Bezwaarschrift inkomstenbelasting

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Bezwaarschrift inkomstenbelasting

Belastingdienst Regio ..............................
Kantoor ..............................
Postbus ......

Plaats .............................. Datum ..................


Onderwerp: bezwaarschrift .................. aanslag inkomstenbelasting ...... ten name van de heer / mevrouw .............................., wonende aan de .............................. te .............................. (aanslagnummer ..................)


Weledelgestrenge heer, vrouwe,

Namens in hoofde genoemde belastingplichtige maak ik hierbij bezwaar tegen de door u opgelegde aanslag inkomstenbelasting over ......

Feiten

De (voorlopige) aanslag, kenmerk .................. (dagtekening ..................) is opgelegd naar aanleiding van .............................. welke door .............................. is ingediend. De verschuldigde inkomstenbelasting (op aanslag) over ...... bedraagt € ..................

Bezwaren en motivering

Inkomen blijkt lager te zijn omdat .............................. Het inkomen is volgens de aanslag berekend op € .................., volgens onderstaande opstelling moet het belastbaar inkomen worden vastgesteld op € .................. 

Oorspronkelijk inkomen: € ..................

Af: vermindering i.v.m. ..............................: € ..................

Inkomen na bezwaar: € ..................

Ontvankelijk

De aanslag is gedagtekend .................. en het bezwaarschrift is ingediend op .................. Het bezwaarschrift is hiermee ontvankelijk.

Bevoegd

Bijgaand stuur ik u de volmacht van belastingplichtige.

Conclusie

Ik verzoek u de aanslag te verminderen tot een belastbaar inkomen in box 1 van € ..................,de hierover verschuldigde belasting bedraagt € ..................

Vergoeding kosten bezwaarfase

Onder verwijzing naar artikel 7.15 van de Algemene wet bestuursrecht en het op dat artikel gebaseerde Besluit proceskosten bestuursrecht, verzoek ik u de door belanghebbende gemaakte kosten te vergoeden. Er is immers sprake van onrechtmatig handelen van de zijde van de Belastingdienst, terwijl deze onrechtmatigheid ook aan de Belastingdienst is te wijten. Het zonder nadere motivering niet volgen van de ingediende aangifte, als gevolg waarvan de heffingskorting verkeerd is toegepast en voorts de voorheffingen niet zijn verrekend zoals in casu is gebeurd, is onrechtmatig. Het bedrag van de aan belanghebbende te vergoeden kosten bedraagt tot op heden € 218. Ik ga daarbij uit van een zaak van gemiddeld gewicht, waarbij een factor hoort van 1. Ik behoud mij het recht voor om, mocht daartoe aanleiding bestaan, het bedrag aan verzochte onkostenvergoeding aan te passen aan toekomstige omstandigheden, zoals het eventueel bijwonen van een hoorzitting voor het geval u voornemens bent dit bezwaarschrift af te wijzen.

Op grond van de uitspraak van de rechtbank Breda (23 mei 2006 en 17 juni 2010) kan een belastingplichtige ook alle gemaakte proceskosten vergoed krijgen. Dit kan enkel indien er sprake is van een zodanig onbehoorlijk of onzorgvuldig handelen van de inspecteur, dat sprake is van bijzondere omstandigheden, het genoemde besluit kent deze mogelijkheid. In casu lijkt mij - gezien de thans bij mij bekende informatie - hiervan geen sprake.

Schadevergoeding wegens trage afhandeling

Op .................. heb ik mijn aangifte ingediend en op .................. heb ik een aanslag ontvangen (termijn minimaal 6 maanden, dit kan ook spelen als u onredelijk lang op een naheffingsaanslag of verzoek moet wachten). De termijn van onzekerheid en spanning is hiermee onredelijk lang. De Hoge Raad heeft op 10 juni 2011 (rolnummer 09/05112) bepaald dat alsdan een vergoeding moet worden betaald. Ik verzoek u mij een vergoeding van € 500 aan immateriële schade te betalen.

Mediation

Als u het niet met mijn bezwaren eens bent, doe ik hierbij alvast een beroep op de mogelijkheden van mediation. Omdat dit op basis van vrijwilligheid plaatsvindt, kan ik u niet verplichten. Volgens de staatssecretaris (brief 8 april 2005, DBG 2005 - 01109) heeft in 80% van de gevallen mediation een positief effect. Dit instrument is dan ook - bij afwijzing van mijn bezwaren - een goede oplossing. Het heeft mijn voorkeur om te werken met een externe mediator.

Uitstel van betaling

In dit kader verzoek ik u om uitstel van betaling tot het moment dat u op dit verzoek heeft beslist. In dit kader verzoek ik om uitstel van betaling voor een bedrag van € .................., zijnde het belastingbedrag samenhangende met mijn bezwaren. Het door mij verschuldigde bedrag van € .................. wordt voor .................. (reguliere betaaldatum) voldaan. Ik verzoek u het uitstelverzoek - indien nodig - door te geleiden naar de invorderaar.

Horen

Tenslotte verzoek ik u mij te horen als u voornemende bent van dit bezwaarschrift af te wijken. Ik verneem dan graag vóór het horen schriftelijk uw argumenten en motivatie waarom u niet voornemende bent om (volledig) aan mijn bezwaren tegemoet te komen.

Dossierinzage

Ik verzoek u om inzage in mijn dossier, wanneer kan dit plaatsvinden? Als uit deze dossierinzage informatie volgt die mijn bezwaren kunnen complementeren, dan verzoek ik u mij toe te staan deze alsnog aan te vullen. Voor de formele gang kunt u dit bezwaarschrift dan aanmerken als pro forma bezwaarschrift.

Ontvangstbevestiging

Deze brief wordt u per reguliere post en telefax met ontvangstbevestiging (nummer ..................) toegestuurd. Ik verzoek u mij de ontvangst van deze brief schriftelijk te bevestigen binnen een periode van 14 dagen.


Als u nog vragen of opmerkingen heeft, hoor ik deze graag.


Hoogachtend,

Bron: Jongbloed Fiscaal Juristen


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte