Fiscale aspecten van de Flex B.V.

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
10-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Fiscale aspecten van de Flex B.V.

Inleiding de Flex B.V.

De Flex B.V. kan voor € 1 door de notaris worden opgericht. De kosten voor de Flex B.V. zullen ongeveer € 350 gaan bedragen.

De Flex B.V., een terugblik

Sinds 2007 wordt er al gepraat over een nieuwe B.V.-vorm. Het was de intentie dat een B.V. eenvoudiger kon worden opgericht, waarbij het oprichtingskapitaal van € 18.000 niet meer nodig zou zijn en daarnaast de notaris niet meer de enige zou zijn die de Flex B.V. kan oprichten. Deze B.V.-vorm was bedoeld voor het MKB. De Flex B.V. is er sinds 2012.

Belangrijkste zaken van de Flex B.V.

De Flex B.V. kent de volgende uitgangspunten:  

 • Oprichting met kapitaal van € 1.
 • Bankverklaring bij inbreng in natura is niet meer nodig.
 • Bankverklaring voor inbreng in geld is niet meer nodig.
 • Notariële akte blijft nodig (dit is aangepast eind 2011).
 • Geen verklaring van geen bezwaar nodig (al sinds juli 2011).
 • De aandeelhouders kunnen naast de Flex B.V. aansprakelijk zijn voor schulden aan derden.
 • Het bestuur van de Flex B.V. kan ook aansprakeliijk zijn jegens derden als zij goedkeuring hebben verleend aan een dividenduitkering (die de B.V. in gevaar heeft gebracht of kan brengen).
 • De minimumkapitaaleis van € 18.000 is bij de Flex B.V. niet van toepassing.
 • Er kunnen stemrechtloze en winstrechtloze aandelen worden opgenomen of aandelen met een afwijkend stemrecht of winstrecht.

Aansprakelijkheid en de Flex B.V.

Winstuitkeringen moeten door het bestuur van de Flex B.V. worden goedgekeurd. Het bestuur toetst of de B.V. de winst kan uitkeren aan de aandeelhouders en zonder problemen kan voortbestaan en de schulden kan betalen. Dit geldt ook voor betalingen inzake inkoop van aandelen of terugbetaling van kapitaal, feitelijk dus betalingen of uitkeringen aan de aandeelhouder. In het wetsvoorstel is wel opgenomen dat het bestuur een winstuitkering niet mag weigeren als het geld in de Flex B.V. nodig zou zijn voor toekomstige investeringen in activa. Als de B.V. winst uitkeert omdat men op dat moment vindt dat het kan, dan kunnen bestuurders enkel aansprakelijk worden gesteld als zij wisten of hadden moeten weten dat de Flex B.V. in de problemen zou komen. In het wetsvoorstel staat dat er een probleem is voor de bestuurders als binnen 1 jaar blijkt dat schulden niet kunnen worden betaald. Dus als de winst wordt uitgekeerd en na 1 jaar ontstaan er problemen, dan hebben de bestuurders niets te duchten. Dit zal in de praktijk wel weer anders worden ingevuld omdat er altijd uitzonderingen zijn. De toets door het bestuur moet plaatsvinden op het moment van toekennen en betalen.

Aandeelhouders kunnen ook aansprakelijk zijn. Ze kunnen worden verplicht om de winstuitkering terug te betalen als er problemen in de Flex B.V. zouden ontstaan (en de aandeelhouders dit op het moment van uitkeren konden weten of hadden moeten weten).

Conclusie: als bestuur moet u voorzichtig zijn met winstuitkeringen. Het is verstandig uw besluit goed vast te leggen en te motiveren. Daarnaast is een goedkeuring door uw accountant of fiscaal jurist te overwegen. Als er voldoende vermogen is, kan worden overwogen om de Flex B.V. om te zetten in een normale B.V. of N.V.

De inrichting van de Flex B.V.

De Flex B.V. doet zijn naam eer aan, de Flex B.V. is flexibeler dan de normale B.V. Een aantal onderdelen: Verhouding aandeelhouders: afspraken uit de aandeelhoudersovereenkomst kunnen nu grotendeels in de statuten. De belangrijkste voordelen zijn wel de stamrechtsloze aandelen en de aandelen die geen of zeer beperkte winstrechten krijgen. Een aandeelhoudersovereenkomst is nog steeds toegestaan en zeker nuttig.

Flex B.V. en de inkomstenbelasting

Door de verschillende soorten aandelen kunnen er problemen ontstaan bij het hebben van een aanmerkelijk belang (box 2) of niet. Een aandeelhouder heeft een aanmerkelijk belang als hij of zij (samen met zijn of haar partner) tenminste 5% van het geplaatste kapitaal in een B.V. heeft. Als er verschillende soorten aandelen zijn, dan moet dit worden beoordeeld per soort aandelen. Sommige soort aandelen zijn geen soort aandelen .... Oke, dit klinkt lastig, een toelichting: als een soort aandeel enkel een bijzonder benoemingsrecht kent, dan is dit geen soort aandeel. Dit wordt een lastige materie waarbij er langzaam jurisprudentie wordt gevormd. Als er sprake is van een soort AB, dan heeft dit belangrijke gevolgen, namelijk:

 • heffing box 2 (nadeel);
 • hogere afschrijving op onroerende zaken die worden verhuurd aan verbonden persoon (bodemwaarde 50% van de WOZ-waarde) (voordeel);
 • toepassing terbeschikkingstellingsregeling;
 • toepassing gebruikelijk loonregeling;
 • toepassing lucratiefbelangregeling.

Negatief inkomen box 2

Als een aandeelhouder aansprakelijk wordt gesteld vanwege een onverantwoordelijke winstuitdeling, dan moet hij of zij de winstuitkering terugbetalen aan de Flex B.V. Deze terugbetaling wordt gezien als een negatief inkomen uit aanmerkelijk belang (bij box 2 inkomen resp. aandeelhouders die over meer dan 5% van de aandelen beschikken). Bij de totstandkoming van de wet voor de Flex B.V. is gesteld dat er niet een aparte regeling komt voor teruggave van dividendbelasting bij terugbetaling van winsten / dividenden door de aandeelhouder.

Flex B.V. en vennootschapsbelasting

Voor de vennootschapsbelasting is het allemaal niet zo spannend. Het belangrijkste onderdeel is de aanwezigheid van verbondenheid tussen rechtspersonen en / of natuurlijke personen. Als lichamen of personen verbonden zijn, dan kan dit gevolgen hebben voor de renteaftrek of winstdrainage, hiervoor zijn de laatste jaren diverse antimisbruikbepalingen geschreven. Van verbondenheid is sprake bij een belang (in kapitaal of zeggenschap) van tenminste 33,3%. Stemrechtloze aandelen of winstrechtloze aandelen kunnen dus een verbondenheid creëren, dit is niet altijd wenselijk.

De (excessieve) renteaftrek binnen een groep wil onze regering tegengaan, hiervoor zijn diverse (Thin cap) maatregelen bedacht. Door de genoemde soort aandelen zal er sneller een groep ontstaan. Een groep (artikel 2:24b BW) is:

 • economische eenheid;
 • organisatorisch verbonden;
 • centrale leiding.

Flex B.V. en de deelnemingsvrijstelling

Van een deelneming is sprake bij een belang van minimaal 5% in het aandelenkapitaal van een vennootschap. De deelnemingsvrijstelling kent geen soort aandelen visie. Via stemrechtaandelen of winstrechtaandelen kan dus sprake zijn van een deelneming.

Flex B.V. en Fiscale Eenheid Vennootschapsbelasting

Van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting is sprake als een B.V. / N.V. een belang heeft in een dochtermaatschappij van tenminste 95% in het aandelenkapitaal van de dochtermaatschappij. Bij soort aandelen moet er dus sprake zijn van 95% van het vermogen, het stemrecht en de winst van de dochtermaatschappij. Hoe dit er verder uit gaat zien zal volgen uit de wijzigingen in het besluit over de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting zoals dit voor het eerst in 2003 is opgesteld.

Flex B.V. en de Fiscale Eenheid voor de Omzetbelasting

Van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting is sprake als vennootschappen een economische en organisatorische eenheid vormen. Uit de uitspraken van rechters (jurisprudentie) volgt dat hiervan sprake is als men ten minste de meerderheid van aandelen bezit, zijnde 50% of meer (in vermogen en zeggenschap). Waarschijnlijk zal de zeggenschap de doorslag geven, voor de Flex B.V. zou dus wellicht sprake kunnen zijn van een winstbelang van minder dan 50%, maar een stemrecht van meer dan 50%.

Flex B.V. en erfbelasting of schenkbelasting

De verwachting is dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit van toepassing is bij een soort AB. In de praktijk moet blijken of dit zo is. Gezien de huidige regelgeving inzake preferente aandelen lijkt dit wel het geval.

Zelf Flex B.V. oprichten

Via een andere internetsite kunt u zelf uw Flex B.V. oprichten. Doordat u zelf diverse informatie verstrekt, kan de Flex B.V. met een korting van 25% worden opgericht door een notaris.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte