Wijzigingen aangifte inkomstenbelasting 2012

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
14-03-2015
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Wijzigingen aangifte inkomstenbelasting 2012

In dit artikel de belangrijkste wijzigingen voor uw aangifte inkomstenbelasting 2012.

Fiscaal partnerschap

Het fiscaal partnerschap is per 2011 ingrijpend gewijzigd. Er bestaat geen keuze meer, als u aan de voorwaarden voldoet, dan bent u het, en anders niet. Vanaf 2012 bent u, als u samen op hetzelfde woonadres ingeschreven staat, ook in de volgende gevallen fiscale partners:

  • Indien er op het woonadres tevens een minderjarig kind van een van beiden ingeschreven staat, tenzij er aantoonbaar sprake is van onderhuur.
  • Indien u in een voorgaand jaar ook al elkaars fiscale partner was.

Arbeidskorting 57+

Tot 2012 hadden personen van 57 jaar of ouder recht op een hogere arbeidskorting. Deze verhoging is per 2012 komen te vervallen.

Afschaffing levensloopregeling

De levensloopregeling is per 2012 komen te vervallen. Bestaande gevallen met een tegoed van minimaal € 3.000 kunnen onder dezelfde voorwaarden door blijven sparen. Over nieuwe inleg wordt geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd. 

Aftrek levensonderhoud van een kind

Vanaf 2012 kunt u alleen nog voor een kind jonger dan 21 jaar de kosten van levensonderhoud in aftrek nemen. U mag dan voor dat kind geen recht hebben op kinderbijslag en het kind mag geen recht hebben op studiefinanciering. Tot 2012 was de leeftijdsgrens 30 jaar.

Aftrek weekenduitgaven gehandicapten

Deze aftrekpost is ingaande 2012 versoepeld. De betreffende kosten kunnen nu in aftrek worden genomen indien de gehandicapte 21 jaar of ouder is. Tot 2012 was dit 27 jaar of ouder.

Aftrek giften

De giftenaftrek is per 2012 op een drietal punten gewijzigd:

  • Giften verstrekt aan culturele instellingen mogen voor 125% in aftrek worden gebracht. De verhoging met 25% is gemaximeerd op € 1.250.
  • Eenmalige giften aan een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI) zijn onder voorwaarden aftrekbaar.
  • Als een herroepelijke gift daadwerkelijk wordt herroepen, dan wordt de eventueel genoten giftenaftrek teruggenomen.

Aftrek monumentenpanden

De aftrek van uitgaven voor monumentenpanden is per 2012 op een aantal punten gewijzigd:

  • Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen eigen woningen of beleggingspanden
  • De drempels om voor aftrek in aanmerking te komen zijn afgeschaft
  • De werkelijk drukkende onderhoudskosten zijn voor 80% aftrekbaar
  • Afschrijvingen en overige lasten zijn niet meer aftrekbaar

Er geldt een overgangsregeling voor onderhoudskosten waarvan betalingsverplichtingen al voor 2012 aangegaan zijn. 

Box 3; vrijstelling saldo spaarloonrekening

Per 2012 is de spaarloonregeling afgeschaft. Alle gespaarde bedragen kunnen belastingvrij in een keer opgenomen worden. Het bedrag mag echter ook op de spaarloonrekening blijven staan. Op de van origine geblokkeerde bedragen blijft dan tot 2016 de vrijstelling in box 3 van toepassing. 

Box 3; heffingvrij vermogen minderjarige kinderen

De verhoging van het heffingvrij vermogen vanwege een minderjarig kind is per 2012 komen te vervallen. Over 2011 bedroeg dit nog € 2.779 per minderjarig kind.

Vervanging heffingsrente door belastingrente

Met ingang van het belastingjaar 2012 is een gewijzigde renteberekening ingevoerd. Die rente heet nu belastingrente, in plaats van heffingsrente. De belastingrente wordt pas berekend vanaf 1 juli volgend op het betreffende belastingjaar (over 2012 dus vanaf 1 juli 2013). De belastingrente is gelijk aan de wettelijke rente (om precies te zijn de wettelijke rente voor niet-handelstransacties). Door deze maatregel zal het grootste deel van alle belastingplichtigen niet meer met renteheffing te maken krijgen. De belastingrente wordt zowel over het te betalen als over het te ontvangen bedrag berekend.


Wijzigingen aangifte inkomstenbelasting 2012

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte