Fiscale APK keuring van uw bedrijf? Wij controleren uw accountant.
Vraag hier een vrijblijvende offerte voor een fiscale scan

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
01-07-2020
Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Meewerkovereenkomst

De ondergetekenden:

 1. De heer / mevrouw .............................., geboren op .................., hierna te noemen de "ondernemer";
 2. Mevrouw / de heer .............................., geboren op .................., hierna te noemen de "partner";

Overwegen:

 • dat de ondernemer eigenaar is van de eenmanszaak met de naam .............................., gevestigd te ..............................;
 • dat de eenmanszaak zich bezighoudt met ..............................;
 • dat de eenmanszaak is opgericht op ..................;
 • dat de partner werkzaamheden verricht in de onderneming sinds ..................;
 • dat partijen de gemaakte afspraken en deze arbeidsverhouding hierbij willen vastleggen.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

 1. Duur en aard meewerkovereenkomst. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De arbeidsverhouding zal geen dienstbetrekking in civielrechtelijke en fiscale zin inhouden.
 2. De partner verricht in de onderneming de volgende werkzaamheden: ..............................
 3. De ondernemer zal aan de partner een vergoeding zal betalen van € .................. De vergoeding is betaalbaar per maand of kwartaal. Indien de werkzaamheden daartoe aanleiding geven, wordt de vergoeding aangepast. De vergoeding kan jaarlijks worden verhoogd, bijvoorbeeld door inflatie.
 4. Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid zal de ondernemer gedurende 12 maanden 80% van de vergoeding doorbetalen. Daarna vervalt de vergoeding.
 5. De werktijden worden in onderling overleg bepaald, in eerste aanleg wordt het volgende overeengekomen: .............................. 
 6. De partner heeft recht op ...... vakantiedagen. De dagen worden in overleg met de ondernemer opgenomen.
 7. Deze overeenkomst eindigt: - zodra de relatie tussen de ondergetekenden duurzaam wordt verbroken, - bij overlijden van één van de ondergetekenden, - bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid van de partner na twaalf maanden, - na opzegging door één van de ondergetekenden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Aldus ondertekend te .............................. op ..................

de ondernemer ..............................

de partner ..............................


Meewerkovereenkomst

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte