Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
7 + 6 =

Schenkingsovereenkomst

OVEREENKOMST VAN SCHENKING

De ondergetekenden:

 1. de echtgenoten / partners: de heer .............................., geboren te .............................. op .................., BSN ..................; mevrouw .............................., geboren te .............................. op .................., BSN ..................; beiden hierna gezamenlijk te noemen de schenker, met elkander gehuwd in .............................. en wonende aan de .............................. te ..............................,
 2. de heer / mevrouw .............................., hierna te noemen de begiftigde, geboren te .............................. op .................., wonende aan de .............................. te ..............................;

de schenker en de begiftigde hierna gemeenschappelijk te noemen "partijen",

Overwegende:

 • dat partijen met elkaar een overeenkomst van schenking aangaan;
 • dat partijen wel / niet een familiaire verhouding hebben, namelijk ..............................;
 • dat partijen de voorwaarden van de schenking schriftelijk willen vastleggen.

Artikel 1: VOORWERP VAN OVEREENKOMST

 1. De schenker en de begiftigde zijn op .................. een overeenkomst van schenking aangegaan, op grond waarvan door de schenker aan de begiftigde is geschonken een bedrag van € .................. in de vorm van contanten / in de vorm van kwijtschelding op een schuld of op bankrekening .................. gestort.
 2. De begiftigde verklaart hierbij de bovengenoemde schenking te hebben aanvaard en ontvangen.


Artikel 2: OVERIGE BEPALINGEN

 1. De eventueel verschuldigde schenkingsrechten komen voor rekening van de schenker / de begiftigde. De betaling zal plaatsvinden vóór .................. Er is een vrijstelling van € .................. van toepassing en de verschuldigde schenkingsrechten bedragen € ..................
 2. De schenker heeft bij de schenking bepaald dat de schenking met de uitdrukkelijke vrijstelling van inbreng in de nalatenschap van de schenker is geschied.
 3. De schenker heeft bij de schenking bepaald dat hetgeen geschonken is, alsmede de vruchten daarvan, vallen buiten elke huwelijksvermogensgemeenschap, zowel de wettelijke als de contractuele, waarin de begiftigde is gehuwd of ooit huwen zal en buiten ieder verrekenbeding of deelgenootschap betrekking hebbende op of verband houdende met een huwelijk of een buitenechtelijke samenlevingsovereenkomst.


Artikel 3: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst worden door de schenker en de begiftigde in eerste aanleg aanhangig gemaakt bij de gerechtelijke instantie waaronder de woonplaats van de schenker / begiftigde ressorteert.

Aldus in drievoud opgesteld en ondertekend te .............................. op ..................


De schenker: .............................. 


De begiftigde: ..............................


meer informatie over Schenkingsovereenkomst

Samengevat:

>
>
>
>