Eindejaarstips 2014 ondernemers

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
18-02-2016
Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Eindejaarstips 2014 ondernemers

VAR komt te vervallen

De VAR wordt in 2015 vervangen door de Beschikking geen Loonheffing (de BGL). Aanvragen gaat via het internet. U krijgt direct digitaal te zien of u ondernemer bent of niet. Een ZZPer kan meerdere BGL verklaringen aanvragen, dit per soort werkzaamheden. Een BGL is 1 jaar geldig. De opdrachtgever wordt mede verantwoordelijk voor de BGL (was bij een VAR niet zo).

Een eenmanszaak naast uw B.V.

Als u niet alle dagen bij uw B.V. aan het werk bent, kunt u overwegen om naast uw B.V. een eenmanszaak op te starten. Met name bij winsten tot zo’n € 50.000 is het effectieve belastingtarief laag. U moet er wel minimaal 20 uur per week werkzaamheden in verrichten. Als u deze uren niet haalt, is in 2010 een onderneming ook aantrekkelijk, 12% van uw winst is vrijgesteld.

BTW-schuld

Heeft u op uw balans (over 2009, 2010, 2011, 2012 of 2013) een BTW-schuld staan, dan moet u deze snel doorgeven aan de Belastingdienst (via suppletie). U voorkomt hiermee heffingsrente en een mogelijke boete. De Belastingdienst is nu druk aan het controleren op BTW-schulden in aangiften VPB en IB.

Speur- en ontwikkelingswerk

Als ondernemer (voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) heeft het zin om u eens te verdiepen in de fiscale mogelijkheden voor speur- en ontwikkelingswerk. Er zijn meerdere mogelijkheden:
 1. minder loonheffing betalen (WBSO); 
 2. sneller afschrijven (RDA) > percentage gaat in 2014 omhoog;
 3. lagere winstbelasting in de B.V. (innovatiebox);
 4. achtergestelde lening via Agentschap.

Voorlopige aanslag

Als uw voorlopige aanslag 2014 te laag is, moet u deze aanpassen. De belastingrente is per 1 april 2014 verhoogd van 4% naar 8% (over te lage betaling). Pas uw voorlopige aanslag dus tijdig aan.

Investeringen

Als u nog wilt investeren, doe dit dan in 2014. Als u minimaal € 2.500 investeert in 1 boekjaar dan heeft u recht op speciale faciliteiten (zoals kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, milieu-investeringsaftrek (maximaal 36%) of energie-investeringsaftrek (extra 41,5%). U mag de investeringen (vanaf € 450 exclusief BTW) bij elkaar optellen. Komt u in 2014 niet aan de grens, stel dan uw investeringen uit tot 2015.

Waarde voorraad, activa, vordering of bedrijfspand

Als uw voorraad een lagere waarde heeft of een vordering (bijvoorbeeld op een debiteur) minder waard is of geen waarde heeft, boek deze dan af ten laste van uw resultaat. Het is ook mogelijk om activa, bedrijfsgebouwen of vorderingen op gelieerde vennootschappen af te waarderen.

Activa met winst verkocht 

Als u een bedrijfsmiddel in 2014 met winst heeft verkocht, dan kunt u de winst in een reserve onderbrengen (herinvesteringsreserve, de zogenaamde HIR). De HIR mag u maximaal 3 jaar aanhouden. Het is wel van belang dat het nieuwe bedrijfsmiddel een zelfde economische functie vervult of het bedrijfsmiddel in niet meer dan 10 jaar wordt afgeschreven. Het voornemen om te herinvesteren moet u wel schriftelijk vastleggen door de directie, hierbij moet dezelfde B.V. of onderneming het herinvesteringsvoornemen hebben. Leg dit voornemen vast in een besluit, investeringsprogramma, plan of via een offerte.

Onbelaste vergoedingen

Als ondernemer moet u alle onbelaste vergoedingsmogelijkheden benutten. In 2015 wordt de werkkostenregeling geïntroduceerd, deze regeling is meestal ongunstiger. Voor sommige ondernemers valt de werkkostenregeling beter uit, laat u eens adviseren. In de praktijk worden de volgende beloningsvormen vaak vergeten:

 • telefoon en internet thuis;
 • telewerkvergoeding van € 1.815;
 • onkostenvergoeding (vast);
 • fiets of fitness van de zaak.

Maak nog dit jaar gebruik van regelingen die in 2015 minder gunstig worden, dit zijn:

 • fiets van de zaak;
 • personeelsfeest;
 • mobiele telefoon of tablet van de zaak;
 • telewerkvergoeding.

Verlies in 2014

Als u in 2014 een verlies verwacht, dan kunt u dit verlies wellicht verrekenen met winsten uit vorige jaren. Verzoek om de voorlopige aanslag 2014 tot nihil te verminderen en dien begin 2015 een verzoek in voor een voorlopige verliesbeschikking.

Voorzieningen

Binnen de de eenmanszaak, maatschap of VOF kunnen winsten worden uitgesteld. U kunt winsten uitstellen door het opnemen van voorzieningen, dit is maatwerk. U kunt denken aan de volgende voorzieningen:

 1. Dubieuze debiteuren: debiteuren die waarschijnlijk niet gaan betalen.
 2. Sabbatical leave: bij reguliere werknemers.
 3. Adviseurskosten.
 4. Jubileum van personeelslid.
 5. WAO in eigen beheer: mits u eigen risicodrager bent en werknemer voor einde van het jaar arbeidsongeschikt is geraakt.
 6. Reorganisatie.
 7. Integratiekosten.
 8. Loondoorbetaling na ontslagdatum. 
 9. Groot onderhoud aan bijvoorbeeld uw bedrijfspand. 
 10. Garanties en service aan reeds geleverde producten. 
 11. Voorziening openstaande vakantiedagen en vakantiegeld.

Belonen partner

Ondernemers (eenmanszaak, VOF en maatschap) kunnen hun partner een arbeidsbeloning geven. Deze beloning is aftrekbaar in de onderneming, mits hoger dan € 5.000. De heffing bij de partner is veelal lager dan bij de ondernemer. Voor DGA’s (eigenaren van een B.V.) kan het voordelig zijn de echtgenoot op de loonlijst te zetten.

Dubieuze debiteuren

Als u debiteuren heeft die waarschijnlijk niet gaan betalen, kunt u nu alvast een voorziening hiervoor opnemen. Loop hier kritisch doorheen, immers het debiteurengedrag zal ook binnen uw onderneming ongunstiger zijn geworden. De winst wordt hierdoor lager. Vergeet u ook niet de omzetbelasting op deze debiteur terug te vragen. Dit doet u middels een verzoek aan de inspecteur, voeg hierbij bewijsstukken inzake de oninbaarheid.

Kerstpakketten en andere geschenken

Geef uw werknemers een cadeau van maximaal € 70. Hierover bent u slechts 20% belastingen verschuldigd (eindheffing). Als u meer wilt geven, dan is het verstandig een deel in 2014  te geven en een deel in 2015 (onder de werkkostenregeling).

Fiets van de zaak

Als u nog niet op de werkkostenregeling bent overgestapt, dan kunt u nog steeds een fiets aan uw werknemer cadeau geven (maximumbedrag € 749 inclusief BTW). U mag dit bedrag ook belastingvrij aan de werknemer geven voor de aankoop van een fiets. De werknemer moet wel voor 50% van zijn tijd op de fiets naar het werk komen en u mag hem de afgelopen 3 jaar niet al eerder een fiets gegeven hebben. Tevens mag u € 82 vergoeden voor bijkomende kosten (zoals een verzekering en een – in Nederland altijd noodzakelijk – regenpak). Maakt u al gebruik van de werkkostenregeling, dan kunt u de verstrekking van een fiets onderbrengen in de vrije ruimte. Er is dan geen grens aan het bedrag gesteld. Maar let op, uw vrije ruimte is beperkt. 

Herinvesteringsreserve

Als u in 2014 een bedrijfsmiddel met winst heeft verkocht, hoeft u de winst nog niet direct te nemen. U moet dan wel binnen drie jaar een nieuwe investering verrichten. De boekwinst kunt u op deze aanschafwaarde afboeken. Als u nog niet direct gaat herinvesteren, leg dan vast wat uw plannen zijn.

Geld op de juiste plek

Binnen een IB-onderneming worden rendementen belast tegen een maximaal tarief van 47%. Binnen de B.V. is dit tarief zo’n 42%. Als u vermogen in box 3 heeft belegd, is het rendement belast tegen 1,2%. Bij een rendement van 7% bedraagt de uiteindelijke belastingdruk ongeveer 17%. Bij positieve rendementen past uw vermogen derhalve het beste in box 3. Gezien de lage stand van de beurs zou een optimist nu effecten uit de B.V. of onderneming kunnen overdragen naar privé.

Auto van de zaak

Als er minder dan 500 kilometer per jaar privé met de auto wordt gereden, hoeft geen bijtelling te worden toegepast. Zorgt u dan wel voor een sluitende rittenadministratie en een "verklaring geen privégebruik" (via Belastingdienst). Voor bestelauto’s gelden speciale regelingen, soms geldt de eindheffingsregeling waarbij de werkgever € 300 afdraagt en de werknemer vrij kan rijden. Sinds enkele jaren wordt de bijtelling verhoogd, afhankelijk van de milieuvervuiling van uw auto, de bijtelling bedraagt dan 0%, 14%, 20% of 25%. Voor dergelijke auto’s is de BPM lager en sinds 2008 ook de motorrijtuigenbelasting. In 2014 wordt de regeling minder gunstig. Vanaf 2016 komt er een nieuwe regeling voor de auto van de zaak.

Freelancers

Als uw bedrijf met freelancers werkt, zorg er dan voor dat u de beschikking heeft over VAR-verklaringen van deze freelancers. Een VAR-verklaring is thans één jaar geldig, dus vraag hem elk jaar aan uw opdrachtnemer. U kunt de VAR via de internetsite van de Belastingdienst digitaal aanvragen. Vanaf 2010 wordt de VAR in veel gevallen automatisch verstrekt. In 2015 wordt de regeling anders, u moet dan als ondernemers zelf bepalen of de VAR van de freelancer wel voldoet.

Kostenvergoedingen

Als u aan uw werknemer vaste onkostenvergoedingen verstrekt, zorgt u er dan voor dat hiervan een onderbouwing (specificatie) voorhanden is. Tevens moet uw werknemer regelmatig (zeg 2 keer per jaar) controleren of de vergoeding nog juist is. Hij moet dit bewijzen met bonnen. Vanaf 2015 valt u onder de werkostenregeling, bekijk of u werknemers nog wel een onkostenvergoeding kunt betalen.

Diensttijdvrijstelling

Als een werknemer 25 of 40 jaar in dienst is bij een werkgever, mag de werknemer eenmalig een belastingvrije vergoeding ontvangen (maximaal 1 maandloon).

Mobiele telefoon en internet

De regeling voor een mobiele telefoon voor uw werknemer of een internetverbinding thuis is een stuk eenvoudiger geworden. Elke vergoeding is belastingvrij / onbelast (minimaal 10% zakelijk gebruik). U kunt overwegen om in plaats van een bonus de telefoon- en internetkosten van uw werknemer te vergoeden. Pas op, de iPad valt wel onder deze regeling maar hierover loopt nog een procedure.

Personeelsfeest

In 2014 is een personeelsfeest fiscaal onbelast, vanaf 2015 geldt in principe de werkkostenregeling. Dus in plaats van een kerstgeschenk kunt u fiscaal beter een feest of kerstdiner geven, is ook wel zo gezellig.

Fitness

Fitness van uw medewerkers mag u belastingvrij vergoeden (mag ook buiten werktijden), hiervoor gelden echter strenge voorwaarden. Vanaf 2015 valt dit onder de werkkostenregeling, tenzij fitness op de werkplek heeft plaatsgevonden.

Oldtimer

 • Voor oldtimers ouder dan 40 jaar geldt een vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting.
 • Voor oldtimers op benzine ouder dan 26 jaar geldt een beperkte heffing, indien niet in de winter wordt gereden.
 • Voor oldtimers ouder dan 40 jaar geldt een vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting. Voor oldtimers op benzine ouder dan 26 jaar geldt een beperkte heffing, indien deze auto's niet in de winter worden gebruikt. Deze regeling zal per 2014 gaan gelden. Het bijtellingspercentage voor auto's ouder dan 15 jaar is op 35% vastgesteld. 

Woon- / werkverkeer

Werkgevers mogen alle zakelijke kilometers (inclusief woon- / werkverkeer) belastingvrij vergoeden tegen een kilometerprijs van € 0,19. Het maakt hierbij niet uit of de werknemer lopend, op de fiets of op een ezel naar zijn werk gaat. Als de werknemer tenminste 60% van het aantal dagen de woon- / werkafstand reist, mag hij voor 100% van de dagen een vergoeding krijgen, derhalve 130 dagen werken en voor 214 dagen een vergoeding krijgen. Onder de werkkostenregeling blijft deze regeling bestaan.


Eindejaarstips 2014 ondernemers

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte