Voorbeeldovereenkomst onderwijs muziekschool

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
20-10-2015
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Voorbeeldovereenkomst onderwijs muziekschool

Beoordeling Belastingdienst nr. 9051583843 | 12-10-2015 

Beoordeling overeenkomst tussen muziekschool en muziekonderwijzer(es).

Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst voor de opdrachtgever vanaf 1 januari 2016 niet leidt tot de verplichting loonheffingen af te dragen of te voldoen, omdat geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, onder het voorbehoud dat de zgn. ‘gelijkgesteldenregeling’ (fictieve dienstbetrekking),*1) vanaf 1 januari 2016 bij de toepassing van de overeenkomst kan worden uitgesloten. 

Toelichting 

Dienstbetrekking.

Bij mijn beoordeling ga ik uit van de op dit moment geldende regelgeving. Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst niet leidt tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 
Op basis van de op dit moment geldende regelgeving kan een fictieve dienstbetrekking, de zgn. ‘gelijkgesteldenregeling’, niet worden uitgesloten. Na een beoogde wijziging van de regelgeving per 1 januari 2016, bestaat naar verwachting de mogelijkheid dat opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk kunnen bepalen, dat de fictieve dienstbetrekking voor gelijkgestelden niet op een arbeidsrelatie van toepassing is. Een concept van de AmvB waarin dit zal worden geregeld is aan de Eerste Kamer toegezonden.*2) Bij mijn beoordeling ga ik uit van de op dit moment geldende regelgeving. Dat betekent dat ik een voorbehoud maak voor de situaties waarin de bedoelde regeling voor gelijkgestelden van toepassing is en zolang de regelgeving nog niet is gewijzigd. Eventueel moet de opdrachtgever in die situatie dus wel loonheffingen afdragen of voldoen. Meer informatie over de genoemde regelingen kunt u vinden op de website van de Belastingdienst en in het Handboek loonheffingen 2015. 

Zekerheid onder voorwaarde conforme feitelijke uitvoering.

Opdrachtgever hoeft geen loonheffingen af te dragen of te voldoen als partijen in de praktijk handelen conform hetgeen zij overeen zijn gekomen in de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst op grond waarvan geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. 

Ik heb mijn standpunt gegeven naar aanleiding van het ingediende verzoek om vooroverleg. Ik heb mijn oordeel uitsluitend gebaseerd op de tekst van de voorgelegde overeenkomst. 

Geen oordeel over ondernemerschap.

De Belastingdienst beoordeelt overeenkomsten alleen op de elementen die van belang zijn om de vraag te kunnen beantwoorden of sprake is van de plicht tot het afdragen of voldoen van loonheffingen. De Belastingdienst kan op basis van een voorgelegde overeenkomst geen oordeel geven over de fiscale kwalificatie van de inkomsten van de opdrachtnemer in de inkomstenbelasting. Op basis van het standpunt voor de loonheffingen kan de Belastingdienst geen oordeel geven over de gevolgen voor de omzetbelasting.  

*1) Artikel 2c Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en art.5 Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655).

*2) Eerste Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 036, C. Gebruik kenmerknummer beoordeling  Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op 12-10-2015 geregistreerd onder nummer 9051583843. 

Verwijzing naar de beoordeling.

Bij het gebruik van een door de Belastingdienst beoordeelde voorbeeldovereenkomst moet de daadwerkelijk gebruikte overeenkomst verwijzen naar het door de Belastingdienst toegekende nummer van het beoordeelde model. Daarvoor dient in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer steeds de volgende tekst te worden gebruikt:  
“Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 12-10-2015 onder nummer 9051583843 beoordeelde overeenkomst.”  

Indien bovenstaande tekst niet wordt opgenomen in de overeenkomst, kunnen partijen aan de door opdrachtgever en opdrachtnemer gebruikte overeenkomst niet het vertrouwen ontlenen dat geen loonheffingen hoeven te worden afgedragen of voldaan. Wijzigingen in de tekst van de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst kunnen gevolgen hebben voor de loonheffingen. 

Geldigheidsduur beoordeling.

Het oordeel over deze overeenkomst heeft een geldigheidsduur van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van de goedkeuring, onder voorbehoud van wijzigingen in relevante wet- of regelgeving gedurende die vijf jaar. Ook jurisprudentie kan aanleiding zijn het oordeel over deze overeenkomst voor de toekomst in te trekken. Daarbij zal de Belastingdienst de beginselen van behoorlijk bestuur in acht nemen. 

Geen aansprakelijkheid voor schade. 

De overeenkomst is opgesteld door de opdrachtgever en / of opdrachtnemer, maar niet door de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft de overeenkomst uitsluitend beoordeeld met het oog op het geven van zekerheid voor het werken buiten dienstbetrekking in het kader van de loonheffingen. De Belastingdienst is niet aansprakelijk voor gevolgen, van welke aard dan ook, van het gebruik van de overeenkomst.  

VOORBEELDOVEREENKOMST – ONDERWIJS MUZIEKSCHOOL  

Beoordeling Belastingdienst nr. 9051583843 | 12-10-2015 

(In verband met een voorgenomen aanpassing van de ’gelijkgesteldenregeling’ (fictieve dienstbetrekking) per 01-01-2016 zal deze overeenkomst na het definitief worden van deze wijziging, alleen ten aanzien van deze wijziging worden aangepast en opnieuw worden gepubliceerd.) 

De ondergetekenden: 

1. muziekschool  handelend onder “XXXX”,  gevestigd te XXXX, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: XXXX en XXXX, hierna te noemen: opdrachtgever,  
en  

2. .............................., ingeschreven bij de KvK onder 
nummer ............... en met Omzetbelasting nummer ...............
gevestigd te: 
Adres: .............................. Postcode: ............... Gemeente: ..............................
hierna te noemen: de opdrachtnemer, 

overwegende dat: 
• muziekschool voornemens is voor de uitvoering van de hieronder beschreven werkzaamheden een beroep te doen op externe ondersteuning en de opdrachtnemer bereid is deze werkzaamheden uit te voeren; 
• beide partijen nadrukkelijk niet de bedoeling hebben om tussen hen een dienstverband te laten ontstaan;  

verklaren als volgt te zijn overeengekomen:  

1. De opdrachtnemer zal met ingang van [datum] voor XXXX de hieronder beschreven werkzaamheden uitvoeren: het coachen, trainen en doceren aan [naam instrument] leerlingen van muziekschool (XXXX), teneinde de persoonlijke muzikale doelen van deze leerlingen (verder) te helpen verwezenlijken.  

2. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een schooljaar, of het resterend deel van een schooljaar indien deze overeenkomst wordt aangegaan in de loop van enig schooljaar. Het aantal lesuren per week bedraagt [aantal] uur. Dit aantal kan gedurende de looptijd van deze overeenkomst variëren. Het maximaal aantal uren per week bedraagt echter nooit meer dan 12 uur.
 
3. De overeenkomst kan door beide partijen zonder nadere opgaaf van redenen worden opgezegd, waarbij van beide zijden een opzegtermijn van twee maanden in acht genomen dient te worden.   

4. Muziekschool volgt het schooljaar zoals dat voor het basisonderwijs in de regio XXXX van toepassing is.  

5. De opdrachtnemer verklaart over het inzicht, de vaardigheden en de deskundigheid te beschikken om de onder art.1. afgesproken werkzaamheden geheel zelfstandig te verrichten en bepaalt zelf hoe hij / zij het overeengekomen resultaat zal verwezenlijken. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst zal minimaal één evaluatie plaatsvinden.  

6. Vanuit muziekschool fungeert XXXX als contactpersoon voor de opdrachtnemer. Deze heeft echter geen toezichthoudende of leidinggevende positie jegens de opdrachtnemer. Opdrachtnemer staat onder geen beding onder gezag van de opdrachtgever. Instructies dan wel aanwijzingen beperken zich uitsluitend tot de plaats van de werkzaamheden en / of de tijdstippen.  

7. De afhandeling van klachten van leerlingen betreffende de werkzaamheden vallen onder verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Bij muziekschool binnengekomen klachten over de opdrachtnemer worden doorgestuurd naar de opdrachtnemer.   

8. De opdrachtnemer kan de afgesproken werkzaamheden deels of geheel door een ander laten verrichten, mits dit tevoren aan muziekschool is meegedeeld. De opdrachtnemer blijft echter te allen tijde jegens muziekschool aansprakelijk voor het overeengekomen resultaat alsof hij / zij de desbetreffende werkzaamheden zelf heeft verricht. Ook in geval de opdrachtnemer door omstandigheden, waaronder ziekte, niet in staat is de afgesproken werkzaamheden uit te voeren zal hij / zij zelf zorg dragen voor adequate vervanging. Muziekschool dient hiervan terstond in kennis te worden gesteld. Indien vervanging niet mogelijk is en de lessen niet kunnen worden ingehaald, zijn deze onuitgevoerde werkzaamheden niet te factureren.  

9. De opdrachtnemer bepaalt in overleg met muziekschool zijn / haar werktijden. Er dienen geen lessen verzorgd te worden tijdens vakantieperiodes die gelden voor het basisonderwijs. De opdrachtnemer stelt zelf zijn / haar lesrooster samen.  

10. De opdrachtnemer maakt gebruik van de leslocatie(s) die door muziekschool beschikbaar worden gesteld. Indien opdrachtnemer gebruik wenst te maken van zijn / haar eigen locatie, is dit bespreekbaar, mits deze ruimte geschikt is om de werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren. Opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor instrumentarium en lesmateriaal. Indien opdrachtnemer gebruik wenst te maken van het instrumentarium van muziekschool, is dit mogelijk tegen een vergoeding.  

11. Het overeengekomen honorarium voor de werkzaamheden bedraagt € ............... per uur voor individuele lessen van 30 minuten , € ............... per uur voor individuele lessen van 20 minuten en € ............... voor groepslessen. Voor leerlingen vanaf 21 jaar vermeerderd met 21% BTW. Het honorarium is inclusief onkosten en geldt voor het lopende schooljaar. 
Opdrachtnemer zal muziekschool maandelijks een factuur zenden ter zake het honorarium. De factuur dient te worden voorzien van een presentielijst en leerlingenspecificatie. In het geval dat een leerling de toegang tot de lessen ontzegd moet worden vanwege een betalingsachterstand, kan opdrachtnemer deze uren niet factureren, tot de leerling betaald heeft. Er kan incidenteel uitstel worden gevraagd aan muziekschool m.b.t. het indienen van de factuur, echter aan het eind van het schooljaar dient de factuur 2 weken na de laatste les te zijn ingediend.  

12. De over het honorarium verschuldigde belastingen en premies sociale verzekeringen zijn voor rekening van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer vrijwaart muziekschool voor eventuele aanspraken van de fiscus voor niet-betaalde belastingen en / of premies sociale verzekeringen met betrekking tot het overeengekomen honorarium.  

13. Elk der partijen kan deze overeenkomst terstond ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, indien de wederpartij zich niet aan de bepalingen van deze overeenkomst houdt.  

14. De opdrachtnemer verklaart zijn / haar positie aan muziekschool niet te zullen benutten voor het ontplooien van activiteiten die strijdig zijn met het belang van muziekschool.  

15. In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, zijn de leveringsvoorwaarden van de opdrachtnemer bindend. Opdrachtnemer verklaart deze voorwaarden aan opdrachtgever overhandigd te hebben.  

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend te 

XXXX, (datum)    
………………………………     ……………………………… 
XXXX         de opdrachtnemer XXXX  


Voorbeeldovereenkomst muziekdocent

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte