Model arbeidsovereenkomst

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Model arbeidsovereenkomst

De ondergetekenden:

1. de heer ........................, hierna te noemen de werknemer, geboren te ........................ op ........................, wonende aan de ........................ te ........................;
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid '........................ B.V.', hierna te noemen de werkgever, statutair gevestigd te ........................ en kantoorhoudende aan de ........................ te ........................, te dezen vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer ........................;

in aanmerking nemende:

dat de werknemer en de werkgever overeenstemming hebben bereikt over een overeenkomst op grond waarvan de werknemer in loondienst treedt van de werkgever;
dat de werknemer en de werkgever het wenselijk achten om de voorwaarden en bepalingen ter zake van deze arbeidsovereenkomst vast te leggen in een onderhandse akte;

zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1: AANVANG EN DUUR

1. De werknemer treedt op ........................, hierna te noemen de ingangsdatum, bij de werkgever in dienst.
2. De arbeidsovereenkomst is voor bepaalde tijd aangegaan en wel voor de duur van ........................, en derhalve van rechtswege eindigende op ........................, zonder dat hiervoor enige opzeggingshandeling noodzakelijk is. Ook tussentijds is deze overeenkomst opzegbaar. Hetgeen is bepaald in artikel 2 van onderhavige overeenkomst is dan overeenkomstig van toepassing.

Artikel 2: OPZEGGING

1. De werkgever en de werknemer zijn ieder afzonderlijk bevoegd de arbeidsovereenkomst op te zeggen.
2. Bij de opzegging dient de wettelijke opzeggingstermijn in acht te worden genomen.
3. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand.
4. Ongeacht het bepaalde in het voorgaande eindigt de arbeidsovereenkomst zonder opzegging van rechtswege op de eerste dag van de maand waarin de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Artikel 3: PROEFTIJD

De eerste maand van het dienstverband is een proeftijd in de zin van artikelen 7:652 en 7:676 BW (proeftijd kan 2 maanden zijn bij overeenkomst voor onbepaalde tijd).

Artikel 4: FUNCTIE

1. De werknemer treedt bij de werkgever in dienst in de functie van ........................ Een functieomschrijving is als bijlage toegevoegd.
2. De standplaats van de werknemer is bij indiensttreding ........................ De werkgever behoudt zich het recht voor om hierin een wijziging aan te brengen.

Artikel 5: BELONING

1. Het brutoloon bedraagt bij indiensttreding € ........................ per maand. Dit salaris wordt uitbetaald voor of uiterlijk op de laatste dag van elke maand.
2. De werknemer heeft recht op vakantietoeslag, welke 8% van het jaarsalaris bedraagt. De vakantietoeslag wordt uitbetaald in de maand mei. Wanneer de werknemer slechts een deel van de periode waarover vakantietoeslag wordt berekend in dienst is geweest, heeft hij naar evenredigheid recht op vakantietoeslag.
3. Onder jaarsalaris wordt in dit kader verstaan het brutosalaris dat aan de werknemer is betaald van 01 juni tot en met 31 mei van het voorafgaande jaar.

Artikel 6: ARBEIDSTIJDEN

1. De arbeidsduur bedraagt bij indiensttreding 40 uren per week (voltijds).
2. De werknemer heeft geen aanspraak op een overwerkvergoeding, deze wordt geacht onderdeel uit te maken van het dienstverband en het salaris van de werknemer. Onder overwerk wordt verstaan de arbeid die wordt verricht boven de arbeidsduur die bij de werkgever bij een voltijddienstverband gebruikelijk is.
Artikel 7: ARBEIDSONGESCHIKTHEID


1. In geval de werknemer wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid niet in staat is de bedongen arbeid te verrichten, ontvangt hij gedurende maximaal 104 weken 70% van het laatst verdiende salaris, waarbij tenminste het voor werknemer geldende wettelijke minimumloon wordt betaald, met dien verstande dat de werkgever het recht heeft om een wachtdag per ziektemelding in aanmerking te nemen met een maximum van …. wachtdagen per jaar.
2. De perioden waarin de werknemer ten gevolge van ziekte of arbeidsongeschiktheid verhinderd is geweest zijn arbeid te verrichten worden samengeteld, indien deze perioden elkaar met een onderbreking van vier weken opvolgen.
3. De loondoorbetalingsverplichting als hiervoor in lid 1 van onderhavig artikel bedoeld, rust op de werkgever zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt.
4. Indien de werknemer door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet in staat is arbeid te verrichten, is de werknemer verplicht dit een uur voor aanvang van de werkzaamheden doch uiterlijk vóór …. uur ’s ochtends persoonlijk per telefoon bij de werkgever te melden, tenzij overmacht zulks onmogelijk maakt. Bij de ziekmelding wisselt de werknemer de volgende gegevens uit:
a. verpleegadres en telefoonnummer, voor zover dit afwijkt van het woonadres;
b. de verwachte duur van het ziekteverzuim en indien mogelijk de duur van de ziekenhuisopname.
5. Tijdens ziekte dient de werknemer ervoor zorg te dragen dat hij – voor zover mogelijk – voor de werkgever bereikbaar blijft.
6. De werknemer houdt zich aan de door of namens de werkgever verstrekte of te verstrekken ziektevoorschriften.
7. Indien de ongeschiktheid tot werken het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is of kan worden gesteld, dient de werknemer onverwijld aan de werkgever alle informatie te verstrekken en alles te doen wat in zijn vermogen ligt om de werkgever in staat te stellen het verhaalsrecht als bedoeld in artikel 6:107a Burgerlijk Wetboek uit te oefenen.

Artikel 8: VAKANTIEDAGEN


1. De werknemer heeft recht op vakantie met behoud van loon gedurende 20 dagen per kalenderjaar. Wanneer de werknemer slechts deel van enig kalenderjaar in dienst is geweest, heeft hij naar evenredigheid recht op vakantiedagen.
2. De vakantiedagen dienen te worden opgenomen in het kalenderjaar waarin het recht op vakantie is ontstaan, dan wel uiterlijk vóór 31 maart van het daaropvolgende jaar. De dan nog niet opgenomen vakantiedagen komen te vervallen zonder enigerlei compensatie, met dien verstande dat de werknemer maximaal vijf dagen mee mag nemen naar dat daaropvolgende kalenderjaar, mits schriftelijk met de werkgever overeengekomen.
4. De werkgever stelt de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vast. De werkgever kan collectieve vakantiedagen (maximaal 8) voor het gehele personeel (van een groep) aanwijzen.
5. Dagen of gedeelten van dagen waarop de werknemer de bedongen arbeid niet verricht wegens ziekte worden als vakantiedagen aangemerkt, met dien verstande dat hij ten minste recht houdt op de vakantie die wettelijk verplicht is.

Artikel 9: VERPLICHTINGEN WERKNEMER

1. De werknemer is verplicht de bedongen arbeid, of de passende arbeid indien hij zich daartoe heeft verbonden, zelf en naar beste vermogen te verrichten en zich te houden aan de door of namens de werkgever gegeven voorschriften en/of aanwijzingen omtrent het verrichten van de arbeid, alsmede aan die welke strekken ter bevordering van de goede orde in het bedrijf van de werkgever.
2. De werknemer is gehouden, indien de bedrijfsomstandigheden dat naar de mening van de werkgever eisen, andere werkzaamheden te verrichten dan die welke direct verband houden met de functie of op andere tijden of plaatsen dan gebruikelijk is, een en ander voor zover dit door de werkgever redelijkerwijze kan worden verlangd.
3. De werknemer is verplicht zich als een goed werknemer te gedragen.
4. Het is de werknemer, behoudens schriftelijke toestemming van de werkgever, verboden zaken van de werkgever voor eigen doeleinden te gebruiken of aan te wenden.

Artikel 10: SCHADE

De werknemer is jegens de werkgever aansprakelijk voor de schade die hij bij de uitoefening van zijn dienstbetrekking toebrengt aan de werkgever of aan een derde jegens wie de werkgever tot vergoeding van deze schade is gehouden, doch alleen indien die schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid of indien en voor zover de werknemer voor die schade is verzekerd.

Artikel 11: GEHEIMHOUDING

1. De werknemer erkent dat hem door de werkgever geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden betreffende of verband houdende met het bedrijf van de werkgever.
2. Het is de werknemer verboden, zowel gedurende de arbeidsovereenkomst als na beëindiging hiervan, op enigerlei wijze aan derden direct of indirect, in welke vorm dan ook en op welke wijze dan ook, enige mededeling te doen van of aangaande enige bijzonderheid of enige bijzonderheden werkgevers bedrijf betreffende of daarmede verband houdende, op verbeurte aan werkgever van een dadelijk en ineens zonder sommatie of andere voorafgaande verklaring opeisbare boete groot € 5.000 (zegge: vijfduizend euro) per overtreding, ofwel, dit ter keuze van de werkgever, aan werkgever een volledige schadevergoeding te dezer zake te betalen.
3. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:650, derde lid van het Burgerlijk wetboek mag de boete zowel onmiddellijk als middellijk strekken tot persoonlijk voordeel van de werkgever zelf.

Artikel 12: GEZONDHEID

De werknemer is er mee bekend dat hij bij ziekte die het gevolg is van een gebrek waarover hij, in het kader van een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt en daardoor de toetsing aan de voor de functie opgestelde belastbaarheidseisen niet juist kan worden uitgevoerd, geen aanspraak heeft op doorbetaling van zijn loon.

Artikel 13: NEVENWERKZAAMHEDEN

1. De werknemer verbindt zich tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst voor geen andere dan de werkgever werkzaam te zijn, noch direct, noch indirect, en zich te onthouden van het doen van zaken voor eigen rekening.
2. Indien de werknemer in strijd handelt met het voorgaande verbeurt hij aan de werkgever, zonder dat een aanmaning of een andere voorafgaande verklaring nodig is, een direct opeisbare boete van € 5.000 (zegge: vijfduizend euro) voor iedere overtreding.
3. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:650, derde lid van het Burgerlijk Wetboek mag de boete zowel onmiddellijk als middellijk strekken tot (persoonlijk) voordeel van de werkgever zelf.

Artikel 14: PENSIOEN
De werkgever zal ten behoeve van de werknemer een pensioenregeling treffen, waarvan de voorwaarden en bepalingen nader worden vastgelegd in een onderhandse akte houdende een pensioenovereenkomst. Ter zake van de premie komt ….% voor rekening van de werkgever en .…% voor rekening van de werknemer. Of:
De werknemer neemt niet deel aan een pensioenregeling.

Artikel 15: CONCURRENTIEBEDING
1. Het is de werknemer verboden om gedurende een periode van twee jaar na het einde van onderhavige overeenkomst, op enigerlei wijze, activiteiten – op welke wijze en in welke omvang dan ook – te ondernemen met betrekking tot de relaties van de werkgever. Onder relaties van de werkgever wordt op enig moment verstaan: (rechts)personen, die cliënt van de werkgever zijn of waren of anderszins diensten en/of producten van de werkgever hebben afgenomen.
2. Indien de werknemer in strijd handelt met het voorgaande verbeurt hij aan de werkgever, zonder dat een aanmaning of een andere voorafgaande verklaring nodig is, een direct opeisbare boete van € 25.000 (zegge: vijfentwintigduizend euro) voor iedere overtreding, ofwel, dit ter keuze van de werkgever, aan werkgever een volledige schadevergoeding te dezer zake te betalen.

Artikel 16: TOEPASSELIJK RECHT
Op deze arbeidsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.Model arbeidsovereenkomst

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte