Fouten in kilometeradministratie

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
12-05-2017
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Fouten in kilometeradministratie

De Belastingdienst controleert een kilometeradministratie en komt tot de conclusie dat hierin fouten zitten. De werknemer verstrekt een kilometeradministratie en deze wordt gecontroleerd. Vervolgens komt de Belastingdienst tot de conclusie dat er fouten in zitten (flitspaalmomenten niet opgenomen, kilometers per rit verschillen, etc.). De werknemer verstrekt vervolgens een nieuwe kilometeradminstratie (versie 2), ook deze bevat fouten. En toen? Er komt nog een derde kilometeradministratie. De Belastingdienst gelooft het niet meer en legt een aanslag op. De werknemer gaat naar de rechter. De rechter gelooft de werknemer ook niet.

De wetgeving bij een auto van de zaak

Als er voor privédoeleinden een auto ter beschikking is gesteld, wordt het voordeel op kalenderjaarbasis gesteld op ten minste 25% van de waarde van de auto indien de auto niet meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen. De auto wordt in ieder geval geacht ook voor privédoeleinden ter beschikking te zijn gesteld, tenzij blijkt dat de auto op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt. Bij een juiste rittenadministratie (waaruit volgt dat niet meer dan 500 kilometer privé is gereden) wordt de bijtelling op nihil gesteld. Via regelgeving zijn voorwaarden gesteld aan de kilometeradministratie. In deze kilometeradministratie moet het volgende worden opgenomen:

  • a. merk, type en kenteken van de auto;
  • b. periode van terbeschikkingstelling van de auto;
  • c. per rit: 1° datum; 2° beginstand en eindstand van de kilometerteller; 3° beginadres en eindadres; 4° de gereden route indien deze afwijkt van de meest gebruikelijke; 5° het karakter van de rit.

Uitspraak rechter over rommelige kilometeradministratie

Op grond van de hierboven genoemde wet- en regelgeving kijkt de rechter naar de feiten. Hoe de weging van de feiten heeft plaatsgevonden is onduidelijk. Het mag duidelijk zijn dat ad 1 (hieronder) heeft gezorgd voor "een ongeloofwaardig karakter".

  1.  Er zijn 3 verschillende kilometeradministraties opgesteld (hierdoor zijn er al grote twijfels over de juistheid van de administratie). Reden: er zijn tikfouten gemaakt bij het overschrijven.
  2. De rittenadministratie is in het klad opgemaakt en daarna in een kilometeradministratie ingevoerd.
  3. De meest gebruikelijke route (en niet de gereden route) wordt in de administratie opgenomen (meestal de kortste route).
  4. Verschillende kilometerafstanden bij een zelfde begin- en eindpunt, dit zonder verklaring.
  5. Door een tweetal signaleringen (die niet in de kilometeradministratie waren opgenomen) is de kilometeradministratie tweemaal aangepast. Door de aanpassing van deze 2 ritten zijn andere ritafstanden aangepast (en op andere data gezet). De begin- en eindstand is gelijk gebleven (dus met 2 ritten extra), vorenstaande zonder duidelijke verklaring.

Bron ondeugdelijke kilometeradministratie

Rechtbank Noord Nederland d.d. 2 juli 2014.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte