Intentieovereenkomst TBS-pand naar B.V.

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Intentieovereenkomst TBS-pand naar B.V.

Per fax

Belastingdienst ..............................

kantoor ..............................

afdeling Registratie

Postbus ......

(plaats), (datum)

Betreft: te registreren akte geruisloze inbreng TBS-pand ten name van de heer .............................., BSN .................., in .............................. B.V.

Geachte mevrouw / heer,

Hierbij verzoek ik u bijgaande onderhandse akte te registreren. In de overeenkomst wordt de intentie uitgesproken om te komen tot een geruisloze inbreng van een onroerende zaak en de rechtstreeks daarmee samenhangende schulden in de reeds bestaande besloten vennootschap met de statutaire naam .............................. B.V. De onroerende zaak wordt op dit moment ter beschikking gesteld aan de B.V., dit in de zin van artikel 3.92 van de Wet inkomstenbelasting 2001. De overeenkomst is door ons opgesteld en op .................. door belastingplichtige en de B.V. ondertekend.

De geregistreerde bescheiden ontvang ik graag per post van u retour.

Met hartelijke groet,

..............................

Hoogachtend,

..............................

INTENTIEOVEREENKOMST

De ondergetekenden:

 1. De heer .............................., geboren d.d. .................. te .............................. en thans woonachtig aan de ..............................straat ...... te (..................) .............................., met BSN .................., hierna te noemen “Eigenaar”;
 2. De besloten vennootschap .............................. B.V., statutair gevestigd te .............................., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor .............................. onder nummer .................., hierna rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer .............................. (BSN ..................), hierna te noemen “Vennootschap”;

overwegende:

 • dat Eigenaar volledig dan wel voor ......% eigenaar is van een onroerende zaak, gelegen aan de (adres) .............................. te .............................. (plaatsnaam), kadastraal nummer .................., welke door hem sinds .................. ter beschikking wordt gesteld aan zijn onderneming, zijnde .............................. B.V., vorenstaande in de zin van artikel 3.92 van de Wet inkomstenbelasting 2001, deze BV met LVN nummer ..................;
 • dat Eigenaar deze door hem ter beschikking gestelde onroerende zaak met de rechtstreeks daarmee samenhangende schulden uiterlijk op 31 december 2010 geruisloos wenst in te brengen op grond van artikel 3.99a Wet IB 2001 (en artikel 15 lid 1 letter z van de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970) in de Vennootschap. Het pand wordt vanaf .................. voor rekening en risico van die Vennootschap gedreven (Overgangstijdstip);
 • dat daartoe (mede) vereist is dat deze intentieverklaring uiterlijk 30 september 2010 (dan wel binnen negen maanden na het Overgangstijdstip) wordt geregistreerd;
 • dat de Vennootschap de door Eigenaar ter beschikking gestelde onroerende zaak ter beschikking zal blijven stellen aan .............................. B.V., tenminste naar de informatie welke nu bekend is. 

verklaren:

 1. De Eigenaar zal de onroerende zaak met de rechtstreeks daarmee samenhangende schulden uiterlijk op 31 december 2010 door middel van inbreng tegen uitreiking van aandelen in eigendom overdragen en leveren aan de Vennootschap.
 2. De Vennootschap zal in verband met die eigendomsoverdracht aan de Eigenaar voor de inbrengwaarde een nader te bepalen aantal gewone en / of preferente aandelen uitreiken, eventueel met agio, met een maximale creditering van € 2.500, dan wel zal de inbrengwaarde aangemerkt worden als informele kapitaalstorting, dit ter beoordeling van de eigenaar en de vennootschap. De inbrengwaarde is de waarde in het economische verkeer van de onroerende zaak ten tijde van het overgangstijdstip verminderd met de rechtstreeks daarmee samenhangende schulden en de latente vpb-schuld.
 3. De onroerende zaak zal vanaf .................. 2010 (Overgangstijdstip) worden geëxploiteerd voor rekening en risico van de vennootschap.
 4. Deze intentieovereenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de inbreng niet heeft plaatsgevonden uiterlijk op 31 december 2010.
 5. Deze intentieovereenkomst zal worden geregistreerd door de bevoegde inspecteur in de zin van de Registratiewet 1970.

Ondertekend te .............................. op .................. 2010.

de heer ..............................                                   de heer ..............................

namens .............................. B.V.


Meer weten van tbs-pand naar b.v. overeenkomst

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte