Voorbeeldovereenkomst thuiszorg via zorginstelling

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
10-11-2015
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Voorbeeldovereenkomst thuiszorg via zorginstelling


Beoordeling Belastingdienst nr. 9015550000-08 | geregistreerd 14 – 10 – 2015


Beoordeling overeenkomst


Op 11 februari 2015 is een door BTN en FNV Zelfstandigen voorgelegde modelovereenkomst beoordeeld. De overeenkomst heeft betrekking op de situatie dat een ZZP'er in opdracht van een thuiszorginstelling zorg verleent aan thuiszorgcliënten. Werken volgens de bijgevoegde overeenkomst leidt voor de opdrachtgever niet tot de verplichting loonheffingen af te dragen of te voldoen, omdat geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Op 14 oktober 2015 is deze beoordeling opnieuw geregistreerd in het kader van het wetsvoorstel ‘Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties’.


Toelichting


Dienstbetrekking


Naar mijn mening leidt werken volgens de bijgevoegde overeenkomst niet tot een privaatrechtelijke
dienstbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Op basis van de beoordeelde overeenkomst is op voorhand ook geen sprake van toepasselijkheid van de ‘tussenkomstbepaling’ of de ‘gelijkgesteldenregeling’ (fictieve dienstbetrekkingen). Hierbij is in aanmerking genomen dat de in de overeenkomst bedoelde opdrachtnemer:

• is aan te merken als solistisch werkende zorgverlener als bedoeld in de Wkkgz;
• meerdere opdrachtgevers heeft;
• extramurale zorg in natura verleent;
• de zorg zelfstandig verleent;
• een eigen verantwoordelijkheid heeft voor de kwaliteit van de zorg;
• aansprakelijk is voor de kwaliteit van de verleende zorg;
• een eigen klachtenregeling heeft;
• is ingeschreven in het kwaliteitsregister;
• is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het wetsvoorstel ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ (Wkkgz) is op 6 oktober 2015 door de Eerste Kamer aangenomen.Bij de beoordeling van de door BTN en FNV Zelfstandigen voorgelegde modelovereenkomst is, conform de hierna te noemen brief van 10 oktober 2014 van het kabinet, geanticipeerd op de voorgenomen wetswijziging. Als een opdrachtnemer (ZZP’er in de thuiszorg) gedurende langere tijd (nagenoeg) geen andere opdrachtgevers heeft dan de ene opdrachtgever waarmee hij concreet een overeenkomst sluit als bedoeld in het model, voldoet deze opdrachtnemer niet aan het bij het wetsvoorstel Wkkgz geïntroduceerde begrip ‘solistisch werkende zorgverlener’. Daarmee voldoet de opdrachtnemer niet aan de eerste van de bovengenoemde omstandigheden en vervallen de op de Wkkgz gebaseerde verantwoordelijkheden en verplichtingen van de zorgverlener. Bovendien wordt de afhankelijkheid van die ene opdrachtgever zo groot dat, zeker in combinatie met het vervallen van de hiervoor bedoelde verplichtingen en verantwoordelijkheden, niet meer van zelfstandigheid kan worden gesproken en de tussenkomstbepaling of de gelijkgesteldenregeling toch van toepassing kan zijn. Respectievelijk: artikelen 2a en 2c Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en artikel 3 en 5 Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655). Eerste Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 32 402, E.

Van belang is daarom dat de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst en gedurende de looptijd daarvan, toeziet op de omstandigheden die voor het uitsluiten van de fictieve dienstbetrekkingen relevant zijn en met name op het aantal opdrachtgevers.
Zekerheid onder voorwaarde conforme feitelijke uitvoering In de brief van 10 oktober 2014 ‘Zzp’ers in de zorg’ van het kabinet aan de Tweede Kamer is aangegeven dat modelovereenkomsten ontwikkeld kunnen worden die ter beoordeling aan de Belastingdienst en het ministerie van VWS voorgelegd kunnen worden. Daarop hebben BTN en FNV Zelfstandigen een overeenkomst in concept voorgelegd, hebben diverse besprekingen plaatsgevonden en is het concept op onderdelen aangepast. Het uiteindelijke oordeel is gebaseerd op de tekst van de bijgevoegde overeenkomst en de brief met aanvullende stukken die de minister van VWS aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Indien zorginstellingen en ZZP’ers deze modelovereenkomst gebruiken als basis voor hun onderlinge relatie en daar ook daadwerkelijk naar handelen, is er geen sprake van een (fictieve) dienstbetrekking. Opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen af te dragen of te voldoen.

Beperkt oordeel over ondernemerschap

De Belastingdienst beoordeelt overeenkomsten alleen op de elementen die van belang zijn om de vraag te kunnen beantwoorden of sprake is van de plicht tot het afdragen of voldoen van loonheffingen. De Belastingdienst kan op basis van een voorgelegde overeenkomst geen oordeel geven over de fiscale kwalificatie van de inkomsten van de opdrachtnemer in de inkomstenbelasting.
Op basis van het standpunt voor de loonheffingen kan de Belastingdienst geen oordeel geven over de gevolgen voor de omzetbelasting.


Gebruik kenmerknummer beoordeling


Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op 14-10-2015 geregistreerd onder nummer 9015550000-08.


Verwijzing naar de beoordeling


Bij het gebruik van een door de Belastingdienst beoordeelde voorbeeldovereenkomst moet de daadwerkelijk gebruikte overeenkomst verwijzen naar het door de Belastingdienst toegekende nummer van het beoordeelde model. Daarvoor dient in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer steeds de volgende tekst te worden gebruikt:

“Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst onder nummer 9015550000-08
beoordeelde overeenkomst, geregistreerd op 14-10-2015.”

Wijzigingen in de tekst van de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst, kunnen gevolgen hebben voor de loonheffingen.
In de periode voorafgaand aan de registratie van deze voorbeeldovereenkomst was het al mogelijk om een overeenkomst te gebruiken die identiek was aan deze overeenkomst. In die gevallen moet op een andere manier aangegeven zijn dat de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gelijk is aan de beoordeelde overeenkomst.


Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 32 642, nr.5.

Brief van 24 maart 2015 betreffende Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake VSO over de brief van 10 oktober 2014 inzake de ZZP’er in de zorg (Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 32 642, nr. 7).

Geen aansprakelijkheid voor schade

De Belastingdienst heeft de overeenkomst uitsluitend beoordeeld met het oog op het geven van zekerheid voor het werken buiten dienstbetrekking in het kader van de loonheffingen. De Belastingdienst is niet aansprakelijk voor gevolgen, van welke aard dan ook, van het gebruik van de overeenkomst.


Raamovereenkomst Zorginstelling - Zorgverlener

Ter regeling van de voorwaarden waaronder overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van zorgdiensten in natura tot stand komen.

De ondergetekenden:

Mevrouw / De heer .............................., geboren op ..............., wonende te .............................., aan de .............................., BSN ..............., bank- / gironummer ..............., te dezen handelend onder de naam ‘..............................’,ingeschreven in het handelsregister onder nummer ..............., hierna te noemen “Opdrachtnemer”;

en

.............................., gevestigd en kantoorhoudende te .............................. aan de .............................., ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door .............................., hierna te noemen “Opdrachtgever”,

Hierna gezamenlijk te noemen “partijen”.


In aanmerking nemende:

 • Dat Opdrachtgever een krachtens de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) toegelaten thuiszorgorganisatie is die zorg in natura verleent op het gebied van verpleging, verzorging en begeleiding;
 • Dat ten aanzien van deze zorg in natura een recht of aanspraak bestaat ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of ingevolge de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of ingevolge een tegemoetkoming uit hoofde van een zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet dan wel anderszins uit hoofde van op enig moment geldende regelgeving;
 • Dat Opdrachtnemer op de hoogte is van de (fiscale) vereisten van (fiscaal) ondernemerschap en meent hieraan te voldoen en het voorts duidelijk is dat de onderhavige overeenkomst en de daarbij behorende Overeenkomst(en) van Opdracht inzake Zorg in natura geen fiscaal ondernemerschap garanderen;
 • Dat Opdrachtnemer als zelfstandige werkzaam is op het gebied van thuiszorg;
 • Dat Opdrachtgever zorg in natura door Opdrachtnemer wil laten verzorgen door het verlenen aan Opdrachtnemer van daartoe strekkende (individuele) overeenkomsten van opdracht;
 • Dat Opdrachtnemer bereid en in staat is deze zorg in natura te verlenen;
 • Dat Partijen met deze Raamovereenkomst de voorwaarden willen aangeven waaronder zij met elkander wensen te contracteren;
 • Dat partijen uitdrukkelijk noch beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW noch een fictieve dienstbetrekking tot stand wensen te laten komen en uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
 • Dat elke individuele opdracht uit hoofde van de Raamovereenkomst door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verleend als hiervoor bedoeld, schriftelijk zal worden vastgelegd in een daartoe strekkende schriftelijke overeenkomst van opdracht waarvan het model aan deze overeenkomst is gehecht en daarvan een onlosmakelijk onderdeel vormt (Bijlage A);
 • Dat Opdrachtgever en Klant eveneens een overeenkomst van opdracht aangaan ter regeling van de daadwerkelijke verlening van de zorg in natura;
 • Dat Partijen met het oog op een juiste interpretatie van onderstaande contractsbepalingen, de door partijen beoogde uitvoering van de overeenkomst van opdracht en de kwalificatie van hun rechtsverhouding in het algemeen het navolgende opmerken:
 • Dat Opdrachtgever altijd eindverantwoordelijk zal zijn voor de verleende zorg in natura aan klanten vanuit haar rol als contractspartij bij door Opdrachtgever te sluiten overeenkomsten met derden, zoals zorgkantoren en / of zorgverzekeraars en / of Gemeenten en haar rol als WTZi-toegelaten thuiszorgorganisatie alsmede op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
 • Dat Opdrachtnemer in praktische zin zelfstandig de feitelijke zorg in natura verleent aan de Klant en een eigen verantwoordelijkheid heeft op basis van de Wkkgz en vanuit die rol zelf altijd verantwoordelijk is voor- en aanspreekbaar zal zijn op zijn of haar professionele handelen in de praktijk;
 • Dat de Opdrachtgever aanwijzingen en / of richtlijnen kan geven aan Opdrachtnemer als bedoeld in artikel 7:402 BW;
 • Dat het Opdrachtnemer uitdrukkelijk vrijstaat om ook voor derden werkzaam te zijn;
 • Dat deze samenwerkingsvorm voor het verrichten van extramurale zorgdiensten in natura is beoordeeld en goedgekeurd door de Ministeries van Financiën en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Komen overeen als volgt:

Artikel 1: Begrippen

1.1
Klant(en): bestaande en toekomstige zorgvrager(s), die een Indicatie heeft / hebben en die een overeenkomst heeft / hebben met Opdrachtgever;

 • Indicatie: een recht of een aanspraak op Zorg in natura;
 • Opdracht: een door Opdrachtnemer van Opdrachtgever aanvaard aanbod van opdracht.
 • Opdrachtgever omschrijft de soort Zorg in natura (productgroep) alsmede het aantal daarbij horende uren en voor zover mogelijk de Klant(en). Een aanbod van opdracht kan mondeling of schriftelijk worden verstrekt en / of worden aanvaard dan wel worden geweigerd. Indien een aanbod van opdracht wordt aanvaard zal deze binnen 48 uur schriftelijk worden vastgelegd in een daartoe strekkende overeenkomst van opdracht, waarvan een model als Bijlage A aan deze overeenkomst is gehecht;
 • Overeenkomst: deze Raamovereenkomst met de daarbij horende bijlagen;
 • Raamovereenkomst Zorginstelling - Zorgverlener;
 • Zorg in natura: de door Opdrachtnemer ten behoeve van de Klant(en) te verrichten diensten welke kunnen bestaan uit persoonlijke verzorging, huishoudelijke verzorging, verpleging, gespecialiseerde verpleging, ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding, zijnde alle extramurale vormen van zorg in natura die niet door de Klant(en) worden vergoed (waaronder Persoons Gebonden Budget).


Artikel 2: Onderwerp van de overeenkomst

2.1 Opdrachtgever kan onder de Overeenkomst een aanbod van opdracht doen aan Opdrachtnemer, welke door Opdrachtnemer kan worden aanvaard, om Zorg in natura te verlenen aan Klanten van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet verplicht een aanbod van opdracht te aanvaarden en kan deze dientengevolge weigeren.
2.2 Met inachtneming van de zorgplicht als omschreven in artikel 7:401 BW en de richtlijnen zoals onder meer bepaald in artikel 4.1 van de Overeenkomst verleent Opdrachtnemer de Zorg in natura zelfstandig en is Opdrachtnemer vrij te bepalen op welke wijze de Zorg in natura wordt verleend. Het staat Opdrachtgever vrij ter zake van de Zorg in natura aanwijzingen te geven als bedoeld in artikel 7:402 BW.
2.3 De bepalingen in de Overeenkomst gelden ook voor Opdrachten.
2.4 Partijen hebben uitdrukkelijk niet de bedoeling een arbeidsovereenkomst te sluiten in de zin van artikel 7:610 e.v. BW of een fictieve dienstbetrekking tot stand te laten komen. Ook komt met het bepaalde in de Overeenkomst geen overeenkomst van lastgeving als bedoeld in artikel 7:414 e.v. BW tot stand. Partijen contracteren uitsluitend met elkander onder de voorwaarde van aanwezigheid van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 e.v. BW.
Partijen verklaren zich ervan bewust te zijn dat door de Overeenkomst geen dienstbetrekking ontstaat tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
Aangezien Partijen uitsluitend met elkaar willen contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 e.v. BW verbinden Partijen zich ertoe om hun feitelijke gedragingen bij de uitvoering van de Zorg in natura in overeenstemming te doen zijn met de inhoud en strekking van de Overeenkomst (en de vanuit de Overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten van opdracht) teneinde de uitvoering van de wederzijdse contractuele verplichtingen binnen het wettelijk kader van een overeenkomst van opdracht te kunnen uitvoeren.

Artikel 3: Verplichtingen en faciliteiten Opdrachtgever

3.1 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer in staat stellen de overeengekomen Zorg in natura te verlenen, door al hetgeen in dat kader redelijkerwijze van Opdrachtgever kan worden verlangd, te doen.
3.2 Opdrachtgever faciliteert indien wenselijk – tegen betaling – aanvullende diensten en / of producten (bijv.: beschikbaar stellen vergaderruimte, achterwachtservice (24- uurs bereikbaarheid), cursussen en facturering). De facilitering van de aanvullende diensten en / of producten zal in een separate schriftelijke overeenkomst tussen partijen worden vastgelegd.
3.3 Bij Opdrachtgever is een klachtenprocedure overeenkomstig de Wkkgz van kracht. In geval de Klant klachten heeft over de uitvoering van de Zorg in natura en deze niet in onderling overleg tussen Paraaf opdrachtgever: Paraaf opdrachtnemer:
Raamovereenkomst Zorginstelling - Zorgverlener
Opdrachtnemer en Klant kunnen worden verholpen, zal de Klant gebruik kunnen maken van de klachtenprocedure. Opdrachtgever beschikt over een klachtenreglement waarin nadere informatie inzake de behandeling van klachten is opgenomen. Opdrachtnemer verklaart het klachtenreglement voor wat betreft de behandeling van de klacht alsmede het oordeel ter zake van de uitkomst van de klachtbehandeling van toepassing op opdrachten die onder deze Overeenkomst worden uitgevoerd.

Artikel 4: Verplichtingen Opdrachtnemer

4.1 Opdrachtnemer garandeert dat hij gekwalificeerd, bevoegd en bekwaam is om de Zorg in natura te verlenen. Opdrachtnemer zal als blijk van de benodigde kwalificaties beschikken over een daartoe strekkend en in de zorgsector algemeen erkend kwaliteitskeurmerk (bijvoorbeeld KIWA).
De Opdrachtnemer heeft een eigen verantwoordelijkheid op basis van de Wkkgz en is met inachtneming van de eigen professionele verantwoordelijkheid rechtstreeks en volledig verantwoordelijk en zonodig aansprakelijk voor de kwaliteit van de verleende Zorg in natura. De Opdrachtnemer verklaart door ondertekening van de Overeenkomst te voldoen aan alle kwaliteitsnormen gebaseerd op de Wkkgz en veldnormen welke onder meer als toetsingskader gelden voor de handhaving door de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
4.2 Opdrachtnemer garandeert voorts dat hij voldoet en blijft voldoen aan de beroepseisen ten aanzien van (bij)scholing, opleiding, deskundigheid, ervaring, etc.
4.3 In het kader van de eindverantwoordelijkheid op basis van de Wkkgz kan Opdrachtgever steekproefsgewijs controleren of de afgesproken doelen gerealiseerd zijn (resultaat).
4.4 Opdrachtnemer zal er vóór aanvang van de Overeenkomst zorg voor dragen dat Opdrachtgever over de volgende documenten beschikt, indien en voor zover de navolgende documenten niet reeds onderdeel vormen van c.q. ten grondslag liggen aan het algemeen erkende kwaliteitskeurmerk waaraan Opdrachtnemer dient te voldoen:
i. na vaststelling van de identiteit een afschrift van een geldig paspoort of ander identiteitsbewijs;
ii. kopieën van alle voor de uitvoering van de Zorg in natura ten behoeve van de Klant benodigde vakdiploma’s, certificaten en getuigschriften;
iii. eventuele BIG-registratie;
iv. een kopie van de polis van de door Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de door haar verleende en nog te verlenen Zorg in natura;
v. verklaring omtrent het gedrag niet ouder dan een half jaar;
vi. een bewijs van inschrijving in een Kwaliteitsregister;
vii. inschrijving in het handelsregister;
4.5 Wanneer Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een opdracht heeft aangeboden zoals bedoeld in artikel 2.1, zal Opdrachtnemer deze gelet op de continuïteit van de zorg en de behoefte van de Klant onverwijld telefonisch of schriftelijk (waaronder elektronische of digitale berichtgeving) aanvaarden of weigeren en bij aanvaarding bevestigen dat hij / zij de Zorg in natura conform de Overeenkomst zal verlenen en wel binnen de normen voor aanvaardbare wachttijd.
Indien Opdrachtnemer het aanbod van opdracht om welke reden dan ook niet onverwijld aanvaardt, kan hij / zij geen aanspraak meer maken op de verlening van de Zorg in natura op grond van de Overeenkomst en zal Opdrachtgever een andere zorgverlener kunnen benaderen voor het verlenen van de Zorg in natura en hem / haar een aanbod van opdracht doen. Bij aanvaarding van het aanbod van opdracht verleent de Opdrachtnemer de Zorg in natura zo snel mogelijk indien en voor zover

Paraaf opdrachtgever:

Paraaf opdrachtnemer:

Raamovereenkomst Zorginstelling - Zorgverlener
Indicatiestelling heeft plaats gehad. Met het oog op het verlenen van verantwoorde zorg zoals bedoeld in de Wkkgz zal als regel gelden dat met het verlenen van Zorg in natura binnen 2 dagen dient te zijn aangevangen. Bij het aanbod van opdracht en bij de overeenkomst van opdracht kan van deze termijn worden afgeweken.
4.6 Indien Opdrachtnemer verhinderd is de Zorg in natura aan de Klanten te verlenen, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever onverwijld van de verhindering en de verwachte duur daarvan (telefonisch) op de hoogte stellen. Opdrachtnemer dient bij verhindering zelf voor vervanging zorg te dragen. De vervanger dient met het oog op het verlenen van verantwoorde zorg aan dezelfde beroepseisen te voldoen die in de Overeenkomst aan opdrachtnemer worden gesteld. Opdrachtgever heeft het recht van Opdrachtnemer te verlangen dat Opdrachtnemer een andere vervanger aanstelt, indien Opdrachtgever gemotiveerd kan aangeven dat de door Opdrachtnemer aangedragen vervanger ongeschikt is voor het verlenen van de Zorg in natura (bijv. op basis van eerdere negatieve ervaringen met Opdrachtnemer, een gegronde klacht tegen Opdrachtnemer, etc.) dan wel niet aan de in de Overeenkomst aan de Opdrachtnemer gestelde beroepseisen voldoet.
Indien Opdrachtnemer niet voor geschikte vervanging kan zorgdragen kan de vervanger in gezamenlijk overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden gekozen. Indien Opdrachtnemer zich laat vervangen, dan factureert de vervanger zelf de Zorg in natura bij Opdrachtgever. Inzake de facturatie en betaling zal een separate schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en de vervanger worden gesloten.
4.7 In geval van vervanging als bedoeld onder 4.6 blijft de Opdrachtnemer naast de eigen professionele verantwoordelijkheid van de vervanger zowel jegens Opdrachtgever als Klant mede op basis van de Wkkgz verantwoordelijk voor een kwalitatief goede uitvoering van de Zorg in natura.
4.8 Opdrachtnemer neemt jaarlijks het initiatief om zijn / haar dienstverlening met Opdrachtgever te evalueren.

Artikel 5: Vrijwaring en verrekening

5.1 Indien het niet nakomen en/of overtreden van enige bepaling van de Overeenkomst door één van de partijen (‘de overtredende partij’) leidt tot schade die voortvloeit uit eventuele fiscaalrechtelijke geschillen, is de andere partij daarvoor niet aansprakelijk.
Voor zover de andere partij voor dergelijke schade wordt aangesproken vrijwaart de overtredende partij de andere partij geheel. Onder schade wordt tevens begrepen boetes en/of (heffings)rente.
5.2 In een voorkomend geval zal de geleden schade mogen worden verrekend met al hetgeen door de betreffende partij op dat moment verschuldigd is of zal worden aan de overtredende partij uit welke hoofde dan ook, onverminderd het recht van betreffende partij om geleden schade op enige andere wijze in rechte te verhalen op de overtredende partij.
5.3 Prestaties die in het kader van deze overeenkomst worden verleend betrekking hebbende op het verrichten van Zorg in natura zijn naar mening van partijen over en weer vrijgesteld. Indien en voor zover over de diensten als vermeld in artikel 3.2 van de Overeenkomst btw verschuldigd is of zal zijn, is deze verschuldigd door de presterende partij over de overeengekomen vergoeding exclusief btw en wordt die btw aan de afnemende partij in rekening gebracht. Partijen kunnen in de (individuele) overeenkomst(en) van opdracht anders overeenkomen.

Artikel 6: Geheimhouding en Klantenbeding

6.1 Opdrachtnemer zal de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en privacy van Klanten in acht nemen. Bovendien verbindt Opdrachtnemer zich voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle gegevens waarvan Opdrachtnemer of personen, van wie hij zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient, kennis neemt onderscheidenlijk nemen bij Zorg in natura ten behoeve van Opdrachtgever en/of Klanten, teneinde de persoonsgegevens van de Klanten te beschermen.
6.2 Opdrachtnemer is gehouden alle van Opdrachtgever afkomstige informatie en bedrijfsgegevens en de in het kader van de uitvoering van door Opdrachtgever verstrekte Opdracht(en) te zijner kennis gekomen of ontwikkelde informatie, geheim te houden. Het is Opdrachtnemer verboden om zonder toestemming van de andere partij bedoelde informatie aan te wenden voor eigen gebruik of gebruik door derden.
6.3 De ten aanzien van de Opdrachtnemer in lid 1 geformuleerde geheimhouding geldt evenzeer voor de Opdrachtgever.
6.4 De geheimhoudingsverplichting geldt zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst.
6.5 Opdrachtnemer verbindt zich jegens Opdrachtgever om gedurende en na het einde van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten van opdracht tot een periode van .. (………………..) maanden, aanvangende op de datum van beëindiging, noch rechtstreeks noch zijdelings, alleen, in enige vorm van samenwerking met derden, zelfstandig of als ondergeschikte, noch op enige andere wijze, betrekkingen (tot het verlenen van Zorg in natura) aan te gaan of te onderhouden met een persoon die in een periode van .. (………..) maanden voorafgaande aan het einde van de Overeenkomst Klant is geweest en waar Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst Zorg in natura heeft verleend.
Deze bepaling geldt niet in geval de samenwerking tussen Opdrachtgever en Klant is beëindigd naar aanleiding van een door Klant ingediende klacht volgens de klachtenprocedure als bedoeld in artikel 3.3.
6.6 Bij één of meer overtredingen van het bepaalde in dit artikel verbeurt de overtredende partij jegens de andere partij een onmiddellijk opeisbare boete van EUR ……,- per overtreding, alsmede een boete gelijk aan EUR ……,- voor elke dag dat de overtreding of de niet nakoming voortduurt, onverminderd het recht van de andere partij om in plaats daarvan de door haar daadwerkelijk als gevolg van de overtreding geleden schade te vorderen, alles te vermeerderen met kosten en de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW.


Artikel 7: Honorering en declaratie

7.1 Opdrachtgever betaalt aan Opdrachtnemer de door Opdrachtnemer aan Klanten van Opdrachtgever verleende Zorg in natura, waarvoor tussen partijen een Opdracht tot stand is gekomen.
De tarieven zullen per Opdracht tussen partijen worden overeengekomen en worden vastgelegd in de overeenkomst van opdracht per Klant.
7.2 Opdrachtnemer zal per periode van …. (één maand)* met de daarbij horende urenspecificatie aan Opdrachtgever een door hem / haar vervaardigde factuur doen toekomen voor de verleende Zorg in natura. De Opdrachtnemer is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor facturatie en debiteurenbeheer,

Paraaf opdrachtgever:

Paraaf opdrachtnemer:

Raamovereenkomst Zorginstelling - Zorgverlener alsmede zijn / haar administratie en boekhouding in het algemeen. Opdrachtnemer heeft uitsluitend recht op vergoeding van daadwerkelijk gewerkte uren aan Zorg in natura welke gebaseerd zijn op de overeenkomst van opdracht.
7.3 Indien Opdrachtgever voor haar facturatie nadere gegevens nodig heeft, verplicht Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever om binnen veertien dagen na een verzoek daartoe de verzochte gegevens te verstrekken.
7.4 Opdrachtgever zal het door Opdrachtnemer gefactureerde bedrag voldoen binnen … dagen.
Zowel Opdrachtnemer als de Klant dienen erop toe te zien, dat het verlenen van zorg overeenkomstig de aan de Klant gegeven indicatiestelling blijft; de aan de Klant verstrekte indicatiestelling is de basis van zorgverlening, facturatie en betaling.
Opdrachtgever is niet verplicht tot betaling aan Opdrachtnemer voor verleende Zorg in natura, die om welke reden dan ook niet door het Zorgkantoor, de Zorgverzekeraar of de Gemeente worden voldaan, tenzij partijen in de overeenkomst van opdracht uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de Zorg in natura op verzoek van Opdrachtgever (ook) buiten de Indicatie kan worden verleend.
Indien na uitbetaling door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer onverhoopt blijkt dat meer uren zijn vergoed voor zorgverlening aan Opdrachtnemer dan waarop de Klant uit hoofde van de Indicatie qua uren en type zorg een aanspraak heeft, bijvoorbeeld als gevolg van overschrijding van de Indicatie, verlenen van zorg buiten de Indicatie dan wel anderszins, dient Opdrachtnemer, de teveel ontvangen gelden op eerste daartoe strekkend verzoek van Opdrachtgever te restitueren of zal Opdrachtgever deze gelden mogen verrekenen met eventuele overige betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer.


Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Opdrachtnemer staat in voor de door hem / haar verleende Zorg in natura. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtnemer lijdt tijdens het verlenen van de Zorg in natura als gevolg van gedragingen of nalaten van de Klant of een derde jegens Opdrachtnemer. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aansprakelijkheidsstelling voor schade die de Klant of een derde lijdt als gevolg van gedragingen of nalaten van Opdrachtnemer of van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.
8.2 Opdrachtnemer draagt zorg voor een passende aansprakelijkheidsverzekering (bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering) en beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de door haar verleende en nog te verlenen Zorg in natura met een minimale dekking van € 1.000.000,- per gebeurtenis en zorgt ervoor, dat ter zake van deze aansprakelijkheidsverzekering(en) afdoende dekking gewaarborgd zal blijven door de premies tijdig te betalen.


Artikel 9: Duur en beëindiging

9.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar en zal behoudens opzegging telkenmale stilzwijgend voor perioden van één jaar worden verlengd. In geval de Overeenkomst is geëindigd, maar een overeenkomst van opdracht nog niet is geëindigd, dan blijft de Overeenkomst van kracht tot het moment waarop deze overeenkomst van opdracht is geëindigd. De overeenkomst kan door ieder der partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij, gelet op de continuïteit van de zorg, een kortere opzegtermijn gerechtvaardigd is.
De Overeenkomst eindigt met wederzijds goedvinden tussen partijen al dan niet met onmiddellijke ingang.
9.2 Partijen hebben het recht om de Overeenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang op te zeggen indien:
i. de wederpartij surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins in een blijvende toestand van betalingsonmacht verkeert dan wel wordt ontbonden;
ii. sprake is van onvoorziene omstandigheden (daaronder begrepen wijziging van wet- en regelgeving) die niet voor rekening van de opzeggende partij komen en die zo ingrijpend zijn, dat van de opzeggende partij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid instandhouding van de overeenkomst niet verlangd kan worden.
9.3 Opdrachtgever is gerechtigd de uit de Overeenkomst voortvloeiende overeenkomst van opdracht met Opdrachtnemer met onmiddellijke ingang en zonder enige verplichting tot schadevergoeding op te zeggen indien de betreffende Klant waarop de overeenkomst van opdracht betrekking heeft niet langer beschikt over een Indicatie, dan wel indien binnen de Indicatie geen ruimte meer bestaat qua zorguren en financiering dan wel indien op enige andere wijze er geen financiering van de Zorg in natura (meer) beschikbaar is voor de Klant. Voorts is Opdrachtgever gerechtigd de uit de Overeenkomst voortvloeiende overeenkomst van opdracht met Opdrachtnemer met onmiddellijke ingang en zonder enige verplichting tot schadevergoeding op te zeggen indien de betreffende Klant gedurende de opdracht om welke reden dan ook niet langer Zorg in natura van de Opdrachtnemer wenst te ontvangen.
9.4 Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige verplichting tot schadevergoeding op te zeggen, indien Opdrachtnemer niet langer voldoet aan de in de Wkkgz neergelegde eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer en / of in artikel 4.1 en/of 4.3 van de Overeenkomst gestelde eisen ten aanzien van gedrag, beroep en kwaliteit en / of indien Opdrachtnemer na een jegens hem / haar ingediende klacht, die door de Klachtencommissie gegrond is verklaard, niet binnen de gestelde termijn de door de Klachtencommissie opgelegde aanwijzingen c.q maatregelen heeft opgevolgd.
9.5 Iedere partij heeft verder het recht de Overeenkomst alsmede een (individuele) Opdracht tussentijds met een opzegtermijn van een maand op te zeggen, indien de andere partij na een aanmaning en ingebrekestelling een van zijn verplichtingen zoals genoemd in de Overeenkomst niet is nagekomen, waaronder mede wordt verstaan het maken van fouten bij het registreren / administreren van de Zorg in natura en / of het beschadigen van de goede naam van de ander.

Artikel 10: Overige bepalingen

10.1 Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk door partijen worden overeengekomen.
10.2 Indien enige bepaling van de Overeenkomst nietig is dan wel vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
10.3 De Overeenkomst prevaleert bij eventuele tegenstrijdigheden boven een Opdracht of een nadere overeenkomst, die in het kader van de uitvoering van de Zorg in natura worden gesloten.


Artikel 11: Rechtskeuze en toepasselijke rechter

11.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen die tussen partijen uit de Overeenkomst voortvloeien, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ..............................

Aldus overeengekomen en te .............................. op ............... getekend door:

Opdrachtgever Opdrachtnemer
Mevrouw / De heer      Mevrouw / De heer
handelend onder de naam ..............................

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT inzake Zorg in natura


(per klant) behorende bij de Raamovereenkomst ............... met contractnummer ...............

De ondergetekenden:

Mevrouw / De heer .............................., geboren op ..............., wonende te ..............................() aan de .............................., BSN ..............., te dezen handelend onder de naam ‘..............................’, ingeschreven in het handelsregister onder nummer ..............., bank- / gironummer ..............., hierna te noemen “Opdrachtnemer”;
en
.............................., gevestigd en kantoorhoudende te .............................. (...............) aan de .............................., ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door .............................., hierna te noemen “Opdrachtgever”,


Hierna gezamenlijk te noemen “partijen”.


In aanmerking nemende:

 • Dat Opdrachtgever een WTZi-toegelaten thuiszorginstelling is en zich heeft verbonden tot het verlenen van Zorg in natura bij de hierna vermelde klant die beschikt over een daartoe strekkende Indicatie;
 • Dat Partijen een Raamovereenkomst inzake het verlenen van Zorg in natura zijn aangegaan, waarin
  voorwaarden en bedingen zijn vastgelegd terzake van door Opdrachtgever telkenmale aan
  Opdrachtnemer te verstrekken opdrachten tot het verlenen van Zorg in natura;
 • Dat Opdrachtgever de levering van de Zorg in natura ten behoeve van de hierna vermelde klant door
  het aangaan van deze overeenkomst van opdracht, wenst uit te besteden aan Opdrachtnemer;


Komen overeen als volgt:

1. Op deze Overeenkomst is van toepassing – en daarvan maakt een onlosmakelijk en integraal onderdeel uit – het bepaalde in de tussen Partijen gesloten Raamovereenkomst, Partijen genoegzaam bekend zijnde.
2. Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer de opdracht, welke de Opdrachtnemer hierbij aanneemt, om bij klant: de heer / mevrouw .............................., geboren op ...-...-...... te .............................., wonende te .............................., hierna te noemen: “de Klant”, de navolgende, bij het zorgleefplan behorende, zorgdiensten te verlenen:
- ..............................;
- ..............................;
- ..............................
3. Deze opdracht gaat in per ............... en wordt aangegaan voor de duur waarvoor de Klant beschikt over een rechtsgeldige Indicatie, tenzij partijen overeenkomstig artikel 7.4 van de Raamovereenkomst uitdrukkelijk overeenkomen dat de zorg in natura op verzoek van Opdrachtgever (ook) buiten de Indicatie kan worden verleend, in welk geval partijen dit schriftelijk zullen verklaren in artikel 7 van deze Overeenkomst. Voortijdige opzegging conform artikel 9 van de raamovereenkomst is onverkort van toepassing. De Opdrachtnemer verplicht zich om binnen ...... werkdagen na ondertekening van deze overeenkomst met de te verlenen zorgdiensten te hebben aangevangen op de door de Klant gewenste dag(en) en tijdstip(pen).
4 Opdrachtnemer zal samen met de Klant / diens wettelijk vertegenwoordiger en/of huisarts en (de zorgcoördinator van) Opdrachtgever een Zorgleefplan opstellen en regelmatig bijhouden conform de daarop van toepassing zijnde regelgeving.
Daarnaast maakt Opdrachtnemer verplicht gebruik van de voor de verlening van Zorg in natura vereiste onderdelen uit het kwaliteitssysteem dat Opdrachtgever hanteert.
5. De Indicatie van de Klant in aanmerking nemende zullen in het Zorgleefplan de momenten waarop Zorg in natura door Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever wordt verleend worden bepaald.
Opdrachtnemer vraagt de Klant / diens wettelijk vertegenwoordiger na het verrichten van de Zorg in natura voor levering van de zorg te tekenen.
6. Partijen zijn betreffende deze opdracht voor de navolgende diensten de navolgende tarieven overeengekomen:
- ..............................;
- ..............................;
Indien de overeenkomst van opdracht voortduurt na het einde van een kalenderjaar kunnen partijen de tarieven voor het nieuwe kalenderjaar overeenkomen, welke dan schriftelijk zullen worden vastgelegd.
OPTIONEEL IN GEVAL VAN ZORG IN NATURA BUITEN DE INDICATIE*
7. In opdracht van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer per ............... tot opzegging door Opdrachtgever, waarbij Opdrachtgever geen opzegtermijn in acht hoeft te nemen, buiten de Indicatie van de Klant de navolgende zorgdiensten verlenen aan de Klant:


- ..............................;
- ..............................;
..............................


Aldus overeengekomen en in drievoud schriftelijk opgemaakt te ..............................op ............... 20.......

Opdrachtgever         Opdrachtnemer
.............................. ..............................
.............................. handelend onder de naam ..............................


Voorbeeld overeenkomst thuiszorg

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte