Voorbeeldovereenkomst software & games ontwikkelaar

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
20-10-2015
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Voorbeeldovereenkomst software & games ontwikkelaar

Beoordeling Belastingdienst nr. 9081584326 | 12 – 10 – 2015 


Beoordeling overeenkomst tussen opdrachtgever en software & games ontwikkelaar.

Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst voor de opdrachtgever vanaf 1 januari 2016 niet leidt tot de verplichting loonheffingen af te dragen of te voldoen, omdat geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, onder het voorbehoud dat de zgn. ‘thuiswerkersregeling’ en ‘gelijkgesteldenregeling’ (fictieve dienstbetrekkingen)*1) vanaf 1 januari 2016 bij de toepassing van de overeenkomst kunnen worden uitgesloten. 


Toelichting 

Dienstbetrekking.

Bij mijn beoordeling ga ik uit van de op dit moment geldende regelgeving. Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst niet leidt tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 

Op basis van de op dit moment geldende regelgeving kunnen de zgn.‘thuiswerkersregeling’ en ‘gelijkgesteldenregeling’ niet worden uitgesloten. Na een beoogde wijziging van de regelgeving per 1 januari 2016 bestaat naar verwachting de mogelijkheid dat opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk kunnen bepalen dat de fictieve dienstbetrekking voor thuiswerkers en gelijkgestelden niet op een arbeidsrelatie van toepassing zijn. Een concept van de AMvB waarin dit zal worden geregeld is aan de Eerste Kamer toegezonden. *2) Bij mijn beoordeling ga ik uit van de op dit moment geldende regelgeving. Dat betekent dat ik een voorbehoud maak, voor de situaties waarin de bedoelde regelingen van toepassing zijn en zolang de regelgeving nog niet is gewijzigd. Eventueel moet de opdrachtgever in die situatie dus wel loonheffingen afdragen of voldoen. Meer informatie over de genoemde regelingen kunt u vinden op de website van de Belastingdienst en in het Handboek loonheffingen 2015. 

Zekerheid onder voorwaarde conforme feitelijke uitvoering.

Opdrachtgever hoeft geen loonheffingen af te dragen of te voldoen als partijen in de praktijk handelen conform hetgeen zij overeen zijn gekomen in de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst op grond waarvan geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. 

Ik heb mijn standpunt gegeven naar aanleiding van het ingediende verzoek om vooroverleg. Ik heb mijn oordeel uitsluitend gebaseerd op de tekst van de voorgelegde overeenkomst. 

Geen oordeel over ondernemerschap.

De Belastingdienst beoordeelt overeenkomsten alleen op de elementen die van belang zijn om de vraag te kunnen beantwoorden of sprake is van de plicht tot het afdragen of voldoen van loonheffingen. De Belastingdienst kan op basis van een voorgelegde overeenkomst geen oordeel geven over de fiscale kwalificatie van de inkomsten van de opdrachtnemer in de inkomstenbelasting. Op basis van het standpunt voor de loonheffingen kan de Belastingdienst geen oordeel geven over de gevolgen voor de omzetbelasting.                                            

*1) Artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5. Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655). *2) Eerste Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 036, C. Gebruik kenmerknummer beoordeling  Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op 12-10-2015 geregistreerd onder nummer 9081584326. 

Verwijzing naar de beoordeling.

Bij het gebruik van een door de Belastingdienst beoordeelde voorbeeldovereenkomst moet de daadwerkelijk gebruikte overeenkomst verwijzen naar het door de Belastingdienst toegekende nummer van het beoordeelde model. Daarvoor dient in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer steeds de volgende tekst te worden gebruikt:  
“Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 12-10-2015 onder nummer 9081584326 beoordeelde overeenkomst.”  

Indien bovenstaande tekst niet wordt opgenomen in de overeenkomst, kunnen partijen aan de door opdrachtgever en opdrachtnemer gebruikte overeenkomst niet het vertrouwen ontlenen dat er geen loonheffingen hoeven te worden afgedragen of voldaan. Wijzigingen in de tekst van de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst kunnen gevolgen hebben voor de loonheffingen. 

Geldigheidsduur beoordeling.

Het oordeel over deze overeenkomst heeft een geldigheidsduur van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van de goedkeuring, onder voorbehoud van wijzigingen in relevante wet- of regelgeving gedurende die vijf jaar. Ook jurisprudentie kan aanleiding zijn het oordeel over deze overeenkomst voor de toekomst in te trekken. Daarbij zal de Belastingdienst de beginselen van behoorlijk bestuur in acht nemen. 

Geen aansprakelijkheid voor schade.

De overeenkomst is opgesteld door de opdrachtgever en / of opdrachtnemer, maar niet door de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft de overeenkomst uitsluitend beoordeeld met het oog op het geven van zekerheid voor het werken buiten dienstbetrekking in het kader van de loonheffingen. De Belastingdienst is niet aansprakelijk voor gevolgen, van welke aard dan ook, van het gebruik van de overeenkomst. 

VOORBEELDOVEREENKOMST SOFTWARE & GAMES ONTWIKKELAAR

Beoordeling Belastingdienst nr. 9081584326 | 12-10-2015 

(In verband met een voorgenomen aanpassing van de ‘thuiswerkersregeling’ en de ’gelijkgesteldenregeling’ (fictieve dienstbetrekkingen) per 01-01-2016 zal deze overeenkomst na het definitief worden van deze wijziging, alleen ten aanzien van deze wijziging worden aangepast en opnieuw worden gepubliceerd.) 

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (hierna: de “Overeenkomst”)

Partijen:

1. XXXX, gevestigd te (XXXX XX) XXXX aan de XXXX X, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de XXXX (hierna XXXX); en 

2. [cliënt], gevestigd te ([postcode]) [plaats] op de [adres] (hierna: “Opdrachtgever”); Overwegende: (a) dat XXXX onder meer (online) games, animaties, software en interactieve media bedenkt, ontwerpt en exploiteert en voorts cartoons, concepten en producten ontwikkelt; (b) dat Opdrachtgever XXXX heeft verzocht om [korte omschrijving opdracht] te ontwikkelen en ten behoeve van haarzelf; (c) dat XXXX bereid is om in opdracht van Opdrachtgever deze [aantal + product] te ontwikkelen; en (d) dat Partijen over het verlenen van deze opdracht overeenstemming hebben bereikt welke overeenstemming zij in deze Overeenkomst hebben vastgelegd.  

Komen als volgt overeen: 

1.  Omschrijving van de opdracht 

XXXX verbindt zich jegens Opdrachtgever om [korte omschrijving opdracht] te ontwikkelen, zoals nader omschreven in bijlage 1 [XXXX] (hierna: de “Werkzaamheden”). 

2.  Aanvang en duur 

Deze Overeenkomst treedt in werking op de dag van ondertekening en wordt aangegaan voor de duur van de Werkzaamheden.  

3. Oplevering   

Oplevering van de resultaten van de Werkzaamheden zal (op zijn laatst) plaatsvinden [planning deadline of leverperiode]. 

4. Vergoeding en betaling 

4.1 Voor de Werkzaamheden ontvangt XXXX een vergoeding van EUR [bedrag] (zegge:  [uitgeschreven bedrag] euro, hierna: de “Vergoeding”), te vermeerderen met de BTW.  

4.2 Betaling van de verschuldigde Vergoeding door Opdrachtgever aan XXXX vindt plaats als volgt: de eerste 50% binnen eenentwintig (21) dagen na ondertekening van deze Overeenkomst en de resterende 50% binnen eenentwintig (21) dagen na oplevering van het bescheiden. 
4.3 Betaling vindt plaats op rabobank rekeningnummer YYYbank XXXX t.n.v XXXX te XXXX.  

5. Intellectuele eigendomsrechten op game (onderdelen) 

5.1 In ruil voor volledige betaling van de Vergoeding, verleent XXXX aan Opdrachtgever de rechten om de resultaten van de Werkzaamheden en daarbij ingesloten onderdelen, zoals muziek en graphics, te gebruiken: (i) voor de onbepaalde duur; (i) voor gebruik via internet, (ii) bestemd voor Nederland. 
5.2 Het gebruik van de resultaten van de Werkzaamheden door Opdrachtgever voor andere dan de hiervoor (5.1) omschreven doeleinden of gedurende een langere termijn, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van XXXX. 
5.3 Het staat XXXX vrij om onderdelen of het geheel van de resultaten van haar Werkzaamheden te (laten) gebruiken voor andere dan de in deze overeenkomst genoemde doeleinden, maar alleen na aanpassing van de uiterlijke kenmerken zodat geen verwarring zal ontstaan met de voor Opdrachtgever geleverde resultaten.   

6. Algemene voorwaarden

Op alle door XXXX ten behoeve van Opdrachtgever verrichte en te verrichten werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van XXXX van toepassing. Een exemplaar daarvan is toegestuurd. Ook zijn deze te vinden op: http://www.XXXX.XX.  


Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te XXXX en te XXXX op [datum] 


namens XXXX       namens [cliënt] [handtekening]  

XXXX       [tekenbevoegd persoon] XXXX       [functie]  


Voorbeeldovereenkomst game ontwikkelaar

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte