Voorwaarden Belastingtips.nl

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
15-05-2018

Voorwaarden Belastingtips.nl

Hieronder vindt u de algemene spelregels en voorwaarden voor het gebruik van Belastingtips.nl.

Op de dienstverlening van Belastingtips B.V. zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

 1. Belastingtips.nl is een handelsnaam van Belastingtips B.V . (hierna Belastingtips)
 2. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven, aanvaard en uitgevoerd door Belastingtips, met inachtneming van deze algemene voorwaarden. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard.
 3. In geval een opdracht wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van die opdracht aan Belastingtips verschuldigd zijn. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze tevens in privé opdrachtgever.
  Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Belastingtips, de belastingadviseurs en alle personen die op grond van een rechtsverhouding met Belastingtips de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever uitvoeren of hebben uitgevoerd, daarbij betrokken zijn of zijn geweest, is in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de belastingadviseur wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.  Indien de desbetreffende Belastingadviseur om welke reden ook geen aanspraak op uitkering heeft zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het honorarium dat voor de betreffende dienstverlening in rekening is gebracht.
 5. Indien Belastingtips een derde inschakelt, is Belastingtips voor eventuele tekortkomingen van deze derde niet aansprakelijk. De opdrachtgever machtigt Belastingtips hierbij om eventuele door deze derde bedongen algemene voorwaarden (met eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen), mede ten behoeve van en namens opdrachtgever, te aanvaarden.
 6. Belastingtips is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, portal, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.
 7. De aansprakelijkheidsbeperking als hiervoor omschreven geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht is geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
 8. Indien de opdracht van opdrachtgever niet binnen het concept met bijbehorende prijs van Belastingtips past, zal Belastingtips, na opdrachtgever hierop te hebben gewezen, opdrachtgever voorzien van een passende vrijblijvende offerte. Indien opdrachtgever afziet van de opdracht kan opdrachtgever de opdracht aan Belastingtips intrekken en zullen aan opdrachtgever geen kosten in rekening worden gebracht.
 9. Declaraties en nota’s van afrekening in verband met een aan Belastingtips verstrekte opdracht dienen direct na het verstrekken van de toegezegde fiscale scan te worden betaald, conform de op de declaratie vermelde instructies. Indien declaraties niet zijn voldaan, is Belastingtips bevoegd haar werkzaamheden op te schorten nadat partijen daarvan in kennis zijn gesteld. De opdrachtgever is dan niet bevoegd om enige informatie uit de fiscale scan te gebruiken of te doen gebruiken. Belastingtips is niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit voortvloeit. Indien geen tijdige betaling door Belastingtips is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en aansprakelijk voor de kosten, die Belastingtips, zowel in als buiten rechte, ter inning van de vordering maakt. Tevens is door de opdrachtgever over het te betalen bedrag vanaf het moment van ontstaan van de betalingsverplichting de wettelijke rente verschuldigd.
 10. Bezwaar tegen de declaratie of nota van afrekening dient schriftelijk en binnen 14 dagen na declaratiedatum kenbaar te worden gemaakt aan Belastingtips.
 11. Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de belastingadviseurs die bij voor of namens Belastingtips  werkzaam zijn met inbegrip van hun rechtsopvolgers.
 12. Belastingtips kent een klachtenprocedure. De regeling wordt u op verzoek toegestuurd. De klachtenprocedure staat vermeld op onze website
 13. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Belastingtips is Nederlands recht van toepassing. In alle geschillen waar de gewone rechter bevoegd is, zullen deze geschillen worden beslecht door de rechtbank Almelo. Indien aan opdrachtgever een vertaling van deze algemene voorwaarden is gezonden, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

Privacy en persoonsgegevens

Belastingtips.nl gaat zeer voorzichtig om met de informatie die u bij het stellen van uw vraag heeft ingevuld. Uw persoonsgegevens worden pas zichtbaar voor onze adviseurs, nadat ze uw vraag hebben beantwoord! Onze adviseurs mogen deze gegevens alleen gebruiken om contact op te nemen voor verdere informatie of voor het beantwoorden van uw vraag.

Uw persoonsgegevens worden nooit buiten ons adviseur netwerk vrijgegeven of anderzijds gepubliceerd.

>
>

Belastingaangifte