Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
1 + 5 =

Dwangsom voorbeeld

Per post en telefax met ontvangstbevestiging (formeel niet toegestaan, wel aan te bevelen) versturen. Deze brief sturen naar de Belastingdienst die de beslissing moet nemen. Bij Douanezaken is dit anders.

Belastingdienst ..............................

Postbus ......

..............................

Plaats ..............................

Datum ..................

Betreft: dwangsom bij niet tijdig beslissen tegen aanslag .................. (BSN ..................)

Geachte heer / mevrouw,

Op .................. heb ik namens .............................. een bezwaarschrift ingediend (of een verzoek gedaan conform ..............................), een kopie hiervan sluit ik bij. Ik heb nog telefonisch overleg gehad met .............................. op .................. Op dit bezwaarschrift resp. het verzoek heb ik nog geen reactie ontvangen. Inmiddels is de wettelijke termijn voor het doen van uitspraak op het bezwaar / het nemen van een beslissing op het verzoek verstreken. Sterker nog, ruimschoots verstreken.

Ik verzoek u binnen 2 weken een beslissing te nemen en mij hierover schriftelijk te berichten.

Indien ik niet binnen de genoemde termijn van 2 weken na dagtekening van deze brief de onderhavige beslissing heb ontvangen, doe ik een beroep op de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen en verzoek ik u mij de in de wet voorziene vergoeding uit te betalen.

Ter afhandeling van dit verzoek doe ik u hierbij de volgende gegevens toekomen:

  • naam en BSN belanghebbende;
  • bankrekeningnummer belanghebbende;
  • bezwaarschrift;
  • volmacht;
  • uw telefoonnummer;
  • Beconnummer.

Als u vragen of opmerkingen heeft, hoor ik deze graag.

Hoogachtend,

Mr. ..............................

Noot

Deze wet is ingevoerd per 1 oktober 2009. De wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat de overheid (gemeenten, provincie, Belastingdienst, etc.) tijdig over uw aanvraag beslist. De beslistermijn is in de regel 6 weken. Deze kan worden verlengd als u hiermee zou instemmen. De Belastingdienst heeft het eenvoudiger, zij kan deze met nogmaals 6 weken verlengen. 

De dwangsom na 2 weken bedraagt € 20 per dag voor de eerste 14 dagen, daarna € 30 per dag voor de volgende 14 dagen en vervolgens € 40 per dag. Het maximum is zo'n 40 dagen, het maximum bedrag bedraagt zo'n € 1.300.

Eventueel kunt u na 2 weken ook naar de rechter stappen. De rechter behandelt het beroep zonder zitting en doet binnen 8 weken uitspraak.

Op de website van de Belastingdienst kunt u een formulier inzake de dwangsom downloaden.


meer informatie over Dwangsom voorbeeld

Samengevat:

>
>
>
>