Betalingsproblemen? Afspraak maken !
Schakel een fiscaal jurist in en voorkom prive aansprakelijkheid.

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
03-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Melding betalingsproblemen bij fiscus

Mede door de coronacrisis kunnen bedrijven hun belastingschulden niet (tijdig) betalen. In deze periode heeft de belastingdienst een aantal versoepelingen doorgevoerd voor uitstel van betaling en meldingen van betalingsonmacht

Los van de coronacrises geldt, dat als de bestuurder van de B.V. of NV / rechtspersoon, de betalingsproblemen niet tijdig bij de belastingdienst meldt, hij privé dit wil zeggen. persoonlijk (en hoofdelijk in geval van meerdere bestuurders) aansprakelijk is voor de omzetbelasting, loonbelasting en sociale premies die de B.V. niet heeft betaald.

Dit kunt u voorkomen door op tijd schriftelijk aan de Belastingdienst te melden dat de B.V. de belastingen niet kan betalen. Tijdig wil zeggen, binnen 14 dagen na de dag waarop het bedrag uiterlijk had moeten worden betaald. De melding moet schriftelijk plaatsvinden.

Belastingtip inzake betalingsproblemen

Meld schriftelijk als u belastingen of premies niet kunt betalen, doe dit zodra u dit ziet aankomen of weet.

Toelichting betalingsonmacht

Bestuurders zijn persoonlijk aansprakelijk voor de door de B.V. verschuldigde BTW, accijns, loonheffing, sociale verzekeringspremies en bijdrage aan pensioenfondsen (artikel 36 Invorderingswet). Dit is alleen zo als er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Onvoldoende management of normale ondernemersrisico's vallen hier niet onder. Er moet sprake zijn van mismanagement, wanbeleid of het niet ingrijpen als dit wel nodig is. Als de B.V. haar belastingen of premies niet meer kan betalen, moet zij dit aan de uitvoeringsorganen doorgeven (artikel 36 lid 2 Invorderingswet). In de Fiscale vereenvoudingswet 2010 is bepaald dat een dergelijke melding schriftelijk moet plaatsvinden.

In het verleden was er vaak discussie over het moment waarop de Belastingdienst wist van de betalingsproblemen. Om dit gezeur te voorkomen, is in de wet opgenomen, dat er schriftelijk moet worden gemeld dat de B.V. niet kan betalen. Dit is dus erg belangrijk!!

Als u niet, niet juist of niet tijdig de betalingsonmacht heeft gemeld, ontstaat een rechtsvermoeden. Dit wil zeggen, dat de Belastingdienst vermoedt dat het niet betalen aan de bestuurder te wijten is. Met een goede motivatie kunt u dit weerleggen.

Dit kan allleen als de bestuurder aannemelijk maakt dat het niet-betalen van belastingen niet aan hem te wijten is. Als u geen bestuurder bent, kunt u ook aansprakelijk worden gesteld. Dit kan alleen als de Belastingdienst aannemelijk maakt dat een persoon zich als bestuurder heeft gedragen en dus het beleid (mede) heeft bepaald.

Melding betalingsonmacht moet schriftelijk

De melding van de onmacht om te kunnen betalen moet uiterlijk twee weken na de dag waarop de desbetreffende bedragen uiterlijk hadden moeten zijn afgedragen plaatsvinden.

Aansprakelijkheid als wel tijdig is gemeld?

Als er tijdig betalingsonmacht is gemeld, moet het uitvoeringsorgaan (vaak de Belastingdienst) aannemelijk maken dat de niet betaling van belastingen en premies het gevolg is van kennelijk onbehoorlijk bestuur in de drie voorafgaande jaren (artikel 36 lid 3 Invorderingswet).

Download

Formulier melding betalingsproblemen


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte