Voorbeeldovereenkomst Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
20-10-2015
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Voorbeeldovereenkomst Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)

Incidentele waarneming huisarts 


Beoordeling Belastingdienst nr. 9051585731 | 12-10-2015 

Beoordeling overeenkomst incidentele waarneming huisarts.

Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst voor de opdrachtgever vanaf 1 januari 2016 niet leidt tot de verplichting loonheffingen af te dragen of te voldoen, omdat geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, onder het voorbehoud dat de zgn. ‘gelijkgesteldenregeling’ (fictieve dienstbetrekking),*1) vanaf 1 januari 2016 bij de toepassing van de overeenkomst kan worden uitgesloten. 

Toelichting 

Fictieve dienstbetrekkingen.

Bij mijn beoordeling ga ik uit van de op dit moment geldende regelgeving. Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst niet leidt tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 

Op basis van de op dit moment geldende regelgeving kan een fictieve dienstbetrekking, de zgn. ‘gelijkgesteldenregeling’, niet worden uitgesloten. Na een beoogde wijziging van de regelgeving per 1 januari 2016, bestaat naar verwachting de mogelijkheid dat opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk kunnen bepalen, dat de fictieve dienstbetrekking voor gelijkgestelden niet op een arbeidsrelatie van toepassing is. Een concept van de AMvB waarin dit zal worden geregeld is aan de Eerste Kamer toegezonden.*2) Bij mijn beoordeling ga ik uit van de op dit moment geldende regelgeving. Dat betekent dat ik een voorbehoud maak, voor de situaties waarin de bedoelde regeling voor gelijkgestelden van toepassing is en zolang de regelgeving nog niet is gewijzigd. Eventueel moet de opdrachtgever in die situatie dus wel loonheffingen afdragen of voldoen. Meer informatie over de genoemde regelingen kunt u vinden op de website van de Belastingdienst en in het Handboek loonheffingen 2015. 

Zekerheid onder voorwaarde conforme feitelijke uitvoering.

Opdrachtgever hoeft geen loonheffingen af te dragen of te voldoen als partijen in de praktijk handelen conform hetgeen zij overeen zijn gekomen in de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst op grond waarvan geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. 

Ik heb mijn standpunt gegeven naar aanleiding van het ingediende verzoek om vooroverleg. Ik heb mijn oordeel uitsluitend gebaseerd op de tekst van de voorgelegde overeenkomst. 

Geen oordeel over ondernemerschap.

De Belastingdienst beoordeelt overeenkomsten alleen op de elementen die van belang zijn om de vraag te kunnen beantwoorden of sprake is van de plicht tot het afdragen of voldoen van loonheffingen. De Belastingdienst kan op basis van een voorgelegde overeenkomst geen oordeel geven over de fiscale kwalificatie van de inkomsten van de opdrachtnemer in de inkomstenbelasting. Op basis van het standpunt voor de loonheffingen kan de Belastingdienst geen oordeel geven over de gevolgen voor de omzetbelasting. 

Verhaalsverbod.

In de bijgevoegde overeenkomst is een bepaling opgenomen die mogelijk betrekking heeft op eventuele correcties loonheffingen. 

De Belastingdienst wijst opdrachtgevers op de verhaalsverboden die zijn opgenomen in art. 42, zevende lid, Zorgverzekeringswet (Zvw) en art. 20 Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv), voor respectievelijk inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen. Op grond van deze wettelijke bepalingen is een beding dat in strijd is met de verhaalsverboden nietig. Artikel 125, tweede en derde lid, Wfsv bevat een strafbepaling gericht tegen overtreding van het verhaalsverbod premies werknemersverzekeringen.                                                 

*1) Artikel 2c Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en art.5 Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655).

*2) Eerste Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 036, C. 

Gebruik kenmerknummer beoordeling.

Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op 12-10-2015 geregistreerd onder nummer 9051585731. 

Verwijzing naar de beoordeling.

Bij het gebruik van een door de Belastingdienst beoordeelde voorbeeldovereenkomst moet de daadwerkelijk gebruikte overeenkomst verwijzen naar het door de Belastingdienst toegekende nummer van het beoordeelde model. Daarvoor dient in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer steeds de volgende tekst te worden gebruikt:  

“Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 12 – 10 – 2015 onder nummer 9051585731 beoordeelde overeenkomst.”  

Indien bovenstaande tekst niet wordt opgenomen in de overeenkomst, kunnen partijen aan de door opdrachtgever en opdrachtnemer gebruikte overeenkomst niet het vertrouwen ontlenen dat er geen loonheffingen hoeven te worden afgedragen of voldaan. Wijzigingen in de tekst van de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst kunnen gevolgen hebben voor de loonheffingen. 

Geldigheidsduur beoordeling.

Het oordeel over deze overeenkomst heeft een geldigheidsduur van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van de goedkeuring, onder voorbehoud van wijzigingen in relevante wet- of regelgeving gedurende die vijf jaar. Ook jurisprudentie kan aanleiding zijn het oordeel over deze overeenkomst voor de toekomst in te trekken. Daarbij zal de Belastingdienst de beginselen van behoorlijk bestuur in acht nemen. 

Geen aansprakelijkheid voor schade. 

De overeenkomst is opgesteld door de opdrachtgever en / of opdrachtnemer, maar niet door de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft de overeenkomst uitsluitend beoordeeld met het oog op het geven van zekerheid voor het werken buiten dienstbetrekking in het kader van de loonheffingen. De Belastingdienst is niet aansprakelijk voor gevolgen, van welke aard dan ook, van het gebruik van de overeenkomst.

VOORBEELDOVEREENKOMST Landelijke Huisartsen Vereniging – INCIDENTELE WAARNEMING HUISARTS

Beoordeling Belastingdienst nr. 9051585731 | 12-10-2015 

(In verband met een voorgenomen aanpassing van de ’gelijkgesteldenregeling’ (fictieve dienstbetrekking) per 01-01-2016 zal deze overeenkomst na het definitief worden van deze wijziging, alleen ten aanzien van deze wijziging worden aangepast en opnieuw worden gepubliceerd.)                     

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT VOOR INCIDENTELE WAARNEMING  

DEZE MODELOVEREENKOMST KAN WORDEN GEBRUIKT IN SITUATIES DAT ER SPRAKE IS VAN EEN INCIDENTEEL GEVAL VAN WAARNEMING BINNEN DE HUISARTSENPRAKTIJK DOOR EEN WAARNEMER. DENKT U BIJVOORBEELD AAN DE WAARNEMING VOOR EEN DAG, DAGDEEL OF ENKELE DAGEN. VOOR LANGERE WAARNEMINGEN, ADVISEREN WIJ U OM HET UITGEBREIDERE MODEL “OVEREENKOMST VAN OPDRACHT DUURWAARNEMING” TE GEBRUIKEN. 

 Partijen:  1. <<<…naam huisarts…>>>, huisarts, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK-nummer) op het adres <<<adres invullen>>>, hierna te noemen de opdrachtgever;  2. <<<.. naam waarnemer….>>>>, huisarts, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvKnummer) op het adres <<<adres invullen>>>, hierna te noemen de opdrachtnemer;  Hierna gezamenlijk te noemen partijen 

In aanmerking nemende:  

 • Dat de opdrachtgever zelfstandig en voor eigen rekening en risico een huisartsenpraktijk voert;
 • Dat de opdrachtnemer als zelfstandig opdrachtnemer werkzaam is op het gebied van de huisartsenzorg en voor eigen rekening en risico de werkzaamheden uitoefent;
 • Dat opdrachtnemer als arts met als specialisatie huisarts staat ingeschreven in het BIG-register;
 • Dat de opdrachtnemer op de hoogte is van de (fiscale) vereisten van (fiscaal) ondernemerschap en meent hieraan te voldoen en het voorts duidelijk is, dat de onderhavige overeenkomst geen fiscaal ondernemerschap garandeert;
 • Dat de opdrachtgever de wens heeft ten behoeve van zijn praktijk voor korte tijd een huisarts werkzaam te laten zijn en dat de opdrachtnemer in de praktijk van de opdrachtgever werkzaam wenst te zijn;
 • Dat de opdrachtgever, door het verlenen aan opdrachtnemer van deze overeenkomst van opdracht, door de opdrachtnemer huisartsenzorg wil laten verzorgen;
 • Dat opdrachtnemer bereid en in staat is deze huisartsenzorg te verlenen;
 • Dat partijen met deze overeenkomst de voorwaarden willen aangeven, waaronder zij met elkaar wensen te contracteren; - Dat partijen uitdrukkelijk noch beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. B.W., noch een fictieve dienstbetrekking tot stand wensen te laten komen en uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 B.W.;
 • Dat partijen met het oog op een juiste interpretatie van onderstaande contractsbepalingen, de door partijen beoogde uitvoering van de overeenkomst van opdracht en de kwalificatie van hun rechtsverhouding in het algemeen het navolgende opmerken: 
 • Dat de opdrachtnemer in praktische zin zelfstandig de feitelijke huisartsenzorg verleent aan de patiënt en een eigen professionele verantwoordelijkheid heeft en zelf altijd verantwoordelijk is voor – en aanspreekbaar zal zijn op zijn of haar professionele handelen in de praktijk;
 • Dat de opdrachtgever aanwijzingen en / of richtlijnen kan geven aan de opdrachtnemer als bedoeld in artikel 7:402 B.W.;
 • Dat het de opdrachtnemer uitdrukkelijk vrijstaat om ook voor derden werkzaam te zijn;
 • Dat de opdrachtnemer voor de werkzaamheden in de praktijk van opdrachtgever naar de mening van partijen niet verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, alsmede geen loonbelasting en sociale premies door de opdrachtgever behoeven te worden afgedragen;
 • Dat de opdrachtnemer zich er van bewust is, dat hij vanwege het ontbreken van een fictieve- of echte dienstbetrekking, geen (sociale verzekerings-)uitkering kan claimen.
 • Dat deze overeenkomst is beoordeeld en goedgekeurd door de Belastingdienst, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties.  

zijn overeengekomen als volgt: 

Artikel 1.      Begrippen 

1.1 Patiënt(en): de zorgvrager(s) op het gebied van huisartsenzorg.

1.2 Opdracht: een door de opdrachtnemer van de opdrachtgever aanvaard aanbod van opdracht. 

1.3 Overeenkomst: deze overeenkomst met eventuele daarbij behorende bijlagen.

1.4 Huisartsenzorg: de door opdrachtnemer ten behoeve van de patiënten te verrichten werkzaamheden, welke omvatten de geneeskundige advisering / behandeling  van de patiënt als huisarts. 

Artikel 2.      Onderwerp van de overeenkomst 

 2.1 Met inachtneming van de zorgplicht als omschreven in artikel 7:401 B.W. verleent de opdrachtnemer de huisartsenzorg zelfstandig en is opdrachtnemer vrij te bepalen op welke wijze de huisartsenzorg wordt verleend. Het staat opdrachtgever vrij ter zake van de huisartsenzorg aanwijzingen te geven als bedoeld in artikel 7:402 B.W. 

2.2 Partijen hebben uitdrukkelijk niet de bedoeling een arbeidsovereenkomst te sluiten in de zin van artikel 7:610 e.v. B.W. of een fictieve dienstbetrekking tot stand te laten komen. Ook komt met het bepaalde in deze overeenkomst geen overeenkomst van lastgeving, als bedoeld in artikel 7:414 e.v. B.W. tot stand. Partijen contracteren uitsluitend met elkaar onder een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 B.W. 

2.3 Aangezien partijen uitsluitend met elkaar willen contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 B.W., verbinden partijen zich ertoe om hun feitelijke gedragingen bij de uitvoering van de huisartsenzorg in overeenstemming te doen zijn met de inhoud en strekking van de overeenkomst teneinde de uitvoering van de wederzijdse contractuele verplichtingen binnen het wettelijk kader van een overeenkomst van opdracht te kunnen uitvoeren. 

2.4 Partijen verklaren zich ervan bewust te zijn dat door deze overeenkomst geen dienstbetrekking ontstaat tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. 

Artikel 3.      Uitvoering van de werkzaamheden 

3.1 Partijen gaan met elkaar een Overeenkomst van Opdracht voor bepaalde tijd aan op (AANGEVEN OP WELKE DATUM / DATA DE INCIDENTELE WAARNEMING PLAATSVINDT) van ...... uur tot ...... uur (TIJDVAK VAN DE WAARNEEMWERKZAAAMHEDEN AANGEVEN). Deze overeenkomst eindigt door het verstrijken van de voormelde duur.  

Artikel 4 Verplichtingen en Faciliteiten van de opdrachtgever 

4.1 De opdrachtgever zal de opdrachtnemer in staat stellen de overeengekomen huisartsenzorg te verlenen, door al hetgeen in dat kader redelijkerwijs van de opdrachtgever kan worden verlangd, te doen. 

4.2 De opdrachtgever stelt ten behoeve van de uitoefening van de werkzaamheden door de opdrachtnemer voldoende personele ondersteuning ter beschikking. 

4.3 De opdrachtgever zal zijn patiëntenadministratie ter beschikking stellen aan de opdrachtnemer, die hiervan naar eigen inzicht bij de uitvoering van deze overeenkomst gebruik kan maken. De opdrachtnemer zal ervoor zorg dragen, dat deze administratie op verantwoorde wijze, zonder nadelige gevolgen voor de patiënten en voor de opdrachtgever, plaatsvindt. De opdrachtgever behoudt afschriften van de gegevens. 

4.4 De opdrachtgever stelt voor zijn rekening aan opdrachtnemer zijn huisartsenpraktijk, een eigen spreekkamer, al het voorgaande met inbegrip van de inrichting (in de meest uitgebreide zin) en de overige praktijkvoorzieningen ter beschikking. De opdrachtgever verplicht  zich ertoe zich te onthouden van het geven van verplichtende voorschriften met betrekking tot de wijze van gebruik van de praktijk. 

4.5 Alle goederen, daaronder begrepen schriftelijke stukken (originelen, afschriften en fotokopieën), welke de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever gedurende het bestaan van deze overeenkomst onder zich krijgt, zijn en blijven eigendom van de opdrachtgever. De originelen van de schriftelijke stukken dienen te allen tijde op de praktijk van de opdrachtgever te blijven.  

4.6 Bij de beëindiging van deze overeenkomst is de opdrachtnemer gehouden alle goederen van of ten behoeve van de opdrachtgever, die hij op het moment van beëindiging onder zich heeft (waaronder de in lid 5 bedoelde schriftelijke stukken), onverwijld ter beschikking te stellen aan de opdrachtgever. 

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtnemer 

5.1 De opdrachtnemer garandeert, dat hij bevoegd en bekwaam is om de huisartsenzorg te verlenen. 

5.2 De opdrachtnemer garandeert dat hij voldoet en tijdens de duur van deze overeenkomst blijft voldoen aan de beroepseisen zoals die voor de herregistratie zijn gesteld in het Kaderbesluit CHVG en het Besluit Huisartsengeneeskunde. <<<<na inwerkingtreding van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (afkorting: Wkkgz) wordt hieraan de volgende zin toegevoegd: Voorts verklaart de opdrachtnemer door ondertekening van de overeenkomst dat hij voldoet aan de kwaliteitsnormen die gesteld worden in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). 

5.3  De opdrachtnemer heeft een eigen verantwoordelijkheid jegens de patiënt en is met inachtneming van de eigen professionele verantwoordelijkheid rechtstreeks en volledig verantwoordelijk en zo nodig jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor de gevolgen van zijn verwijtbaar handelen en / of nalaten in de uitvoering van de verleende huisartsenzorg.  

5.4  Binnen het kader van de gemaakte afspraken ten aanzien van aard en omvang van de opdracht bepaalt de opdrachtnemer zelf, hoe hij zijn werkzaamheden zal verrichten.  

5.5  De opdrachtnemer verklaart zich ter zake van de uitvoering Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector te hebben aangesloten bij een klachtenregeling. In geval de patient klachten heeft over de uitvoering van de verleende huisartsenzorg en deze niet in onderling overleg tussen de opdrachtnemer en de patiënt kunnen worden verholpen, zal de patient gebruik kunnen maken van de klachtenprocedure. <<<<na inwerkingtreding van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (afkorting: Wkkgz) komt artikel 5.5 als volgt te luiden: De opdrachtnemer verklaart dat hij voldoet aan de eisen die de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) ter zake de klachten- en geschillenbehandeling stelt aan zorgaanbieders. 

5.6 De opdrachtnemer zal er vóór aanvang van de overeenkomst zorg voor dragen, dat opdrachtgever over de volgende documenten beschikt:  - Na vaststelling van de identiteit een afschrift van een geldig paspoort of ander identiteitbewijs;  (OPTIONEEL, DOORHALEN INDIEN DIT NIET NOODZAKELIJK WORDT GEACHT) een kopie van de polis van de door de opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de door hem / haar verleende en nog te verlenen huisartsenzorg, alsmede het meest recente bewijs van betaling van de premie voor die verzekering;  (OPTIONEEL, DOORHALEN INDIEN DIT NIET NOODZAKELIJK WORDT GEACHT). Bewijs van aansluiting bij de in artikel 5.4 bedoelde klachtenregeling. 

5.7  De opdrachtnemer verklaart ingeschreven te staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

5.8  Indien de opdrachtnemer verhinderd is om de overeenkomst van opdracht zelf uit te voeren, zal de opdrachtnemer onverwijld opdrachtgever daaromtrent inlichten. Opdrachtnemer kan een vervanger aanwijzen. Opdrachtnemer meldt in dat geval aan opdrachtgever wie de werkzaamheden zal uitvoeren. De vervanger dient met het oog op het verlenen van verantwoorde zorg aan dezelfde beroepseisen te voldoen, die in deze overeenkomst aan opdrachtnemer worden gesteld. De opdrachtgever heeft slechts dan het recht om een vervanger niet toe te laten, indien de opdrachtgever gemotiveerd kan aangeven, dat de door opdrachtnemer aangedragen vervanger ongeschikt is voor het verlenen van huisartsenzorg (bijvoorbeeld op basis van eerder negatieve ervaringen met de vervanger, een gegronde klacht tegen de vervanger, etc.) dan wel niet aan de in de overeenkomst aan de opdrachtnemer gestelde eisen voldoet. 

Artikel 6.     Geheimhouding  

6.1 De opdrachtnemer zal de wettelijke bepalingen met betrekking tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en privacy van patiënten in acht nemen. Bovendien verbindt de opdrachtnemer zich voldoende maatregelen te nemen om geheimhouding te verzekeren ten aanzien van alle gegevens waarvan de opdrachtnemer kennis neemt bij het verlenen van de huisartsenzorg ten behoeve van de opdrachtgever en / of patiënten. Dit met het doel om de persoonsgegevens van de patiënten te beschermen. 

6.2 De opdrachtnemer is gehouden alle van de opdrachtgever afkomstige informatie en bedrijfsgegevens en de in het kader van de uitvoering van door de opdrachtgever verstrekte opdracht(en) te zijner kennis gekomen of ontwikkelde informatie, geheim te houden. Het is de opdrachtnemer verboden om zonder toestemming van de andere partijen bedoelde informatie aan te wenden voor eigen gebruik of gebruik door derden. 

6.3 De ten aanzien van de opdrachtnemer in lid 1 geformuleerde geheimhouding geldt evenzeer voor de opdrachtgever. 

6.4  De geheimhoudingsverplichting geldt zowel tijdens als na de afloop van de overeenkomst. 

6.5 De opdrachtgever is eigenaar en beheerder van alle patiëntendossiers in de informatiesystemen (HIS en / of KIS) van de opdrachtgever. Het is de opdrachtnemer niet toegestaan de dossiers in te zien van andere dan aan zijn zorg toevertrouwde patiënten. 

Artikel 7. Honorering en declaratie 

7.1 De opdrachtgever betaalt aan de opdrachtnemer een vergoeding ter grootte van € ............... (UURTARIEF INVULLEN) per uur (OPTIE: € VOOR DE KOSTEN VAN WOONWERKVERKEER en OPTIE: € PER GEREDEN KILOMETER VOOR DE REISKOSTEN, DIE GEMAAKT WORDEN IN HET KADER VAN DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT. 

7.2 De opdrachtnemer zal binnen ...... dagen na afloop van de opdracht met de daarbij behorende urenspecificatie (en voor zover van toepassing tevens een kilometerspecificatie) een door hem / haar vervaardigde factuur doen toekomen voor de verleende huisartsenzorg.  

 7.3 Indien de opdrachtgever voor haar facturatie nadere gegevens nodig heeft, verplicht de opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever om binnen 14 dagen na een verzoek daartoe de verzochte gegevens te verstrekken. 

7.4 De opdrachtgever zal het door de opdrachtnemer gefactureerde bedrag binnen ...... (AANTAL DAGEN VERMELDEN) dagen voldoen. 

7.5 Indien de opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden niet heeft uitgevoerd, dan wel door een vervanger heeft laten uitvoeren, is de opdrachtgever geen vergoedingen verschuldigd aan de opdrachtnemer. 

Artikel 8 Aansprakelijkheid 

8.1 De opdrachtnemer staat in voor de door hem / haar verleende huisartsenzorg. De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor de schade die de opdrachtnemer lijdt tijdens het verlenen van de huisartsenzorg als gevolg van gedragingen of nalaten van de patiënt of een derde jegens de opdrachtnemer. Opdrachtnemer is jegens patiënt en / of opdrachtgever aansprakelijk voor schade die de patiënt lijdt als gevolg van gedragingen of nalaten van Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer zelf ingeschakelde derden. 

8.2 De opdrachtnemer draagt zorg voor een passende beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (met een binnen het werkveld gangbare dekking). 

8.3 Indien het niet nakomen en / of overtreden van enige bepaling van de Overeenkomst door een van de partijen (de overtredende partij) leidt tot schade die voortvloeit uit eventuele fiscaalrechtelijke geschillen, is de andere partij daarvoor niet aansprakelijk. Voor zover de andere partij voor dergelijke schade wordt aangesproken vrijwaart de overtredende partij de andere partij geheel. Onder schade wordt tevens begrepen boetes en / of (heffings)rente. 

8.4 In een voorkomend geval zal de geleden schade mogen worden verrekend met al hetgeen door de betreffende partij op dat moment verschuldigd is of zal worden aan de overtredende partij uit welke hoofde dan ook, onverminderd het recht van betreffende partij om geleden schade op enige andere wijze in rechte te verhalen op de overtredende partij. 

Artikel 9   Geschil en rechtskeuze

9.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing 

9.2 Alle geschillen, welke tussen ondergetekenden mochten opkomen, zowel juridische als feitelijke, met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst, zullen de partijen in eerste instantie gezamenlijk trachten op te lossen met behulp van mediation. De partij die mediation verlangt zal daarvan schriftelijk mededeling doen aan de andere partij. De mededeling dient tevens een aanduiding van het onderwerp te bevatten waarover mediation verlangd wordt. Wanneer binnen een termijn van 14 dagen geen overeenkomst is bereikt omtrent het voorleggen van het geschil aan een mediator, dan wel indien het niet mogelijk is gebleken het geschil middels mediation op te lossen, staat het partijen vrij het geschil voor te leggen aan de competente Rechtbank.     

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend op                                                   te  <<<<<……>>>>>>  

Opdrachtgever:                                    Opdrachtnemer: 

Naam:                                                   Naam:  

Handtekening:                                     Handtekening: 

N.B.: de in hoofletters gemarkeerde delen zijn optionele bepalingen, u bent vrij die delen op te nemen of een keuze te maken uit verschillende mogelijkheden


Voorbeeld overeenkomst huisarts

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte