Eindejaarstips 2013 ondernemers

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
17-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Eindejaarstips 2013 ondernemers

Een eenmanszaak naast uw B.V.

Als u niet alle dagen bij uw B.V. aan het werk bent, kunt u overwegen om naast uw B.V. een eenmanszaak op te starten. Met name bij winsten tot zo’n € 50.000 is het effectieve belastingtarief laag. U moet er wel minimaal 20 uur per week werkzaamheden in verrichten. Als u deze uren niet haalt, is in 2010 een onderneming ook aantrekkelijk, 12% van uw winst is vrijgesteld.

BTW-schuld

Heeft u op uw balans (over 2008, 2009, 2010, 2011 of 2012) een BTW-schuld staan, dan moet u deze snel doorgeven aan de Belastingdienst (via suppletie). U voorkomt hiermee heffingsrente en een mogelijke boete. De Belastingdienst is nu druk aan het controleren op BTW-schulden in aangiften VPB en IB.

Speur- en ontwikkelingswerk

Als ondernemer (voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) heeft het zin om u eens te verdiepen in de fiscale mogelijkheden voor speur- en ontwikkelingswerk. Er zijn meerdere mogelijkheden:
 1. minder loonheffing betalen (WBSO); 
 2. sneller afschrijven (RDA) > percentage gaat in 2014 omhoog;
 3. lagere winstbelasting in de B.V. (innovatiebox);
 4. achtergestelde lening via Agentschap.

Voorlopige aanslag

Als uw voorlopige aanslag 2013 te laag is, moet u deze aanpassen. De belastingrente gaat per 1 april 2014 van 4% naar 8% (over te lage betaling). Pas uw voorlopige aanslag dus tijdig aan.

Beperk of voorkom 16% werkgeversheffing

Als een werknemer (of DGA) een salaris geniet dat hoger is dan € 150.000, moet er over het meerdere een extra werkgeversheffing worden toegepast. Dit kan op vele manieren, een paar voorbeelden:

 1. 30% regeling;
 2. salaris via buitenland genieten;
 3. aandelen of aandelenopties;
 4. uitstellen bonus;
 5. extra pensioen.

Pensioen B.V. met problemen

Als uw pensioen B.V. een slechte dekkingsgraad heeft, dan kunt u problemen krijgen met de Belastingdienst. Hier wordt in 2014 en daarna scherper op gelet. Bij een slechte dekkingsgraad (bijvoorbeeld pensioen B.V. met slechte beleggingen of vorderingen op de DGA) kan de Belastingdienst stellen dat er sprake is van afzien van pensioen, dit met vele nadelige fiscale gevolgen van dien.

Over naar IBAN bij uw bank

Per 1 februari 2014 is het zover, u moet over naar nieuwe nummers voor uw crediteuren. Er komen dan nieuwe bankrekeningnummers voor bedrijven en particulieren (IBAN). U moet softwaresystemen en facturatiesystemen hierop aanpassen en wellicht ook uw briefpapier en internetsite. De website www.overopIBAN.nl bevat alles wat u nodig heeft voor een soepele overgang.

Dividenduitkering in 2014

Als u een dividenduitkering zou overwegen, dan is het verstandig om dit in 2014 vorm te geven. Het box 2 belastingtarief gaat in 2014 namelijk van 25% naar 22% (geldt voor de eerste € 250.000), maximaal voordeel 3% van € 250.000 = € 7.500. Tevens bespaart u dan ook nog box 3 heffing (mits uitkering na 1 januari 2014). Vorenstaande geldt ook voor een verkoop van AB-aandelen, deze dus ook uitstellen tot 2014.

Investeringen

Als u nog wilt investeren, doe dit dan in 2013. U kunt de investering sneller afschrijven en soms krijgt u nog extra faciliteiten (zoals milieu-investeringsaftrek (maximaal 36%) of energie-investeringsaftrek (extra 41,5%) .

Waarde voorraad, activa, vordering of bedrijfspand

Als uw voorraad een lagere waarde heeft of een vordering (bijvoorbeeld op een debiteur) minder waard is of geen waarde heeft, boek deze dan af ten laste van uw resultaat. Het is ook mogelijk om activa, bedrijfsgebouwen of vorderingen op gelieerde vennootschappen af te waarderen.

Activa met winst verkocht 

Als u een bedrijfsmiddel met winst heeft verkocht, dan kunt u de winst in een reserve onderbrengen (herinvesteringsreserve, de zogenaamde HIR). De HIR mag u maximaal 3 jaar aanhouden. Het is wel van belang dat het nieuwe bedrijfsmiddel een zelfde economische functie vervult of het bedrijfsmiddel in niet meer dan 10 jaar wordt afgeschreven. Het voornemen om te herinvesteren moet u wel schriftelijk vastleggen door de directie, hierbij moet dezelfde B.V. of onderneming het herinvesteringsvoornemen hebben. Leg dit voornemen vast in een besluit, investeringsprogramma, plan of via een offerte.

Voorziening hoge lonen

In 2013 en 2014 geldt een extra eindheffing voor werkgevers met werknemers die een loon genieten dat hoger is dan € 150.000. Voor de in 2014 te betalen eindheffing kan in 2013 een voorziening worden gevormd (tenminste naar onze mening).

Sneller afschrijven

Ondernemers kunnen hun investering in 2013 sneller afschrijven, deze regeling komt in 2014 te vervallen. Deze afschrijving geldt niet voor:

 • woningen en bedrijfsgebouwen (en grond);
 • personenauto’s (tenzij taxi’s en 14% bijtelling auto’s);
 • software en goodwill;
 • bedrijfsmiddelen die worden verhuurd (langdurig).

Zuinige auto’s

U kunt voor zuinige auto’s investeringsaftrek krijgen en daarnaast kunt u deze auto’s willekeurig afschrijven. Sinds 2010 is ook de motorrijtuigenbelasting vervallen. De regeling wordt in 2014 minder gunstig, onder meer komt de Vamil te vervallen en moet u rekening houden met een bijtelling van 7% in plaats van 0%.

Onbelaste vergoedingen

Als directeur (DGA) of ondernemer moet u alle onbelaste vergoedingsmogelijkheden benutten. In 2011 wordt de werkkostenregeling geïntroduceerd, deze regeling is meestal ongunstiger. Voor sommige DGA's pakt de werkkostenregeling beter uit, laat u eens adviseren. In de praktijk worden de volgende beloningsvormen vaak vergeten:

 • telefoon en internet thuis;
 • telewerkvergoeding van € 1.815;
 • onkostenvergoeding (vast);
 • fiets of fitness van de zaak.

Bijtelling delen met uw partner

Als uw partner ook op de salarisstrook van de B.V. staat, en uw partner ook voor privéritten gebruik maakt van de auto van de zaak, kunt u overwegen om de bijtelling te splitsen. De rechter (en dus ook de Belastingdienst) gaat daarmee akkoord als u en uw partner beiden een zodanige positie in de B.V. vervullen, dat aannemelijk is dat u bij die positie (een derde) een auto van de zaak zou verstrekken. Is dit het geval, dan mag u de bijtelling splitsen. Voordeel: belastingtarief. Wellicht kunt u uw partner (of kinderen) ook een kleine beloning geven, tot zo'n € 5.000 is deze vrijwel belastingvrij. Overleg met uw fiscaal jurist of er premies werknemersverzekeringen moeten worden ingehouden, meestal is dit niet zo.

Verliesbeschikking

Als u in 2011, 2012 of 2013 een verlies heeft gemaakt, kunt u dit wellicht met winsten verrekenen. De aanslag (verliesbeschikking) moet hiertoe wel zijn opgelegd. Vooruitlopende op de definitieve aanslag, kunt u de inspecteur vragen om een carry-back beschikking, deze voorlopige teruggaaf wordt veelal verleend voor 80% van het uiteindelijke verlies. U moet wel de aangifte vennootschapsbelasting hebben ingediend. Verliezen kunnen maximaal 9 jaar (voorwaarts) worden verrekend.

Verlies in 2013

Als u in 2013 een verlies verwacht, dan kunt u dit verlies wellicht verrekenen met winsten uit vorige jaren. Verzoek om de voorlopige aanslag 2013 tot nihil te verminderen en dien begin 2014 een verzoek in voor een voorlopige verliesbeschikking. Via een dergelijke beschikking kunt u 80% van uw verlies sneller verrekenen.

Voorzieningen

Binnen de B.V. wordt het tarief voor de vennootschapsbelasting lager, winsten moeten dus worden uitgesteld. U kunt winsten uitstellen door het opnemen van voorzieningen, dit is maatwerk. U kunt denken aan de volgende voorzieningen:

 1. Dubieuze debiteuren: debiteuren die waarschijnlijk niet gaan betalen.
 2. Sabbatical leave: bij reguliere werknemers.
 3. Adviseurskosten.
 4. Jubileum van personeelslid.
 5. WAO in eigen beheer: mits u eigen risicodrager bent en werknemer voor einde van het jaar arbeidsongeschikt is geraakt.
 6. Reorganisatie.
 7. Integratiekosten.
 8. Loondoorbetaling na ontslagdatum. 
 9. Groot onderhoud aan bijvoorbeeld uw bedrijfspand. 
 10. Garanties en service aan reeds geleverde producten. 
 11. Voorziening openstaande vakantiedagen en vakantiegeld.

Belonen partner

Ondernemers (eenmanszaak, VOF en maatschap) kunnen hun partner een arbeidsbeloning geven. Deze beloning is aftrekbaar in de onderneming, mits hoger dan € 5.000. De heffing bij de partner is veelal lager dan bij de ondernemer. Voor DGA’s (eigenaren van een B.V.) kan het voordelig zijn de echtgenoot op de loonlijst te zetten.

Dubieuze debiteuren

Als u debiteuren heeft die waarschijnlijk niet gaan betalen, kunt u nu alvast een voorziening hiervoor opnemen. Loop hier kritisch doorheen, immers het debiteurengedrag zal ook binnen uw onderneming ongunstiger zijn geworden. De winst wordt hierdoor lager. Vergeet u ook niet de omzetbelasting op deze debiteur terug te vragen. Dit doet u middels een verzoek aan de inspecteur, voeg hierbij bewijsstukken inzake de oninbaarheid.

Kerstpakketten en andere geschenken

Geef uw werknemers een cadeau van maximaal € 70. Hierover bent u slechts 20% belastingen verschuldigd (eindheffing). Als u meer wilt geven, dan is het verstandig een deel in 2011 te geven en een deel in 2012 (geen geld!). Als de gift meer is dan € 70, dan kunt u gebruik maken van een andere regeling, de gift mag dan niet meer zijn dan € 136 (per jaar € 272). Hiervoor moet u dan wel het tabeltarief toepassen, is dus veelal duurder. Daarnaast kunt u overwegen om werknemers een product van uw eigen bedrijf te geven. Heffing is dan 20%, waarde maximaal € 475. Een personeelsfeest is meestal belastingvrij.

Fiets van de zaak

Als u nog niet op de werkkostenregeling bent overgestapt, dan kunt u nog steeds een fiets aan uw werknemer cadeau geven (maximumbedrag € 749). U mag dit bedrag ook belastingvrij aan de werknemer geven voor de aankoop van een fiets. De werknemer moet wel voor 50% van zijn tijd op de fiets naar het werk komen en u mag hem de afgelopen 3 jaar niet al eerder een fiets gegeven hebben. Tevens mag u € 82 vergoeden voor bijkomende kosten (zoals een verzekering en een – in Nederland altijd noodzakelijk – regenpak). Maakt u al gebruik van de werkkostenregeling, dan kunt u de verstrekking van een fiets onderbrengen in de vrije ruimte. Er is dan geen grens aan het bedrag gesteld. Maar let op, uw vrije ruimte is beperkt. 

Herinvesteringsreserve

Als u in 2013 een bedrijfsmiddel met winst heeft verkocht, hoeft u de winst nog niet direct te nemen. U moet dan wel binnen drie jaar een nieuwe investering verrichten. De boekwinst kunt u op deze aanschafwaarde afboeken. Als u nog niet direct gaat herinvesteren, leg dan vast wat uw plannen zijn.

Geld op de juiste plek

Binnen een IB-onderneming worden rendementen belast tegen een maximaal tarief van 47%. Binnen de B.V. is dit tarief zo’n 42%. Als u vermogen in box 3 heeft belegd, is het rendement belast tegen 1,2%. Bij een rendement van 7% bedraagt de uiteindelijke belastingdruk ongeveer 17%. Bij positieve rendementen past uw vermogen derhalve het beste in box 3. Gezien de lage stand van de beurs zou een optimist nu effecten uit de B.V. of onderneming kunnen overdragen naar privé.

Auto van de zaak

De auto van de zaak wordt sinds 2006 in de loonheffing opgenomen. Als er minder dan 500 kilometer per jaar privé met de auto wordt gereden, hoeft geen bijtelling te worden toegepast. Zorgt u dan wel voor een sluitende rittenadministratie en een "verklaring geen privégebruik" (via Belastingdienst). Voor bestelauto’s gelden speciale regelingen, soms geldt de eindheffingsregeling waarbij de werkgever € 300 afdraagt en de werknemer vrij kan rijden. Sinds enkele jaren wordt de bijtelling verhoogd, afhankelijk van de milieuvervuiling van uw auto, de bijtelling bedraagt dan 0%, 14%, 20% of 25%. Voor dergelijke auto’s is de BPM lager en sinds 2008 ook de motorrijtuigenbelasting. In 2014 wordt de regeling minder gunstig. 

Freelancers

Als uw bedrijf met freelancers werkt, zorg er dan voor dat u de beschikking heeft over VAR-verklaringen van deze freelancers. Een VAR-verklaring is thans één jaar geldig, dus vraag hem elk jaar aan uw opdrachtnemer. U kunt de VAR via de internetsite van de Belastingdienst digitaal aanvragen. Vanaf 2010 wordt de VAR in veel gevallen automatisch verstrekt.

Gouden handdruk

Een gouden handdruk kan nu in uw eigen B.V. worden ondergebracht of bij een verzekeraar. Direct over het bedrag afrekenen kan natuurlijk ook. Sinds 2010 kunt u de gouden handdruk ook op een (geblokkeerde) bankrekening zetten, overweeg dit, is qua kosten een stuk gunstiger. Via een B.V. bent u flexibeler. Het B.V.-recht is in 2011 aangepast, in 2012 is ook de storting van de € 18.000 niet meer nodig. Met ingang van 15 november 2013 wordt de stamrechtvrijstelling afgeschaft, het fiscaal gunstig onderbrengen van uw ontslagvergoeding in een B.V. of op een bankrekening is dan niet meer mogelijk. In 2014 kunt u met een korting van 20% uw stamrecht afkopen.  

Kostenvergoedingen

Als u aan uw werknemer vaste onkostenvergoedingen verstrekt, zorgt u er dan voor dat hiervan een onderbouwing (specificatie) voorhanden is. Tevens moet uw werknemer regelmatig (zeg 2 keer per jaar) controleren of de vergoeding nog juist is. Hij moet dit bewijzen met bonnen.

Diensttijdvrijstelling

Als een werknemer 25 of 40 jaar in dienst is bij een werkgever, mag de werknemer eenmalig een belastingvrije vergoeding ontvangen (maximaal 1 maandloon).

Mobiele telefoon en internet

De regeling voor een mobiele telefoon voor uw werknemer of een internetverbinding thuis is een stuk eenvoudiger geworden. Elke vergoeding is belastingvrij / onbelast (minimaal 10% zakelijk gebruik). U kunt overwegen om in plaats van een bonus de telefoon- en internetkosten van uw werknemer te vergoeden. Pas op, de iPad valt niet onder deze regeling.

Personeelsfeest

In 2013 is een personeelsfeest fiscaal onbelast, vanaf 2015 geldt in principe de werkkostenregeling. Dus in plaats van een kerstgeschenk kunt u fiscaal beter een feest of kerstdiner geven, is ook wel zo gezellig.

Fitness

Fitness van uw medewerkers mag u belastingvrij vergoeden (mag ook buiten werktijden).

Verliesverrekenen en fiscus

Een verlies in 2013 is te verrekenen met winsten uit eerdere jaren. Wellicht moet u dus winsten naar voren halen om verdamping te voorkomen. Eventueel kunt u een verlies B.V. ook verkopen. Als u een B.V. met grote verliezen heeft, mail dan.

Oldtimer

 • Voor oldtimers ouder dan 40 jaar geldt een vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting.
 • Voor oldtimers op benzine ouder dan 26 jaar geldt een beperkte heffing, indien niet in de winter wordt gereden.
 • Voor oldtimers ouder dan 40 jaar geldt een vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting. Voor oldtimers op benzine ouder dan 26 jaar geldt een beperkte heffing, indien deze auto's niet in de winter worden gebruikt. Deze regeling zal per 2014 gaan gelden. Het bijtellingspercentage voor auto's ouder dan 15 jaar is op 35% vastgesteld. 

Woon- / werkverkeer

Werkgevers mogen alle zakelijke kilometers (inclusief woon- / werkverkeer) belastingvrij vergoeden tegen een kilometerprijs van € 0,19. Het maakt hierbij niet uit of de werknemer lopend, op de fiets of op een ezel naar zijn werk gaat. Als de werknemer tenminste 60% van het aantal dagen de woon- / werkafstand reist, mag hij voor 100% van de dagen een vergoeding krijgen, derhalve 130 dagen werken en voor 214 dagen een vergoeding krijgen.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte