NOW 1.0 regeling

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

NOW 1.0 regeling

De NOW regeling is een vergoeding voor loonkosten binnen een bedrijf.

In het kort

 • Vergoeding loonkosten over maart - mei 2020
 • Minimaal 20% omzetverlies
 • 90% van de loonkosten worden vergoed

De NOW regeling

 • vergoeding maximaal 90% van de loonsom
 • loonsom januari 2020 is uitgangspunt voor de regeling, bij stijgende lonen kan dit ook maart 2020 zijn
 • vergoeding bij tenminste 20% omzetverlies
 • betaling eind april 2020
 • werknemers mogen niet worden ontslagen (boete 50%) 
 • regeling geldt niet voor de DGA
 • voor omzetverlies omzet maart 2020 - juli 2020 vergelijken met omzet 2019
 • omzet vergelijken voor gehele concern (er is werkmaatschappij regeling)

Vraag over corona maatregelen? Stuur vrijblijvend uw vraag aan ons team van specialisten

De voorwaarden voor de NOW regeling   

 • Ingangsdatum 1 maart 2020.
 • Regeling uitvoerbaar vanaf 6 april 2020 via UWV.
 • Regeling betreft een subsidie op loonkosten, dus in principe geen terugbetalingsverplichting voor werknemers (niet DGA), wel voor werknemers met een flexibel contract (zelfs nul uren contract).
 • De werkgever mag de mensen niet ontslaan i.v.m. bedrijfseconomische omstandigheden, boete 50%.
 • Regeling geldt ook voor payroll bedrijven en uitzendbureau's.
 • Minimaal 20% omzetverlies gedurende aaneengesloten periode van 3 maanden in de periode maart 2020 tot en met juli 2020.
 • Vergoeding wordt gerelateerd aan de omzetdaling in maart 2020 tot en met juli 2020, aanvraag voor latere periode is mogelijk (andere referentieperiode NOW regeling)
 • Omzet over deze periode wordt vergeleken met gemiddelde omzet over januari - december 2019, gedeeld door vier. Is dit een slechte referentieperiode dan heeft de werkgever pech, correctie is niet mogelijk. Als bedrijf in 2019 nog niet (geheel) bestond kan dit worden gemeld en komt hiervoor een regeling.
 • Bij een concern geldt de omzetdaling niet per BV maar voor het concern (NOW concern regeling). Er is later ook een regeling gekomen waarbij bedrijven die door de concernregeling onder de 20% omzetdaling bleven alsnog op werkmaatschappij niveau de NOW 1.0 konden aanvragen. Dan wel met meer voorwaarden.
 • Werkgever moet op grond van bovenstaande een schatting doorgeven aan het UWV, dus hoeveel procent daalt de omzet naar verwachting over maart 2020 tot en met juli 2020 (hiervan de slechtste 3 maanden kiezen)  t.o.v. 2019.
 • Aanvraag moet per loonheffingsnummer geschieden, soms dus meerdere aanvragen. In de aanvraag wel aangeven hoeveel de omzet daling voor alle nummers (concern) zal bedragen, dus bij elk loonheffingsnummer zelfde percentage.
 • Vergoeding is maximaal 90% van de loonsom over maart 2020 - mei 2020
 • Betreft vergoeding voor loonsom, dus ook voor werkgeverspremies, pensioen, vakantiebijslag, werknemersbijdragen, etc. Opslag werkgeverslasten 30%, met maximum van € 9.538 per maand.
 • Daling van de loonsom kan invloed hebben op hoogte van de vergoeding
 • UWV zal 80% van de aanvraag als voorschot uitbetalen. Let erop dat u tijdig de loonbelasting aangifte hebt ingediend bij de Belastingdienst. Als uitgangspunt hanteert het UWV de maand januari 2020.
 • Voorschot wordt in 3 gelijke termijnen voldaan, dit wordt binnen 2 - 4 weken na het indienen van de volledige aanvraag uitbetaald (is de bedoeling). Derhalve zullen de meeste ondernemers eind april 2020 de eerste betaling ontvangen !
 • Er komt nog informatie over de overige vereisten, zoals een accountantsverklaring omtrent de verstrekte cijfers (dit zal vanaf een bepaalde loonsom vergoeding gaan gelden).
 • Bij vermoeden voor strafbaar feit wordt aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM). Via data analyse worden onderzoeken uitgevoerd.

Welke informatie nodig voor NOW aanvraag?

Voor de aanvraag van de NOW regeling kunt u op deze internetsite terecht. De benodigde informatie voor de aanvraag is de volgende

 1. Bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, gegevens contactpersoon
 2. Als u werktijdverkorting heeft aangevraagd: het zaaknummer
 3. Loonheffingennummer (voor ieder loonheffingennummer moet u een aparte aanvraag indienen)
 4. De 3 maanden waarover u minstens 20% omzetverlies verwacht, dus vanaf 1 maart, 1 april of 1 mei 2020
 5. Verwachte percentage omzetverlies in die periode
 6. Het rekeningnummer en de tenaamstelling van de onderneming (het nummer dat ook wordt gebruikt voor betalingen aan de Belastingdienst)
 7. Kopie van het bankafschrift (scan of schermafbeelding) van de onderneming

Vragen over de NOW 1.0 regeling
   

Concern regeling is  versoepeld, hoe? 

De huidige regeling is van toepassing als sprake is van meer dan 20% omzetverlies op concernniveau.  De hoofdregeling blijft ongewijzigd. Voor concerns die een omzetdaling van ten minste 20% hebben, geldt dat zij (gewoon) gebruik kunnen maken van de regeling. Voor hen geldt deze afwijkingsmogelijkheid niet.

Voor concern met minder dan 20% omzetverlies wordt het mogelijk om per werkmaatschappij subsidie voor loonkosten aan te vragen, de concern regeling wordt dus deels losgelaten. Er zijn wel voorwaarden:

 • werkmaatschappij moet eigen rechtspersoonlijkheid hebben, bijvoorbeeld een BV
 • de werkmaatschappij mag in 2020 geen dividend en bonussen uitkeren
 • er mogen door de werkmaatschappij ook geen eigen aandelen worden ingekocht (tot aan moment dat jaarrekening 2020 door de AvA wordt vastgesteld)  
 • overleg met de vakbeweging zal met extra eisen worden vormgegeven
 • een werkmaatschappij met 20 of meer werknemers met de belanghebbende verenigingen van werknemers, en bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers, een akkoord heeft over werkbehoud bij de werkmaatschappij.
 • de andere werkmaatschappijen mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste gaan van de subsidie vragende entiteit, die dit normaal gesproken zou uitvoeren en die voor die andere entiteit afwijkend zijn.
 • er mag geen personeels BV binnen het concern zijn
 • de andere werkmaatschappijen mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste gaan van de subsidie vragende entiteit, die dit normaal gesproken zou uitvoeren en die voor die andere entiteit afwijkend zijn.
 • als werknemers van de werkmaatschappij in het subsidie-tijdvak activiteiten ondernemen bij een ander entiteit, dan dient bij de vaststelling van de subsidie de omzetderving van de werkmaatschappij te worden verlaagd met de daaruit voortvloeiende (theoretische) omzet.
 • het Transferpricing systeem zoals gehanteerd in de jaarrekening 2019 of de laatst vastgestelde jaarrekening is leidend voor de meetperiode 2020 en mag niet worden aangepast. Dit voorkomt ten dele dat met omzet geschoven wordt door extra verhogingen of verlagingen van interne doorbelastingen
 • extra  mutatie voorraden gereed product worden aan de omzet toegerekend, dit beperkt het risico dat wordt geschoven met voorraden. Voorbeeld een productie BV produceert voor een verkoop BV en verkoopt deze normaal direct nadat deze gereed zijn. Nu kiest de productie BV ervoor om de goederen in voorraad te houden, hierdoor is de omzet lager.
 • aanvullende accountantscontrole is vereist

Feitelijk gaat dit om nog niet ingediende verzoeken. Wij vragen ons af of reeds ingediende verzoeken ook kunnen worden aangevuld, daar lijkt het niet op, gezien de rechtsongelijkheid zou dit niet moeten kunnen.

De wijziging van de NOW-regeling zal in de loop van volgende week worden gepubliceerd. Vanaf inwerkingtreding van de wijziging kunnen aanvragers op grond van deze bijzondere mogelijkheid een aanvraag bij het UWV indienen.

Omzetten ingediende aanvragen werktijdverkorting

Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling.

Noot fiscaal jurist over NOW-regeling

Heeft u vragen over de aanvraag of de voorwaarden voor deze regeling, neem dan contact op met één van onze adviseurs. De regeling is met name complex aangaande de referentieomzet (2019) en de daling van de omzet (maart - juli 2020). Ook de loonsom kan soms tot discussie aanleiding geven.

Wat vinden ondernemers van de NOW regeling?

 1. Overname: als bedrijven in 2019 een overname hebben gedaan zullen ze minder snel voor de regeling in aanmerking komen.
 2. Ondernemers met groei: ondernemers met groei komen minder snel voor de regeling in aanmerking.

Ik heb al een aanvraag voor werktijdverkorting ingediend, en nu?

Er zijn ruim 50.000 aanvragen in verband met de werktijdverkorting ingediend. Dit is onder de oude regeling gebeurd. Er zal aanvullende informatie moeten worden verstrekt., ondermeer over het te verwachten omzetverlies (binnen concern).

Handleiding aanvraag NOW-regeling

U kunt wel alvast de aanvraag voorbereiden zodat u deze vlot kunt indienen. Het gaat om een vergoeding van de loonkosten. Vul alvast deze formulieren in:

 1. Personeelsoverzicht van mensen die minder gaan werken
 2. Melding werktijdverkorting  
 3. Toelichting bij aanvraag (oude regeling, maar waarschijnlijk in nieuwe regeling gelijk)

Tevens moet u de volgende informatie verstrekken (artikel 8 regeling)

 1. Indien WTV is aangevraagd het dossiernummer hiervan
 2. de verwachte omzetdaling uitgedrukt in procenten, afgerond naar boven
 3. in welke periode de omzetdaling wordt verwacht, in periode van 3 aaneengesloten maanden in de periode maart 2020 tot en met 31 juli 2020
 4. uw bankrekening nummer waarop u betalingen van de belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt
 5. het formulier dat nog bekend wordt gemaakt.

Kan ik de verstrekte informatie aan het UWV nog aanvullen?

Ja binnen 4 weken na uw aanvraag kunt u uw aanvraag nog aanvullen, dit op grond van artikel 8 lid 6 van de regeling.

Ontslag voor werknemers aanvragen

Als u geen gebruik wenst te maken van de NOW-regeling en / of als deze op langere termijn onvoldoende is, kan een werkgever besluiten om werknemers te ontslaan. In de huidige tijd zal er vaak sprake zijn van ontslag om bedrijfseconomische reden, er is dan een ontslagvergunning nodig. In deze handleiding staat hoe u de aanvraag moet indienen. Er is ook een toelichting op de aanvraag, deze kunt u hier raadplegen.

Met welke omzet moet ik rekenen ?

Volgens artikel 1 lid 2 van de regeling gaat het om de netto omzet exclusief BTW/ accijns (2:377 lid 6 BW), dit is de omzet te verminderen met kortingen.  Tevens gecorrigeerd voor de in de verlies en winstrekening verantwoorde wijziging in onderhanden werk/ projecten. Voor IB ondernemers wordt aangesloten bij de Wet op de Inkomstenbelasting 2001. Het gaat om de omzetdaling gedurende een aanééngesloten periode van 3 maanden in de periode van maart 2020 tot en met juli 2020.

Met welke omzet moet ik de omzetdaling vergelijken?

U kijkt eerst naar de laagste omzet in de periode maart 2020 tot en met juli 2020, gedurende 3 aanééngesloten maanden. Vervolgens vergelijkt u deze met de omzet in 2019, gedeeld door 4 (artikel 6 lid 2 regeling), de zogenaamde referentie omzet. Als de rechtspersoon onderdeel is van een groep (2:24b BW). Een groep is eeconomische eenheid waarin rechtspersonen organisatorisch zijn verbonden. Het geldt voor Nederlandse en buitenlanse rechtspersonen (met loon in Nederland).

Er zijn dus 3 smaken om de "laagste" omzet te bepalen (meetperiode):

 1. Omzet vanaf 1 maart tot en met 31 mei 2020
 2. Omzet vanaf 1 april tot en met 30 juni 2020
 3. Omzet vanaf 1 mei tot en met 31 juli 2020

Deze omzet wordt vergeleken met 25% van de omzet over 2019.

Moet ik uiteindelijk een accountantsverklaring verstrekken?

Volgens regeling is een harde eis (artikel 13 letter h). De toelichting op de regeling stelt iets anders, hier staat omschreven "Daarom is in beginsel een accountantsverklaring vereist". Tevens staat in de toelichting ".. duidelijkheid te geven over onder welke grens een accountantsverklaring niet is vereist ..". Een accountantsverklaring is noodzakelijk als de NOW bijdrage hoger is dan € 125.000

Worden subsidies en giften gezien als omzet?

Bepaalde "not for profit" bedrijven hebben niet echt omzet. Er wordt dan gesproken over baten. Deze baten kunnen bestaan uit subsidies, donaties, declaraties aan zorgverzekeraars, giften, etc. Deze baten moeten voor de regeling als omzet worden gezien, aldus de toelichting op de regeling. Bij meerjaarssubsidies moeten deze na rato worden meegenomen. De vergoeding inzake de TVL regeling wordt gezien als omzet voor de NOW

Ik ontvang een loonkostensubsidie van de gemeente?

Als u gebruik maakt van een loonkostensubsidie van de gemeente dan moet u richting de gemeente schriftelijk aangeven dat u ook gebruik maakt van de NOW regeling.

Hoe bereken ik de hoogte van de NOW regeling?

Er is een formule bedacht, deze is A x B x 3 x 1,3 x 0,9. En nu?

 • A = percentage omzetdaling
 • B = de loonsom (basis januari 2020) met max van € 9.538 per werknemer, is er geen loon over januari 2020 bekend dan kijken naar het loon in november 2019
 • De uitkomst wordt in 3 gelijke termijnen uitbetaald  

Als de loonsom over januari 2020 hoger is door bijvoorbeeld een dertiende maand dan wordt dit herzien

Wanneer kan ik de aanvraag bij het UWV indienen?

U kunt de aanvraag formeel indienen vanaf 14 april 2020 tot en met 31 mei 2020. Er zijn geluiden dat de aanmelding eerder mogelijk is.

Welke verplichtingen kent de NOW regeling?

Aan de werkgever worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 1. de werkgever is verplicht de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden
 2. de werkgever mag om bedrijfseconomische redenen geen werknemers ontslaan na 18 maart 2020 (opzegging op grond van artikel 7:669 lid 7 lette a)
 3. de werkgever moet de subsidie gebruiken om lonen te betalen
 4. de werkgever moet de werknemers over de subsidie informeren (en eventueel de OR)
 5. de werkgever moet een ordentelijke administratie voeren zodat alle info beschikbaar is (die voor de NOW regeling van belang is), dit tot 5 jaar na de aanvraag. Tevens moet worden meegewerkt aan een mogelijk onderzoek door of namens de minister 
 6. de werkgever moet de loonaangifte juist en tijdig indienen
 7. de werkgever moet gewijzigde omstandigheden onverwijld en schriftelijk melden aan de minister
 8. de werkgever verstrekt aan het einde van de maatregel een definitieve opgave van de omzetdaling met daarbij een accountantsverklaring van een accountant (als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het accountantsberoep)
 9. Na afloop van de regeling moet binnen 24 weken een beschikking worden aangevraagd, hierin moet veel informatie (en een accountantsverklaring) worden opgenomen.

Wanneer wel arbeidsovereenkomst beëindigen binnen de NOW regeling

Wanneer kunt u een dienstverband wel beëindigen?

In de NOW-regeling wordt gesproken over het indienen van een ontslagaanvraag op grond van bedrijfseconomische redenen. Wanneer mag je dan wel zonder boete een arbeidsovereenkomst beëindigen?

 • binnen de proeftijd
 • niet verlengen van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
 • beëindigen met wederzijds goedvinden (bijvoorbeeld via een vaststellingsovereenkomst)
 • ontslag wegen verwijtbaar handelen, verstoorde arbeidsrelatie, disfunctioneren of een andere (redelijke) ontslaggrond

Let op ! Meestal bent u dan wel een transitie vergoeding verschuldigd als werkgever, deze kunt u hier berekenen. Tevens moet u de werknemer 1 maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk informeren over het niet verlengen. Er is wel een inspanningsverplichting, maar hieraan is geen boete verschuldigd.

Lagere loonsom in 2020 en dan?

Een werkgever moet zijn loonsom zoveel mogelijk gelijk houden (inspanningsverplichting). Als de loonsom daalt dan krijgt de werkgever ook een lagere NOW bijdrage. Het voorschot wordt bepaald op grond van de SV loonsom in januari 2020. Als de loonsom over maart tot en met 2020 lager is dan in januari 2020 dan wordt de subsidie evenredig lager.

Op 20 mei 2020 is bekend geworden dat er een speciale regeling komt voor seizoensbedrijven. De loonsom over maart 2020 wordt leidend. Voorwaarde is wel dat de loonsom over de periode maart - mei 2020 hoger is dan 3x de loonsom over januari 2020. De loonsom over april en mei 2020 wordt gemaximeerd op de loonsom van maart 2020.

Ook bedrijven die in november 2019 of januari 2020 geen loonsom hadden kunnen gebruik maken van de NOW regeling 1.0. Deze bedrijven moeten dan wel een loonsom hebben in maart tot en mei 2020. Als u nog geen aanvraag heeft ingediend kunt u deze alsnog voor 6 juni 2020 indienen. Als de aanvraag is afgewezen door het UWV dan zal het UWV contact met u opnemen.

Overgang van onderneming en NOW regeling

Er zijn op 20 mei 2020 aanpassingen doorgevoerd voor situaties waarbij bedrijven zijn overgenomen of gefuseerd.

 1. Startende ondernemingen kunnen voor de referentieperiode (omzet) uitgaang van de hele kalendermaanden vanaf de start (2019 - februari 2020). Deze omzet wordt omgerekend tot een omzet per 3 maanden.
 2. Voor bedrijven die een andere onderneming hebben overgenomen geldt ongeveer dezelfde regeling. Vanaf de eerste maand dat de onderneming is overgenomen (voor geheel 2019 tot en met februari 2020) wordt de omzet omgerekend naar een periode van 3 maanden.

Hoe werkt de aanpassing op de concernregeling per 1 mei 2020?

De huidige regeling is van toepassing als sprake is van meer dan 20% omzetverlies op concernniveau.  De hoofdregeling blijft ongewijzigd. Voor concerns die een omzetdaling van ten minste 20% hebben, geldt dat zij (gewoon) gebruik kunnen maken van de regeling. Voor hen geldt deze afwijkingsmogelijkheid niet.

Voor concern met minder dan 20% omzetverlies wordt het mogelijk om per werkmaatschappij subsidie voor loonkosten aan te vragen, de concern regeling wordt dus deels losgelaten. Er zijn wel voorwaarden:

 • werkmaatschappij moet eigen rechtspersoonlijkheid hebben, bijvoorbeeld een BV
 • de werkmaatschappij mag in 2020 geen dividend en bonussen uitkeren
 • er mogen door de werkmaatschappij ook geen eigen aandelen worden ingekocht (tot aan moment dat jaarrekening 2020 door de AvA wordt vastgesteld)  
 • overleg met de vakbeweging zal met extra eisen worden vormgegeven
 • een werkmaatschappij met 20 of meer werknemers met de belanghebbende verenigingen van werknemers, en bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers, een akkoord heeft over werkbehoud bij de werkmaatschappij.
 • de andere werkmaatschappijen mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste gaan van de subsidie vragende entiteit, die dit normaal gesproken zou uitvoeren en die voor die andere entiteit afwijkend zijn.
 • er mag geen personeels BV binnen het concern zijn
 • de andere werkmaatschappijen mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste gaan van de subsidie vragende entiteit, die dit normaal gesproken zou uitvoeren en die voor die andere entiteit afwijkend zijn.
 • als werknemers van de werkmaatschappij in het subsidie-tijdvak activiteiten ondernemen bij een ander entiteit, dan dient bij de vaststelling van de subsidie de omzetderving van de werkmaatschappij te worden verlaagd met de daaruit voortvloeiende (theoretische) omzet.
 • het Transferpricing systeem zoals gehanteerd in de jaarrekening 2019 of de laatst vastgestelde jaarrekening is leidend voor de meetperiode 2020 en mag niet worden aangepast. Dit voorkomt ten dele dat met omzet geschoven wordt door extra verhogingen of verlagingen van interne doorbelastingen
 • extra  mutatie voorraden gereed product worden aan de omzet toegerekend, dit beperkt het risico dat wordt geschoven met voorraden. Voorbeeld een productie BV produceert voor een verkoop BV en verkoopt deze normaal direct nadat deze gereed zijn. Nu kiest de productie BV ervoor om de goederen in voorraad te houden, hierdoor is de omzet lager.
 • aanvullende accountantscontrole is vereist

Feitelijk gaat dit om nog niet ingediende verzoeken. Wij vragen ons af of reeds ingediende verzoeken ook kunnen worden aangevuld, daar lijkt het niet op, gezien de rechtsongelijkheid zou dit niet moeten kunnen.

De wijziging van de NOW-regeling zal in de loop van volgende week worden gepubliceerd. Vanaf inwerkingtreding van de wijziging kunnen aanvragers op grond van deze bijzondere mogelijkheid een aanvraag bij het UWV indienen.

Plichten werkgever bij gebruik maken NOW regeling

 1. Loonsom - zoveel mogelijk - gelijk houden
 2. Als loonsom daalt zal ook de NOW bijdrage dalen
 3. Werknemers - ongeacht soort arbeidsovereenkomst - zoveel mogelijk in dienstbetrekking houden
 4. Tegemoetkoming NOW gebruiken voor loonkosten
 5. Informeer betrokkenen zoals OR, RvT en werknemers
 6. Informatie aangaande aanvraag 5 jaar bewaren
 7. Geen ontslag aanvraag indienen inzake bedrijfseconomische redenen
 8. Loonaangifte op tijd indienen
 9. Direct UWV informeren bij bijvoorbeeld aanstaand faillissement of als werkgever stopt met de onderneming
 10. Bij aanvraag gekozen omzetperiode is niet meer aan te passen, edoch als wij de regeling goed lezen lijkt dit binnen 14 dagen na de aanvraag nog te moeten kunnen.
 11. Achter moet u de informatie onderbouwen, wellicht met een accountantsverklaring


Aanvragen NOW-regeling vanaf 6 april 2020

Op 6 april 2020 ging de site van het UWV open U kunt de NOW-regeling hier aanvragen. Op de algemene pagina treft u een korte toelichting aan. 

Hoe werkt de aanvraag voor de NOW regeling?

 1. Vul het formulier in. Dit kan hier
 2. Controleer of u alle gegevens juist heeft ingevuld.
 3. Heeft u alles juist ingevuld? Download dan het ingevulde formulier en druk het af.
 4. Zet uw handtekening op het afgedrukte formulier.
 5. Heeft u het formulier ondertekend? Maak dan een scan van het ondertekende formulier.
 6. Upload een kopie van uw bankrekeningafschrift.
 7. Upload het gescande formulier.
 8. Druk op ‘Aanvraag indienen’ om het formulier en het bankrekeningafschrift te versturen

Tot wanneer NOW aanvraag indienen?

De aanvraag kan worden ingediend vanaf 6 april 2020 tot en met 31 mei 2020. Of er nog een tweede NOW regeling komt is onduidelijk.

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

Om deze aanvraag te doen, heeft u de volgende gegevens nodig:

 • Het loonheffingennummer waarvoor u een aanvraag doet.
 • Als u werktijdverkorting heeft aangevraagd: uw zaaknummer (dit staat in de ontvangstbevestiging van het ministerie van SZW).
 • De 3 maanden waarover u minstens 20% omzetverlies verwacht.
 • Het verwachte percentage omzetverlies in die periode.
 • Het bankrekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen. Hiervan moet u een scan meesturen.
 • Een scanner (of app op je telefoon) en een printer. 
 • Maak nu een scan van het ondertekende formulier.
 • Sla de scan op als pdf-, jpeg-, jpg- of png-bestand. Het bestand mag maximaal 4MB groot zijn.

Kort en goed de NOW-regeling

 • Vergoeding maximaal 90% van de loonsom.
 • Loonsom januari 2020 is uitgangspunt voor de regeling, gegevens met de Belastingdienst worden uitgewisseld met het UWV.
 • Vergoeding bij tenminste 20% omzetverlies.
 • Betaling eind april 2020.
 • Werknemers mogen niet worden ontslagen.  
 • Regeling geldt niet voor de DGA.
 • Voor omzetverlies omzet maart 2020 - juli 2020 vergelijken met omzet 2019.
 • Omzet vergelijken voor gehele concern.

De voorwaarden voor de NOW-regeling   

 • Ingangsdatum 1 maart 2020.
 • Regeling uitvoerbaar (is verwachting) vanaf 6 april 2020 via UWV. Aanvragen kan hier.
 • Regeling betreft een subsidie op loonkosten, dus in principe geen terugbetalingsverplichting, wel herrekening.
 • Voor werknemers die zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen (DGA veelal niet).
 • Ook voor werknemers met een flexibel contract (zelfs nul-urencontract).
 • De werkgever mag de mensen niet ontslaan i.v.m. bedrijfseconomische omstandigheden. Dit lijkt op grond van toelichting wel te mogen, edoch dan boete van 50% op de loonkosten van deze werknemer voor de NOW-regeling.
 • Regeling geldt ook voor payrollbedrijven en uitzendbureau's.
 • Minimaal 20% omzetverlies gedurende aaneengesloten periode van 3 maanden in de periode maart 2020 tot en met juli 2020.
 • Vergoeding wordt gerelateerd aan de omzetdaling in maart 2020 tot en met juli 2020, aanvraag voor latere periode is mogelijk (andere referentieperiode NOW-regeling).
 • Omzet over deze periode wordt vergeleken met gemiddelde omzet over januari - december 2019, gedeeld door vier. Is dit een slechte referentieperiode, dan heeft de werkgever pech, correctie is niet mogelijk. Als bedrijf in 2019 nog niet (geheel) bestond, kan dit worden gemeld en komt hiervoor een regeling.
 • Bij een concern geldt de omzetdaling niet per B.V., maar voor het concern (NOW-concernregeling).
 • Werkgever moet op grond van bovenstaande een schatting doorgeven aan het UWV, dus hoeveel procent daalt de omzet naar verwachting over maart 2020 tot en met juli 2020 t.o.v. 2019.
 • Aanvraag moet per loonheffingsnummer geschieden, soms dus meerdere aanvragen. In de aanvraag wel aangeven hoeveel de omzetdaling voor alle nummers (concern) zal bedragen, dus bij elk loonheffingsnummer hetzelfde percentage.
 • Verkregen subsidies worden gezien als omzet.
 • Vergoeding is maximaal 90% van de loonsom over maart 2020 - mei 2020.
 • Betreft vergoeding voor loonsom, dus ook voor werkgeverspremies, pensioen, vakantiebijslag, werknemersbijdragen, etc. Opslag werkgeverslasten 30%, met maximum van € 9.538 per maand.
 • Daling van de loonsom kan invloed hebben op hoogte van de vergoeding.
 • UWV zal 80% van de aanvraag als voorschot uitbetalen. Let erop dat u tijdig de loonbelastingaangifte hebt ingediend bij de Belastingdienst. Als uitgangspunt hanteert het UWV de maand januari 2020.
 • Beslistermijn voor UWV bedraagt 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.
 • Voorschot wordt in 3 gelijke termijnen voldaan, dit wordt binnen 2 - 4 weken na het indienen van de volledige aanvraag uitbetaald (is de bedoeling). Derhalve zullen de meeste ondernemers eind april 2020 de eerste betaling ontvangen !
 • Er komt nog informatie over de overige vereisten, zoals een accountantsverklaring omtrent de verstrekte cijfers (dit zal vanaf een bepaalde loonsom vergoeding gaan gelden).
 • Bij vermoeden voor strafbaar feit wordt aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM). Via data analyse worden onderzoeken uitgevoerd.

Wanneer krijg ik de eerste NOW-uitkering?

De aanvraag kan vanaf 6 april worden ingevoerd. De verwerkingstijd volgens de regeling is 13 weken, er is toegezegd dat dit wordt teruggebracht naar 4 weken. Of dit haalbaar is moet nog blijken. Wij schatten in dat u de eerste uitkering rond 10 mei 2020 zult ontvangen, mits u tijdig de aanvraag kunt indienen. Dit is redelijk lang, hopelijk kan dit nog worden versneld. Voor veel ondernemers is dit een probleem, omdat het salaris maart 2020 en april 2020 uit eigenlijk liquiditeit moeten worden betaald en soms moet dan in mei 2020 het salaris en het vakantiegeld worden betaald. Dit zijn dus feitelijk 4 salarisronden waarbij er één wordt vergoed. Wellicht dat bij de eerste betaling 2 termijnen door het UWV worden voldaan.

Hoe ziet de formule eruit als ik vakantiegeld per maand uitbetaal?

Als het vakantiegeld bij elke loonbetaling wordt betaald (veelal bij flexibele constracten en buitenlandse werknemers), moet je de loonsom van januari vermenigvuldigen met 0,926 om dat te corrigeren. Reden: in de 30% opslag zit kennelijk ook een tegemoetkoming voor vakantiegeld. 

Wat als mijn loonkosten in januari 2020 lager zijn dan in maart - mei 2020?

Het voorschot voor de NOW regeling wordt bepaald op grond van 3x het loon over januari 2020. Als de loonsom in maart - mei 2020 lager is dan dit voorschot wordt gerekend met het loon over maart - mei 2020. Als het loon in maart 2020 - mei 2020 hoger zijn (gemiddeld) dan januari dan heeft u pech. Alleen een correctie naar beneden en geen correctie omhoog. Op grond van de regeling is hier nog wel iets tegen in te brengen. Edoch in de toelichting op de regeling staat dit wel opgenomen. Op 20 mei is bekend geworden dat bij een loondaling na januari 2020 het loon over maart 2020 het uitgangspunt mag worden.

Tellen buitenlandse rechtspersonen mee voor het concern begrip

Nee deze tellen niet mee, tenzij in deze buitenlandse rechtspersoon mensen in dienstbetrekking zijn die in Nederland zijn verzekerd (SV loon). Er zijn 2 definities voor het begrip "groep". (1) juridische begrip groep uit 2:24b BW en (2) vennootschappelijke moeder/dochter band uit artikel 2:24a BW. Lees dit artikel. Bij een buitenlandse vaste inrichting gelden speciale regelingen, dit zijn namelijk geen rechtspersonen.

Kan ik nog slim handelen met de NOW-regeling?

Ja, dat kan door de omzetreferentiemaand goed te timen. Er zijn feitelijk 3 omzetperiodes waaruit u mag kiezen:

 1. maart, april en mei 2020;
 2. april, mei, juni 2020;
 3. mei, juni, juli 2020.

Vermoedelijk is het ook mogelijk om de termijn in het midden van de maand te laten ingaan. Ga eens goed rekenen om de juiste maanden te kiezen, zodat uw omzetdaling het meest gunstig uitvalt. Nadien moet u de daadwerkelijke omzet doorgeven voor de uiteindelijke subsidie. Eventueel kunt u ook nog even wachten met uw aanvraag.

Hoe werkt het verwachte omzetverlies?

De referentieomzet in de jaaromzet (exclusief BTW) en te verminderen met verleende kortingen. Deze omzet deelt u door 4, zodat u de juiste referentieomzet hebt. Vervolgens moet u deze omzet vergelijken met uw omzet in 2020. Hierbij mag u kiezen welke omzet u kiest. Het moet gaan om de omzet in een periode van 3 aaneengesloten maanden in de periode maart 2020 tot en met juli 2020. U kiest dan dus de periode waarin uw omzetverlies het hoogst is. Of dit ook mag gedurende bijvoorbeeld 15 maart 2020 tot en met 14 juni 2020 is onduidelijk, maar dit lijkt te moeten mogen.

Wordt er rekening gehouden met seizoensinvloeden?

Ja, in eerste instantie niet maar een latere wijziging zorgt ervoor dat hier wel rekening mee wordt gehouden. Edoch nog niet optimaal

Hardheidsclausule in de NOW regeling

Is de minister bereid om voor bijzondere gevallen een uitzondering te maken? Nee nog niet, deze vraag is door de CDA fractie gesteld op 10 april 2020. Een hardheidsclausule  past niet bij de randvoorwaarden van de regeling. De regeling is een noodmaatregel die eenvoudig moet zijn voor het UWV om snel grote aantallen aanvragen te kunnen behandelen. Een hardheidsclausule brengt deze uitgangspunten in gevaar. In dat geval zou per geval beoordeeld moeten worden of er mogelijk bijzondere omstandigheden zijn. Dit is niet doenlijk. In dat geval zal daarom naar de aanpassing van de regeling zelf gekeken moeten worden, waarbij voldoende waarborgen zouden moeten worden ingebouwd om de hierboven genoemde bezwaren te mitigeren.

Vooruitgefactuurde omzet en NOW regeling

Deze vraag wordt niet expliciet beantwoord. Wat wel opvalt is dat in de vragen aan de minister die op 10 april 2020 zijn beantwoord het volgende wordt gesteld.

Om een beroep op de regeling te kunnen doen moet een werkgever, te maken hebben met omzetverlies. Indien er gefactureerd wordt, doordat het contract met de onderneming waar de werknemers werk verrichten doorloopt, is er geen sprake van omzetverlies. Dit speelt bijvoorbeeld bij schoonmaakbedrijven en payrollbedrijven. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met een eventuele betalingstermijn van een factuur of met problemen met het innen van deze facturen. Het bedrijf dat de facturen heeft verstuurd zal dan ook afspraken moeten maken over de wijze van betaling van deze facturen of het stopzetten van contracten. Deze regeling beoogt namelijk geen liquiditeitsproblemen op te lossen, maar werkgevers die omzetdaling hebben te compenseren.

Werkgever is onderdeel van concern, hoe werkt dit?

Als de werkgever onderdeel is van een concern, dan moet hij / zij de omzet van de groep en / of verbonden rechtspersonen optellen. De werkgevers binnen de groep moeten dus uiteindelijk hetzelfde percentage qua omzetdaling (van het totaal) opgeven. Via de concernregeling komen de omzetdaling en inzet van personeel dus op één "hoop". Dit speelt ondermeer bij tussenholdingen en personeels B.V.'s.

Welke loonsom is bepalend voor het voorschot?

De loonsom sociale verzekeringen over de maand januari 2020 is bepalend als vertrekpunt. Als u in januari 2020 geen aangifte loonheffingen heeft ingediend, wordt gekeken naar de loonaangifte in november 2019. Als het loon in maart - mei 2020 is gestegen mag het loon in maart 2020 als uitgangspunt dienen,

Bij dit loon mag u een opslag tellen van 30% (werkgeverslasten), dit is veelal te weinig, maar de regeling is nu éénmaal zo. Het percentage omzetverlies wordt voor 80% uitgekeerd.

Bij de definitieve vaststelling van de NOW-regeling (de vaststelling van de subsidie) wordt de loonsom januari 2020 vergeleken met uw loonsom over maart 2020 tot en met mei 2020 (delen door 3). Deze loonsom kan lager of hoger uitvallen dan de referentieperiode (januari 2020).  Bij de berekening van de definitieve tegemoetkoming wordt er gekeken naar het loon over maart, april en mei 2020. Als dit loon (gemiddeld) hoger is dan de loonsom in januari 2020 dan wordt de loonsom in januari 2020 gebruikt voor de berekening. Dit is een vreemde bepaling, edoch zo staat dit opgenomen op de site van het UWV.

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is geen werknemer voor deze regeling, tenzij de DGA is verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De DGA kan eventueel een beroep doen op bijzondere bijstand.

De regeling kent nog geen maatwerk, bij groei bedrijven of seizoensgevoelige ondernemingen kan de regeling extreem nadelig uitvallen.

Omzetten ingediende aanvragen werktijdverkorting

Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-regeling) wordt begin april 2020 opengesteld en is de vervanger van de regeling werktijdverkorting. Nieuwe aanvragen kunnen niet meer worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Hiervoor moet u nog extra informatie aanleveren. Het gaat dan om:

 1. Dossiernummer WTV;
 2. Periode omzetdaling in 2020 (3 maanden in periode maart  - juli 2020);
 3. De verwachte omzetdaling (concernniveau indien meerdere B.V.'s) uitgedrukt in procenten;
 4. Bankrekeningnummer.

Is berekening anders als ik lonen per 4 weken betaal?

Ja, als de lonen per 4 weken worden betaald, mag u de loonsom vermenigvuldigen met 1,0833 om hiermee vergelijkbare lonen per maand te krijgen.

Wat vinden ondernemers van de NOW-regeling?

 1. Overname: als bedrijven in 2019 een overname hebben gedaan, zullen ze minder snel voor de regeling in aanmerking komen. Onder de NOW 2.0 is hiervoor een oplossing. Ook NOW 1.0 kent een tegemoetkoming.
 2. Ondernemers met groei: ondernemers met groei komen minder snel voor de regeling in aanmerking.
 3. De opslag van 30% is te laag om alle loonkosten te dekken. Deze is onder NOW 2.0 verhoogd tot 40%
 4. De korting bij lagere loonkosten in de periode maart - mei 2020 werkt onevenredig zwaar door.
 5. Vergelijking met omzet 2019 werkt soms erg nadelig uit.

Ik heb al een aanvraag voor werktijdverkorting ingediend, en nu?

Er zijn ruim 50.000 aanvragen in verband met de werktijdverkorting ingediend. Dit is onder de oude regeling gebeurd. Er zal aanvullende informatie moeten worden verstrekt, ondermeer over het te verwachten omzetverlies (binnen concern). De extra informatie welke moet worden verstrekt betreft (artikel 8 regeling):

 1. Dossiernummer WTV;
 2. Periode omzetdaling in 2020 (3 maanden in periode maart  - juli 2020);
 3. De verwachte omzetdaling (concernniveau indien meerdere B.V.'s) uitgedrukt in procenten;
 4. Bankrekeningnummer.

Handleiding aanvraag NOW-regeling

U kunt wel alvast de aanvraag voorbereiden, zodat u deze vlot kunt indienen. Het gaat om een vergoeding van de loonkosten. Vul alvast deze formulieren in:

 1. Personeelsoverzicht van mensen die minder gaan werken
 2. Melding werktijdverkorting  
 3. Toelichting bij aanvraag (oude regeling, maar waarschijnlijk in nieuwe regeling gelijk)

Tevens moet u de volgende informatie verstrekken (artikel 8 regeling):

 1. Indien WTV is aangevraagd het dossiernummer hiervan;
 2. De verwachte omzetdaling uitgedrukt in procenten, afgerond naar boven;
 3. In welke periode de omzetdaling wordt verwacht, in periode van 3 aaneengesloten maanden in de periode maart 2020 tot en met 31 juli 2020;
 4. Uw bankrekeningnummer waarop u betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt, tevens een scan van uw bankrekening
 5. Het formulier dan hier invullen.

Kan ik de verstrekte informatie aan het UWV nog aanvullen?

Ja, binnen 4 weken na uw aanvraag kunt u uw aanvraag nog aanvullen, dit op grond van artikel 8 lid 6 van de regeling. Als naar de beantwoorden vragen op 10 april 2020 wordt gekeken denkt de minister hier anders over.

Wat als mijn loonsom in 2020 anders gaat worden?

Het vertrekpunt voor de regeling is de loonsom in januari 2020. Als blijkt dat de gemiddelde loonsom over maart - mei 2020 lager is dan wordt rekening gehouden met de lagere loonsom in die periode. Als de gemiddelde loonsom over maart - mei 2020 hoger is dan wordt, aldus het UWV, gerekend met de loonsom in januari 2020. Volgens ons is deze uitleg van het UWV niet in lijn met de bedoeling van de regeling.

Welke bankrekening nummer opgeven?

U moet voor de NOW regeling een bankrekeningnummer opgeven. Als dit nummer niet jusit is wordt er geen geld overgemaakt. U moet het bankrekeningnummer melden dat bij de Belastingdienst bekend is, dit bankrekening nummer wordt vaak bij de start van uw bedrijf opgegeven. Weet u dit niet meer gebruik dan het bankrekening nummer dat de laatste keer is gebruikt bij de betaling van BTW of loonheffingen.

Ontslag voor werknemers aanvragen

Als u geen gebruik wenst te maken van de NOW-regeling en / of als deze op langere termijn onvoldoende is, kan een werkgever besluiten om werknemers te ontslaan. In de huidige tijd zal er vaak sprake zijn van ontslag om bedrijfseconomische reden, er is dan een ontslagvergunning nodig. In deze handleiding staat hoe u de aanvraag moet indienen. Er is ook een toelichting op de aanvraag, deze kunt u hier raadplegen.

Met welke omzet moet ik rekenen?

Volgens artikel 1 lid 2 van de regeling gaat het om de netto omzet exclusief BTW / accijns (2:377 lid 6 BW), dit is de omzet te verminderen met kortingen. Tevens gecorrigeerd voor de in de verlies- en winstrekening verantwoorde wijziging in onderhanden werk / projecten. Voor IB-ondernemers wordt aangesloten bij de Wet op de Inkomstenbelasting 2001. Het gaat om de omzetdaling gedurende een aaneengesloten periode van 3 maanden in de periode van maart 2020 tot en met juli 2020.

Met welke omzet moet ik de omzetdaling vergelijken?

U kijkt eerst naar de laagste omzet in de periode maart 2020 tot en met juli 2020, gedurende 3 aaneengesloten maanden. Vervolgens vergelijkt u deze met de omzet in 2019, gedeeld door 4 (artikel 6 lid 2 regeling), de zogenaamde referentie-omzet, als de rechtspersoon onderdeel is van een groep (2:24b BW). Een groep is economische eenheid waarin rechtspersonen organisatorisch zijn verbonden. Het geldt voor Nederlandse en buitenlanse rechtspersonen (met loon in Nederland).

Er zijn dus 3 smaken om de "laagste" omzet te bepalen (meetperiode):

 1. Omzet vanaf 1 maart tot en met 31 mei 2020;
 2. Omzet vanaf 1 april tot en met 30 juni 2020;
 3. Omzet vanaf 1 mei tot en met 31 juli 2020.

Deze omzet wordt vergeleken met 25% van de omzet over 2019. Wij vragen ons af of het mogelijk is om bijvoorbeeld de 3 maandsperiode te laten beginnen op 22 maart 2020 en dan vervolgens tot 21 juni 2020. Dit is nog niet uitdrukkelijk aan de orde gesteld. In de kamervragen d.d. 10 april staat echter wel dat de omzetdaling moet gelden per de 1e van de maand. De regeling moet echter het uitgangspunt blijven.

Startende ondernemingen en NOW regeling

 Startende ondernemingen die op 1 januari 2019 nog niet bestonden, hanteren een andere berekening van de omzetdaling, zodat zij ook een beroep op de regeling kunnen doen. Voor startende ondernemingen geldt dat de omzet in de driemaandsperiode in 2020 (meetperiode) naar rato wordt vergeleken met de omzet vanaf de kalendermaand dat de bedrijfsuitoefening is begonnen.

Na ijl effect als omzetdaling later komt bij NOW regeling

Met de berekening van omzetdaling is al rekening gehouden dat het mogelijk is dat er sprake is van een ‘na-ijleffect’, omdat een terugval in de vraag of productie niet altijd onmiddellijk in een terugvallende omzet tot uitdrukking komt. Vanwege dit na-ijleffect biedt de regeling werkgevers al flexibiliteit bij het kiezen van de meetperiode waarover de omzetdaling zich moet voordoen. Zeker in specifieke sectoren van de economie kan de omzetdaling later inzetten dan het verlies van economische activiteit. Door deze flexibiliteit te bieden, wordt het voor meer werkgevers mogelijk gemaakt om aan het omzetcriterium voor toegang tot de regeling te voldoen.

Hoe is hierin voorzien volgende de minister? Voor verder maatwerk is geen ruimte aldus de minister.

 1. Werkgevers kunnen kiezen of zij de omzetdaling berekenen over de meetperiode startend op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. Het moet daarbij altijd om een aaneensluitende periode van drie maanden gaan. Dit betekent dat met veel van de situaties al rekening is gehouden in de regeling.
 2. Wel is het mogelijk dat het omzetverlies wordt bijgesteld, immers ondernemingen rapporteren bij de aanvraag van subsidie alleen een verwacht omzetverlies. Wordt het omzetverlies in de referentieperiode hoger dan is de subsidie ook hoger.
 3. Het is niet mogelijk om de referteperiode voor het omzetverlies achteraf bij te stellen. in de regeling staat echter dat je binnen 4 weken na de aanvraag nog aan aanvulling kunt indienen. De vraag die bij ons opkomt is "mag ik dan ook de referentieperiode nog aanpassen?". Als we de regeling lezen moet dit kunnen, uit antwoorden van de minister blijkt dit echter niet.
 4. Werkgevers kunnen de aanvraag later indienen, bijvoorbeeld eind mei 2020 

Moet ik uiteindelijk een accountantsverklaring verstrekken?

Voor de aanvraag is geen accountantsverklaring nodig. Voor het vaststellen van de definitieve beschikking (subsidie) is deze wellicht wel nodig bij grotere bedrijven, dit vanaf een subsidie van 125.000 euro. De spelregels zijn nog niet bekend. Waarschijnlijk wordt het volgende bedacht (volgens een format / voorbeeld):

 • Kleine bedrijven: een deskundigenverklaring (kan door financial);
 • MKB-bedrijven: een soort van controleverklaring door deskundige met onderliggende cijfers;
 • Grote bedrijven: accountantsverklaring.

Volgens regeling is een harde eis (artikel 13 letter h). De toelichting op de regeling stelt iets anders, hier staat omschreven: "Daarom is in beginsel een accountantsverklaring vereist". Tevens staat in de toelichting "... duidelijkheid te geven over onder welke grens een accountantsverklaring niet is vereist ...".

Valt de DGA onder de NOW-regeling ?

In principe niet. De regeling zegt het volgende:

 • De werknemer is gedefinieerd als werknemer in de zin van de Wet financiering sociale verzekeringen.
 • Hieronder vallen zowel de reguliere werknemers als de overheidswerknemers.
 • Mensen die op grond van een fictieve dienstbetrekking zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen vallen onder de regeling.
 • De DGA valt niet onder de regeling, tenzij de DGA is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • Vrijwillig voor de werknemersverzekering verzekerde werknemers vallen niet onder de NOW-regeling.

Mag ik werknemers uitlenen aan ander bedrijf tijdens NOW-regeling?

Ja, dat is toegestaan, u mag werknemers uitlenen aan een andere werkgever. Als dit is gebeurd als hulp (zonder winstoogmerk, dus enkel kosten en kleine opslag doorbelasten), is dit prima. Als u winst gaat maken op de uitleen, heeft dit waarschijnlijk gevolgen voor de toepassing van de NOW-regeling, uw omzetverlies zal dan namelijk lager zijn. Let erop dat de Wet allocatie arbeidskrachten bij Intermediairs (Waadi) van toepassing is. Tevens moet u wellicht uw inschrijving in de KvK aanvullen (uitlenen personeel).

Worden subsidies en giften gezien als omzet?

Bepaalde "not for profit" bedrijven hebben niet echt omzet. Er wordt dan gesproken over baten. Deze baten kunnen bestaan uit subsidies, donaties, declaraties aan zorgverzekeraars, giften, etc. Deze baten moeten voor de regeling als omzet worden gezien, aldus de toelichting op de regeling. Bij meerjaarssubsidies moeten deze naar rato worden meegenomen. De vergoeding voor de TOGS en de TVL worden als omzet voor de NOW regeling gezien.

Ik ontvang een loonkostensubsidie van de gemeente, telt deze mee voor de NOW-regeling?

Als u gebruik maakt van een loonkostensubsidie van de gemeente, dan moet u richting de gemeente schriftelijk aangeven dat u ook gebruik maakt van de NOW-regeling.

Hoe bereken ik de hoogte van de NOW-regeling?

Er is een formule bedacht, deze is A x B x 3 x 1,3 x 0,9. En nu?

 • A = percentage omzetdaling.
 • B = de loonsom (basis januari 2020) met max. van € 9.538 per werknemer. Is er geen loon over januari 2020 bekend, dan kijken naar het loon in november 2019.
 • De uitkomst wordt in 3 gelijke termijnen uitbetaald.  

Wanneer kan ik de aanvraag bij het UWV indienen?

U kunt de aanvraag vanaf 6 april 2020 indienen, dit kan tot en met 31 mei 2020. Er zijn geluiden dat de aanmelding eerder mogelijk is.

Mag ik mensen ontslaan tijdens de NOW-regeling ?

Ja, dat mag, maar dit kan wel gevolgen hebben voor uw subsidie / uitkering. Als u in de periode tot 1 juni 2020 werknemers wegens bedrijfseconomische omstandigheden ontslaat, dan moet u een ontslagaanvraag indienen bij het UWV. Het UWV zal binnen de termijnen op deze aanvraag beslissen. De werkgever krijgt een straf, het loon van de ontslagen werknemer wordt verhoogd met 50%, dit loon +/+ 50% wordt in mindering gebracht op de totale loonsom voor de berekening van de uiteindelijke subsidie.

Wordt de maatregel na 3 maanden nog verlengd?

Dat is nog niet bekend, de maatregel geldt voor 3 maanden. Op of voor 1 juni 2020 wordt bekend of de NOW-maatregel nog wordt verlengd.  De NOW 2.0 geldt vanaf 1 juli tot en met 30 september 2020.

Tellen zieke werknemers mee voor de NOW-regeling?

Ja, alle loonkosten tellen mee, mits de werknemers worden doorbetaald.

Welke verplichtingen kent de NOW-regeling?

Aan de werkgever worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 1. De werkgever is verplicht de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden.
 2. De werkgever mag om bedrijfseconomische redenen geen werknemers ontslaan na 18 maart 2020 (opzegging op grond van artikel 7:669 lid 7 lette a).
 3. De werkgever moet de subsidie gebruiken om lonen te betalen.
 4. De werkgever moet de werknemers over de subsidie informeren (en eventueel de OR).
 5. De werkgever moet een ordentelijke administratie voeren, zodat alle info beschikbaar is (die voor de NOW-regeling van belang is), dit tot 5 jaar na de aanvraag. Tevens moet worden meegewerkt aan een mogelijk onderzoek door of namens de Minister. 
 6. De werkgever moet de loonaangifte juist en tijdig indienen.
 7. De werkgever moet gewijzigde omstandigheden onverwijld en schriftelijk melden aan de Minister.
 8. De werkgever verstrekt aan het einde van de maatregel een definitieve opgave van de omzetdaling met daarbij een accountantsverklaring van een accountant (als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het accountantsberoep).
 9. Na afloop van de regeling moet binnen 24 weken een beschikking worden aangevraagd, hierin moet veel informatie (en een accountantsverklaring) worden opgenomen.

NOW-regeling bij schoonmaakbedrijven

Schoonmaakbedrijven werken vaak met 4-wekenloon. De loonsom moet worden verhoogd tot een maandloon, derhalve met 8,33%. Dit is dan het maandloon dat geldt voor de regeling. Ook voor de verrekening achteraf (loon maart / april / mei 2020) wordt vergeleken met basisberekening (januari 2020). Ook dan zal er dus een herrekening moeten plaatsvinden. De loonsom wordt voor de regeling verhoogd met 30%, dit is voor pensioenlasten, werkgeverslasten, vakantiegeld, etc.

Voorbeeld 1 berekening NOW-regeling

Hierbij een voorbeeld voor de NOW-regeling, kort en goed:

 • Een werkgever had in 2019 een gemiddelde omzet van € 100.000 per maand;
 • De omzet in de periode april - juni 2020 wordt geschat op € 70.000 per maand;
 • De totale omzet over 2019 bedroeg € 1.200.000, per kwartaal derhalve € 300.000;
 • De omzet over de genoemde periode in 2020 bedraagt € 210.000.

De rekensom is dan :

 • (€1.200.000 / 4) -/- €210.000 = € 90.000;
 • de € 90.000 delen door € 300.000 = 0,3;
 • de omzetdaling is hiermee 30%.

Voorbeeld 2 berekening NOW-regeling achteraf

 • Werkgever verwacht een omzetdaling van 50%;
 • De loonsom van de werkgever in januari 2020 bedroeg € 1.000.000;
 • De subsidie wordt vastgesteld op € 1.755.000, zijnde € 1.000.000 x 3 maanden x 1,3 (opslag loonkosten) x 90% (vergoedingspercentage) x 50% (omzetdaling);
 • Voorschot bedraagt 80% van € 1.755.000 = € 1.404.000;
 • Achteraf blijkt de omzetdaling te kloppen, deze is inderdaad 50%;
 • De loonsom is lager namelijk geen € 3.000.000 (3x loonsom januari) maar € 2.400.000, derhalve € 200.000 per maand lager;
 • Er moet € 351.000 worden terugbetaald;

Hoe werkt dit?

 • De vermindering is € 3.000.000 (loonkosten 3 maanden verwacht) -/- € 2.400.000 (echte loonkosten in 2020 gedurende 3 maanden) = € 600.000 x 1,3 (opslag loonkosten) x 90% (vergoedingspercentage) = € 702.000;
 • De subsidie wordt vastgesteld op € 1.755.000 (berekende subsidie) -/- € 702.000 (vermindering) = € 1.053.000;
 • Er is een voorschot betaald van € 1.404.000, u had recht op € 1.053.000 en moet dus € 351.000 terugbetalen.

Wettelijk kader NOW regeling


NOW 1.0 regeling

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte