Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
9 + 4 =

Wat is de werkkostenregeling 2015 / 2016

Vanaf 2015 moet u de werkkostenregeling toepassen binnen uw bedrijf , de regeling komt in plaats van allerlei onkostenvergoedingen. De regeling wordt voor de meeste werknemers en werkgevers minder voordelig. Voor werkgevers wordt de regeling eenvoudiger. Voor 2011 - 2014 kon u nog kiezen voor de nieuwe regeling of de oude regelingen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. In 2014 moest u dus de keuze maken, sinds 1 januari 2015 geldt de regeling voor alle werkgevers in Nederland.

Werkkostenregeling 1,2%

 • 2012: forfait 1,4%
 • 2013: forfait 1,5%
 • 2014: forfait 1,4%
 • 2015: forfait 1,2%
 • 2016: forfait 1,2%

De Belastingdienst heeft in juli 2011 diverse veelgestelde vragen over de werkkostenregeling op haar internetsite opgenomen, deze kunt u hier raadplegen.

Algemeen werkkostenregeling

Het loonbegrip is sinds 2011 gewijzigd. Voor de liefhebber: de definitie wordt: “Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking.” De belangrijkste wijziging staat na de komma, hiermee wordt bedoeld dat alles wat een werkgever aan een werknemer zou betalen (vergoed en verstrekt), loon vormt. Er zijn 2 uitzonderingen:

 1. betalingen die niet als werkgever worden verricht, zoals een fruitmand tijdens ziekte;
 2. vergoedingen en verstrekkingen van zogenoemde intermediaire kosten en een aantal benoemde vrijstellingen.

De werkkostenregeling in het kort

Via de werkkostenregeling mag een werkgever maximaal 1,2% van het totale (fiscale) loon (kolom loonstaat nr. 14) binnen zijn bedrijf belastingvrij aan zijn werknemers betalen. Over het bedrag dat hierboven wordt uitgekeerd, moet 80% eindheffing worden betaald. Bijzonder is verder nog:

 • Er zijn zogenaamde gerichte vrijgestellingen die buiten de regeling vallen.
 • Bepaalde verstrekkingen mag u op nul waarderen.
 • De werkgever kan nog 3 jaar kiezen welke regeling het beste uitvalt.
 • Loon in natura wordt gewaardeerd op de factuurwaarde.

De regeling voor de werkkostenregeling geldt voor:

 1. Maaltijden in de kantine en op kantoor.
 2. Kerstpakketten.
 3. Parkeergelden (vergoeding boven € 0,19).
 4. Internet thuis (mits tenminste 10% zakelijk gebruik).
 5. Fiets, scooter en dergelijke.
 6. Personeelsactiviteiten.
 7. Persoonlijke verzorging.
 8. Producten uit eigen bedrijf.
 9. Korting producten eigen bedrijf.
 10. Rentevoordeel personeelslening (niet bij hypotheek voor woning).
 11. Maaltijden, verlichting of verwarming bij onregelmatige diensten.
 12. Werkruimte bij werknemer thuis.
 13. Apparatuur voor thuis.
 14. Fitness.
 15. Werkkleding (die mee naar huis gaat en buiten werktijd kan worden gedragen).
 16. Bedrijfsfitness buiten kantoor.
 17. Contributie vakbond en personeelsvereniging.

Zaken die op nul euro worden gewaardeerd voor de werkkostenregeling

Deze kosten mag u als werkgever betalen, zonder dat dit invloed heeft op de werkkostenregeling. De kosten worden voor de werkkostenregeling op nihil gewaardeerd (loon in natura):

 1. Arbo-voorzieningen op de werkplek.
 2. Computer, bureau, fitness, gereedschappen, vaste telefoon, op de werkplek.
 3. Vakliteratuur op het werk.
 4. Bedrijfsfitness op de werkplek.
 5. Consumpties (geen eten) tijdens werktijd.
 6. Renteloze lening aan werknemer waarvoor een (elektrische) fiets, (elektrische) scooter wordt gekocht die voor het woon- / werkverkeer wordt gebruikt.
 7. Inrichting werkplek buiten de eigen woning.
 8. Mobiele telefoon (ook Blackberry, iPhone, etc., mits 10% zakelijk gebruik).
 9. OV-kaarten en voordeelurenkaart.
 10. Laptop (mits 90% of meer zakelijk) die thuis wordt gebruikt.
 11. Echte werkkleding (logo 70 vierkante centimeter).


Daarnaast zijn er nog algemene vrijgestelde loonbestanddelen, hierbij kunt u denken aan:

 1. Pensioenaanspraken.
 2. Periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon.
 3. Eenmalige uitkeringen bij ontslag.
 4. Verlof.
 5. Sociale verzekeringen.
 6. Uitkeringen uit fondsen.
 7. Uitkeringen bij schade of verlies van persoonlijke zaken.
 8. Uitkeringen bij overlijden.
 9. Diensttijduitkeringen bij 25 of 40 jaar.
 10. Verstrekkingen aan derden (kerstpakket, etc.).

Gerichte vrijstellingen voor de werkkostenregeling

Deze vergoedingen mag u als werkgever betalen, zonder dat dit invloed heeft op de werkkostenregeling:

 1. Kilometervergoeding ad € 0,19 per kilometer (voor auto, scooter, (elektrische) fiets).
 2. Zakenreis en tijdelijke verblijfkosten (maaltijden en overnachtingen tijdens zakelijke reis).
 3. Cursussen, congressen en seminars (van belang voor werk / functie).
 4. Studie- en opleidingskosten.
 5. Outplacementkosten.
 6. Eten buiten werktijd (overuren, koopavonden en dienstreizen).
 7. Verhuiskosten in het kader van een dienstbetrekking.
 8. Extraterritoriale kosten.
 9. Kosten inschrijving in beroepsregister.

Waarvoor geldt de werkkostenregeling niet?

 1. Voordelen die buiten de dienstbetrekking staan: loon is al hetgeen uit dienstbetrekking wordt genoten, als er een andere reden is dat de werknemer een voordeel krijgt, is dit geen loon. Voorbeeld: een fruitmand voor uw werknemer omdat deze ziek is. Dit doet de werkgever uit medeleven, sympathie, etc.
 2. Verschotten (intermediaire vergoedingen): zaken die uw werknemer voor de werkgever heeft betaald en die als zakelijk kunnen worden aangemerkt of op de balans van het bedrijf komen te staan. Voorbeeld: secretaresse betaalt kantoorbenodigdheden uit eigen zak en declareert de kosten, werknemer gaat eten met een klant en voldoet de rekening, werknemer tankt met auto van de zaak voor eigen rekening, etc.
 3. Vrijgesteld loon: het kan hierbij gaan om vrijgestelde aanspraken (zoals pensioen of een arbeidsongeschiktheidsuitkering) of vrijgestelde uitkeringen (diensttijduitkeringen, vergoeding schade persoonlijke zaken, uitkeringen personeelsfonds, etc.).
 4. Verstrekkingen waarvoor de werknemer een eigen bijdrage heeft betaald.
 5. Aanschafkosten van zaken die tot het vermogen van de werkgever behoren (kantoorartikelen, computers, auto van de zaak, etc.).
 6. Kosten die specifiek samenhangen met de bedrijfsvoering (en dus niet op functioneren van de werknemer). Hierbij kunt u denken aan lunchen met de klant, relatiegeschenken, representatiekosten, etc.

Welke vergoedingen vallen nog wel onder de werkkostenregeling?

Er moet onderscheid gemaakt worden  tussen:

 1. Intermediaire kosten.
 2. Gericht vrijgestelde vergoedingen.
 3. Werkplekvoorzieningen.
 4. Overige voordelen en vergoedingen (en verstrekkingen).

Ad 1 - Intermediaire kosten

Hierbij kunt u denken aan zaken die tot het vermogen van de werkgever blijven behoren (auto van de zaak, computer, etc.) en kosten die specifiek samenhangen met de bedrijfsvoering van de werkgever (eten met klant en relatiegeschenk voor de klant). Vele kosten zitten op het grensvlak, zoals een personeelsfeest (valt wel onder de werkkostenregeling).

Ad 2 - Gericht vrijgestelde vergoedingen

Dit zijn door de werkgever specifiek genoemde kosten. U moet hiervoor wel een specifieke administratie bijhouden. Zie voor een opstelling hierboven.

Internetsite belastingdienst inzake werkkostenregeling

De belastingdienst heeft een speciale site over de werkkostenregeling, deze kunt u hier raadplegen.

✓ Interessante artikelen voor ondernemers

lees ook: Studiekosten aftrekbaar 2015
lees ook: Meewerkaftrek 2015 (meewerkbeloning)
lees ook: Sponsoring en fiscus
lees ook: Kosten sportschool/fitness aftrekbaar


meer informatie over Wat is de werkkostenregeling 2015 / 2016

Samengevat:

>
>
>
>