Kwijtschelding vordering

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Kwijtschelding vordering

De ondergetekenden:

 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid .............................., gevestigd te .............................., ingeschreven in het handelsregister onder nummer .................., krachtens deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door .............................., hierna te noemen de B.V.,
 2. de heer / mevrouw .............................. geboren op .................. te .............................., wonende te .............................., BSN .................., hierna te noemen: geldverstrekker,

Overwegen als volgt:

 • dat geldverstrekker op .................. gelden heeft verstrekt aan de B.V. en dat deze geldverstrekking is vastgelegd in aangehechte overeenkomst;
 • dat hierdoor een (rekening-courant) schuld van de B.V. is ontstaan jegens de geldverstrekker, deze schuld is op dit moment, inclusief rente en kosten groot € ..................;
 • dat de B.V. op dit moment geen of op zeer kleine schaal activiteiten verricht;
 • dat het negatieve eigen vermogen van de B.V. gelijk is aan of groter is dan de schuld;
 • dat geldverstrekker bereid is om om de schuld van de B.V. kwijt te schelden per .................. voor € ..................

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

 1. Geldverstrekker heeft per .................. een vordering op de B.V. groot € .................., zegge .............................. euro.
 2. De B.V. heeft geen middelen om deze schuld te voldoen dan wel op korte of langere termiijn te voldoen.
 3. Partijen zijn het er over eens dat deze schuld niet voor verwezenlijking vatbaar is.
 4. Geldverstrekker scheldt derhalve de vordering die zij heeft op de B.V. per .................. kwijt voor € .................., zegge € ..............................euro.
 5. Deze kwijtschelding is ingegeven door het feit dat schuld niet voor verwezenlijking vatbaar is.
 6. Op deze overeenkomst is Nederland recht van toepassing.
 7. De overeenkomst wordt bekrachtigd door notaris .............................. (is niet noodzakelijk).

Aldus overeengekomen op .................. en ondertekend te ..............................

De B.V.

..............................

Geldverstrekker 

..............................


Meer weten van kwijtschelding vordering

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte