Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
9 + 6 =

Melding betalingsproblemen bij fiscus

Mede door de crisis kunnen bedrijven hun belastingschulden niet (tijdig) betalen. Als de bestuurder van de B.V. de betalingsproblemen niet tijdig meldt, is hij privé resp. persoonlijk aansprakelijk voor de Omzetbelasting, Loonbelasting en sociale premies die de B.V. niet heeft betaald. Dit kunt u voorkomen door op tijd schriftelijk aan de Belastingdienst te melden dat de B.V. de belastingen niet kan betalen. Tijdig wil zeggen, binnen 14 dagen na de dag waarop het bedrag uiterlijk had moeten worden betaald. De melding moet schriftelijk plaatsvinden.

Belastingtip

Meld schriftelijk als u belastingen of premies niet kunt betalen, doe dit zodra u dit ziet aankomen of weet.

Toelichting

Bestuurders zijn persoonlijk aansprakelijk voor de door de B.V. verschuldigde BTW, accijns, loonheffing, sociale verzekeringspremies en bijdrage aan pensioenfondsen (artikel 36 Invorderingswet). Dit is alleen zo als er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Onvoldoende management of normale ondernemersrisico's vallen hier niet onder. Er moet sprake zijn van mismanagement, wanbeleid of het niet ingrijpen als dit wel nodig is. Als de B.V. haar belastingen of premies niet meer kan betalen, moet zij dit aan de uitvoeringsorganen doorgeven (artikel 36 lid 2 Invorderingswet). In de Fiscale vereenvoudingswet 2010 is bepaald dat een dergelijke melding schriftelijk moet plaatsvinden, dit is nieuw sinds 1 juli 2010.

In het verleden was er vaak discussie over het moment waarop de Belastingdienst wist van de betalingsproblemen. Om dit gezeur te voorkomen, is in 2010 de wet aangepast, vanaf dat moment moet er schriftelijk worden gemeld dat de B.V. niet kan betalen. Dit is dus erg belangrijk!!

Als u niet, niet juist of niet tijdig de betalingsonmacht heeft gemeld, ontstaat een rechtsvermoeden. Dit wil zeggen dat de Belastingdienst vermoedt dat het niet betalen aan de bestuurder te wijten is. Met een goede motivatie kunt u dit weerleggen. Dit kan allleen als de bestuurder aannemelijk maakt dat het niet betalen van belastingen niet aan hem te wijten is. Als u geen bestuurder bent, kunt u ook aansprakelijk worden gesteld. Dit kan alleen als de Belastingdienst aannemelijk maakt dat een persoon zich als bestuurder heeft gedragen en dus het beleid (mede) heeft bepaald.

Melding

De melding van de onmacht om te kunnen betalen moet uiterlijk twee weken na de dag waarop de desbetreffende bedragen uiterlijk hadden moeten zijn afgedragen plaatsvinden (artikel 7 lid 1 Uitv.besluit Invorderingswet).

Aansprakelijkheid als wel tijdig is gemeld?

Als er tijdig betalingsonmacht is gemeld, moet het uitvoeringsorgaan (vaak de Belastingdienst) aannemelijk maken dat de niet betaling van belastingen en premies het gevolg is van kennelijk onbehoorlijk bestuur in de drie voorafgaande jaren (artikel 36 lid 3 Invorderingswet).

Bron melding betalingsonmacht

Formulier melding betalingsonmacht


Download

Formulier melding betalingsproblemen

meer informatie over Melding betalingsproblemen bij fiscus

Samengevat:

>
>
>
>