Voorbeeldovereenkomst KNOV

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
20-10-2015
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Voorbeeldovereenkomst KNOV

Tijdelijke waarneming verloskundigen

Beoordeling Belastingdienst nr. 9051576491| 07 – 10 – 2015 

Beoordeling overeenkomst tijdelijke waarneming verloskundigen.

Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst voor de opdrachtgever vanaf 1 januari 2016 niet leidt tot de verplichting loonheffingen af te dragen of te voldoen, omdat geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, onder het voorbehoud dat de fictieve dienstbetrekking, meer specifiek de zgn. “gelijkgesteldenregeling1”, vanaf 1 januari 2016 bij de toepassing van deze overeenkomst kan worden uitgesloten. Voor 2015 kan de toepassing van de zgn. “gelijkgesteldenregeling” (nog) niet worden uitgesloten, waardoor opdrachtgever mogelijk in 2015 (nog) loonheffingen moet afdragen of voldoen. Ik verwijs u voor een nadere toelichting naar hetgeen hieronder is opgenomen. 


Toelichting 

Fictieve dienstbetrekkingen.

Bij mijn beoordeling ga ik uit van de op dit moment geldende regelgeving. Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst niet leidt tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Op basis van de op dit moment geldende regelgeving kan een fictieve dienstbetrekking, de zgn. ”gelijkgesteldenregeling”, niet worden uitgesloten. Na een beoogde wijziging van de regelgeving per 1 januari 2016, bestaat naar verwachting de mogelijkheid dat opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk kunnen bepalen, dat de fictieve dienstbetrekking voor gelijkgestelden niet op een arbeidsrelatie van toepassing is.

De precieze inhoud van deze wijziging is op dit moment nog niet bekend. Bij mijn beoordeling ga ik uit van de op dit moment geldende regelgeving. Dat betekent dat ik een voorbehoud maak voor de situaties waarin de bedoelde regeling voor gelijkgestelden van toepassing is en zolang de regelgeving nog niet is gewijzigd. Eventueel moet de opdrachtgever in die situatie dus wel loonheffingen afdragen of voldoen. Meer informatie over de genoemde regelingen kunt u vinden op de website van de Belastingdienst en in het Handboek loonheffingen 2015. 

Zekerheid onder voorwaarde conforme feitelijke uitvoering.

Opdrachtgever hoeft geen loonheffingen af te dragen of te voldoen als partijen in de praktijk handelen conform hetgeen zij overeen zijn gekomen in de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst op grond waarvan geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. 

Ik heb mijn standpunt gegeven naar aanleiding van het ingediende verzoek om vooroverleg. Ik heb mijn oordeel uitsluitend gebaseerd op de tekst van de voorgelegde overeenkomst. 

Geen oordeel over ondernemerschap.

De Belastingdienst beoordeelt overeenkomsten alleen op de elementen die van belang zijn om de vraag te kunnen beantwoorden of sprake is van de plicht tot het afdragen of voldoen van loonheffingen. De Belastingdienst kan op basis van een voorgelegde overeenkomst geen oordeel geven over de fiscale kwalificatie van de inkomsten van de opdrachtnemer in de inkomstenbelasting. Het standpunt voor de loonheffingen heeft evenmin betekenis voor de omzetbelasting. 

Verhaalsverbod.

In de bijgevoegde overeenkomst is een bepaling opgenomen die betrekking heeft op eventuele correcties loonheffingen. 

De Belastingdienst wijst opdrachtgevers op de verhaalsverboden die zijn opgenomen in art. 42, zevende lid, Zorgverzekeringswet (Zvw) en art. 20 Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv), voor respectievelijk inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen. Op grond van deze wettelijke bepalingen is een beding dat in strijd is met de verhaalsverboden nietig. Artikel 125, tweede en derde lid, Wfsv bevat een strafbepaling gericht tegen overtreding van het verhaalsverbod premies werknemersverzekeringen. 
1. Artikel 2c Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en art.5. Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655).
 
2. Gebruik kenmerknummer beoordeling. Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op 07-10–2015 geregistreerd onder nummer 9051576491. 

Verwijzing naar de beoordeling.

Bij het gebruik van een door de Belastingdienst beoordeelde voorbeeldovereenkomst moet de daadwerkelijk gebruikte overeenkomst verwijzen naar het door de Belastingdienst toegekende nummer van het beoordeelde model. Daarvoor dient in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer steeds de volgende tekst te worden gebruikt:  
“Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 07-10-2015 onder nummer 9051576491 beoordeelde overeenkomst.”  

Indien bovenstaande tekst niet wordt opgenomen in de overeenkomst, kunnen partijen aan de door opdrachtgever en opdrachtnemer gebruikte overeenkomst niet het vertrouwen ontlenen dat er geen loonheffingen hoeven te worden afgedragen of voldaan. Wijzigingen in de tekst van de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst, kunnen gevolgen hebben voor de loonheffingen. 

Geldigheidsduur beoordeling.

Het oordeel over deze overeenkomst heeft een geldigheidsduur van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van de goedkeuring, onder voorbehoud van wijzigingen in relevante wet- of regelgeving gedurende die vijf jaar. Ook jurisprudentie kan aanleiding zijn het oordeel over deze overeenkomst voor de toekomst in te trekken. Daarbij zal de Belastingdienst de beginselen van behoorlijk bestuur in acht nemen. 

Geen aansprakelijkheid voor schade. 

De Belastingdienst heeft de overeenkomst uitsluitend beoordeeld met het oog op het geven van zekerheid voor het werken buiten dienstbetrekking in het kader van de loonheffingen. De Belastingdienst is niet aansprakelijk voor gevolgen, van welke aard dan ook, van het gebruik van het model.


 

VOORBEELDOVEREENKOMST KNOV – TIJDELIJKE WAARNEMING VERLOSKUNDIGEN

Beoordeling Belastingdienst nr. 9051576491| 07 – 10 – 2015. (In verband met een voorgenomen aanpassing van de ’gelijkgesteldenregeling’ (fictieve dienstbetrekking) per 01-01-2016 zal deze overeenkomst na het definitief worden van deze wijziging, alleen ten aanzien van deze wijziging worden aangepast en opnieuw worden gepubliceerd.)  Opdrachtovereenkomst waarneming versie Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties  


De ondergetekenden 
1. .............................., verloskundige,  
gevestigd te ..............................,  
hierna te noemen: ‘praktijkhouder’; 
en 
2. .............................., verloskundige,   geboren ...............,  wonende te ..............................,  
hierna te noemen : ‘waarnemer’;  


In aanmerking nemende dat: 

1. Praktijkhouder beoefent zijn / haar verloskundigenpraktijk uit in de Gemeente: .............................., op het praktijkadres .............................. te ..............................

2. Praktijkhouder is voornemens zijn / haar praktijk(deel) tijdelijk neer te leggen.   

3. Vanuit het oogpunt van voortdurende zorg aan patiënten is het noodzakelijk dat gedurende de tijdelijke afwezigheid van de praktijkhouder de praktijk wordt waargenomen. 

4. De waarnemer heeft zich bereid verklaard gedurende de afwezigheid van de praktijkhouder de praktijk waar te nemen. 

5. Partijen onderkennen de wenselijkheid respectievelijk noodzaak, dat de waarnemer gedurende de af te spreken waarneemperiode de praktijk uitoefent voor eigen rekening en risico en mitsdien geen enkele verantwoordelijkheid behoeft af te leggen aan de praktijkhouder.

6. Partijen wensen hun onderlinge rechtsverhouding nader te regelen.

7. Partijen beogen nadrukkelijk geen (fictieve) dienstbetrekking aan te gaan.

8. De waarnemer is zich ervan bewust dat hij / zij na afloop van de waarneming geen aanspraak kan maken op een uitkering op grond van de werknemersverzekeringen. 


komen overeen als volgt: 

Artikel 1 Doel van de overeenkomst.

1. De waarnemer verbindt zich de verloskundigenpraktijk van de praktijkhouder waar te nemen met inachtneming van de overige bepalingen van deze overeenkomst.      
 
Artikel 2 Duur van de overeenkomst. 

1. De in artikel 1 genoemde waarneming vindt plaats in het kader van de afwezigheid van de praktijkhouder wegens: .............................. [bijvoorbeeld vakantie, na- en / of bijscholing, ziekte, zwangerschapsverlof, zorgverlof] 

2. De waarneming wordt aangegaan voor de duur van ............... [maximaal 1 jaar], ingaande op: ............... en van rechtswege eindigend op ...............

Artikel 3 Kwaliteitswaarborgen.

1. De waarnemer is zelfstandig verloskundige en als zodanig ingeschreven in het op grond van de Wet BIG ingestelde register en beoefent zijn / haar werkzaamheden uit voor eigen rekening en risico. De waarnemer vrijwaart de praktijkhouder voor alle aanspraken van de Belastingdienst betreffende eventuele premievordering in het kader van de sociale verzekeringswetten, indien de Belastingdienst de verzekeringsplicht van de waarnemer aanwezig acht.

2. De opdracht wordt door waarnemer uitgevoerd met inachtneming van de vigerende verloskundige indicatielijst van het Verloskundig Vademecum zoals dat door de betrokken beroepsorganisaties is vastgesteld. De waarnemer neemt bij zijn / haar werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht en handelt daarbij in overeenstemming met de op zijn / haar rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor verloskundigen geldende professionele standaard zoals bedoeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. De waarnemer verplicht zich er toe zorg te dragen dat hij / zij blijft beschikken over de kennis en kunde die voor een goede uitoefening van de verloskunde noodzakelijk is, onder andere door het geregeld volgen van na- en bijscholing. 

3. Waarnemer conformeert zich in het kader van dit artikel inzake kwaliteitsborging aan het kwaliteitsbeleid van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen.

4. Door de waarnemer gesloten overeenkomsten met derden verbinden nimmer de praktijkhouder, doch doen slechts verbintenissen ontstaan tussen de waarnemer en de betreffende derde.  

Artikel 4 Beheer van de praktijk. 

1. De waarnemer zal de praktijk van de praktijkhouder als goed verloskundige beheren en mitsdien de zorg waarborgen. Overigens zal de waarnemer gedurende de waarneemperiode de praktijk onder eigen verantwoordelijkheid voeren. De praktijkhouder verbindt zich er jegens de waarnemer toe zich te onthouden van het doen van enige aanwijzing c.q. instructie met betrekking tot de praktijkvoering, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van werktijden, omgang met derden w.o. patiënten en het verstrekken van rapportages en / of andere informatie.

2. De praktijkhouder zal zijn / haar patiëntenadministratie aan de waarnemer ter beschikking stellen, die hiervan naar eigen inzicht gebruik maakt. De waarnemer zal er evenwel naar streven, dat bij het einde van de waarneemperiode de overdracht van deze administratie op verantwoorde wijze, zonder nadelige gevolgen voor de patiënten, plaatsvindt. De overdracht van de praktijk aan de praktijkhouder zal plaatsvinden op basis van een door waarnemer op te stellen overdrachtsdocument.  

Artikel 5 Praktijkassistente. 

1. De praktijkassistente van de praktijkhouder zal zijn / haar werkzaamheden gedurende de waarneemperiode wel / niet voortzetten. Ingeval de praktijkassistente wel zijn / haar werkzaamheden zal voortzetten, is hij / zij uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de waarnemer en zal hij / zij mitsdien slechts opdrachten van de waarnemer aanvaarden en uitvoeren. De assistente zal daarbij de gebruikelijke protocollen in acht nemen.
 
 
Artikel 6 Verzekeringen. 

1. De waarnemer is gehouden zich te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle voor een verloskundigenpraktijk gebruikelijk verzekerde risico's, zoals een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

2. Desgewenst zal de waarnemer de betreffende polissen en betaalbewijzen aan de praktijkhouder tonen. 

Artikel 7 Honorarium. 

1. De waarnemer ontvangt voor de door hem / haar verrichte werkzaamheden voor de praktijkhouder een vergoeding op basis van de door hem / haar bij de praktijkhouder ingediende facturen. Voor het bepalen van het honorarium kan gebruik worden gemaakt van het KNOV calculatieschema zelfstandige waarneming. 

2. Het honorarium wordt gebaseerd op de omzet. Op verzoek van de waarnemer is de praktijkhouder verplicht de resultatenrekening over het voorgaande jaar danwel de laatste twaalf maanden te tonen waaruit de omzet blijkt. Omzet uit andere activiteiten dan het begeleiden van cliënten tijdens de zwangerschap wordt niet meegenomen bij de bepaling van het honorarium. 

3. Partijen komen wel / niet overeen na afloop van het boekjaar op basis van de omzet een nacalculatie te verrichten. Een hogere omzet uit directe verloskundige zorg leidt er toe dat de waarnemer een nabetaling ontvangt. De nabetaling wordt gebaseerd op het feitelijke aantal zorgeenheden van het betreffende jaar. Een lagere omzet leidt ertoe dat de waarnemer het teveel ontvangen bedrag aan de praktijkhouder terugbetaalt. 

4. Waarnemer zal voorts bij wijze van onkostenvergoeding ontvangen: € ............... (vergoeding voor gereden kilometers voor de praktijk); € ............... (vergoeding voor gereden kilometers voor verkeer tussen standplaats waarnemer en praktijk / waarneemgebied); € ............... (overige onkosten, namelijk: ..............................).  

Artikel 8 Betalingstermijn. 

1. Betaling van de in het vorige artikel bedoelde vergoeding, zal plaatsvinden binnen .............................. 

Artikel 9 Niet nakoming. 

1. Indien één der partijen de bepalingen uit deze overeenkomst niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, zal de andere partij hem / haar bij aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploit aanzeggen, welke maatregelen moeten worden genomen om de praktijkvoering, respectievelijk de situatie weer in overeenstemming te brengen met deze overeenkomst, daarbij aan die ander een redelijke termijn gunnende om die maatregel te nemen. 

2. Indien de nalatige partij na verloop van de in lid 1 gestelde termijn niet aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, heeft de andere partij het recht deze overeenkomst bij deurwaardersexploit of aangetekend schrijven te ontbinden, tenzij de tekortkoming van de nalatige partij deze ontbinding niet rechtvaardigt. Onverminderd het recht van de ontbindende partij om van de nalatige partij alsnog nakoming van diens verplichtingen te vorderen, is de ontbindende partij gerechtigd van de nalatige partij schadevergoeding te vorderen. Afhankelijk van wat gebruikelijk is 14 of 30 dagen na factuurdatum invullen.
 

Artikel 10 Verandering van omstandigheden. 

1. Indien de waarnemer na het ondertekenen van deze overeenkomst, doch voordat hij / zij een aanvang maakt met de uitvoering daarvan, niet in staat blijkt te zijn om de waarneming uit te voeren en de reden daarvan niet aan de waarnemer kan worden toegerekend, zal de waarnemer in overleg met de praktijkhouder zich inspannen om een andere waarnemer te vinden. 

Artikel 11 Relatiebeding.

1. Het is de waarnemer - behoudens onderhavige waarneming - gedurende de looptijd van de waarneemovereenkomst en voor een periode van één (1) jaar na de beëindiging van de waarneemovereenkomst niet toegestaan, direct noch indirect, al dan niet gehonoreerde werkzaamheden te verrichten voor relaties of klanten van praktijkhouder en / of hen of daaraan gelieerde ondernemingen te benaderen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de praktijkhouder.

2. Bij elke overtreding van het bepaalde in dit artikel verbeurt de waarnemer zonder dat voorafgaande sommatie of ingebrekestelling nodig is, een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,- ineens, alsmede een bedrag van € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt. De boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit van de overtreding en laat onverlet het recht van de praktijkhouder om nakoming van de betreffende bepaling(en) te verlangen en / of schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 12 Klachtenregeling.

1. De waarnemer verklaart zich terzake van de uitvoering van de vigerende wetgeving te hebben aangesloten bij de door de KNOV ingestelde klachtregeling.  

Artikel 13 Geschillen. 

1. Alle geschillen welke mochten ontstaan, zowel juridisch als feitelijk, naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn, zullen partijen in eerste instantie gezamenlijk trachten op te lossen, eventueel met behulp van mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Mediatorsfederatie Nederland te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil op vorenbedoelde wijze op te lossen, zal het geschil door middel van arbitrage of bindend advies worden beslist door het Scheidsgerecht Gezondheidszorg overeenkomstig het reglement van dat Scheidsgerecht. Voorzover noodzakelijk geldt deze overeenkomst als akte van compromis. 

Getekend en op iedere pagina geparafeerd in tweevoud te .............................. op ...............


Praktijkhouder                          Waarnemer 
..............................                 ..............................


Voorbeeld overeenkomst verloskundige

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte