TOGS regeling

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
08-06-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

TOGS regeling

Deze regeling vergoed vaste kosten binnen een bedrijf

In het kort

 • Kern van de regeling : € 4.000 belastingvrij voor vele MKB ondernemers en ZZPers.
 • Aanvragen voor 26 juni 2020

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS).

Er  is noodloket voor een bijdrage / tegemoetkoming in de vorm van eenmalige gift voor de eerste financiële problemen bij ondernemers, deze bedraagt € 4.000. De maatregel is bedacht voor de horeca, schoonheidssalons, tandartsen, kappers, reisbranche, etc. die direct last krijgen van de financiële gevolgen als gevolg van het coronavirus.

Belangrijke intersite sites TOGS Regeling

 1. Zoektool om SBI code te controleren
 2. Aanvragen TOGS regeling
 3. Film inzake aanvraag
 4. SBI codes
 5. Adviestool TOGS regeling

Vraag over corona maatregelen? Stuur vrijblijvend uw vraag aan ons team van specialisten

De voorwaarden van de TOGS regeling

 • Uw onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • In uw onderneming werken maximaal 250 personen. Dit blijkt uit de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • De hoofdactiviteit van uw onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste KVK SBI-codes.
 • Uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
 • Niet-horecaondernemingen verklaren ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Zij verklaren in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan vestigingsadres.
 • De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is dus niet per vestiging.
 • U geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de onderneming staat.
 • Uw onderneming is niet failliet.
 • Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000.
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
 • U verklaart dat u over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen (de-minimisverordening). Heeft uw onderneming het gehele bedrag van € 200.000 al uitgeput? Dan komt u niet in aanmerking voor de regeling.
 • Uw onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.
 • De regeling wordt uitgevoerd door RVO

Vragen over de TOGS regeling

Adviestool om te bepalen of u recht heeft op de TOGS

Via deze link kunt u bepalen of u recht heeft op de TOGS regeling

SBI Code controleren

Via deze link kunt u op grond van uw KvK nummer controleren of u recht heeft op de TOGS Regeling

Mijn SBI code staat niet in de lijst en dit is niet eerlijk. En nu?

Via dit formulierkunt u uw SBI code onder de aandacht brengen van de wetgever.

Mijn SBI Code is niet volledig in de KvK, hoe vul ik deze aan

Via deze link kunt u uw SBI code aanvullen.

TOGS regeling aanvragen tot wanneer?

U kunt de aanvraag indienen tot en met 26 juni 2020 om 17 uur

Hoe de TOGS regeliong aanvragen?

Via deze internetsite kunt u de TOGS regeling aanvragen

Toeleveranciers en de TOGS regeling.

Direct gedupeerde ondernemingen in de toeleveringsketen

 • Ten tweede zijn de sectoren toegevoegd waarvan aannemelijk is dat zij vrijwel uitsluitend leveren aan de direct gedupeerde ondernemingen en daardoor indirect getroffen worden door de overheidsmaatregelen. Het betreft ondernemingen die zich één stap terug in de keten bevinden. Ook zijn hierin de zogenoemde ‘gemengde’ sectoren opgenomen, waarin ondernemingen actief zijn die zowel direct leveren aan consumenten als aan de direct getroffen ondernemingen, of ondernemingen die voor hun omzet grotendeels afhankelijk zijn van op last van de overheid ontraden of verboden activiteiten, zoals bijeenkomsten en evenementen (bijvoorbeeld fotografen, de beveiligingsbranche en toeleveranciers van festivals). Deze ondernemingen zijn toegevoegd aan de doelgroep van de beleidsregel, omdat een groot deel logischerwijs in zware mate vervolgschade ondervinden van de overheidsmaatregelen. Veel ondernemingen in deze toeleveringssector zien hun omzet namelijk teruglopen, doordat direct gedupeerde ondernemingen, zoals ondernemingen in de retail of horeca, als gevolg van de overheidsmaatregelen minder producten of diensten bij hen afnemen of omdat zij producten of diensten leveren ten behoeve van activiteiten die zijn ontraden of verboden.
 • De lijst van SBI-codes van de gedupeerde ondernemingen in de toeleveringsketen (zie de begripsbepaling gedupeerde onderneming in de toeleveringsketen, met deze wijziging opgenomen in artikel 1 van de beleidsregel) zijn opgenomen in tabel 2 van bijlage 1 bij de beleidsregel. Het betreft bijvoorbeeld de groothandel in retail en horeca, fotografen, uitzendbureaus die bijvoorbeeld uitzendkrachten verzorgen voor de evenementensector en horeca of ondernemingen die bedrijfsopleidingen en -trainingen verzorgen.
 • Voor deze gedupeerde ondernemingen in de toeleveringsketen geldt een aanvullende voorwaarde om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming (zie artikel 2, derde lid (nieuw), van de beleidsregel), te weten een verklaring dat de onderneming het omzetverlies van € 4.000 verwacht te lijden doordat de onderneming voor minimaal zeventig procent van zijn omzet afhankelijk is van direct gedupeerde ondernemingen of van activiteiten die als gevolg van de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19 verboden zijn of onraden worden, zoals het verbod op evenementen en de oproep tot het stoppen van recreatieactiviteiten (artikel 4, tweede lid, onderdeel j (nieuw), van de beleidsregel).
 • Deze aanvullende voorwaarde is opgenomen, om te borgen dat alleen de ondernemingen uit deze sectoren in aanmerking komen, die daadwerkelijk (indirect) hard geraakt worden door de overheidsmaatregelen, doordat zij voor een substantieel deel van hun omzet afhankelijk zijn van direct geraakte sectoren of van verboden of ontraden activiteiten. Voor toeleveranciers die niet aan deze eis voldoen is het aannemelijk dat hun onderneming in beperktere mate geraakt wordt door de overheidsmaatregelen, doordat zij zich kunnen richten op activiteiten die gewoon doorgang kunnen vinden.
 • Bij een controle achteraf kan de minister de gedupeerde onderneming in de toeleveringsketen om bewijsstukken vragen waaruit blijkt waar de verklaring op gebaseerd was, zoals een kopie van de omzetgegevens uit de boekhouding of van de aangifte van de omzetbelasting over 2019 of 2020 (artikel 6, tweede lid, onderdeel c (nieuw), van de beleidsregel).

Regeling ook voor DGA ?

De regeling geldt ook voor de Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) mits:

 • DGA voldoet aan urencriterium
 • de DGA volledige zeggenschap heeft en financiële risico draagt
 • DGA moet aannemelijk maken dat hij/zij geen salaris kan uitbetalen

Voldoet mijn bedrijf aan de voorwaarden qua SBI codes

Op deze pagina kunt u met uw KvK nummer checken of uw SBI code in de lijst voorkomt.

Vestigingsadres is thuis, hoe werkt de TOGS regeling?

Uit kamervragen over dit onderwerp volgt het volgende;

 • De regeling is bedoeld als tegemoetkoming van omvangrijke vaste lasten, anders dan personeelslasten. Daarom richt de regeling zich op ondernemers die daadwerkelijk beschikken over een fysieke vestiging of fysieke productiemiddelen, die los staan van de eigen woning, die essentieel zijn voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten, en zorgen voor omvangrijke, periodiek terugkerende vaste lasten. Daarom moet de onderneming op een ander adres staan ingeschreven dan het huisadres.
 • Echter, in sommige sectoren, bijvoorbeeld in de sfeer van persoonlijke dienstverlening, is sprake van significante bedrijvigheid vanuit de eigen woning door sommige ondernemingen, terwijl er daarnaast andere ondernemingen zijn met meer grootschalige dienstverlening vanuit een fysieke vestiging met omvangrijke periodieke vaste lasten, terwijl de ondernemer staat ingeschreven op het huisadres. Deze zijn omschreven via SBI codes, namelijk
  a) horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en
  b) ambulante ondernemingen met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 49.32, 50.30, 85.53 of 93.21.2 (auto- en motorrijscholen, taxibedrijven, touringcar operators, markthandelaren, kermisexploitanten en binnenvaart zoals passagiersvaart- en veerdiensten)
 • Dit geldt bijvoorbeeld in de sectoren haarverzorging en schoonheidsverzorging, maar bijvoorbeeld ook voor de houder van een manege op het eigen erf.
 • Om de ondernemers met omvangrijke periodieke vaste lasten in aanmerking te laten komen voor de TOGS, zal er van hen een aanvullende verklaring worden gevraagd, waaruit moet blijken dat de bedrijfsactiviteiten van de aanvrager een zekere minimale omvang hebben.
 • Kappers waarbij de onderneming staat ingeschreven op een ander adres dan het woonadres, komen dus automatisch in aanmerking voor de tegemoetkoming, waar collega’s die ingeschreven staan op het huisadres pas in aanmerking komen als blijkt uit de verklaring dat zij omvangrijke bedrijfsactiviteiten hebben.
 • Daarnaast zijn er sectoren, waarbij het kenmerkend is dat ondernemers een fysieke inrichting of fysieke productiemiddelen hebben buiten de woning. Voor deze sectoren is zo’n minimale omvang geen noodzakelijk criterium. Een voorbeeld zijn de auto- en motorrijschoolhouders die veelal op hun huisadres geregistreerd staan maar omvangrijke lasten dragen voor hun lesvoertuig(en).
 • Op deze manier, met op de sector toegesneden criteria, en waar nodig een eigen verklaring van de ondernemer, wordt het oogmerk van de regeling bereikt met behoud van geautomatiseerde verwerking.

Kamerbrief d.d. 7 april 2020

Mijn SBI code staat niet in de lijst en nu?

Uit kamervragen over dit onderwerp volgt het volgende;

 • Ondernemers die, op basis van hun hoofdactiviteit, menen in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een verkeerde SBI-code, kunnen dit melden bij RVO.
 • RVO zal deze verzoeken dan per geval bekijken op redelijkheid en billijkheid, dan wel toetsen aan de economische activiteit waarmee de onderneming in het Handelsregister staat ingeschreven.
 • Tegelijkertijd zullen er gevallen zijn die zich aan deze logica onttrekken. Ook zullen er aanvragen worden afgewezen, terwijl het gevoel naar toekenning uitgaat. Echter, de enige manier om zo veel mogelijk rechthebbenden in deze crisis snel van een tegemoetkoming te voorzien, is deze geautomatiseerd, langs eenvoudige beslisregels toe te kennen.
 • Individuele beoordeling is in de gegeven tijdspanne, en gezien de verwachte aantallen, geen haalbare kaart. Het kabinet hecht er zeer aan dat de tegemoetkoming bij de ondernemers terecht komt die er recht op hebben. Daarom zal er achteraf gecontroleerd worden of er geen misbruik is van de regelingen is geweest.

Is vergoeding TOGS belastingvrij ?

Ja, de vergoeding is belastingvrij. In de Kamerbrief van 27 maart 2020, nummer DGBI-O/ 20087452, staat op bladzijde 3: “Deze brief gaat nader in op de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19. Deze maatregel is een tegemoetkoming in de vorm van een gift van € 4.000 voor ondernemers in sectoren die direct zijn getroffen door kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het virus. De tegemoetkoming is belastingvrij. Over de wijze waarop deze belastingvrijstelling wordt vormgegeven wordt uw Kamer op een later moment geïnformeerd.

Wat wil de tegemoetkoming schade zeggen?

 • Een gift van € 4.000 voor ondernemers met schade van tenminste € 4.000
 • Het gaat om een beperkte groep ondernemers met bepaalde SBI code, zie boven, derhalve ; horecao, schoonheidssalons en andere bedrijven die problemen ondervinden door de maatregelen (zoals 1,5 meter afstand).
 • De onderneming moet wel een fysieke vestiging buiten huis hebben, voor horeca is er een uitzondering.
 • Vergoeding betreft een vast bedrag van € 4.000 (voor periode van 3 maanden)
 • De vergoeding geldt per bedrijf en dus niet per vestiging
 • U moet een omzetverlies hebben van € 4.000 en tevens vaste lasten van € 4.000

Enkele vragen en opmerkingen over deze regeling

 1. Uw sector staat niet in de lijst? Wellicht kunt u een beroep doen op de hardheidsclausule. Wij verwachten dat de lijst nog wel zal worden uitgebreid, eerste signalen zijn er ook al . De lijst is per 30 maart en 7 april redelijk uitgebreid
 2. Ik wil het formulier door mijn accountant laten indienen, hoe doe ik dit? Teken deze volmacht en laat uw accountant uw aanvraag verzorgen
 3. Hoe vraag ik de regeling aan? Via deze site, digid is noodzakelijk voor inlog. De site is vrijdag 27 maart 2020 geopend en lag er zaterdag en zondag uit i.v.m. een technische storing.  
 4. Wanneer staat het geld op mijn bankrekening? Verwachting is binnen 2-4 weken
 5. Waar vind ik meer  informatie informatie op de site van RVO
 6. Hoe weet ik of mijn bedrijf recht heeft op de regeling qua werkzaamheden die wij verrichten? Via de inlog komt u in uw eigen profiel. Als u uw KvK nummer hebt ingevoerd kunt u zien of uw bedrijf recht heeft op de uitkering.
 7. Is er controle op de regeling? Ja, achteraf wordt deze gecontroleerd, dit kan tot 5 jaar na de uitbetaling.
 8. Behoort de € 4.000 tot mijn omzet/ winst? Dit is nog niet bekend. Normaal gesproken wel.

Meerdere vestigingen en dan?

Als u meerdere bedrijven met verschillende KVK-nummers heeft en u voldoet aan de voorwaarden, dan kan dat. Voor meerdere vestigingen van 1 bedrijf geldt dit niet. De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is dus niet per vestiging.

Wordt het aantal sectoren nog uitgebreid?

Ja het aantal sectoren wordt nog uitgebreid, op 30 maart 2020 ondermeer met winkeliers. Op 7 april is de regeling ook fors uitgebreid. Ondernemers die recht hebben op de TOGS regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere SBI code kunnen dit melden met RVO.

Ik sta met verkeerde SBI code geregistreerd bij de KvK

Via dit formulier kunt u dit melden bij RVO. In dit formulier aangeven aan welke SBI code u wel zou voldoen en waarom.

Hoe kom ik aan E Herkenning

U kunt inloggen met uw DigiD of met E Herkenning (niveau 1 of hoger). Dit is een digitaal indentificatie systeem voor ondernemers. Kan snel worden aangevraagd, duurt 1-2 dagen en is 1 jaar geldig. U kunt het hier aanvragen.

Vragen ondernemers nemen toe !

Veel ondernemers hebben vragen over de regeling. ZZP Nederland en MKB Nederland overleggen met de heren in Den Haag over duidelijkheid. Wat zijn de vragen?

 • De SBI code lijst is veel te beperkt, hoe zit dit voor mij?
 • Ik heb geen externe locatie maar wel een taxi, marktkraam, mobiele werk plek, etc. Geldt de regeling ook voor mij ?
 • Hoe moet ik de kosten ad € 4.000 per maand zien?

Wettelijke regeling TOGS

De wettelijke regeling inzake de TOGS kunt u hier raadplegen

Nieuws TOGS regeling 28 mei 2020

De maatregel is komen te vervallen. De opvolger is de TVL regeling. Binnen deze regeling is de tegemoetkoming geen € 4.000 maar (maximaal) € 50.000

Wetten en regeling TOGS regeling

Bekendmaking TOGS regeling staatscourant d.d. 27 maart 2020

Uitbreiding sectoren TOGS regeling staatscourant d.d. 15 april 2020

Kamerbrief

De uitgebreidere lijst met nummers treft u hier aan.


TOGS regeling

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte