Hoe aansprakelijkheid bestuurder beperken?

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
03-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Bestuurdersaansprakelijkheid DGA

‘Bestuurder’ is een wettelijke term, wat zoveel betekent als ‘directeur’. De bestuurder staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en kan worden gezien als de eindverantwoordelijke voor het reilen en zeilen van de vennootschap. Maar ook op degene die feitelijk de vennootschap leidt, maar niet in het Handelsregister staat ingeschreven, is de bestuurdersaansprakelijkheid van belang.

(Externe en interne) bestuurdersaansprakelijkheid

Bij bestuurdersaansprakelijkheid wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten aansprakelijkheid: de interne en de externe aansprakelijkheid. Met interne aansprakelijkheid wordt bedoeld: de aansprakelijkheid van de bestuurder ten opzichte van de vennootschap waarvan hij bestuurder is. Met externe aansprakelijkheid wordt bedoeld: de aansprakelijkheid van de bestuurder ten opzichte van derden (schuldeisers e.d.).

Interne aansprakelijkheid

Bij interne aansprakelijkheid moet worden gekeken of de bestuurder ten opzichte van de vennootschap zijn taak “op een behoorlijke wijze heeft vervuld”. De jurisprudentie hieromtrent heeft bepaald dat een bestuurder alleen aansprakelijk kan worden gesteld indien hem een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Of er sprake is van een ernstig verwijt moet worden beoordeeld aan de hand van alle feiten en omstandigheden.

In de praktijk zien we vaak dat décharge wordt verleend door de vennootschap aan de bestuurder. Dit betekent in feite dat het beleid dat een bestuurder tot op het moment van décharge heeft gevoerd, door de vennootschap wordt goedgekeurd. Décharge geldt alleen voor het beleid van een bestuurder zoals dat blijkt uit de jaarrekening. Indien er nog ‘een lijk uit de kast komt’, dan kan de bestuurder alsnog aansprakelijk worden gehouden.

Indien de vennootschap failliet gaat, wordt beoordeeld of er sprake is van ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’, waarbij aannemelijk moet zijn dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is. In beginsel zal de curator dit moeten bewijzen, maar indien bijvoorbeeld geen betalingsonmacht is gemeld of indien de jaarrekeningen niet tijdig zijn gepubliceerd, dan moet de bestuurder bewijzen dat zijn handelen geen belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Ook oud-bestuurders kunnen in het bovenstaande persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Externe aansprakelijkheid

Externe aansprakelijkheid ziet op de aansprakelijkstelling van de bestuurder door derden. Hierbij moet u denken aan schuldeisers, de Belastingdienst, schade uit onrechtmatige daad, etc. Hierbij moet er wel sprake zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur dan wel een ernstig verwijt van de bestuurder. In het geval van niet betaalde belastingen wordt bestuurdersaansprakelijkheid al aangenomen bij het niet tijdig schriftelijk melden van de betalingsonmacht.


Bestuurdersaansprakelijkheid DGA

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte