Fiscaal juist contract met uw opdrachtgever?

Vraag offerte

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Voorbeeldovereenkomst gastdocent masterprogramma

Beoordeling Belastingdienst nr. 9101570786 | 25 – 09 – 2015

Beoordeling overeenkomst gastdocent masterprogramma

Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst voor de opdrachtgever niet leidt tot de verplichting loonheffingen af te dragen of te voldoen, omdat geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Toelichting

Fictieve dienstbetrekkingen

Bij mijn beoordeling ga ik uit van de op dit moment geldende regelgeving. Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst niet leidt tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Er is evenmin sprake van een fictieve dienstbetrekking. De zgn. "gelijkgesteldenregeling".

1 is niet van toepassing omdat het hier gaat om kortstondige arbeidsrelaties van een of twee dagdelen.

1 Artikel 2c Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en art. 5 Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655).

Zekerheid onder voorwaarde conforme feitelijke uitvoering

Opdrachtgever hoeft geen loonheffingen af te dragen of te voldoen als partijen in de praktijk handelen conform hetgeen zij overeen zijn gekomen in de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst op grond waarvan geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.

Ik heb mijn standpunt gegeven naar aanleiding van het ingediende verzoek om vooroverleg. Ik heb mijn oordeel uitsluitend gebaseerd op de tekst van de voorgelegde overeenkomst.

Geen oordeel over ondernemerschap

De Belastingdienst beoordeelt overeenkomsten alleen op de elementen die van belang zijn om de vraag te kunnen beantwoorden of sprake is van de plicht tot het afdragen of voldoen van loonheffingen. De Belastingdienst kan op basis van een voorgelegde overeenkomst geen oordeel geven over de fiscale kwalificatie van de inkomsten van de opdrachtnemer in de inkomstenbelasting. Het standpunt voor de loonheffingen heeft evenmin betekenis voor de omzetbelasting.

Verhaalsverbod

In de bijgevoegde overeenkomst is een bepaling opgenomen die betrekking heeft op eventuele correcties loonheffingen.

De Belastingdienst wijst opdrachtgevers op de verhaalsverboden die zijn opgenomen in art. 42, zevende lid, Zorgverzekeringswet (Zvw) en art. 20 Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv), voor respectievelijk inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen. Op grond van deze wettelijke bepalingen is een beding dat in strijd is met de verhaalsverboden nietig. Artikel 125, tweede en derde lid, Wfsv bevat een strafbepaling gericht tegen overtreding van het verhaalsverbod premies werknemersverzekeringen.

Gebruik kenmerknummer beoordeling

Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op 25-09-2015 geregistreerd onder nummer 9101570786.

Verwijzing naar de beoordeling

Bij het gebruik van een door de Belastingdienst beoordeelde voorbeeldovereenkomst, moet de daadwerkelijk gebruikte overeenkomst verwijzen naar het door de Belastingdienst toegekende nummer van het beoordeelde model. Daarvoor dient in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer steeds de volgende tekst te worden gebruikt:

"Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 25-09-

2015 onder nummer 9101570786 beoordeelde overeenkomst."

Indien bovenstaande tekst niet wordt opgenomen in de overeenkomst, kunnen partijen aan de door opdrachtgever en opdrachtnemer gebruikte overeenkomst niet het vertrouwen ontlenen dat er geen loonheffingen hoeven te worden afgedragen of voldaan. Wijzigingen in de tekst van de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst, kunnen gevolgen hebben voor de loonheffingen.

Geldigheidsduur beoordeling

Het oordeel over deze overeenkomst heeft een geldigheidsduur van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van de goedkeuring, onder voorbehoud van wijzigingen in relevante wet- of regelgeving gedurende die vijf jaar. Ook jurisprudentie kan aanleiding zijn het oordeel over deze overeenkomst voor de toekomst in te trekken. Daarbij zal de Belastingdienst de beginselen van behoorlijk bestuur in acht nemen.

Geen aansprakelijkheid voor schade

De Belastingdienst heeft de overeenkomst uitsluitend beoordeeld met het oog op het geven van zekerheid voor het werken buiten dienstbetrekking in het kader van de loonheffingen. De Belastingdienst is niet aansprakelijk voor gevolgen, van welke aard dan ook, van het gebruik van het model.

Voorbeeldovereenkomst gastdocent masterprogramma

Beoordeling Belastingdienst nr. 9101570786 | 25 – 09 – 2015

Overeenkomst van opdracht

Deze overeenkomst wordt aangegaan tussen (naam opdrachtgever) en de hieronder genoemde opdrachtnemer. De afspraken in deze overeenkomst hebben betrekking op het verzorgen van een masterclass in het hieronder genoemde programma.

Naam opdrachtnemer:

Naam gastdocent:

Programma:

Masterclass:

Datum:

Vergoeding: €

1. Bij declaratie op naam van een bedrijf hier de bedrijfsnaam invullen; bij declaratie op naam van een persoon hier de persoonsnaam invullen.

2. Hier altijd een naam invullen (ook als de naam hetzelfde is als die bij ‘naam opdrachtnemer’).

De vergoeding is inclusief eventuele onkosten, bureaukosten en binnenlandse reiskosten. Voor buitenlandse opdrachtnemers worden reis- en verblijfskosten vergoed tegen zogenoemd ‘economy class’ tarief (reiskosten per auto à € 0,19 per kilometer). Een declaratieformulier wordt u separaat toegestuurd. Bij declaratie op persoonlijke titel worden de gegevens door middel van IB-47 formulieren aan de Belastingdienst opgegeven. Indien van toepassing zal de opdrachtnemer een factuur verhoogd met btw aan opdrachtgever sturen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de opdrachtnemer. Op deze overeenkomst zijn de op de achterzijde vermelde voorwaarden en bepalingen van toepassing.

Graag twee exemplaren van dit document ondertekenen en één ervan retourneren aan (naam en adres opdrachtgever). Het andere exemplaar is voor uw eigen administratie. Betalingen vinden in de regel binnen 14 dagen na het college en na ontvangst van het declaratieformulier plaats, mits alle gegevens correct zijn ingevuld en alle bescheiden door ons zijn ontvangen.

Aldus overeengekomen;

(Plaats) , ________________ _____________, __________________

(datum) (plaats) (datum)

[ naam course director ] __________________________

Course director (naam opdrachtgever) (naam opdrachtnemer)

Voorwaarden en bepalingen overeenkomst van opdracht gastdocent masterprogramma

  • Deze overeenkomst heeft slechts betrekking op de op de vorige bladzijde genoemde opdracht en data. (naam opdrachtgever) vergoedt alleen de kosten die in de overeenkomst staan vermeld. Het honorarium is inclusief vergoedingen voor eventuele assistenten of gastdocenten die door opdrachtnemer zijn uitgenodigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  • De masterclass waarop deze opdracht betrekking heeft kent een kortstondig karakter van één of twee dagdelen (ochtend, middag, en/of avond) met – op jaarbasis gezien – een niet-repetitief karakter.
  • (Naam opdrachtgever) benadrukt dat deze overeenkomst van opdracht niet kan worden opgevat als een arbeidsovereenkomst en dat er derhalve geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking tussen (naam opdrachtgever) en de aan ommezijde vermelde opdrachtnemer. (Naam opdrachtgever) draagt geen loonbelasting, sociale verzekeringspremies en/ of andere verzekeringen voor opdrachtnemer af. De verstrekte vergoedingen betreffen brutobedragen; opdrachtnemer blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor de afdracht van loon- c.q. inkomstenbelasting en eventuele (na te heffen) sociale premies.
  • Opdrachtnemer is door (naam opdrachtgever) benaderd vanwege zijn specifieke kennis en kunde op een bepaald vakgebied. Opdrachtnemer is vrij om de te behandelen lesstof zelf in te vullen en de desbetreffende masterclass naar eigen goeddunken in te richten. Elke masterclass wordt achteraf door de studenten geëvalueerd. Als uit deze evaluaties blijkt dat de kwaliteit van de masterclass sterk te wensen overlaat, behoudt (naam opdrachtgever) zich het recht voor (een deel van) de afgesproken vergoeding niet uit te betalen. In een dergelijke situatie zal de course director van de opleiding op basis van hoor en wederhoor tussen studenten en opdrachtnemer een afgewogen beslissing nemen.
  • Bij een verandering in de start- of einddatum van het opleidingsprogramma, of verandering in het aantal overeengekomen sessies, wordt de overeenkomst per e-mail gewijzigd of opnieuw opgesteld.
  • (Naam opdrachtgever) behoudt zich het recht voor deze overeenkomst eenzijdig te beëindigen zonder verdere verplichtingen van (naam opdrachtgever) aan de opdrachtnemer, indien het deelnemersaantal van het desbetreffende opleidingsprogramma onvoldoende is, of – in het geval van in-company opleidingen – het bedrijf in kwestie de opleiding heeft geannuleerd.
  • Indien opdrachtnemer om welke reden dan ook in gebreke blijft om de betreffende masterclass te verzorgen, behoudt (naam opdrachtgever) zich het recht voor de overeengekomen vergoeding niet uit te betalen.
  • Op deze overeenkomst is de Nederlandse wet van toepassing.

Voorbeeld overeenkomst Gastdocent VAR

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte