Innovatiebox ... de fiscale tip voor bedrijven

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
22-09-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Innovatiebox ... de fiscale tip voor bedrijven

Sinds 2010 heeft Nederland er een fiscaal aantrekkelijke regeling bij: de innovatiebox. Winsten zijn belast tegen 7%. De voorloper, de octrooibox, is in 2007 ingevoerd en was niet zo populair, dit kwam door de beperkte toepassing. Vanaf 2011 kan de afdrachtvermindering van 46% op een loon tot € 220.000 blijvend worden toegepast, voor het meerdere is de afdrachtvermindering 16%. De maximale vermindering bedraagt € 11 miljoen.

Wijziging innovatiebox

Per 1 januari 2013 is de innovatiebox aangepast. Innovatieve ondernemers mogen vanaf 2013 25% van de winst binnen het bedrijf (rechtspersoon zoals B.V. en N.V.) aanmerken als voordeel voor de innovatiebox, dit met een maximum van € 25.000. Dit deel van de winst wordt dan niet belast tegen een tarief van 20% of 25%, maar slechts tegen een tarief van 5%. Het is wel van belang dat het Agentschap.nl de producten of diensten aanmerkt als innovatief. De extra eis dat minstens 30% van de winst / het inkomen moet worden behaald met het vernieuwende product (door een octrooi) komt te vervallen, dit is voor de praktijk erg prettig. Er wordt voor een termijn 36 maanden (dus 3 jaar) duidelijkheid gegeven. De innovatiebox geldt voor winsten die samenhangen met een octrooi of patent en niet voor inkomsten uit een logo, merk of iets wat hierop lijkt.

Voor welke bedrijfsactiviteiten?

De innovatiebox is geïntroduceerd om innovatie, ontwikkelingen en onderzoek bij bedrijven te stimuleren. Dit met als doel om Nederland als vestigingsland voor innovatieve ondernemingen meer op de kaart te zetten. De ontwikkeling in de tijd:

  • Sinds 2007 kunnen bedrijven die een octrooi of patent hebben ontwikkeld voor uitvindingen of technische toepassingen gebruik maken van de octrooibox.
  • Sinds 2008 is dit uitgebreid voor de immateriële vaste activa waar Senternovem (nu Agentschap.nl) een verklaring inzake speur- en ontwikkelingswerk (S&O-verklaring) heeft afgegeven, hierdoor zou software er dus ook onder kunnen vallen.
  • Sinds 2010 is het belastingtarief verlaagd van 10% tot 5%, de mogelijkheden zijn ook verder uitgebreid. De boxdrempel en boxruimte komen feitelijk te vervallen, evenzo als de maxima.

Opmerking

De innovatiebox is niet van toepassing op gekochte immateriële vaste activa. Merkenrechten en logo's kwalificeren niet.

Waarop is de innovatiebox van toepassing?

De octrooibox wordt berekend over de netto winst (inkomsten en verkoopwinsten -/- kosten en afschrijvingen). Tot 2010 gold er nog een boxdrempel (nog in te lopen voortbrengingskosten met een maximum van € 100.000) en een boxruimte (ten hoogste 4x de voortbrengingskosten, maximaal € 400.000). Aandachtspunten hierbij zijn:

  • Nettovoordelen kunnen meer omvatten dan de rechtstreeks aan het octrooi toerekenbare inkomen, hierbij kunt u denken aan de opbrengst van de hieraan gerelateerde software.
  • Voor zelf ontwikkelde of voortgebrachte immateriële vaste activa geldt wel dat deze tenminste voor 30% hun oorzaak vinden in het octrooi.
  • Probleem is welke activa nu wel en niet onder de innovatiebox vallen. Sommige activa zijn gedeeltelijk innovatief edoch wellicht niet helemaal. Dit zal dan ook gelden voor de toerekening van de (voortbrengings-)kosten.
  • De boxdrempel wordt jaarlijks door de Belastingdienst bij beschikking vastgesteld.
  • Keuze voor de innovatiebox kunt u aangeven bij de aangifte vennootschapsbelasting, de keuze kan gemaakt worden per immaterieel activum.

Voorbeelden

  1. Een machine heeft een bediening waarvoor een octrooi is verleend. De verkoopwinst van de machine valt niet onder de octrooibox, het onderdeel is te klein.
  2. Een bedrijf ontwikkelt een medicijn waarvoor een octrooi is verleend. De kosten voor het maken bedroegen € 600.000. Door de ontwikkeling is een verlies geleden van € 300.000. De netto winst voor dit medicijn bedraagt vanaf 2011 ongeveer € 300.000 per jaar. Het verlies kan tegen het reguliere tarief van 25,5% worden verrekend. De boxdrempel (verlies en voortbrengkosten) bedraagt € 900.000. De winst over 2011, 2012 en 2013 is normaal belast tegen 20% / 25.5%. Vanaf 2014 wordt het tarief over de winst 5%.

Overgangsregeling

Als er immateriële vaste activa voor 2010 zijn ontwikkeld, gaan deze per 2010 over van de octrooibox naar de innovatiebox. Voor een S&O-activum dat is voortgebracht in 2008 of 2009 blijven de boxdrempel en de boxruimte van toepassing, dit kan het netto voordeel beperken.

Download

Lijst met aanspreekpunten bij de Belastingdienst


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte