Fiscale APK keuring van uw bedrijf? Wij controleren uw accountant.
Vraag hier een vrijblijvende offerte voor een fiscale scan

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Arbeidsovereenkomst directeur-grootaandeelhouder

De ondergetekenden:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ...... BV, gevestigd te ......, kantoorhoudende te ......, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door ...... in de functie van directeur enerzijds, hierna te noemen werkgever,

en

2. De heer // Mevrouw // ......, geboren op ...... te ......, wonende te ......, anderzijds, hierna te noemen werknemer,

in aanmerking nemende:

Dat werknemer bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. ...... is benoemd tot statutair directeur van de besloten vennootschap, welke benoeming // de heer // mevrouw // ...... heeft aanvaard en dat partijen de voorwaarden, geldend vanaf het tijdstip van benoeming, in de onderstaande arbeidsovereenkomst schriftelijk vastleggen;

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1. Aanstelling

1.1. Werknemer treedt met ingang van ...... in dienst van de werkgever als statutair directeur.

Artikel 2. Onbepaalde tijd

2.1. De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd met dien verstande, dat deze, zonder dat voorafgaande opzegging noodzakelijk zal zijn, zal eindigen op het tijdstip, waarop de pensioenaanspraken krachtens deze arbeidsovereenkomst ingaan.

Artikel 3. Opzegging

3.1. De arbeidsovereenkomst kan door ieder der partijen door opzegging worden beëindigd met een termijn van ...... weken voor werknemer en de dubbele termijn voor werkgever. Het einde van de arbeidsovereenkomst dient samen te vallen met het einde van de kalendermaand.

3.2. Opzegging van de arbeidsovereenkomst vanwege werkgever wordt geacht te hebben plaatsgevonden door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, inhoudende het ontslag van werknemer als statutair directeur.

Artikel 4. Verplichtingen

4.1. Werknemer is verplicht alles te doen en na te laten, wat een goed directeur behoort te doen en na te laten. Werknemer zal zijn volledige werkkracht, inzet, vaardigheden, kennis en ervaring aanwenden ten behoeve van werkgever.

4.2. Werknemer is verplicht tot naleving van de wettelijke bepalingen en de bepalingen van de statuten van werkgever, zoals deze thans luiden of in de toekomst mochten komen te luiden, alsmede na te leven de aanwijzingen en instructies, hem/haar door de algemene vergadering van aandeelhouders verstrekt.

4.3. Werknemer zal regelmatig rapporteren aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

4.4. Werknemer dient voor een behoorlijke waarneming zorg te dragen ingeval van vakantie of afwezigheid anderszins. Hij/zij dient ervoor zorg te dragen, dat dan de voortgang van de werkzaamheden van de onderneming is gewaarborgd.

Artikel 5. Salaris

5.1. Werknemer geniet een salaris ad € ...... bruto per maand en zal na aftrek van wettelijke inhoudingen voor of op de laatste dag van de kalendermaand worden uitbetaald. Onverminderd mogelijke verhogingen van dit salaris krachtens nadere besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders, zal het salaris van de werknemer worden aangepast met dezelfde trendmatige aanpassingen waarmee de lonen en salarissen van andere werknemers van de vennootschap worden aangepast.

Artikel 6. Dertiende maand

6.1. De werknemer heeft recht op een dertiende maand, ter hoogte van een bruto maandsalaris. Bij indiensttreding of uitdiensttreding gedurende het kalenderjaar heeft de werknemer slechts recht op een gedeelte van deze uitkering, naar verhouding van de periode dat werknemer gedurende dat kalenderjaar in dienst is geweest.

Artikel 7.Vakantietoeslag

7.1. Werknemer heeft recht op 8% vakantietoeslag per kalenderjaar, berekend over het bruto jaarsalaris. Uitbetaling geschiedt in de maand juni. Indien werknemer niet gedurende de gehele periode vanaf 1 juli tot en met 30 juni in dienst is geweest, wordt de vakantietoeslag naar verhouding vastgesteld.

Artikel 8. Tantième

8.1. Werknemer zal jaarlijks, indien de algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap daartoe besluit, een tantième ontvangen. De hoogte van het tantième zal door de algemene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld uiterlijk in de maand mei, volgend op het boekjaar waarover het tantième wordt vastgesteld, waarna onmiddellijke uitkering volgt.

Artikel 9. Emolumenten

9.1. Werknemer heeft recht op vergoeding van alle onkosten welke hij/zij, binnen de grenzen der redelijkheid, ter wille van een behoorlijke vervulling van zijn dienstverband heeft gemaakt.

9.2. Werknemer ontvangt naast een vaste onkostenvergoeding van € ...... per maand, een vergoeding op basis van declaratie, maandelijks door de werknemer schriftelijk in te dienen bij de accountant. De onkostenvergoedingen worden na indiening en goedkeuring van de declaratie in de maand, volgend op die waarop de declaratie betrekking heeft, uitbetaald.

Artikel 10. Dienstauto

10.1. Werkgever zal aan werknemer voor de uitoefening van zijn functie een personenauto in bruikleen verstrekken in de prijsklasse van ca. € ....... Het is de werknemer toegestaan deze auto ook voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Alle op het gebruik van deze auto vallende kosten komen ten laste van de werkgever // met dien verstande dat de werkgever voor het privé-gebruik van de auto de werknemer maandelijks een eigen bijdrage in rekening kan brengen //.

10.2. Werkgever kan, indien de algemene vergadering van aandeelhouders in redelijkheid daartoe termen aanwezig acht, te allen tijde de bruikleen met een termijn van één maand beëindigen, in welk geval de werknemer gehouden is de auto met afgifte van de autopapieren- en sleutels ter beschikking van de werkgever te stellen.

Artikel 11. Vakantie

11.1. Werknemer heeft aanspraak op ...... vakantiedagen per jaar met behoud van salaris. Indien werknemer niet gedurende de gehele periode vanaf 1 januari tot en met 31 december in dienst van werkgever is geweest, wordt het aantal vakantiedagen naar verhouding vastgesteld.

Artikel 12. Ziekte en arbeidsongeschiktheid

12.1. Ingeval van ziekte van werknemer zal werkgever het salaris en de vakantietoeslag volledig doorbetalen gedurende een maximale ziekteperiode van twee jaar. Hetzelfde geldt voor de krachtens deze arbeidsovereenkomst overeengekomen vaste onkostenvergoeding.

12.2. De werkgever zal met onmiddellijke ingang voor de werknemer een verzekering sluiten, teneinde hem een arbeidsongeschiktheidsuitkering te verschaffen ter hoogte van ......% van het laatstgenoten salaris, verminderd met de uitkering ingevolge de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en/of een vergelijkbare arbeidsongeschiktheidsregeling, ingaande twee jaar na aanvang van de arbeidsongeschiktheid en eindigende uiterlijk op de datum, waarop het in de overeenkomst genoemde ouderdomspensioen ingaat. De premielasten van deze arbeidsongeschiktheidsverzekering // komen voor rekening van de werkgever // delen werkgever en werknemer gelijkelijk // komen voor rekening van de werknemer.

Artikel 13. Ouderdomspensioen

13.1. De besloten vennootschap kent aan de werknemer voor de duur van deze arbeidsovereenkomst aanspraken op ouderdomspensioen toe overeenkomstig de bepalingen van Pensioenwet. De premielasten van deze pensioenverzekering // komen voor rekening van de werkgever // delen werkgever en werknemer gelijkelijk // komen voor rekening van de werknemer.

Artikel 14. Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid

14.1. Werkgever zal ervoor zorgdragen, dat werknemer met onmiddellijke ingang ter zake van zijn persoonlijke aansprakelijkheid als bestuurder jegens derden, waaronder begrepen de persoonlijke aansprakelijkheid op grond van de fiscale- en sociale verzekeringswetgeving, zal zijn verzekerd.

Artikel 15. Geheimhouding

15.1. Werknemer is verplicht absolute geheimhouding te betrachten, zowel tijdens als na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, omtrent hetgeen hem/haar ten aanzien van werkgever en de relaties daarvan ter ore is gekomen, dan wel is waargenomen.

Artikel 16. Concurrentiebeding

16.1. Het is werknemer verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever, binnen een tijdvak van één jaar, na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, noch zelf in enigerlei vorm een bedrijf gelijk, gelijksoortig of aanverwant aan dat van werkgever te mogen vestigen, drijven, mede drijven of doen drijven, hetzij direct, hetzij indirect, nog financieel in welke vorm ook bij een dergelijk bedrijf belang hebben, direct of indirect of daarin of daarvoor op enigerlei wijze werkzaam zijn, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, of daarin een aandeel hebben van welke aard dan ook.

Artikel 17. Auteursrecht/ Octrooirecht e.d.

17.1. Alle rechten en aanspraken, die de werknemer tijdens zijn arbeidsovereenkomst ten behoeve van werkgever heeft verkregen, tot stand gebracht of mede tot stand heeft gebracht, zoals auteursrechten, octrooirechten, modellenrechten, naburige rechten e.d. komen bij uitsluiting toe aan de werkgever, zonder dat de werknemer jegens de werkgever aanspraak heeft op enige vergoeding ten deze.

Artikel 18. Werkzaamheden voor derden

18.1. Het is werknemer, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene vergadering van aandeelhouders tijdens de duur van deze arbeidsovereenkomst verboden al dan niet gehonoreerde werkzaamheden te verrichten voor derden of direct of indirect belang te hebben bij enige onderneming of instelling.

Artikel 19. Boetebeding

19.1. Ingeval van overtreding van de krachtens deze overeenkomst overeengekomen bepalingen, zal werknemer jegens werkgever een direct opeisbare boete verbeuren van € ...... per overtreding en van € ...... voor iedere dag, een gedeelte van een dag voor een hele gerekend, waarop de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van werkgever in plaats van de boete schadevergoeding te eisen, indien deze meer dan voormeld bedrag mocht belopen. De boete - voorzover die onredelijk hoog mocht zijn - komt ten goede aan stichting .......

Artikel 20. Schorsing/op non-actiefstelling

20.1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan de werknemer te allen tijde wegens gewichtige redenen schorsen c.q. op non-actief stellen, zulks onder schriftelijke opgave van redenen en na de werknemer te hebben gehoord.

Artikel 21. Afgifte zaken bij einde arbeidsovereenkomst

21.1. Bij het einde van de arbeidsovereenkomst dient de werknemer alle correspondentie, documenten en andere zaken met inbegrip van kopieën ter zake van werkgever of haar activiteiten, welke de werknemer onder zich heeft of krijgt, en welke eigendom zijn en blijven van werkgever, na beëindiging van deze overeenkomst ongevraagd en onverwijld aan werkgever ter hand te stellen.

Artikel 22. Vergoeding bij beëindiging arbeidsovereenkomst

22.1. Indien de werkgever zich genoodzaakt ziet de arbeidsovereenkomst te beëindigen, zonder dat er sprake is van langdurige ziekte van de werknemer, het niet naar behoren nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van deze arbeidsovereenkomst of een andere aan hem toe te rekenen gewichtige of dringende reden in de zin der wet, komt de werknemer een schadeloosstelling toe ten laste van de werkgever. Bij de hoogte van deze schadeloosstelling wordt rekening gehouden met de duur van de arbeidsovereenkomst, het uitzicht van de werknemer op uitkeringen ingevolge deze overeenkomst of ingevolge de wet, de financiële positie van de werkgever en andere relevante omstandigheden.

22.2. Partijen zullen, indien zij in onderling overleg niet tot overeenstemming geraken over de hoogte van de schadeloosstelling, daartoe gezamenlijk een onafhankelijke derde aanwijzen die ter zake een bindend advies zal uitbrengen. Mochten partijen over de persoon van deze derde geen overeenstemming bereiken, zal de meest gerede partij aanwijzing van die derde kunnen verzoeken door de President van de Arrondissementsrechtbank van de vestigingsplaats van de werkgever.

Artikel 23. Geschillen

23.1. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige arbeidsovereenkomst zullen worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank van de vestigingsplaats van werkgever.

Artikel 24. Toepasselijk recht

24.1. De arbeidsvoorwaarden, geldend voor de werknemers van werkgever zoals vervat in in CAO voor ......, zoals deze thans luiden of in de toekomst zullen komen te luiden, zijn op deze arbeidsovereenkomst van toepassing, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk in deze arbeidsovereenkomst wordt afgeweken.

24.2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te ............................................... op ...............................................

De werkgever,

...... BV, namens deze

.......................................................

De werknemer,

.......................................................

Andere Interessante artikelen voor de DGA

Lees ook: DGA salaris 2015
Lees ook: DGA salaris verplicht
Lees ook: Lager DGA loon
Lees ook: DGA - dividend of salaris
Lees ook: DGA beleggen
Lees ook: Emigratie DGA


Arbeidsovereenkomst DGA

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte