Voorbeeldovereenkomst coördinerend stralingsdeskundige

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
03-01-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Voorbeeldovereenkomst coördinerend stralingsdeskundige

Beoordeling Belastingdienst nr. 9011579855 | 22 – 09 – 2015

Beoordeling overeenkomst dienstverlening coördinerend stralingsdeskundige

Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst voor de opdrachtgever niet leidt tot de verplichting loonheffingen af te dragen of te voldoen, omdat geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Toelichting

Geen (fictieve) dienstbetrekking

Bij mijn beoordeling ga ik uit van de op dit moment geldende regelgeving. Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst niet leidt tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Er is evenmin sprake van een fictieve dienstbetrekking. De zgn. "gelijkgesteldenregeling".

1 is niet van toepassing omdat onder meer niet wordt voldaan aan het daarvoor geldende vereiste dat op doorgaans ten minste twee dagen per week arbeid wordt verricht voor de opdrachtgever.

1 Artikel 2c Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en art.5 Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655).

Zekerheid onder voorwaarde conforme feitelijke uitvoering

Opdrachtgever hoeft geen loonheffingen af te dragen of te voldoen als partijen in de praktijk handelen conform hetgeen zij overeen zijn gekomen in de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst op grond waarvan geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.

Ik heb mijn standpunt gegeven naar aanleiding van het ingediende verzoek om vooroverleg. Ik heb mijn oordeel uitsluitend gebaseerd op de tekst van de voorgelegde overeenkomst.

Geen oordeel over ondernemerschap

De Belastingdienst beoordeelt overeenkomsten alleen op de elementen die van belang zijn om de vraag te kunnen beantwoorden of sprake is van de plicht tot het afdragen of voldoen van loonheffingen. De Belastingdienst kan op basis van een voorgelegde overeenkomst geen oordeel geven over de fiscale kwalificatie van de inkomsten van de opdrachtnemer in de inkomstenbelasting. Het standpunt voor de loonheffingen heeft evenmin betekenis voor de omzetbelasting.

Gebruik kenmerknummer beoordeling

Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op 22–09–2015 geregistreerd onder nummer 9011579855.

Verwijzing naar de beoordeling

Bij het gebruik van een door de Belastingdienst beoordeelde voorbeeldovereenkomst, moet de daadwerkelijk gebruikte overeenkomst verwijzen naar het door de Belastingdienst toegekende nummer van het beoordeelde model. Daarvoor dient in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer steeds de volgende tekst te worden gebruikt:

"Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op

22-09-2015 onder nummer 9011579855 beoordeelde overeenkomst."

Indien bovenstaande tekst niet wordt opgenomen in de overeenkomst, kunnen partijen aan de door opdrachtgever en opdrachtnemer gebruikte overeenkomst niet het vertrouwen ontlenen dat er geen loonheffingen hoeven te worden afgedragen of voldaan. Wijzigingen in de tekst van de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst, kunnen gevolgen hebben voor de loonheffingen.

Geldigheidsduur beoordeling

Het oordeel over deze overeenkomst heeft een geldigheidsduur van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van de goedkeuring, onder voorbehoud van wijzigingen in relevante wet- of regelgeving gedurende die vijf jaar. Ook jurisprudentie kan aanleiding zijn het oordeel over deze overeenkomst voor de toekomst in te trekken. Daarbij zal de Belastingdienst de beginselen van behoorlijk bestuur in acht nemen.

Geen aansprakelijkheid voor schade

De Belastingdienst heeft de overeenkomst uitsluitend beoordeeld met het oog op het geven van zekerheid voor het werken buiten dienstbetrekking in het kader van de loonheffingen. De Belastingdienst is niet aansprakelijk voor gevolgen, van welke aard dan ook, van het gebruik van het model.

Voorbeeldovereenkomst coördinerend stralingsdeskundige

Beoordeling Belastingdienst nr. 9011579855 | 22 – 09 – 2015

Dienstverleningsovereenkomst

De ondergetekenden

1. ………………………… hierna te noemen "opdrachtgever"

en

2. ………………………… hierna te noemen "opdrachtnemer"

overwegende:

 • dat opdrachtnemer bevoegd is om als coördinerend deskundige als bedoeld in artikel 1, eerste lid van Besluit stralingsbescherming (Stb. 2013, 33) werkzaamheden uit te voeren;
 • dat opdrachtgever verplicht is om een overeenkomst aan te gaan met een coördinerend stralingsdeskundige;
 • dat partijen een overeenkomst wensen aan te gaan;
 • dat partijen met deze overeenkomst geen arbeidsovereenkomst beogen af te sluiten, maar een overeenkomst van opdracht;

verklaren het volgende te zijn overeengekomen :

Aard van overeenkomst

De door opdrachtnemer te verlenen diensten bestaan uit de hieronder omschreven werkzaamheden:

 • De coördinerend stralingsdeskundige / "Opdrachtnemer" zorgt er namens de opdrachtgever voor dat handelingen met röntgentoestellen binnen het kader van de regels bij of namens de wet plaatsvinden, tevens houdt de coördinerend stralingsdeskundige hier toezicht en controle op.
 • Het kritisch bestuderen van uit te voeren handelingen met röntgentoestellen en een risicoanalyse (-identificatie, -berekening en – evaluatie) op deze handelingen opstellen en vervolgens, indien aan de gestelde eisen wordt voldaan, toestemming verlenen om deze handelingen uit te mogen voeren.
 • De bevindingen van de hiervoor genoemde handelingen worden vastgelegd in het kader van een risicoanalyse (-identificatie, -berekening en – evaluatie).
 • De hiervoor genoemde risicoanalyse wordt binnen 3 maanden na ingang van deze overeenkomst uitgevoerd en vervolgens in overleg. De risicoanalyse moet in ieder geval uitgevoerd worden bij significant gewijzigde aantallen röntgenopnames en vooraf aan het in gebruik nemen van een nieuw, verplaatst of aangepast röntgentoestel. Ook na een verbouwing of verhuizing wordt vooraf het in gebruik nemen van röntgentoestellen een risicoanalyse uitgevoerd.
 • Advisering over de inhoud van de acceptatietest, welke bij elke nieuw of aangepast röntgentoestel uitgevoerd moet worden, voordat het röntgentoestel in gebruik genomen mag worden.
 • Advisering over toe te passen beveiligingsmiddelen en technieken ter waarborging van een doelmatige bescherming van personen.
 • Verificatie van de doeltreffendheid en het juiste gebruik van beveiligingsmiddelen en technieken. Deze verificatie wordt minimaal 1x per jaar uitgevoerd.
 • Controle op de goede werking en het juiste gebruik van röntgentoestellen met het oog op de bescherming tegen ioniserende straling. Deze controle wordt minimaal 1x per jaar uitgevoerd.
 • Schriftelijk verslag van de hierboven genoemde verificatie en controle.
 • Het opzetten en het jaarlijks up to date houden van het KEW-Dossier.
 • Aanspreekpunt voor de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.
 • Aanmelden / afmelden van vergunningen en meldingen.
 • In overleg met de opdrachtgever en/of toezichthoudend stralingsdeskundige maatregelen vaststellen om schade tegen te gaan.
 • Opstellen van bedieningsprotocollen voor röntgentoestellen voor degenen die handelingen met röntgentoestellen verrichten.
 • Opstellen van instructies voor degenen die geen handelingen met röntgentoestellen verrichten, maar wel blootgesteld kunnen worden.
 • Het verzorgen van waarschuwingsborden of –tekens en opschriften, daar waar nodig.

Duur van de overeenkomst:

De overeenkomst wordt voor een jaar aangegaan en vervolgens stilzwijgend verlengd.

Omgang privacy en bedrijfsinformatie

De medewerkers van Opdrachtnemer gaan vertrouwelijk met persoons- en bedrijfsgegevens om en zullen, zonder toestemming van de opdrachtgever geen informatie aan derden doorgeven. Bovenstaande staat uitgebreid verwoord in het "Reglement privacy en omgang bedrijfsinformatie Opdrachtnemer".

Honorarium

Het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te betalen honorarium bedraagt het 1e jaar €……, exclusief omzetbelasting (BTW)

Verplichtingen opdrachtnemer en opdrachtgever

De opdrachtgever zal, om de omschreven werkzaamheden uit te kunnen voeren, de hiervoor benodigde gegevens aanleveren.

Op verzoek van opdrachtgever overlegt opdrachtnemer de voor het uitvoeren van deze opdracht benodigde certificaten, diploma’s en documenten.

Eveneens kan opdrachtnemer op verzoek een "Verklaring omtrent het gedrag" overleggen, niet ouder dan 3 maanden. De kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van opdrachtgever.

Aldus opgemaakt en getekend in tweevoud te ……………op ……-……-………

Handtekening

Opdrachtgever Opdrachtnemer

………………………………………………………………

Het honorarium voor de volgende jaren is afhankelijk van de dan uitgevoerde werkzaamheden.

Tot een afstand van 20 km vanaf ……………zijn de voorrijkosten inbegrepen. (Hemelsbreed gerekend). Vanaf 20 km wordt voor elke km extra een bijdrage van €1,50 (reiskosten retour + uurloon) per bezoek gerekend tot een maximum van €……per jaar. De reiskosten voor het 1e bezoek zijn inclusief. De afstand …………– …………………is hemelsbreed …………km.

Opdrachtnemer verzendt binnen 6 weken na levering van het KEW-Dossier een factuur.

Het 1e jaar gaat in op ………………………

Opzegging van de overeenkomst moet door beide partijen tenminste 1 maand voor de verlengingsdatum plaatsvinden. In bijzondere omstandigheden, bijv. beëindiging van de praktijk, geldt de opzegtermijn van 1 maand niet.


Voorbeeld overeenkomst stralingsdeskundige

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte