Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
2 + 5 =

Ambtshalve vermindering

Belastingdienst

Postbus ......

..............................

Plaats: .............................. Datum: ..................

Geachte heer / mevrouw,

Namens cliënt .............................. (BSN ..................), wonende te .............................. aan de .............................., verzoek ik u om ambtshalve vermindering van de aanslag inkomstenbelasting / vennootschapsbelasting / .............................. / over het jaar ......, opgelegd onder nummer ..................

De reden van dit verzoek is .............................. (hier uitgebreid uw verzoek omschrijven en een terugblik van de feiten geven).

Ik verzoek u het belastbare inkomen / de belastbare winst te verminderen met een bedrag van € .................. en / het belastbare inkomen // de belastbare winst vast te stellen op € ..................

Op grond van het besluit d.d. 10 december 2009 met kenmerk CPP2009/2461M ben ik van mening dat ik aan de voorwaarden voor een teruggave voldoe.

Indien u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebt, dan verneem ik die graag. In dit kader verzoek ik u mij te horen en de ontvangst van deze brief schriftelijk te bevestigen.

Hoogachtend,

..............................


Meer weten van ambtshalve vermindering


>
>
>
>