Voorbeeldovereenkomst zelfstandige in de bouw

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
20-10-2015
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Voorbeeldovereenkomst zelfstandige in de bouw

A. Partijen


Ondergetekenden:

1. naam: .............................., straat / postbus: .............................., postcode: ..............., plaats: .............................., telefoonnummer: ..............., e-mailadres: .............................., KvK-nummer: ..............., BTW-nummer: ...............,
hierna te noemen: de opdrachtgever, opererend in de sector bouw,

en

2. naam: .............................., straat / Postbus: .............................., postcode: ..............., plaats: ..............................,  telefoonnummer: ..............., e-mailadres: .............................., KvK-nummer: ..............., BTW-nummer: ..............., hierna te noemen: de opdrachtnemer,

In aanmerking nemende dat: 
- partijen met deze overeenkomst geen arbeidsovereenkomst beogen af te sluiten, maar een overeenkomst van aanneming van werk. Partijen zullen de uitvoering van deze overeenkomst in overeenstemming laten zijn met de wettelijke regels bij het zelfstandig uitvoeren van een overeenkomst van aanneming in de zin van artikel 7:750 BW. 

- deze overeenkomst heeft nadrukkelijk betrekking op het aannemen van werk. 

- partijen deze overeenkomst onder de navolgende voorwaarden en bepalingen wensen aan te gaan:

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:


B. Het werk

Deze overeenkomst heeft betrekking op het volgende werk (afgebakende eenheid). De opdrachtgever heeft opgedragen aan de opdrachtnemer, die deze opdracht heeft aanvaard, het volgende werk:

- een zo gespecificeerd mogelijke omschrijving van de werkzaamheden in kwantiteit en kwaliteit;

- de te gebruiken materialen: - * - * - *; 
 
De opdrachtnemer verplicht zich – in relatie tot de aanvaarde opdracht - het volgende resultaat op te leveren: 
Plaats van het werk: .............................. Benaming van het werk: .............................. De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer in het bezit te stellen van de stukken welke betrekking hebben op de uitvoering van de opdracht. Deze stukken maken deel uit van deze overeenkomst van aanneming. De opdrachtnemer verplicht zich tot nakoming van de opdracht door het werk uit te voeren naar de eisen van goed en deugdelijk werk en naar de bepalingen van deze overeenkomst.

C. Onafhankelijkheid

- De opdrachtnemer voert de opdracht uit in volledige onafhankelijkheid en bepaalt zelf onder welke omstandigheden en op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd

- Opdrachtnemer is vrij in het indelen van zijn werkzaamheden binnen de context van de opdracht en de overeengekomen resultaatsverplichting. 

- Opdrachtgever kan de opdrachtnemer richtlijnen geven over de afstemming van het overeengekomen werk in relatie tot andere werkzaamheden die hiermede in relatie staan, zonder in te grijpen in de wijze van uitvoering van de overeenkomst, aangezien de opdrachtnemer daarover bij uitsluiting beslist.

- De opdrachtnemer is volledig vrij in het aannemen van opdrachten van derden.

- De opdrachtnemer zal zodanig gekleed zijn tijdens de uitvoering van het werk, zodat voldoende herkenbaar is dat hij zijn eigen bedrijf vertegenwoordigt.  

- De opdrachtnemer zal gebruik maken van vervoersmiddelen die hem in eigendom toebehoren dan wel door hem geleast of gehuurd zijn. Voor wat betreft horizontale of verticale transportmiddelen op de bouwplaats kan de opdrachtgever deze aan de opdrachtnemer ter beschikking stellen. 

- De opdrachtnemer is gerechtigd anderen in te schakelen bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden dan wel de werkzaamheden door anderen te laten uitvoeren ter vervanging van zijn eigen arbeid.

- De opdrachtnemer is aansprakelijk voor nakoming van het overeengekomen resultaat.

- De opdracht zal worden uitgevoerd,  met inachtneming van wettelijke voorschriften, die betrekking hebben op arbeidsomstandigheden en veiligheid. 

- Indien de opdracht wordt uitgevoerd op een bouwplaats waar ook werknemers werkzaam zijn, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de naleving van de sectorale arbocatalogus. De opdrachtgever dient hiervoor de noodzakelijke voorzieningen te treffen.

- De opdracht is voorzien van een risico-inventarisatie.

- De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruik maken van eigen gereedschap en materieel.

- De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruik maken van eigen materialen. Slechts in het geval de opdrachtgever een belangrijk inkoopvoordeel kan behalen bij de aanschaf van materiaal, kan het materiaal door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld aan opdrachtnemer. 

D. Aanvang van het werk; tijdstip van oplevering; uitvoeringsduur; werkplan; onderhoudstermijn 

Met betrekking tot het tijdstip van oplevering geldt het volgende*: Het werk dient te zijn opgeleverd**: • uiterlijk op  • binnen ...... werkbare werkdagen te rekenen vanaf het tijdstip van aanvang van het werk. 
 
Na de oplevering geldt wel / niet een onderhoudstermijn***.  De onderhoudstermijn (indien overeengekomen) heeft een duur van ...... weken.
Indien opdrachtnemer wegens ziekte niet in staat is om de werkzaamheden uit te voeren, zal opdrachtnemer opdrachtgever onverwijld in kennis stellen. Opdrachtnemer zal zich zoveel mogelijk inspannen om eventuele vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden te voorkomen. Ziekte van de opdrachtnemer wordt wel / niet *** beschouwd als overmacht.

* slechts één mogelijkheid aankruisen en invullen

** slechts één mogelijkheid aankruisen en invullen indien bij * voor de eerste mogelijkheid is gekozen 

***doorhalen hetgeen niet van toepassing is      


E. De tariefvorming

• De aannemingssom van het aan de opdrachtnemer opgedragen werk beloopt  € ............... (zegge: .............................. euro),   exclusief BTW.
In het werk begrepen verrekenbare hoeveelheden met vermelding van de respectievelijke verrekenprijzen:
exclusief BTW*:   • Afrekening van het aan de opdrachtnemer opgedragen werk vindt plaats tegen de volgende prijzen**:     

* invullen indien van toepassing 

** prijzen per eenheid (bijv. per m, m2, per 1000 e.d.) vermelden, exclusief BTW)

Opdrachtgever verklaart een zodanig tarief te betalen aan opdrachtnemer die naast een marktconforme vergoeding voor de overeengekomen arbeid ook voldoende is om de kosten te kunnen dekken van voorzieningen tegen ziekte, langdurige arbeidsongeschiktheid, pensioen en scholing. 

F.  Wijziging van kosten en prijzen

• Wijzigingen van kosten en prijzen worden wel / niet verrekend.

G.  Inrichting werkterrein; aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen zaken

Met het oog op de uitvoering van het werk worden door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer de volgende zaken ter  beschikking gesteld:  - opslagterrein / afsluitbare opslagruimte(n):   - horizontaal transport:   - verticaal transport:   - hulpmiddelen:   - hulpwerken:  - aansluitpunten gas, water, elektriciteit en telefoon: dit alles onverminderd datgene dat conform deze overeenkomst door de opdrachtnemer zelf wordt geleverd.
Uiterlijk  ...... dagen voor de aanvang van het werk plegen partijen overleg over de locatie en de capaciteit van de aan de opdrachtnemer ter beschikking te stellen zaken, alsmede over de periode waarin die zaken gebruikt kunnen worden.
De container(s), bestemd voor de inzameling van het afval dat ontstaat bij de uitvoering van het aan de opdrachtnemer opgedragen  werk, wordt (worden) ter beschikking gesteld door opdrachtgever.
 De kosten van het van het werkterrein verwijderen van het afval dat ontstaat bij de uitvoering van het aan de opdrachtnemer opgedragen werk, zijn voor rekening van opdrachtgever.

H.  Hulpwerkzaamheden

• De opdrachtgever verricht geen werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van het aan de opdrachtnemer opgedragen werk. Dit met inachtneming van het overeengekomene onder I en J. 

I.  Werktekeningen

• De opdrachtnemer vervaardigt geen tekeningen met betrekking tot het aan hem opgedragen werk.
• De opdrachtnemer vervaardigt wel tekeningen met betrekking tot het aan hem opgedragen werk.
Ten aanzien van door de opdrachtnemer te vervaardigen tekeningen geldt het volgende:  
Tekeningen die door de opdrachtnemer vervaardigd zijn, blijven eigendom van de opdrachtnemer.
* slechts één mogelijkheid aankruisen (en indien van toepassing invullen)

J.  Maatvoering

• Door de opdrachtnemer wordt geen maatvoering c.q. stelwerkzaamheden verricht.
• Door de opdrachtnemer wordt wel maatvoering c.q. stelwerkzaamheden verricht.
Ten aanzien van door de opdrachtnemer te verrichten maatvoering geldt het volgende: 
* slechts één mogelijkheid aankruisen (en indien van toepassing invullen)

K.   Weekrapporten*

• De opdrachtnemer zorgt niet voor het opmaken van weekrapporten.
• De opdrachtnemer zorgt wel voor het opmaken van weekrapporten.
   *  slechts één mogelijkheid aankruisen

L. Betaling

• Het aan de opdrachtnemer toekomende zal door hem kunnen worden gefactureerd nadat het werk als opgeleverd kan worden beschouwd of, indien van toepassing, nadat het werk voldoet of geacht wordt te voldoen aan hetgeen is overeengekomen.
• Het aan de opdrachtnemer toekomende zal door hem kunnen worden gefactureerd in ...... termijnen en telkens na het verschijnen van de desbetreffende termijn.
De termijnen verschijnen**:
• periodiek, met tussenpozen van ...... weken, met dien verstande dat de eerste termijn verschijnt ...... weken na aanvang van het werk.
• afhankelijk van de stand van het werk: de eerste termijn ad € ............... verschijnt zodra de tweede termijn ad € ............... verschijnt zodra de laatste termijn ad € ............... verschijnt zodra het werk als opgeleverd kan worden beschouwd of, indien van toepassing, nadat het werk voldoet of geacht wordt te voldoen aan hetgeen is overeengekomen.
De opdrachtgever zal in alle gevallen rechtstreeks betalen aan de opdrachtnemer. 
*  slechts één mogelijkheid aankruisen (en indien van toepassing invullen) 

** invullen indien bij * voor de tweede mogelijkheid is gekozen

M.  Betalingstermijn

Met betrekking tot de termijn waarbinnen betaling dient plaats te vinden van door de opdrachtnemer ingediende facturen geldt het volgende:
Betaling van een door de opdrachtnemer opgestelde factuur vindt in alle gevallen plaats uiterlijk binnen 4 weken nadat die factuur in goede orde bij de opdrachtgever is ingekomen.

N.  BTW - verleggingsregeling

• Op deze overeenkomst is de verleggingsregeling met betrekking tot de B.T.W. wel / niet * van toepassing.                

* (doorhalen wat van toepassing is)

O.  Verzekeringen en certificaten

 Opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB).
 Opdrachtnemer beschikt over een geldig VCA VOL certificaat.
 Opdrachtgever heeft een ongevallenverzekering afgesloten ten behoeve van opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan hierop aanspraak maken indien hem tijdens de uitvoering van het werk een ongeval overkomt. De ongevallenverzekering voorziet in een uitkering van € 200.000 bij blijvende volledige arbeidsongeschiktheid.   

 Aldus overeengekomen en ondertekend te .............................., op ............... 20...

 De opdrachtgever                                                                 De opdrachtnemer


Voorbeeld overeenkomst zelfstandige bouw

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte