De belastingplannen voor 2015

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
12-06-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

De belastingplannen voor 2015

Prinsjesdag 2014 wordt gehouden op de derde dinsdag van september 2014. Koning Willem Alexander zal voor de tweede keer zijn rijtoer door Den Haag maken en deze afsluiten met de troonrede. De Minister van Financiën zal zijn Miljoenennota 2015 aan de Tweede Kamer aanbieden.

De belastingplannen voor 2015 zijn bekendgemaakt. Enkele kernpunten voor 2015 zijn: 

Algemene lijn 2015

De belastingen worden eenvoudiger, zelfs voor ondernemers, maar wel op termijn. Ook voor de Belastingdienst zal het eenvoudiger en vooral duidelijker worden, meestal wordt dit dan niet gunstiger voor ondernemers en particulieren. Er komen meer boekenonderzoeken en de belastingplannen voor 2015 zijn weinig creatief en doordacht.

Voor ondernemers valt er weinig te beleven en voor particulieren valt er nog niet te juichen.

Directeur-grootaandeelhouder en ondernemers

 1. Box 2 tarief gaat per 01-01-2015 van 22% naar 25%.
 2. 80% Tarief voor stamrechten komt per 2015 te vervallen.
 3. Doelmatigheidsmarge voor gebruikelijk loon gaat van 30% naar 25%. Nu mag het loon van de DGA nog 30% lager zijn dan wat marktconform is, dit wordt verlaagd tot 25%. Vanaf 2016 wordt deze regeling nog ongunstiger. Als u een afspraak heeft over uw DGA-loon, dan geldt een overgangsregeling (gebruikelijk loon 75/70e van het loon 2013).
 4. Strijd tegen schijnconstructies wordt intensiever, evenzo de boekenonderzoeken van de Belastingdienst.
 5. Werkkostenregeling wordt aangepast om de uitvoerbaarheid praktischer te maken (noodzakelijkheidscriterium, jaarlijks afrekenen, concernregeling, vrijstelling branche eigen producten en wegnemen van onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen). Het percentage wordt verlaagd van 1,5% tot 1,2%. De WKR moet per 1 januari 2015 worden ingevoerd.
 6. Belastingheffing hoge lonen wordt afgeschaft (regeling uit 2012 wordt niet meer voortgezet), regeling ging om 16% heffing over salaris boven € 150.000.
 7. Aftrekbaarheid buitenlandse boetes komt te vervallen. Binnenlandse boetes (van de Belastingdienst, strafrechter of andere binnenlandse instanties waren al niet aftrekbaar, dit gaat dus nu ook gelden voor buitenlandse boetes). Dit geldt dus ook voor verkeersboetes, mededingingsboetes of milieuboetes). Als Nederland een in het buitenland opgelegde boete niet kent, kan wellicht op grond van de hardheidsclausule alsnog aftrek mogelijk zijn.
 8. Er wordt ook belastingrente geheven over dividendbelasting (per 2015).
 9. In sommige gevallen zal de Belastingdienst (op verzoek) invorderingsrente vergoeden, dit bij een heffing die in strijd is met het EU-recht.  
 10. De crisisheffing komt te vervallen.

ZZP'ers

 1. Voor ZZP'ers wordt het mogelijk om pensioen op te nemen bij arbeidsongeschiktheid (zonder 20% revisierente).

Inkomstenbelasting

 1. Een hoger belastingtarief in de eerste schijf (maar minder hoog dan aanvankelijk de bedoeling was): het tarief stijgt voor iedereen met 0,25% en wordt 18,6% voor AOW'ers en 36,5% voor de rest van ons.
 2. Afschaffing ouderentoeslag (extra vrijstelling in box 3) komt in 2016 te vervallen.
 3. Werkbonus komt te vervallen in 2015.
 4. Bij oneigenlijk handelen (bijvoorbeeld afkoop) van lijfrenten wordt een sanctie ingevoerd per 01-01-2015.

Auto van de zaak en Prinsjesdag 2014

 1. Bijtelling zuinige auto's wordt aangepakt (verhoogd), de CO2-normen worden aangescherpt.
 2. Gebruik van taxatierapporten bij de invoer van auto's wordt beperkt (enkel nog bij schade-auto's en zeer exclusieve auto's, die in Nederland weinig voorkomen).
 3. Auto's die zwaarder zijn dan 3.500 kilogram (nu vrachtwagens) met een dubbele cabine worden eerder gezien als personenauto, hierdoor gelden de regels voor de bijtelling (ook moet er dan meer motorrijtuigenbelasting worden betaald en bij aanschaf BPM).

Kortingen en toeslagen

 1. De algemene heffingskorting wordt sneller afgebouwd naarmate het inkomen hoger wordt.
 2. Een hogere arbeidskorting: het maximum stijgt van € 2.097 naar € 2.220 in 2015.
 3. De ouderentoeslag (een extra vrijstelling in box 3 voor ouderen met een laag inkomen) vervalt per 2016.
 4. De ouderenkorting gaat vanaf 2016 met circa € 80 omlaag.
 5. Opname levenslooptegoed blijft gunstig, 20% belastingvrij.
 6. Geen index voor de kinderbijslag.
 7. Alleenstaande ouders krijgen een hoger kindgebonden budget (vervanger van bestaande regelingen ). Dit budget gaat midden 2015 ook omhoog voor kinderen van 16 en 17 jaar.
 8. Extra kinderbijslag voor thuiswonende gehandicapte kinderen (vervanger van de TOG).
 9. Er komt een toelage voor huishoudelijke hulp.
 10. Vanaf 2017 komt er één regeling voor de toeslagen.

Eigen woning

 1. Het verlaagde BTW-tarief voor bouw en renovatie wordt verlengd tot 1 juli 2015.
 2. De renteaftrek voor restschulden wordt verlengd van 10 naar 15 jaar.
 3. Regeling bij te koop staande woningen (en hypotheekrenteaftrek) blijft 3 jaar.
 4. Regeling bij verhuur van eigen woning en herleven van hypotheekrenteaftrek blijft.
 5. Er is meer geld voor huurtoeslagen.
 6. Regeling personeelsleningen met korting wordt aangepast, invulling volgt nog.
 7. De regeling voor buitenlandse belastingplichtigen wordt per 01-01-2015 vervangen door een nieuwe regeling (90% inkomen onderworpen aan Nederlandse belastingheffing).
 8. Maximaal 51% van de hypotheekrente is aftrekbaar (dalende lijn in de komende jaren).
 9. Eigenwoningforfait voor duurdere woningen (boven € 1.040.000) wordt verhoogd van 1,8% naar 2,05% (in 2016 tot 2,35%).
 10. Doorverkopen van eigen woning binnen 36 maanden kon zonder overdrachtsbelasting, vanaf 2015 is deze termijn 6 maanden.

Schenkingen en erfenissen

 1. De verhoogde vrijstelling voor schenkingen ad  € 100.000 (eigen woning etc.) komt te vervallen. Maximaal mag nog € 51.407 per jaar worden geschonken (en enkel van ouders aan kinderen).

Zorg en ziektekosten

 1. Het eigen risico voor de zorgverzekering stijgt met € 15 naar € 375.
 2. De nominale zorgpremie wordt geraamd op € 1.211 per jaar (een verhoging van iets minder dan € 10).

Kinderen

 1. OV-jaarkaart blijft zoals deze was.
 2. Studiefinanciering wordt per 1 september 2015 vervangen door een studievoorschot (in de bachelor- en masterfase), terugbetalen moet in 35 jaar.
 3. Aanvullende beurs blijft bestaan (bij inkomen ouders lager dan € 46.000).

Pensioen

 1. Voor ZZP'ers wordt het mogelijk om pensioen op te nemen bij arbeidsongeschiktheid (zonder 20% revisierente).
 2. Voor netto pensioenen wordt een afzonderlijke vrijstelling in box 3 ingevoerd.
 3. Pensioenaanpassingen Witteveen worden verder doorgevoerd (later met pensioen, andere opbouw, etc.).

Innovatie

 1. Er komen diverse gunstige regelingen voor MKB-bedrijven met innovatieve activiteiten (onder meer een toekomstfonds voor financieringen).
 2. RDA (sneller afschrijven investeringen voor innovatie) kent een lager budget.
 3. Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk voor kennisinstellingen (die geen onderneming drijven) komt te vervallen.
 4. Vrijstelling energiebelasting voor verenigingen bij lokaal opgewekte energie (bijvoorbeeld via zonnepanelen).

Download informatie belastingplan 2015

Belastingplan 2015.

Advies van de Raad van State op het belastingplan 2015.

Nader rapport over het belastingplan 2015


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte