt een opstelling inzake de rekening en verantwoording en dit plan legt hij bij het handelsregister ter inzage. De vereffenaar moet een advertentie in een krant zetten waarin hij bekend maakt dat de B.V. wordt ontbonden en dat er een plan ter inzage ligt (en tot wanneer). Schuldeisers of andere belanghebbenden kunnen gedurende 2 maanden bezwaar maken tegen het plan resp. de rekening en verantwoording. Dit moet dan wel via de rechter.

Tip

Beslist u om een B.V. te ontbinden of liquideren, dan is dit besluit onherroepelijk. U kunt het dus niet terugdraaien. De administratie moet 7 jaar worden bewaard. Meestal komt de Belastingdienst nog even langs om te kijken. U kunt een liquidatie sneller afwikkelen door schulden in privé over te nemen en vorderingen via een cessie over te dragen en privé te gaan innen.


Ontbinding van een B.V.

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte