Administratie verworpen

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
17-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Administratie verworpen

Uw administratie is de grondslag voor de belastingheffing. Als uw administratie niet aan de wettelijke vereisten voldoet, dan kan het zijn dat deze niet als grondslag kan gelden voor het vaststellen van uw winst. De inspecteur zal dan de administratie verwerpen en de winst volgens een schatting vaststellen. U als ondernemer / belastingplichtige moet dan aantonen dat de schatting niet juist is. Dit is meestal een onmogelijke opgave. Een andere route kan zijn dat u aantoont dat de inspecteur de administratie niet mocht verwerpen.

Vragen en contactpersoon

Als u vragen heeft, stuur dan een e-mail aan mr. Dennis J.B. Jongbloed.

Wanneer mag een administratie worden verworpen?

Een administratie moet ernstige gebreken vertonen. Dit komt aan de orde indien: 

  • de omzet, bruto winstmarge of winst onverklaarbaar laag is;
  • er negatieve kassen zijn geconstateerd;
  • er aangetoond is dat u omzetten niet hebt opgenomen;
  • het inkomen te laag is om uw privébestedingen te kunnen betalen.

Procedures verwerpen administratie

De Chinees

Een Chinees afhaalrestaurant heeft volgens de Belastingdienst omzetten verzwegen. De administratie wordt verworpen. De rechter is het niet met de Belastingdienst eens, de administratie mag niet worden verworpen, de inspecteur wordt in het ongelijk gesteld. In deze procedure werd de detailinformatie van een bestelling slechts in verdichte vorm bewaard. Omdat de omzet en kas klopten en er nergens uit bleek dat er info was verwijderd, is er volgens de rechter geen reden om de administratie te verwerpen. De inspecteur had nog meer pogingen ondernomen:

  1. waarneming ter plaatse;
  2. vergelijking omzet met andere restaurants;
  3. inschakelen arbeidsinspectie.

De omzet tijdens de waarneming was hoger dan de gemiddelde omzet. De vergelijkbare omzet van andere restaurants was hoger. Daarnaast werkten er bij het restaurant 2 illegale Chinezen die niet in de loonadministratie voorkwamen. Er moest wel omzet worden verzwegen, aldus de inspecteur. De ondernemer kwam met redelijke verklaringen en stelde dat de 2 Chinezen in ruil voor eten aan het werk waren. Daarnaast kan omzet wisselen, dat probleem kent elke ondernemer. De rechter vond het bewijs van de inspecteur te dun om hier zomaar 4 jaar op te baseren. De negatieve kassen waren door een adviseur uitgezocht en bleken niet negatief te zijn.

Bron: Gerechtshof Arnhem 30 maart 2010 (nummer 08/00564) en Hoge Raad 21 maart 2008 (nummer 43966).

De winkelier

Een winkelier had niet alle afrekenbonnen bewaard en ook de zogenaamde 'z-afslagen' van de kassa niet. De inspecteur keerde de bewijslast om, verwierp de administratie en legde schattingen op. Volgens de inspecteur is dit in strijd met art. 52 lid 4 AWR. De rechter vond dit ook echter van onvoldoende gewicht om de bewijslast te verzwaren. De voor belanghebbende negatieve uitkomst van de chi-kwadraattoets is daartoe evenmin voldoende. Voor de lage brutowinstmarge had de winkelier een heldere verklaring.

Bron: Gerechtshof Arnhem 3 januari 2003 rolnummer 01/00978.

De kroegbaas

De inspecteur verwerpt de boekhouding omdat de klad-aantekeningen van de dagontvangsten waren weggegooid. De inspecteur had bij een vorig onderzoek ook al aangegeven dat deze moesten worden bewaard. De bruto winstmarges schommelden erg. De administratie werd verworpen. Volgens het Gerechtshof in Arnhem op 1 februari 2005, rolnummer 02/03303 was dit niet mogelijk. De administratie moest worden gevolgd.

De sloper

Een sloper / metaalrecyclingbedrijf heeft metalen contant ingekocht van personen die niet bekend zijn gemaakt. Er is geen voorraadadministratie en de klad-kasaantekeningen ontbreken. Deze gebreken zijn niet van een zodanige omvang dat de administratie kan worden verworpen, aldus het Gerechtshof Arnhem d.d. 22 december 2009 met rolnummer 07/00583.


 


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte