Bezwaarschrift box 3

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Bezwaarschrift box 3

Belastingdienst Regio ..............................
Kantoor ..............................
Postbus .........

Plaats .............................. Datum ...............


Onderwerp: bezwaarschrift .............................. aanslag inkomstenbelasting ......... ten name van de heer / mevrouw .............................., wonende aan de .............................. te .............................. (aanslagnummer ...............)


Weledelgestrenge heer, vrouwe,

Hierbij maak ik bezwaar tegen de door de belastingdienst (met kenmerk ...............) opgelegde aanslag inkomstenbelasting over .........

Feiten

De (voorlopige) aanslag, kenmerk ............... (dagtekening ...............) is opgelegd naar aanleiding van .............................. De verschuldigde inkomstenbelasting (op aanslag) over ......... bedraagt € ...............

Bezwaren en motivering

Ik maak bezwaar tegen de aanslag inkomstenbelasting over ......... omdat:

  1. Ik het niet eens ben met de heffing over het box 3 vermogen.
  2. Het huidige (wettelijke) systeem van de heffing in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) is niet juist. De Belastingdienst gaat hierbij uit van een verondersteld (fictief) rendement in box 3 van 4%. Over dit fictieve rendement wordt een heffing van 30% toegepast. Het is - binnen het huidige financiële systeem - niet mogelijk om dit rendement te behalen.
  3. De heffing in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) is hiermee in strijd met artikel 1 van het eerste Protocol bij het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (afkorting EVRM). In dit kader verwijs ik u naar een recente uitspraak van de Hoge Raad der Nederlanden d.d. 3 april 2015 (zaaknummer: 13/04247, ECLI:NL:HR:2015:812). Uit dit arrest blijkt dat de heffing in box 3 in strijd is met het Europese recht (buitensporig zware last).

Ontvankelijk

De aanslag is gedagtekend ............... en het bezwaarschrift is ingediend op ............... Het bezwaarschrift is hiermee ontvankelijk.

Conclusie

Ik verzoek u de aanslag te verminderen tot een belastbaar inkomen in box 3 van € 0, de hierover verschuldigde belasting over mijn box 3 vermogen bedraagt € 0.

Vergoeding kosten bezwaarfase

Onder verwijzing naar artikel 7.15 van de Algemene wet bestuursrecht en het op dat artikel gebaseerde Besluit proceskosten bestuursrecht, verzoek ik u de door mij gemaakte kosten te vergoeden. Er is immers sprake van onrechtmatig handelen van de zijde van de Belastingdienst, terwijl deze onrechtmatigheid ook aan de Belastingdienst is te wijten. Het zonder nadere motivering niet volgen van de ingediende aangifte, als gevolg waarvan de heffingskorting verkeerd is toegepast en voorts de voorheffingen niet zijn verrekend zoals in casu is gebeurd, is onrechtmatig. Het bedrag van de te vergoeden kosten bedraagt tot op heden € 218. Ik ga daarbij uit van een zaak van gemiddeld gewicht, waarbij een factor hoort van 1. Ik behoud mij het recht voor om, mocht daartoe aanleiding bestaan, het bedrag aan verzochte onkostenvergoeding aan te passen aan toekomstige omstandigheden, zoals het eventueel bijwonen van een hoorzitting voor het geval u voornemens bent dit bezwaarschrift af te wijzen.

Op grond van de uitspraak van de Rechtbank Breda (23 mei 2006 en 17 juni 2010) kan een belastingplichtige ook alle gemaakte proceskosten vergoed krijgen. Dit kan enkel indien er sprake is van een zodanig onbehoorlijk of onzorgvuldig handelen van de inspecteur, dat sprake is van bijzondere omstandigheden, het genoemde besluit kent deze mogelijkheid. In casu lijkt mij - gezien de thans bij mij bekende informatie - hiervan geen sprake.

Mediation

Als u het niet met mijn bezwaren eens bent, doe ik hierbij alvast een beroep op de mogelijkheden van mediation. Omdat dit op basis van vrijwilligheid plaatsvindt, kan ik u niet verplichten. Volgens de Staatssecretaris (brief 8 april 2005, DBG 2005 - 01109) heeft in 80% van de gevallen mediation een positief effect. Dit instrument is dan ook - bij afwijzing van mijn bezwaren - een goede oplossing. Het heeft mijn voorkeur om te werken met een externe mediator.

Uitstel van betaling

In dit kader verzoek ik u om uitstel van betaling tot het moment dat u op dit verzoek heeft beslist. In dit kader verzoek ik om uitstel van betaling voor een bedrag van € ..............., zijnde het belastingbedrag in box 3 samenhangende met mijn bezwaren. Het door mij verschuldigde bedrag van € ............... wordt voor ............... (reguliere betaaldatum) voldaan. Ik verzoek u het uitstelverzoek - indien nodig - door te geleiden naar de invorderaar.

Horen

Tenslotte verzoek ik u mij te horen als u voornemende bent van dit bezwaarschrift af te wijken. Ik verneem dan graag vóór het horen schriftelijk uw argumenten en motivatie waarom u niet voornemende bent om (volledig) aan mijn bezwaren tegemoet te komen.

Dossierinzage

Ik verzoek u om inzage in mijn dossier, wanneer kan dit plaatsvinden? Als uit deze dossierinzage informatie volgt die mijn bezwaren kunnen complementeren, dan verzoek ik u mij toe te staan deze alsnog aan te vullen. Voor de formele gang kunt u dit bezwaarschrift dan aanmerken als pro forma bezwaarschrift.

Ontvangstbevestiging

Deze brief wordt u per reguliere post en aangetekende post (met ontvangstbevestiging) toegestuurd. Ik verzoek u mij de ontvangst van deze brief schriftelijk te bevestigen binnen een periode van 14 dagen.


Als u nog vragen of opmerkingen heeft, hoor ik deze graag.


Hoogachtend,

Noot

  1. Vul de ontbrekende informatie in.
  2. Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag worden ingediend bij de Belastingdienst (bent u later, dan heeft u meestal pech).
  3. U krijgt een ontvangstbevesting en hierin staat binnen welke termijn de Belastingdienst zal reageren. Als de Belastingdienst niet tijdig een besluit neemt, kunt u eventueel een dwangsom vragen.

Meer weten van bezwaarschrift box 3

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte