Fiscaal juist contract met uw opdrachtgever?

Vraag offerte

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Voorbeeldovereenkomst tennislessen en incidentele advisering 

Beoordeling Belastingdienst nr. 9031515846 | 12-10-2015 

Beoordeling overeenkomsten tennisvereniging en tennisleraar / leerlingen en tennisleraar.  

Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomsten voor de tennisvereniging niet leidt tot de verplichting loonheffingen af te dragen of te voldoen, omdat geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Toelichting 

Dienstbetrekking.

Bij mijn beoordeling ga ik uit van de op dit moment geldende regelgeving. Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst, voor wat betreft de overeengekomen advisering en overige werkzaamheden, niet leidt tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen tennisvereniging (opdrachtgever) en tennisleraar (opdrachtnemer). Er is evenmin sprake van een fictieve dienstbetrekking. De zgn. ”gelijkgesteldenregeling” *1) is niet van toepassing omdat onder meer niet wordt voldaan aan het daarvoor geldende vereiste dat op doorgaans ten minste twee dagen per week arbeid wordt verricht voor de opdrachtgever. Het verzorgen van tennislessen wordt door de leraar rechtstreeks overeengekomen met de leerlingen. Ook hiervoor is (daarom) geen sprake van een echte of fictieve dienstbetrekking. 

Zekerheid onder voorwaarde conforme feitelijke uitvoering.

Opdrachtgever hoeft geen loonheffingen af te dragen of te voldoen als partijen in de praktijk handelen conform hetgeen zij overeen zijn gekomen in de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst op grond waarvan geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. 

Ik heb mijn standpunt gegeven naar aanleiding van het ingediende verzoek om vooroverleg. Ik heb mijn oordeel uitsluitend gebaseerd op de tekst van de voorgelegde overeenkomst. 

Geen oordeel over ondernemerschap.

De Belastingdienst beoordeelt overeenkomsten alleen op de elementen die van belang zijn om de vraag te kunnen beantwoorden of sprake is van de plicht tot het afdragen of voldoen van loonheffingen. De Belastingdienst kan op basis van een voorgelegde overeenkomst geen oordeel geven over de fiscale kwalificatie van de inkomsten van de opdrachtnemer in de inkomstenbelasting. Op basis van het standpunt voor de loonheffingen kan de Belastingdienst geen oordeel geven over de gevolgen voor de omzetbelasting. 

Gebruik kenmerknummer beoordeling.

Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op 12-10-2015 geregistreerd onder nummer 9031515846. 

Verwijzing naar de beoordeling.

Bij het gebruik van een door de Belastingdienst beoordeelde voorbeeldovereenkomst, moet de daadwerkelijk gebruikte overeenkomst verwijzen naar het door de Belastingdienst toegekende nummer van het beoordeelde model. Daarvoor dient in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer steeds de volgende tekst te worden gebruikt:   

“Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 12-10-2015 onder nummer 9031515846 beoordeelde overeenkomst.”  

Indien bovenstaande tekst niet wordt opgenomen in de overeenkomst, kunnen partijen aan de door opdrachtgever en opdrachtnemer gebruikte overeenkomst niet het vertrouwen ontlenen dat geen loonheffingen hoeven te worden afgedragen of voldaan. Wijzigingen in de tekst van de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst, kunnen gevolgen hebben voor de loonheffingen. 

Geldigheidsduur beoordeling.

Het oordeel over deze overeenkomst heeft een geldigheidsduur van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van de goedkeuring, onder voorbehoud van wijzigingen in relevante wet- of regelgeving gedurende die vijf jaar. Ook jurisprudentie kan aanleiding zijn het oordeel over deze overeenkomst voor de toekomst in te trekken. Daarbij zal de Belastingdienst de beginselen van behoorlijk bestuur in acht nemen. 

Geen aansprakelijkheid voor schade. 

De Belastingdienst heeft de overeenkomst uitsluitend beoordeeld met het oog op het geven van zekerheid voor het werken buiten dienstbetrekking in het kader van de loonheffingen. De Belastingdienst is niet aansprakelijk voor gevolgen, van welke aard dan ook, van het gebruik van de overeenkomst.  

*1) Artikel 2c Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en art.5 Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655).

VOORBEELDOVEREENKOMST TENNISLESSEN EN INCIDENTELE ADVISERING 

Beoordeling Belastingdienst nr. 9031515846. | 12-10-2015 

Overeenkomst van opdracht 

De ondergetekenden: 
De vereniging XXX (XXX), gevestigd te XXXX XX XXX aan de XXXX XX, ingeschreven in het Verenigingsregister onder nummer XXXX bij Kamer van Koophandel te XXXX, rechtsgeldig vertegenwoordigd door  .............................. (naam en functie) en .............................. (naam en functie), 
Hierna te noemen: ‘De vereniging’, 

en 

XXX, gevestigd te XXXX X, XXX XX te XXX, tennisleraar ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nr  XXX 
Hierna te noemen: Opdrachtnemer, 

 In aanmerking nemende dat: 

  • De vereniging zijn leden de gelegenheid wil geven tennislessen te volgen; 
  • Opdrachtnemer in staat en bereid is deze tennislessen voor de leden van de vereniging te verzorgen, alsmede enkele aanvullende sporttechnische diensten voor de vereniging kan aanbieden; 
  • De leden die tennislessen krijgen hiervoor rechtstreeks met opdrachtnemer een verbintenis aangaan; 
  • Opdrachtnemer buiten dienstbetrekking en derhalve geheel voor eigen rekening en risico opereert als zelfstandige opdrachtnemer voor meerdere opdrachtgevers; 
  • De vereniging in het belang van zijn leden in deze overeenkomst een aantal kwalitatieve voorwaarden stelt aan uitvoering van de opdracht; 
  • Partijen uitdrukkelijk niet de bedoeling hebben om tussen hen een arbeidsovereenkomst te laten ontstaan. 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

Artikel 1 Opdrachtnemer zal voor de tijd van 1 jaar, ingaande op 1 april jjjj en mitsdien van rechtswege eindigend op 1 april jjjj, ten behoeve van de leden van de vereniging de tennislessen verzorgen. Na deze datum zijn partijen vrij om met anderen te onderhandelen. Partijen beslissen vóór 1 januari jjjj of, en zo ja onder welke voorwaarden, een nieuwe overeenkomst wordt opgemaakt. 

Artikel 2 De werkzaamheden van opdrachtnemer zullen het volgende omvatten: - Het verzorgen van tennislessen voor jeugdleden; - Het verzorgen van tennislessen voor seniorleden; - Adviseren van het bestuur op sporttechnisch gebied; - Organiseren en begeleiden van activiteiten anders dan tennislessen. 

Artikel 3
Het programma en de inhoud van de in artikel 2 genoemde werkzaamheden worden door opdrachtnemer bepaald en geschieden onder diens eigen verantwoordelijkheid en inzicht. De vereniging heeft geen enkele zeggenschap over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden en de te gebruiken materialen. De opdrachtnemer voorziet zelf in de te gebruiken materialen. 

Artikel 4 De tijdstippen van de tennislessen, de aard en omvang van de advisering van het bestuur alsmede de organisatie van activiteiten zullen in overleg tussen de vereniging en de opdrachtnemer worden vastgesteld. 

Artikel 5  De opdrachtnemer huurt de tennisbanen van de vereniging, om de tennislessen te kunnen verzorgen. Hiervoor zal een huurovereenkomst worden afgesloten tussen opdrachtnemer en de vereniging.  

Artikel 6 In geval van ziekte of afwezigheid zorgt opdrachtnemer voor vervanging of worden de uitgevallen lessen gegeven op nader tussen opdrachtnemer en afnemers van tennislessen te bepalen tijdstippen. 
Bij verhindering mag opdrachtnemer zich, zonder voorafgaande toestemming of voorafgaand overleg met de vereniging laten vervangen door een daarvoor geschikt persoon, rekening houdende met het doel van de vereniging. Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kwaliteit van de tennislessen en het nakomen van gemaakte afspraken. Voor de betaling van de vervanger zal opdrachtnemer zelf zorg dragen. Wanneer de lessen geen doorgang kunnen vinden als gevolg van weersomstandigheden, geldt het op dat moment door opdrachtnemer gepubliceerde lesreglement.  

Artikel 7 Opdrachtnemer zorgt voor een lesreglement en inschrijfformulieren voor de lessen. Opdrachtnemer voert een eigen administratie en zal de trainingen rechtstreeks factureren aan de lesnemers. Door ondertekening van het inschrijfformulier ontstaat een verbintenis tussen de opdrachtnemer en de lesnemer.  

Artikel 8 Vereniging en opdrachtnemer komen vooraf de onderwerpen overeen ter zake van waarvan opdrachtnemer zal adviseren alsmede welke activiteiten opdrachtnemer zal organiseren. Opdrachtnemer zal hierover achteraf schriftelijk verantwoording afleggen aan de vereniging en rechtstreeks aan de vereniging factureren. 
Opdrachtnemer kan de uren besteed aan de volgende werkzaamheden factureren:  - aanwezigheid bij evenementen, officiële besprekingen met commissies en bestuur,  - indelen en begeleiden competitieteams,  - opstellen tennis specifiek beleid en ondersteuning wervingscommissie door het verzorgen van introductielessen.  
Het uurtarief voor deze uren bedraagt XX EURO (inclusief BTW). Van 1 april jjjj tot 1 april jjjj zal de vereniging maximaal 25 uren afnemen.  
De vereniging dient de factuur binnen 30 dagen na ontvangst te betalen. 

Artikel 9 Het is de vereniging niet toegestaan om tijdens de duur van deze overeenkomst toestemming te geven aan andere tennisleraren dan opdrachtnemer om tennislessen te geven aan leden van de XXX.   

Artikel 10 Opdrachtnemer dient te beschikken over een inschrijving Kamer van Koophandel en dient dit te allen tijde desgewenst aan de vereniging te kunnen overhandigen. Opdrachtnemer draagt zelf zorg voor de nodige verzekeringen, waaronder in elk geval een aansprakelijkheidsverzekering.  

Artikel 11 De vereniging is niet aansprakelijk voor enige schade en / of letsel die opdrachtnemer, door welke oorzaak dan ook, gedurende de onder artikel 3 omschreven werkzaamheden mocht komen te lijden. Opdrachtnemer vrijwaart de vereniging bovendien voor elke aansprakelijkheid voor schade en / of letsel welke wordt toegebracht aan derden gedurende de onder artikel 3 omschreven werkzaamheden, alsmede voor eventuele boetes of naheffingen van de Belastingdienst.     

Artikel 12 De overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat opdrachtnemer ervoor zorg draagt dat de lessen te allen tijde worden verzorgd door tennisleraren met een geldige KNLTB licentie. 

Artikel 13 Deze overeenkomst eindigt in elk geval door het enkele verloop van de in artikel 1 genoemde termijn. De vereniging kan de overeenkomst wegens gewichtige reden tussentijds opzeggen.  

Aldus in tweevoud opgemaakt te XXX op XXX (datum)  

De vereniging                             Opdrachtnemer      
………………………. (naam)    ………………………. (naam)     
………………………..(functie)   Tennisleraar 
………………………..(naam)    
………………………..(functie) 

Bijlage: inschrijfformulier tennislessen   

Inschrijfformulier tennislessen NAAM TENNISLERAAR Zomerseizoen jjjj  

Voornaam: .............................. 
Achternaam: .............................. 
Adres: ..............................
Postcode / woonplaats: ............... .............................. 
Telefoon (graag mobiel): ...............
Geboortedatum: ............... 
Email(blokletters): ..............................  
Ik tennis voor het ...... jaar en heb ...... jaar les gehad. 
Speelsterkte enkel/dubbel: ... / ... 
Eventuele lespartners: *.............................., *..............................,*..............................,*..............................
Partners moeten wel zelf een inschrijfformulier inleveren.  
KOSTEN EN MOGELIJKHEDEN   [... Overzicht tarieven lessen ...]  
Ik ga akkoord met het lesreglement (zoals vermeld op de achterkant van dit formulier). Het lesreglement is ook te vinden op de website van XXXX. U ontvangt een factuur die door de trainer(s) in de eerste maand van de lescyclus wordt opgemaakt. Door het indienen van het ondertekende inschrijfformulier, is de cursist een betalingsverplichting aangegaan jegens de trainer(s), ook al maakt de cursist geen gebruik van het recht op deelname aan tennislessen. De betaling dient binnen 30 dagen te worden voldaan door de cursist. Wanneer de factuur niet binnen de gestelde termijn is voldaan, zullen administratiekosten / incassokosten in rekening worden gebracht. 
Datum: ...............
Handtekening leerling (bij senior lid):                         Handtekening ouder / voogd (bij junior lid): 
..............................                                                        ..............................
Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend opsturen vóór dd mmmm jjjj  naar: NAAM TENNISLERAAR  ADRES, ETC. Of mailen naar: NAAMTENNISLERAAR@@@@.nl

Voorbeeld overeenkomst tennisleraar VAR

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte