Fiscaal juist contract met uw opdrachtgever?

Vraag offerte

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Voorbeeldovereenkomst - vervoersovereenkomst eigen rijder individueel

Beoordeling Belastingdienst nr. 9011591310 | 13 oktober 2015

Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst voor de opdrachtgever vanaf 1 januari 2016 niet leidt tot de verplichting loonheffingen af te dragen of te voldoen, omdat geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, onder het voorbehoud dat de zgn. gelijkgesteldenregeling’ (fictieve dienstbetrekking), Artikel 2c Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en artikel 5 Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655). vanaf 1 januari 2016 bij de toepassing van de overeenkomst kan worden uitgesloten.

Toelichting

Dienstbetrekking

Bij mijn beoordeling ga ik uit van de op dit moment geldende regelgeving. Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst niet leidt tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Op basis van de op dit moment geldende regelgeving kan een fictieve dienstbetrekking, de zgn. ‘gelijkgesteldenregeling’, niet worden uitgesloten. Na een beoogde wijziging van de regelgeving per 1 januari 2016, bestaat naar verwachting de mogelijkheid dat opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk kunnen bepalen dat de fictieve dienstbetrekking voor gelijkgestelden niet op een arbeidsrelatie van toepassing is. Een concept van de AmvB waarin dit zal worden geregeld is aan de Eerste Kamer toegezonden. Eerste Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 036, C. Bij mijn beoordeling ga ik uit van de op dit moment geldende regelgeving. Dat betekent dat ik een voorbehoud maak voor de situaties waarin de bedoelde regeling voor gelijkgestelden van toepassing is en zolang de regelgeving nog niet is gewijzigd. Eventueel moet de opdrachtgever in die situatie dus wel loonheffingen afdragen of voldoen. Meer informatie over de genoemde regelingen kunt u vinden op de website van de Belastingdienst en in het Handboek loonheffingen 2015.

Zekerheid onder voorwaarde conforme feitelijke uitvoering

Opdrachtgever hoeft geen loonheffingen af te dragen of te voldoen als partijen in de praktijk handelen conform hetgeen zij overeen zijn gekomen in de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst op grond waarvan geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Ik heb mijn standpunt gegeven naar aanleiding van het ingediende verzoek om vooroverleg. Ik heb mijn oordeel uitsluitend gebaseerd op de tekst van de voorgelegde overeenkomst.

Geen oordeel over ondernemerschap

De Belastingdienst beoordeelt overeenkomsten alleen op de elementen die van belang zijn om de vraag te kunnen beantwoorden of sprake is van de plicht tot het afdragen of voldoen van loonheffingen. De Belastingdienst kan op basis van een voorgelegde overeenkomst geen oordeel geven over de fiscale kwalificatie van de inkomsten van de opdrachtnemer in de inkomstenbelasting. Voorts is het duidelijk dat de onderhavige overeenkomst geen fiscaal ondernemerschap garandeert. Op basis van het standpunt voor de loonheffingen kan de Belastingdienst geen oordeel geven over de gevolgen voor de omzetbelasting.

Verhaalsverbod

In de bijgevoegde overeenkomst is een bepaling opgenomen die betrekking kan hebben op eventuele correcties loonheffingen. De Belastingdienst wijst opdrachtgevers op de verhaalsverboden die zijn opgenomen in art. 42, zevende lid, Zorgverzekeringswet (Zvw) en art. 20 Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv), voor respectievelijk inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen. Op grond van deze wettelijke bepalingen is een beding dat in strijd
is met de verhaalsverboden nietig. Artikel 125, tweede en derde lid, Wfsv bevat een strafbepaling gericht tegen overtreding van het verhaalsverbod premies werknemersverzekeringen.

Gebruik kenmerknummer beoordeling

Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op 13 oktober 2015 geregistreerd onder nummer 9011591310.

Verwijzing naar de beoordeling

Bij het gebruik van een door de Belastingdienst beoordeelde voorbeeldovereenkomst, moet de daadwerkelijk gebruikte overeenkomst verwijzen naar het door de Belastingdienst toegekende nummer van het beoordeelde model. Daarvoor dient in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer steeds de volgende tekst te worden gebruikt: “Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 13-10-2015 onder nummer 9011591310 beoordeelde overeenkomst.”

Indien bovenstaande tekst niet wordt opgenomen in de overeenkomst, kunnen partijen aan de door opdrachtgever en opdrachtnemer gebruikte overeenkomst niet het vertrouwen ontlenen dat geen loonheffingen hoeven te worden afgedragen of voldaan. Wijzigingen in de tekst van de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst, kunnen gevolgen hebben voor de loonheffingen.

Geldigheidsduur beoordeling

Het oordeel over deze overeenkomst heeft een geldigheidsduur van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van de goedkeuring, onder voorbehoud van wijzigingen in relevante wet- of regelgeving gedurende die vijf jaar. Ook jurisprudentie kan aanleiding zijn het oordeel over deze overeenkomst voor de toekomst in te trekken. Daarbij zal de Belastingdienst de beginselen van behoorlijk bestuur in acht nemen.

Geen aansprakelijkheid voor schade

De overeenkomst is opgesteld door de opdrachtgever en / of opdrachtnemer, maar niet door de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft de overeenkomst uitsluitend beoordeeld met het oog op het geven van zekerheid voor het werken buiten dienstbetrekking in het kader van de loonheffingen. De Belastingdienst is niet aansprakelijk voor gevolgen, van welke aard dan ook, van het gebruik van de overeenkomst.


VERVOERSOVEREENKOMST EIGEN RIJDER INDIVIDUEEL

Beoordeling Belastingdienst nr. 9011591310 | 13 oktober 2015

tussen: Opdrachtgever verlader
(Straat)
(Postcode) (Woonplaats)
hierna aangeduid als: opdrachtgever
en: Transporteur Eigen Rijder
(Straat)
(Postcode) (Woonplaats)
hierna aangeduid als: transporteur

overwegende dat:


1. opdrachtgever en transporteur beide ondernemingen zijn, welke werkzaam zijn in het beroepsgoederenvervoer, zowel nationaal, als internationaal;
2. transporteur een zogenaamde eigen rijder is, welke in opdracht van anderen uitsluitend van A naar B rijdt;
3. opdrachtgever gebruik wil gaan maken van de transportdiensten van transporteur en zelf de werkzaamheden van transporteur zal plannen,
4. de transporteur op de hoogte is van de (fiscale) vereisten van (fiscaal) ondernemerschap en meent hieraan te voldoen.
zijn heden [DATUM]


het volgende overeengekomen:

Artikel 1
Werkzaamheden
Transporteur verplicht zich tot het vervoer van vrachten in opdracht van opdrachtgever tegen de in artikel 5 genoemde prijs en beschikt over een eigen trekkende eenheid (trekker), [OPTIONEEL: geschikt voor internationaal vervoer met een Euro 6 motor en eventueel een oplegger / aanhanger]. Veelal wordt gereden op de volgende landen: [……] en worden de volgende goederen vervoerd: [……] , waarbij uitdrukkelijk gevaarlijke stoffen (niet) zijn
inbegrepen.

Artikel 2
Tijdsduur
a. De looptijd van de overeenkomst is [……].
b. De overeenkomst vangt aan op: [DATUM] of zoveel eerder of later transporteur beschikt
over de noodzakelijke vergunningen en transportmiddelen.
c. Partijen komen overeen dat, indien één der partijen niet langer wil samenwerken met de andere partij, deze partij dit direct kenbaar zal maken aan de andere partij en zo spoedig mogelijk in onderling overleg de overeenkomst zal worden beëindigd. Indien partijen geen akkoord kunnen bereiken over het tijdstip van de beëindiging, zal een door partijen benoemde derde partij een voor beide partijen dwingende eindtermijn opleggen, welke zal liggen tussen de 1 en 26 weken, al naar gelang het zakelijke belang van beide partijen en
de duur dat de overeenkomst heeft bestaan.

Artikel 3
Vervoersomvang en –vaststelling
a. opdrachtgever zal er naar streven transporteur gedurende [……] weken per jaar in te zetten, waarbij ongeveer [……] km zal worden verreden. De werkweek is in principe van maandag tot en met vrijdag. Incidenteel kan ook in het weekend worden gereden. Maximaal zal transporteur [……] zondagen per jaar worden ingezet.
b. opdrachtgever garandeert transporteur [……] km per jaar. Transporteur is in principe [……] weken per jaar beschikbaar. Indien dit aantal kilometers niet wordt gehaald, zal opdrachtgever deze toch vergoeden aan transporteur, tenzij transporteur zich niet [……] weken beschikbaar heeft gesteld.
c. De bepaling van de niet beschikbare dagen is aan transporteur, doch zal deze dagen - behalve bij overmacht - minimaal een week van tevoren aankondigen. Transporteur zal zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van opdrachtgever.
d. De vaststelling van het aantal te verrekenen kilometers zal per week geschieden. Als basis voor de verrekening gelden de vervoersopdrachten en de door transporteur bijgehouden rittenstaat, waarop de daadwerkelijk verreden kilometers worden bijgehouden.
e. Indien beschikbare en betrouwbare computerprogrammatuur een berekening geeft op basis van de snelste route en deze meer dan [……%] lager uitkomt dan de daadwerkelijk verreden kilometers, dan zal deze computerberekening als basis dienen voor de verrekening van de verreden kilometers.
f. De start- en eindplaats is, tenzij anders overeengekomen, de vestigingsplaats van transporteur.

Artikel 4

Condities en Voorwaarden

a. Op het binnenlandse vervoer zijn de AVC-condities (Algemene Vervoerscondities 2002, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 81/2014 en ter griffie van de rechtbank te Rotterdam onder nummer 2/2015) van toepassing.
b. Op het grensoverschrijdende vervoer is het CMR-bepalingen van toepassing, zoals neergelegd in het CMR verdrag, met aanvullend boven aangehaalde AVC 2002.
c. De Algemene Betalingsvoorwaarden Transport en Logistiek Nederland, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te 's-Gravenhage op 2 juli 2002 onder aktenummer 69/2002 zijn eveneens van toepassing.
d. Met betrekking tot de voorwaarden vermeld onder lid a, b en c gelden steeds de laatst gedeponeerde versies, welke terug te vinden zijn op de site van de stichting Vervoeradres, www.sva.nl (a en b), alsmede de stichting TLN www.tln.nl (c).
e. Transporteur zal, zijnde vervoerder, voor het risico vermeld onder lid a en b en zogenaamde vervoerdersaansprakelijkheids- of transportverzekering afsluiten.
f. Indien het te vervoeren goed een hogere waarde vertegenwoordigt dan hetgeen bepaald onder lid a en b, zal opdrachtgever dit meerdere (laten) verzekeren.


Artikel 5

Vergoeding

Artikel 5 geeft drie mogelijkheden. Een keuze is verplicht.

ALTERNATIEF 1
a. De vergoeding voor de gereden en geaccepteerde kilometers bedraagt [€ ……] per kilometer.
b. De kilometerprijs zal worden verhoogd indien de kosten van de brandstof met meer dan [……%] zijn gestegen. De kilometerprijs zal dan met dit percentage gedeeld door drie worden verhoogd. Als leidraad hiervoor geldt bij aanvang overeenkomst de bij www.shell.nl vermelde prijs in relatie tot de per datum verhoging vermelde prijs. Dit
wordt elke eerste van de maand achteraf bekeken en aangepast. Een daling van de brandstofprijs werkt op dezelfde manier maar andersom.
c. Bovenop de kilometerprijs worden de volgende zaken berekend:
- [OPTIONEEL] langere wachttijden dan normaal bij laden en lossen (normaal is X minuten);
- [OPTIONEEL] meer laad- en losplaatsen dan XX per week;
- [OPTIONEEL] kosten van ferry, tolgelden, eurovignet, brandstof vries / koelinstallatie;
- [OPTIONEEL] kosten van douaneafhandelingen e.d.
d. De in de bovenvermelde leden vermelde vergoedingen worden jaarlijks herzien, doch worden nooit verlaagd. Indien partijen niet tot overeenstemming komen of in het geheel niet overleggen, zal de vergoeding elk jaar verhoogd worden met het de wijziging van het consumentenprijsindexcijfer, reeks Werknemers Laag door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op de meest recente tijdbasis vastgesteld. Gekeken wordt naar de
wijziging tussen augustus van het vorige jaar en augustus van het jaar daarvoor.

ALTERNATIEF 2

a. Per vervoerde vracht ontvangt de transporteur de netto-vrachtprijs. Dit is de vrachtprijs welke door opdrachtgever is bedongen met haar klanten. Op deze netto-vrachtprijs wordt door transporteur [……%] in mindering gebracht, zijnde de vergoeding voor de werkzaamheden van opdrachtgever, genoemd bevrachtingkosten.
b. Opdrachtgever zal er voor zorg dragen dat de jaaromzet van transporteur minus de bevrachtingkosten ongeveer [€ ……] zal bedragen met een minimum van [€ ……]. Dit laatste bedrag wordt elk jaar minimaal verhoogd met de wijziging van het consumentenprijsindexcijfer, reeks Werknemers Laag door het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) op de meest recente tijdbasis vastgesteld. Gekeken wordt naar de wijziging tussen augustus van het vorige jaar en augustus van het jaar daarvoor.

ALTERNATIEF 3

a. Per vervoerde vracht ontvangt de transporteur een prijs. Deze prijs wordt voor aanvang van de rit door opdrachtgever aan transporteur doorgegeven. Uitdrukkelijk heeft transporteur weigeringsrecht als de prijs van de rit gemotiveerd onvoldoende is.
b. Opdrachtgever zal er voor zorg dragen dat de jaaromzet van transporteur ongeveer [€ ……] zal bedragen met een minimum van [€ ……]. Dit laatste bedrag wordt elk jaar minimaal verhoogd met de wijziging van het consumentenprijsindexcijfer, reeks Werknemers Laag door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op de meest recente tijdbasis vastgesteld. Gekeken wordt naar de wijziging tussen augustus van het vorige jaar en augustus van het jaar daarvoor.

Artikel 6

Verplichtingen transporteur

De transporteur is verplicht:
a. het opgedragen vervoer direct en zonder onnodige vertraging te verrichten. In het geval transporteur op enig moment haar opdracht niet, of niet tijdig, kan uitvoeren, dient zij hiervan, onder vermelding van de oorzaak, direct melding te maken bij opdrachtgever;
b. het opgedragen vervoer te verrichten met voor dit vervoer geschikt, schoon en representatief materieel, wat in eigendom of aantoonbaar (langdurig) gehuurd is;
c. het beschikbare materieel in goede staat van onderhoud te hebben en houden;
d. het vervoer alleen te laten verrichten door zichzelf of eventueel bekwaam personeel, welke tevens voldoende verzorgd en behoorlijk gekleed is (zijn). Indien beide niet beschikbaar zijn, zal transporteur zorgen voor vervanging welke minimaal gelijkwaardig zal zijn. Dit kan ook plaatsvinden door het inschakelen van een andere
transportondernemer. Dit laatste gebeurt in overleg met en na toestemming van opdrachtgever;
e. te laden en te lossen of daarbij te assisteren en daarna indien nodig en gewenst de binnenzijde van de vrachtruimte zodanig schoon te (laten) maken, dat het product dat daarna geladen moet worden absoluut geen waardevermindering kan ondergaan. Ook wanneer transporteur de trailer, aanhanger en  /of container achter laat, dient deze wel voldoende schoon te zijn;
f. het wegen van lading steeds zorgvuldig te laten gebeuren. Gewichtsverschillen tussen de geladen en de geloste hoeveelheden kunnen schadeclaims van opdrachtgever aan transporteur met zich meebrengen;
g. op verzoek van opdrachtgever het door hem in te zetten materieel geheel op kosten van opdrachtgever in de kleuren van opdrachtgever te laten brengen en reclame ten behoeve van opdrachtgever aan te laten brengen;
h. te beschikken over een zogenaamde binnenlandse vervoersvergunning, alsmede een zogenaamde eurovergunning, zoals afgegeven door de NIWO (www.niwo.nl, Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie) te Rijswijk;
i. indien gevraagd door de opdrachtgever voor de functionerende chauffeur een verklaring omtrent gedrag te overleggen;
j. de eigen rittenstaat en eventueel ook rittenstaat van opdrachtgever, alsmede de benodigde vervoersdocumenten goed en correct in te vullen en waar nodig te verstrekken aan opdrachtgever en eventuele derden. Opdrachtgever kan alleen formulieren door transporteur laten invullen welke opdrachtgever nodig heeft voor doorfacturering en voor controle van de factuur van transporteur;
k. [OPTIONEEL] vermeld te staan op de zogenaamde VIHB -lijst (afvalstoffen) als vervoerder, zoals deze door het N.I.W.O. te Rijswijk wordt bijgehouden (zie www.niwo.nl/vihblijst).

Artikel 7

Verplichtingen opdrachtgever

Opdrachtgever is verplicht:
a. de factuur van transporteur, inzake de in deze overeenkomst bedoelde werkzaamheden, binnen [……] dagen na factuurdatum (welke niet meer dan twee werkdagen voor ontvangstdatum mag liggen) te voldoen, zonder enige verrekening;
b. reclames op de factuur van transporteur binnen tien dagen na factuurdatum, alsmede eventuele schades of manco’s binnen tien dagen na het daadwerkelijk vervoer of als het niet anders mogelijk was na constatering, kenbaar te maken aan transporteur, bij gebreke waarvan transporteur de reclame naast zich neer kan leggen;
c. transporteur zodanig van werk te voorzien dat de jaaromzet redelijkerwijs haalbaar is en dit werk tevens zodanig zal plannen dat transporteur in het weekend (tenzij anders overeengekomen) vrij zal zijn van opdrachten;
d. bij de planning van de transporteur rekening te houden met de laatste versie van het rijtijdenbesluit, zowel de nationale als de internationale versie;
e. [OPTIONEEL] een oplegger/aanhanger ter beschikking te stellen, welke ook door opdrachtgever zal worden onderhouden. Transporteur zal de trailer casco verzekeren en als een goed huisvader waken over de oplegger / aanhanger;
f. indien opdrachtgever opdracht geeft tot omkoppelen van de oplegger, dan kan transporteur niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de oplegger.

Artikel 8

Geheimhouding en werk voor derden

a. Transporteur en opdrachtgever zullen tegenover derden geheimhouding in acht nemen met betrekking tot alle gegevens, welke partijen gedurende deze overeenkomst bekend worden. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan deze overeenkomst, bedrijfsgegevens van de beide partijen, de vervoersopdrachten, maar ook gegevens van opdrachtgevers van opdrachtgever.
b. Het is transporteur toegestaan andere vervoersopdrachten te accepteren dan voor opdrachtgever. Transporteur zal een zodanige opdracht tijdig melden aan opdrachtgever en deze vervoersopdrachten zullen nooit voor bedrijven geschieden welke direct of indirect een relatie hebben met opdrachtgever, tenzij met toestemming van opdrachtgever.
c. Indien opdrachtgever gemotiveerde bezwaren heeft tegen een vervoersopdracht voor derden, zal transporteur deze vervoersopdracht niet uitvoeren. Opdrachtgever dient dit wel direct te melden.

Artikel 9

Omzetbelasting en gezagsverhouding.

a. Alle bedragen vermeld in deze overeenkomst zijn exclusief omzetbelasting.
b. Tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen, dat geen enkele gezagsverhouding bestaat ter zake van deze overeenkomst en transporteur vrijwaart opdrachtgever voor eventuele aanspraken van de fiscus of andere (semi)overheidsinstelling, voor nietbetaalde belasting en / of premies sociale verzekeringen en / of andere bedragen. In dit verband verklaart transporteur als transportonderneming ingeschreven te staan bij het
handelsregister, jaarlijks een winstaangifte voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te maken voor haar/zijn transportwerkzaamheden en over een omzetbelastingnummer bij de belastingdienst te beschikken, welke onder meer op de factuur wordt vermeld.
c. Ook vrijwaart transporteur opdrachtgever voor alle aanspraken van derden, met inbegrip van Nederlandse en Buitenlandse (overheids)instanties, die het gevolg zijn van of samenhangen met de werkzaamheden die transporteur heeft verricht in het kader van deze overeenkomst. Als opdrachtgever uitdrukkelijk opdracht heeft gegeven tot een bepaalde, mogelijk ook onwettige, opdracht, zal het eventuele gevolg daarvan ook voor rekening
van opdrachtgever komen.
d. Voortvloeiend uit lid b van dit artikel wordt uitdrukkelijk door opdrachtgever aan transporteur het recht verleend om bepaalde vrachten te weigeren (bijvoorbeeld naar bepaalde landen of bepaalde soort vracht). Indien transporteur zich op dit lid beroept zal hij dit met redenen omkleed moeten doen.

Artikel 10

Domiciliekeuze

Voor de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst en van al haar gevolgen verklaren partijen domicilie te kiezen te [……].

Artikel 11

Geschillenbeslechting

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen - waaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van deze overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen transporteur en opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 12

Ontbinding

Deze overeenkomst wordt, ook gedurende de looptijd van deze overeenkomst ontbonden indien:
a. één van beide partijen, schuldsanering of surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
b. transporteur het vervoer niet meer kan verrichten omdat het transportmiddel waarmee het vervoer gewoonlijk wordt verricht door een overheidsmaatregel wordt gevorderd;
c. één van beide partijen in het kader van deze overeenkomst een wanprestatie van enige betekenis pleegt, waaronder uitdrukkelijk ook valt het niet betalen van de opdrachtgever binnen de overeengekomen periode, en daarin volhardt ondanks schriftelijke sommatie van de wederpartij. De nalatige partij is bij een dergelijke wanprestatie in ieder geval een direct opeisbare boete verschuldigd van [€ ……] per gebeurtenis, onverlet de rechten op volledige schadevergoeding, maar ook directe ontbinding met volledige schadevergoeding behoort tot de mogelijkheden;
d. één van beide partijen zijn bedrijf aan een derde verkoopt of overdraagt of de directe zeggenschap over zijn bedrijf verliest.


Opdrachtgever Transporteur
………………. ……………….


Voorbeeldovereenkomst eigen rijder vervoer VAR

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte