Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
10 + 7 =

Geruisloze inbreng in de B.V.

Belastingdienst

Postbus ......

..............................

Plaats: .............................. Datum: ..................

Geachte heer / mevrouw,

Namens mijn cliënt, de heer / mevrouw .............................. (BSN ..................), wonende te .............................., geboren te .............................. op .................., verzoek ik u hierbij, op de voet van artikel 3.65 Wet IB 2001 om de onderneming geruisloos in te brengen in een B.V., dit per ..................

Cliënt is voornemens zijn voor eigen rekening gedreven onderneming, die op dit moment wordt gedreven onder de naam .............................. op basis van een per .................. op te maken balans in te brengen in een nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De B.V. zal worden gevestigd te .............................. Op dit moment is notaris .............................. bezig met de voorbereiding voor de oprichting.

Op basis van het Besluit van de staatssecretaris van Financiën van 11 augustus 2004, CPP2004/664M en artikel 3.65 lid 3 Wet IB 2001, verzoek ik u om een voor bezwaar vatbare beschikking.

In het te plaatsen en te storten aandelenkapitaal van de B.V. zal cliënt voor 100% deelnemen. Dit komt overeen met zijn huidige gerechtigheid in de onderneming die zal worden ingebracht. Aan de inbreng verzoek ik u terugwerkende kracht te verlenen tot de eerste dag van het op het laatste volledige boekjaar volgende boekjaar, derhalve per .................., zie hiertoe de bijgesloten voorovereenkomst die op .................. is geregistreerd. De voorovereenkomst is binnen negen maanden na het laatste volledige boekjaar van de inbrenger geregistreerd en hiermee tijdig, terugwerkende kracht is dan mogelijk.

In de bijlagen treft u de relevante stukken aan. Indien u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebt, dan verneem ik die graag.

Met hartelijke groet,

..............................

Bijlagen (8):

- De geregistreerde voorovereenkomst (of: oprichtingsverklaring) inclusief concept oprichtingsakte van de B.V.;

- De fiscale eindbalans per ..................;

- De winst- en verliesrekening over ......;

- Een opgave van het te plaatsen aandelenkapitaal (eventueel: en de verdeling hiervan over de belanghebbenden);

- Een gespecificeerde berekening van de verkrijgingsprijs van de aandelen;

- De fiscale openingsbalans per .................. van de op te richten B.V. / N.V.;

- De commerciële openingsbalans per .................. van de op te richten B.V. / N.V. (eventueel in concept-vorm);

- Een opgave van de te onttrekken vermogensbestanddelen als bedoeld in onderdeel 4.1. van de standaardvoorwaarden.


meer informatie over Geruisloze inbreng in de B.V.

Samengevat:

>
>
>
>