Echtscheidingsconvenant (met ouderschapsplan)

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Echtscheidingsconvenant (met ouderschapsplan)

Dit is een uitgebreid convenant. U kunt zelf aanpassingen maken en / of bepaalde bepalingen weglaten. Het is wel van belang dat u het convenant door een fiscaal jurist of advocaat laat controleren.

De ondergetekenden

mevrouw .............................., die is geboren te .............................. op .................. en woont te .............................., hierna te noemen: de vrouw

en

de heer .............................., die is geboren te .............................. op .................. BSN .................. en woont te .............................., hierna te noemen: de man,

die samen worden genoemd: partijen

In aanmerking nemende

 1. Partijen zijn op .................. te .............................. met elkaar gehuwd. Zie hiertoe bijgaande inschrijving bij de burgerlijke stand / huwelijksregister (opvragen in gemeente waar u gehuwd bent).
 2. Uit dit huwelijk zijn ...... kind(eren) geboren, te weten: .............................. (voor- en achternaam), geboren te .............................. op .................. (leeftijd nu: ......); .............................. (voor- en achternaam), geboren te .............................. op .................. (leeftijd nu: ......); .............................. (voor- en achternaam), geboren te .............................. op .................. (leeftijd nu...), die / van wie .............................. en .............................. nog minderjarig is / zijn. Zie hiertoe bijgaande inschrijvingen in het gemeentelijke register.
 3. Het huwelijk van partijen is duurzaam ontwricht. Daarom wensen zij hun huwelijk door echtscheiding te doen ontbinden. Zij hebben zich daartoe gewend tot mr. .............................., met het verzoek hen beiden als advocaat te informeren en bij te staan bij deze echtscheiding.
 4. Op .................. hebben partijen hun samenwoning verbroken. Partijen willen de verbreking van het huwelijk samen regelen in dit convenant. 
 5. Het netto gezinsinkomen van partijen bedroeg € .................. per maand, de man verdiende € .................. en de vrouw verdiende € .................. Van dit inkomen kon maandelijks € .................. worden gespaard. De kosten van kinderen bedragen € .................. per maand. Aldus bedraagt de behoefte aan levensonderhoud van ieder der partijen € .................. netto per maand. De alimentatie is in overleg en bindend vastgesteld op € ..................
 6. De man heeft een bruto arbeidsinkomen ter grootte van € .................. per jaar. De vrouw heeft een bruto arbeidsinkomen van € .................. per jaar. Er zijn geen aanwijzingen dat dit inkomen eerdaags substantieel zal wijzigen. De totale financiële behoefte van ieder der partijen na echtscheiding bedraagt € .................. netto per maand. Deze gegevens zijn voor partijen uitgangspunt geweest bij de vaststelling van de alimentatie. Op basis van die inkomsten en ieders huidige lasten, hebben partijen hun beider draagkracht en behoefte vergeleken en alle informatie hierover aan elkaar verstrekt. De informatie wordt als bijlage aan dit convenant gehecht. De huisvestingslasten van de man na de echtscheiding bedragen € .................. en de huisvestigingslasten van de vrouw na de echtscheiding bedragen € ..................
 7. Partijen waren in gemeenschap van goederen / onder huwelijkse voorwaarden met elkaar gehuwd . Die huwelijkse gemeenschap omvat de goederen die zijn genoemd op de vermogensverdelingsstaat, deze wordt als bijlage aan dit convenant gehecht. Beide partijen verklaren dat naar hun mening geen andere goederen tot de gemeenschap behoren, dan die welke op de aan dit convenant gehechte vermogensverdelingsstaat zijn genoemd. Als afrekening van dit vermogen zal de man aan de vrouw een bedrag betalen van € .................. (of zal de vrouw aan de man betalen een bedrag van € ..................).
 8. Deze regeling geldt - nadat de echtscheiding wordt uitgesproken en de beschikking is ingeschreven in de burgerlijke stand van de gemeente waar partijen zijn getrouwd - tussen partijen als een vaststellingsovereenkomst (artikel 7:900 e.v. Burgerlijk Wetboek).

verklaren zij het volgende met elkaar te zijn overeengekomen en tussen hen bindend vast te stellen:

Artikel 1: Ouderschapsplan

 1. Partijen zullen na de scheiding samen het ouderlijk gezag over de kinderen blijven uitoefenen. Partijen vinden het belangrijk dat het belang van de kinderen bij elke beslissing voorop staat en dat de contacten tussen de kinderen en de man / vrouw zo min mogelijk door de scheiding worden beïnvloed. Partijen zullen bevorderen dat de contacten met de kinderen zo goed mogelijk blijven, ook na de scheiding.
 2. De kinderen zullen met name bij de man / vrouw verblijven.
 3. De kinderen worden in het bevolkingsregister als wonende bij de man / vrouw ingeschreven.
 4. De kinderen zullen gedurende ...... weekenden per maand van .................. om ...... uur tot ...... uur .................. bij de man / vrouw verblijven.
 5. De kinderen zullen van ..................middag (na school) tot ..................ochtend bij de man / vrouw verblijven.
 6. De kinderen zullen tijdens de herfstvakantie bij de man / vrouw verblijven gedurende ...... dagen. Tijdens de voorjaarsvakantie is dit .............................., tijdens de kerstvakantie is dit .............................. en tijdens de jaarwisseling .............................. Voor het verdere komen partijen het volgende overeen: ..............................
 7. Tijdens de zomervakantie zullen de kinderen gedurende ...... weken bij de man / vrouw verblijven. Dit zal tenminste ...... maanden van tevoren tussen partijen worden vastgesteld. Op gemaakte afspraken wordt niet teruggekomen, tenzij beide partijen hiermee akkoord zijn. Afspraken gelden slechts voor dat ene jaar.
 8. Deze richtlijn of zorgregeling wordt als vertrekpunt gehanteerd. Deze blijft gelden tenzij partijen een andere afspraak maken die hiermee in lijn ligt. Gezien de leeftijdsontwikkeling van de kinderen kunnen andere afspraken wenselijk zijn, flexibiliteit in het belang van het kind kan dus wenselijk zijn.
 9. Overleg van de kinderen via telefoon, mail, sociale media of anderszins staat de kinderen volledig vrij zo vaak zij dit willen, mits hierbij de belangen van het kind niet in gedrang komen en het kind tijdig gaat slapen.
 10. Partijen zullen elkaar frequent informeren over alle zaken die betrekking hebben op het kind, hierbij valt te denken aan school, sport, uitvoeringen, ouderavonden, etc. Verder wordt er tussen de ouders regelmatig gesproken over de financiën of het vermogen van het kind of de kinderen. De beslissingen van enig gewicht worden door partijen in overleg genomen, hiermee wordt in ieder geval bedoeld de schoolkeuze, sportkeuze, medische behandelingen, meer dan 1 week verblijf in het buitenland, uitgaan en de beroepsopleiding (zelf invullen). De dagelijkse beslissingen worden genomen door de ouder waar het kind dan verblijft.
 11. De kinderbijslag voor .............................. en .............................. komt per .................. toe aan de man / vrouw. Partijen zullen de bevoegde instanties (zoals de SVB) hiervan op de hoogte brengen en aan de wijziging medewerking verlenen binnen 14 dagen.
 12. De vergoeding voor het kind of de kinderen is vastgesteld op € .................. per kind per maand. Dit bedrag wordt vóór de 20e van de maand door de man / vrouw voldaan op bankrekening .................. De kinderalimentatie is aan een index onderworpen, deze zoals omschreven in artikel 1:402a BW. De index gaat voor het eerst in per 1 januari ......
 13. Zolang de kinderen in de woning van de vrouw / man wonen of verblijven, zal de kinderalimentatie aan de vrouw / man worden overgemaakt op bankrekening nummer .................. Dit is ook zo als de kinderen na hun 18e verjaardag nog bij de man / vrouw wonen, tenzij het kind zich hiertegen verzet. Als de kinderen op kamers (zelfstandig) gaan wonen, wordt de kinderalimentatie rechtstreeks aan het kind overgemaakt.
 14. Als het inkomen - of de lasten aanzienlijk zal wijzigen (eventueel, met een percentage van ...... procent) zullen partijen in onderling overleg en op basis van de in dit convenant gemaakte afspraken de nieuwe bedragen voor de kinderalimentatie vaststellen.
 15. Als de man / vrouw van woonplaats of woning zou veranderen, kan dit een reden zijn om opnieuw afspraken te maken over dit ouderschapsplan of de verblijfplaats van de kinderen.
 16. Als een kind zelfstandig woont, betalen partijen hun bijdrage rechtstreeks aan het kind.
 17. Partijen betalen op basis van hun eigen draagkracht een bijdrage aan het kind. Hierbij wordt een bijdrage gegeven inzake de studie en het levensonderhoud. Dit geldt zolang het kind met redelijke studieresultaten de beroepsopleiding of de studie volgt. De verplichting eindigt in ieder geval zodra het kind 27 jaar wordt. De kinderen kunnen zelfstandig nakoming van dit beding vorderen. De meerderjarige kinderen ondertekenen een extract van dit convenant zelfstandig, dit om aan te geven dat zij akkoord zijn gegaan.

Artikel 2: Partneralimentatie

 1. Vanaf .................. leven partijen duurzaam gescheiden. Vanaf deze datum tot aan de inwerkingtreding van de hierna omschreven alimentatie heeft de man / vrouw bijgedragen in de kosten van het levensonderhoud van de man / vrouw voor een bedrag van € .................. per maand. Partijen komen overeen dat dit bedrag niet aftrekbaar is voor de man / vrouw en niet belast is bij de man / vrouw.
 2. Vanaf ..................  zal de man / vrouw een partneralimentatie betalen aan de man / vrouw, de partneralimentatie bedraagt € .................. bruto per maand. Dit bedrag wordt via vooruitbetaling voldaan vóór de 20e van de maand. Het bedrag zal jaarlijks worden verhoogd met de wettelijke indexering, zoals bedoeld is in artikel 1:402a BW, voor het eerst met ingang van 1 januari ......
 3. De alimentatieverplichting van de man / vrouw vervalt op het moment waarop de vrouw / man in het huwelijk treedt of een geregistreerd partnerschap aangaat. (eventueel) Vanaf het moment waarop de vrouw / man met een ander duurzaam zal gaan samenleven als gehuwden of geregistreerde partners, vervalt de alimentatiebetaling / -verplichting niet per direct, mits de vrouw / man die samenleving voor of direct na ingang daarvan schriftelijk heeft gemeld aan de man / vrouw, zulks onder mededeling van het tijdstip waarop de samenleving is begonnen of zal beginnen en van de naam van degene met wie de vrouw / man is of zal gaan samenleven. In dat geval wordt de alimentatieplicht van de man / vrouw gedurende ...... maanden opgeschort. Wordt aan de hiervoor genoemde voorwaarden niet voldaan, dan geldt bij samenleving als gehuwden het bepaalde in artikel 1:160 BW onverkort. Mocht de samenleving binnen één jaar na aanvang daarvan worden verbroken, dan herleeft de alimentatieplicht op dat moment onder de voorwaarden en bedingen, zoals die voorheen golden. Wordt de samenwoning niet binnen één jaar na aanvang daarvan verbroken, dan vervalt de alimentatieplicht van de man / vrouw één jaar na het begin daarvan definitief.
 4. In het geval in de toekomst sprake zou zijn van meerdere perioden van samenleving, die telkens binnen ...... maanden worden verbroken, dan geldt deze regeling voor iedere periode van (onderbroken) samenleving met verschillende personen. Een tweede samenleving met dezelfde partner wordt voor wat betreft de duur van de samenleving als één onverbroken samenleving beschouwd.
 5. Partijen zijn ervan op de hoogte, dat de alimentatieplicht van de man / vrouw in zijn algemeenheid volgens de wettelijke bepalingen maximaal 12 jaar duurt, te rekenen vanaf de dag van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand. De man / vrouw heeft volgens de wet het recht tot uiterlijk 3 maanden na ommekomst van deze termijn aan de rechter verlenging van de alimentatieverplichting van de man / vrouw te vragen. Verlenging is alleen mogelijk als de beëindiging van de alimentatie voor de man / vrouw zo ingrijpend is, dat ongewijzigde handhaving van de wettelijke alimentatietermijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van de vrouw / man kan worden gevergd.

Artikel 3: De woning en daarmee verband houdende rechten en lasten

 1. Tot de huwelijkse gemeenschap van partijen behoort een woning met aanhorigheden, deze is staande en gelegen te .............................., gemeente .............................. aan de .............................., kadastraal bekend gemeente .............................., sectie ...... nr. ......, groot ...... m2. Partijen hebben deze onroerende zaak in eigendom verkregen door inschrijving in de kadastrale registers van de notariële akte, die op .................. is verleden voor notaris mr. .............................. ter standplaats .............................. De woning is gekocht voor een bedrag van € .................. met een hypotheek van € .................. De waarde van de woning wordt door partijen geschat op € .................. De laatst bekende WOZ-waarde per .................. bedraagt € ..................(WOZ- waarde ligt vaak dicht bij de werkelijk waarde). De woning wordt toegedeeld aan de man / vrouw, onder opschortende voorwaarde als omschreven in lid 3. De man / vrouw neemt hierbij mede als hoofdelijk aansprakelijke de hypotheekverplichting over als eigen schuld en zij / hij vrijwaart de man / vrouw daarvoor. De akte hiertoe zal voor .................. passeren bij notaris .............................. te .............................. Zoals uit de bijlage volgt, is de bancaire instelling (..................bank) met deze overgang akkoord.
 2. Verder heeft de man / vrouw op .................. met .............................. onder polisnummer .................. een overeenkomst van levensverzekering of kapitaalverzekering of beleggingsverzekering afgesloten, deze heeft een waarde van € .................. op .................. De rechten uit deze polis van levensverzekering worden eveneens onder de hierna onder de in lid 3  genoemde opschortende voorwaarde toegedeeld aan de man / vrouw, onder de verplichting om met ingang van .................. de daaruit voortvloeiende premieverplichtingen te voldoen onder vrijwaring van de man / vrouw. De levering van deze polis aan de man / vrouw geschiedt door middel van dit convenant en mededeling daarvan aan de verzekeraar. Partijen verplichten zich alle door de verzekeringsmaatschappij in verband met deze levering verlangde stukken te ondertekenen.
 3. Toedeling van de in artikel 3.1 genoemde woning en de rechten voortvloeiende uit de in artikel 3.2 genoemde polis aan de man / vrouw geschiedt onder de opschortende voorwaarde, dat de in artikel 3.1 genoemde hypotheeknemer de vrouw / man ontslaat uit haar / zijn hoofdelijke verplichtingen met betrekking tot de in artikel 3.1 genoemde hypotheekschuld.
 4. Zo mogelijk binnen één maand na inschrijving van de echtscheidingsbeschikking en anders zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, zullen partijen ten overstaan van notaris mr. .............................. van notariskantoor .............................. te .............................., die aldaar kantoor houdt aan de .............................., dan wel zijn plaatsvervanger, een notariële akte doen verlijden, conform welke akte de hierboven onder 3.1 omschreven onroerende zaak goederenrechtelijk wordt toegescheiden aan de man / vrouw en de man / vrouw uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheek wordt ontslagen. De kosten van deze akte zullen partijen gelijkelijk dragen of worden gedragen door de koper.
 5. Ieder der partijen verklaart hierbij onherroepelijk volmacht te verlenen aan mr. .............................. om de akten uit dit artikel te passeren en de hiertoe benodigde akten op te maken.
 6. Door de toedeling van de woning, hypotheek en polis uit dit artikel aan de man / vrouw wordt de man / vrouw overbedeeld voor een bedrag van € .................. De man / vrouw moet dus aan de vrouw / man een bedrag van € .................. betalen voor ..................
 7. De kosten van de notaris, hypotheek, taxatie, etc. inzake de overdracht komen voor rekening van man / vrouw of beiden voor gelijke delen.

Artikel 4: Pensioenrechten

 1. De man heeft vóór en / of tijdens het huwelijk van partijen aanspraken op ouderdoms- en nabestaandenpensioen opgebouwd bij .............................. (naam, adres, woonplaats, registratienummer vermelden) en .............................. (naam, adres, woonplaats, registratienummer vermelden).
 2. De vrouw heeft vóór en / of tijdens het huwelijk van partijen aanspraken op ouderdoms- en nabestaandenpensioen opgebouwd bij .............................. (naam, adres, woonplaats, registratienummer vermelden) en .............................. (naam, adres, woonplaats, registratienummer vermelden).
 3. De hiervoor genoemde, vóór en tijdens het huwelijk door de man respectievelijk de vrouw opgebouwde rechten op nabestaandenpensioen komen op grond van artikel 57 van de Pensioenwet geheel toe aan de vrouw respectievelijk de man.
 4. Het ouderdomspensioen dat partijen tijdens het huwelijk hebben opgebouwd en tot de datum van echtscheiding nog zullen opbouwen, wordt tussen hen verevend op de wijze zoals is omschreven in artikel 1:155 BW jo. artikel 2 lid 1 van de Wet verevening pensioenrechten.
 5. Partijen geven hierbij opdracht aan mr. .............................. om binnen één maand na de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking aan voormelde pensioenverzekeraars mededeling te doen van de echtscheiding en de inschrijvingsdatum door middel van het daartoe voorgeschreven formulier. Zij willen daardoor bewerkstelligen dat de vrouw jegens voormelde pensioenverzekeraar een rechtstreekse aanspraak op uitbetaling van de helft van het door de man tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen zal verkrijgen en dat de man jegens voormelde pensioenverzekeraar een rechtstreekse aanspraak op uitbetaling van de helft van de door de vrouw tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen zal verkrijgen. Beide partijen zullen de in te sturen formulieren ondertekenen.

Artikel 5: Verdeling van de overige vermogensbestanddelen

 1. Voor de waardering van de vermogensbestanddelen wordt genomen de datum .................. datum scheiding, begin van het jaar, datum inschrijving beschikking of datum einde samenleving), tenzij ergens in een artikel anders is bepaald.
 2. Alles wat door een schenking of erfenis is verkregen vanaf de datum van ondertekening vanaf .................. wordt zonder verdere verrekening toegedeeld aan de partij die het aangaat.
 3. Ieder der partijen die na .................. schulden maakt, maakt deze schulden enkel voor eigen rekening. De andere partner wordt hiervoor gevrijwaard.
 4. Aan ieder der partijen worden toegedeeld de bij ieder van hen in bezit en gebruik zijnde kleren, lijfsgoederen en sieraden, zonder dat dat tot enige verrekening van de waarde leidt. Dit geldt ook voor .............................., welke zaken als eigen zaak van de man / vrouw wordt gezien en / of reeds vóór het huwelijk tot zijn / haar bezit behoorde.
 5. De verdeling van het vermogen is opgenomen op bijgaande vermogensopstelling. Hierin wordt een verdeling gemaakt welk vermogen aan de man gaat en welk vermogen aan de vrouw.
 6. De levering van alle in dit convenant of de bijlagen genoemde roerende zaken, waarvan partijen geen nadere omschrijving verlangen, geschiedt door feitelijke bezitsverschaffing die wordt geacht plaats te hebben gevonden per datum inschrijving echtscheidingsbeschikking tenzij een andere datum wordt afgesproken. De levering van alle in dit convenant genoemde vorderingen op naam geschiedt door middel van dit convenant en mededeling daarvan aan de debiteur. Die mededeling zal door de partij, aan wie de vordering op naam worden toegescheiden, aan de debiteur worden verzonden.
 7. De inboedelgoederen hebben partijen inmiddels in onderling overleg verdeeld, zie hiertoe bijgaande opstelling. Partijen zijn van mening dat de man / vrouw meer heeft gekregen dan de vrouw / man. Hiervoor moet de man / vrouw een bedrag aan de vrouw / man betalen, dit bedrag is in onderling overleg vastgesteld op € ................. Dit bedrag wordt betaald voor ..................
 8. Aan de man / vrouw worden voorts toegedeeld de saldi van rekeningen bij .............................., geadministreerd onder nummer .................., alsmede bij .............................. onder nummer .................. Voor zover nog wijziging van de tenaamstelling nodig zal zijn, zullen partijen daaraan hun volledige medewerking verlenen.
 9. Het saldo op de rekening bij .............................., nummer .................., groot € .................. per .................. wordt bij helfte tussen partijen verdeeld. Daarna zullen partijen die rekening opheffen.
 10. De rechten uit de polissen, afgesloten met .............................. te .............................. onder nummers ................. en .................. van welke polissen de (afkoop)waarde bedraagt  € .................. worden toegedeeld aan de man / vrouw. Hij / zij is gehouden alle aan de polis(sen) verbonden verplichtingen voor zijn / haar rekening te nemen en te voldoen. Voor zover de uitkering uit deze polissen belast is, stellen partijen de latente belastingclaim op  € .................., zodat per saldo € .................. dient te worden verrekend.
 11. De man / vrouw zal de schuld en overige verplichtingen, voortvloeiende uit de rekening-courantverhouding met de ..................bank te .............................. onder rekeningnummer .................. voldoen en hij / zij vrijwaart de vrouw / man daarvoor.
 12. Tot de huwelijkse gemeenschap behoren ...... personenauto's, motoren en fietsen (omschrijven merk, kenteken, kleur, etc.). De waardering hiervan wordt vastgesteld op € .................. voor de auto, € .................. voor de motor en € .................. voor de fiets. Deze worden toegedeeld aan ..............................
 13. De man / vrouw is gehouden de te verwachten aanslag inkomstenbelasting / premieheffing volksverzekeringen over het jaar ......, ter grootte van € .............................. voor zijn / haar rekening te nemen en de vrouw / man te vrijwaren voor alle daaruit voortvloeiende consequenties. De verwachte restitutie IB / PH over het jaar ...... wordt toegedeeld aan man / vrouw.
 14. Aanslagen en restituties inkomstenbelasting en premieheffingen volksverzekeringen over de periode vanaf ..................komen voor rekening van, althans komen toe aan de partij, op wier naam de aanslagen respectievelijk restituties zijn gesteld. Over de periode tot laatstgenoemde datum zullen partijen hun belastingaangifte in overleg met elkaar opstellen en indienen. Vanaf die datum zal ieder der partijen zelfstandig de eigen aangifte verzorgen.
 15. Een lopende verzoek om middeling ad € .................. wordt toegedeeld aan ..............................

Artikel 6: Betaling en verrekening

 1. Verrekening van de zaken betreffende woning en betaling van de overbedelingsschuld zal plaatsvinden via de notaris waar de akte zal passeren.
 2. Zoals uit bijgaande vermogensverdeling volgt, wordt de man / vrouw overbedeeld voor een bedrag van € .................., dit bedrag wordt per .................. betaald. De rekening is geadministreerd bij ..................bank onder nummer .................. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, is de man / vrouw zonder (verdere) aanmaning in verzuim en is hij / zij, zolang hij / zij in verzuim is, over het niet-betaalde bedrag aan de vrouw / man een vergoeding ter grootte van de wettelijke rente verschuldigd. Er kan dan per direct beslag worden gelegd waarbij dit convenant als geldige titel kan gelden (deze akte door notaris laten bekrachtigen).

Artikel 7: Kwijting en vrijwaring

 1. Partijen verklaren hierbij de tussen hen bestaande huwelijksgemeenschap met inachtneming van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid te hebben verdeeld en zij verklaren tevens, behoudens met betrekking tot de rechten en verplichtingen genoemd in dit convenant, niets meer van elkaar te vorderen te hebben en elkaar algehele en finale kwijting en décharge te verlenen.
 2. Alle eventueel bestaande risico's met betrekking tot de waardering van de aan de ene dan wel de andere partij toegedeelde goederen, komen voor rekening van de partij aan wie de betreffende goederen zijn toegedeeld. Ieder der partijen heeft de verdeling, zoals die voortvloeit uit de als bijlage 1 aan dit convenant gehechte vermogensverdelingsstaat te zijnen bate of schade aanvaard. Ieder der partijen vrijwaart de ander voor eventuele aanspraken, gebaseerd op de waardering van de aan ieder van hen toegescheiden roerende en onroerende zaken.
 3. De man vrijwaart de vrouw en de vrouw vrijwaart de man voor aanspraken terzake van schulden, die hij respectievelijk zij krachtens dit convenant voor zijn respectievelijk haar rekening neemt.

Artikel 8: Kosten

 1. De kosten van mr. .............................. en die van de door hem ingeschakelde fiscaal adviseur, actuaris, accountant en .............................. worden door partijen bij helfte gedragen of zijn voor rekening van ..............................
 2. De kosten van .............................. en .............................. zullen door de man / vrouw worden voldaan zonder dat enige verrekening met de ander zal geschieden. De man / vrouw vrijwaart de vrouw / man voor eventuele aanspraken ter zake van deze kosten.
 3. Voor het overige wordt omtrent de kosten het volgende overeengekomen: ..............................

Artikel 9: Geschillen

 1. In het geval partijen in de toekomst van mening mochten gaan verschillen omtrent de interpretatie of uitvoering van dit convenant, zullen zij trachten door middel van onderling overleg tot een regeling te komen.
 2. Mocht dit niet lukken, dan zullen partijen zich primair wenden tot mr. .............................., met het verzoek te trachten de gerezen geschilpunten door bemiddeling tot een oplossing te brengen. Als deze persoon niet meer bereikbaar is of is gestopt met zijn vak, zal een vergelijkbaar persoon worden gezocht.
 3. Komen partijen er niet uit, dan is de meest gerede partij gerechtigd de rechter te vragen om vonnis te wijzen.
 4. Voldoet één der partijen niet aan een in dit convenant omschreven betalingsverplichting, dan is de andere partij zonder meer gerechtigd een sommatie uit te (laten) brengen en vervolgens zo nodig tot invordering over te gaan.

Artikel 10: Slotbepaling

Partijen verbinden zich deze overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk te zullen (laten) ontbinden op grond van enigerlei tekortkoming in de nakoming daarvan. Nakoming zal steeds gevorderd kunnen worden, al dan niet met schadevergoeding.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend op .................. te ..............................

De heer ..............................

Mevrouw ..............................

De adviseur mr. .............................. verklaart dat dit convenant volledig is opgesteld en de afspraken juist en volledig weergeeft.


Meer weten van voorbeeld echtscheidingsconvenant

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte