Disclaimer Belastingtips

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
28-05-2018

Disclaimer Belastingtips

Inleiding

De auteurs van www.belastingtips.nl schrijven artikelen en overige informatie op persoonlijke titel. De informatie op deze site is niet bedoeld als professioneel (belasting)advies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde transacties. Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt www.belastingtips.nl geen aansprakelijkheid voor de onvolledigheid of onjuistheid of gevolgen daarvan.

Openbaarmaking en rechten

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van www.belastingtips.nl niet toegestaan. Als u van mening bent dat er artikelen of informatie op deze site staat die niet mag worden gemeld verzoek ik u dit door te geven aan de webmaster. De informatie zal alsdan worden verwijderd of aangepast. Alle artikelen, teksten en foto's op deze website zijn beschermd door copyright wetten / auteursrechten. Zover het mogelijk is, is aan alle auteurs en schrijvers de toelating tot publicatie op deze site gevraagd en/of de bron gemeld. De informatie wordt enkel voor informatieve doeleinden gebruikt. Inzendingen per mail of per post geeft www.belastingtips.nl het recht deze via het internet of anderzins openbaar te maken, personen en www.belastingtips.nl hiervoor niet aansprakelijk

Overige voorwaarden

De hier genoemde voorwaarden zijn van toepassing op de informatie die u op deze site aantreft. Door het verdere gebruik van deze site na het openen ervan, verklaart de gebruiker zich volledig akkoord met de volgende voorwaarden:

  1. www.belastingtips.nl stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site accuraat en actueel is, is het toch mogelijk dat deze website onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat. Daarom geeft www.belastingtips.nl geen garanties over de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site.
  2. www.belastingtips.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op deze site. Het eigendomsrecht op de namen, afbeeldingen, logo's en foto's berust bij www.belastingtips.nl.
  3. Eventuele verwijzingen naar door derden geboden of geleverde informatie, inhoud, procedures, goederen, producten, processen of diensten via een handelsnaam, handelsmerk, fabrikantennaam of op andere wijze tijdens het gebruik van deze website betekenen niet automatisch de goedkeuring, instemming of aanbeveling daarvan of de verbinding daarmee van www.belastingtips.nl.
  4. Deze website is gekoppeld aan andere websites, waarop www.belastingtips.nl geen invloed uitoefent of die niet door hem worden onderhouden. www.belastingtips.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites, of van eventuele pagina's die niet rechtstreeks op de sites staan of van andere sites die aan dergelijke sites gekoppeld zijn. Deze koppelingen worden enkel aangeboden voor uw gemak, dit betekent niet dat belastingtips deze sites aanbeveelt of goedkeurt.
  5. Het gebruik van en het rondkijken op deze website vinden volledig op eigen risico plaats. www.belastingtips.nl ,  noch enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van deze site is aansprakelijk voor eventuele directe, incidentele, indirecte of gevolgschade of strafvergoeding als gevolg van uw toegang tot of gebruik van deze site. Onder voorbehoud van het bovenstaande wordt alles op deze site aangeboden "zoals het is" en "zoals het beschikbaar is" zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van de intellectuele eigendom van derden.
  6. www.belastingtips.nl behoudt het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen op deze website en deze voorwaarden aan te brengen. Tevens kunnen artikelen van de site worden gehaald en/of de de site van het internet worden verwijderd. Voor mogelijke schade of problemen hierdoor zijn wij niet aansprakelijk.
  7. Indien een of meer van de bepalingen in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten werking gesteld worden, worden die bepalingen in overeenstemming met de toepasselijke juridische bepalingen zoveel mogelijk in lijn met de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen geïnterpreteerd en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
  8. Indien www.belastingtips.nl nalaat naleving van een of meer bepalingen in deze voorwaarden te eisen of af te dwingen, betekent dat niet dat www.belastingtips.nl volledig van een bepaling of een recht afziet. Noch de handelwijze van een van de partijen waarin in dit document verwezen wordt, noch de handelspraktijk strekken tot wijziging van een bepaling in deze voorwaarden.
  9. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele rechtsgedingen tegen www.belastingtips.nl moeten voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter. Als dit niet gebeurt binnen 6 maanden nadat een dergelijke eis of een dergelijk geding ontstaan is, verjaart de eis of het geding.

Als u genoemde voorwaarden niet aanvaard dient u het gebruik van deze site onmiddelijk te staken.

>
>

Belastingaangifte