Fiscaal juist contract met uw opdrachtgever?

Vraag offerte

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Branchemodel voorovereenkomst beroepsgoederenvervoer


de ondergetekenden:

de eenmanszaak / VOF / maatschap / coöperatie / vereniging / stichting / de besloten vennootschap <naam volgens KvK>, gevestigd en kantoorhoudende te <plaats van vestiging> vertegenwoordigd door <naam bevoegde bestuurder, zie KvK> nader te noemen vervoerder,

en

de eenmanszaak / VOF / maatschap / coöperatie / vereniging / stichting / de besloten vennootschap <naam volgens KvK>, gevestigd en kantoor houdende te <plaats van vestiging>, wettig vertegenwoordigd door <naam bevoegde bestuurder, zie KvK> nader te noemen afzender,

en gezamenlijk te noemen ‘partijen’,


hebben in aanmerking genomen dat

 • Partijen met elkaar een overeenkomst tot het vervoer van zaken over de weg wensen aan te gaan voor alle opdrachten die afzender aan vervoerder verstrekt en de inhoud daarvan in een nader document schriftelijk wensen vast te leggen;
 • Deze schriftelijke inhoud geen dusdanige (tegenstrijdige) bepalingen mag bevatten waardoor het karakter van deze (voor)overeenkomst, te weten het tot uitdrukking brengen van het werken buiten dienstbetrekking van de vervoerder (opdrachtnemer) zodat de afzender (opdrachtgever) kan vaststellen dat er geen loonheffingen moeten worden betaald, geweld wordt aangedaan;
 • Deze overeenkomst uitsluitend toeziet op beroepsgoederenvervoer over de weg, verricht met vrachtauto’s en trekkers met een totaal toegestane massa van meer dan 3.500 kilo (3,5t);
 • Partijen vooraf bepaalde uitgangspunten wensen te formuleren en daartoe deze voorovereenkomst hebben opgesteld;
 • Vervoerder in de 6 maanden voorafgaand aan het sluiten van deze overeenkomst geen vergelijkbare werkzaamheden in loondienst van afzender heeft verricht;
 • Schade die ten gevolge van beschadiging aan of verlies of vertraging in de aflevering van de in ontvangst genomen goederen ontstaat, in ieder geval wordt beheerst door Titel 13 van Boek 8 Burgerlijk Wetboek (BW) en, in geval van grensoverschrijdend vervoer, het dwingendrechtelijke ‘Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg’ (CMR);
 • Het vervoer van goederen niet valt onder de overeenkomst van opdracht (art. 400 e.v. Boek 7 BW), noch onder de overeenkomst van aanneming van werk (artikel 750 e.v. Boek 7 BW);
 • Vervoerder voor eigen rekening en risico, waaronder het debiteurenrisico, een transportbedrijf, al dan niet aangevuld met andere logistieke activiteiten, exploiteert met daarbij behorende wettelijke en contractuele rechten en plichten tegenover stakeholders, waaronder de belastingdienst, de NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie), lokale en provinciale overheden en eventuele werknemers en / of uitzendkrachten;
 • Partijen uitdrukkelijk onderkennen dat er geen sprake is van een dienstbetrekking;
 • Vervoerder de risico’s draagt die behoren bij persoonlijke arbeidsongeschiktheid;
 • Vervoerder zelf zorg dient te dragen voor een oudedagsvoorziening.


en zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1 – verplichtingen van vervoerder

 1. Vervoerder verricht het beroepsgoederenvervoer over de weg uitsluitend gedurende de tijd dat hij in het bezit is van een communautaire vergunning zoals bedoeld in de Wet wegvervoer goederen (Wwg).
 2. Om in aanmerking te komen voor een communautaire vergunning dient de vervoerder te voldoen aan de navolgende door de NIWO te beoordelen cumulatieve voorwaarden:
  a. betrouwbaarheid (middels Verklaring Omtrent Gedrag);
  b. financiële draagkracht (€ 9.000,- voor de eerste eenheid + € 5.000,- voor elke volgende);
  c. vakbekwaamheid (erkend vakdiploma);
  d. werkelijke en duurzame vestiging (reële vestiging in Nederland).
 3. Vervoerder verricht het vervoer met een vrachtauto / trekker waarvan in ieder geval het economisch eigendom behoort tot zijn vermogen of een vrachtauto / trekker die tegen een marktconforme prijs wordt gehuurd, waaronder lease wordt begrepen, exclusief brandstof.
 4. De vrachtauto / trekker zoals bedoeld in lid 3 moet voor rekening van vervoerder zijn verzekerd tegen minimaal wettelijke aansprakelijkheid als bedoeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM), tenzij deze verzekering reeds is afgesloten door de verhuurder.
 5. Tijdens de uitvoering van de transportopdrachten dient de vervoerder voor eigen rekening te beschikken over minimaal een verzekering die de aansprakelijkheid dekt van de vervoerder in geval van schade aan de vervoerde lading (vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering). De vervoerovereenkomst betreft een zogenaamde resultaatsverbintenis hetgeen betekent dat de vervoerder in beginsel aansprakelijk is indien de in ontvangst genomen goederen niet, niet in
  dezelfde staat of niet binnen het afgesproken tijdstip worden afgeleverd.
 6. Vervoerder draagt voor eigen rekening zorg voor de brandstof.
 7. Vervoerder dient te beschikken over een BTW nummer en ingeschreven te staan in het Handelsregister.


Artikel 2 – uitvoering werkzaamheden

 1. Vervoerder is, mits partijen daarover nadere afspraken maken, gerechtigd het vervoer uit te besteden.
 2.  Vervoerder verricht de werkzaamheden zoals per opdracht overeengekomen, in het bijzonder ten aanzien van laad- en lostijden en laad- en losplaatsen, doch met eerbiediging van onder meer rij- en rusttijden.
 3. Vervoerder is gerechtigd om, met inachtneming van lid 2, zelfstandig de af te leggen route te bepalen.


Artikel 3 – financiële reserveringen & wettelijke, fiscale en sociale verplichtingen

 1. Afzender maakt geen financiële reserveringen voor dagen waarop eigenaar, vennoot, maat, lid van een coöperatie of vereniging of bestuurder van een stichting, indien zij het vervoer persoonlijk verrichten, niet beschikbaar is voor het verrichten van transportdiensten.
 2. Indien het vervoer wordt verricht door chauffeurs die een dienstbetrekking hebben met of ingeleend worden door de vervoerder, draagt die entiteit zorg voor de nakoming van eventueel wettelijke en / of contractuele (financiële) verplichtingen voortvloeiende uit de dienstbetrekking of de inlening.


Artikel 4 – AVC en vrachtbrief

 1. Tussen partijen is van toepassing de Algemene Vervoercondities 2002 (AVC).
 2. Partijen maken, mits artikel 15 van de Regeling wegvervoer goederen daartoe noopt én er sprake is van nationaal vervoer waarbij gebruik wordt gemaakt van een vrachtauto met een toegestaan laadvermogen van meer dan 500 kilogram, gebruik van een vrachtbrief. In geval van internationaal vervoer maken partijen altijd gebruik van een vrachtbrief, tenzij het CMR Verdrag niet van toepassing is .


Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend te .............................., de ......................
…………………………… ……………………………


(afzender) (vervoerder)


Voorbeeldovereenkomst beroepsgoederenvervoer VAR

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte